A

Abort, Ewtanasja, Ħajja Umana.

ACN. Vidjos u messaġġi tal-Fondazzjoni Pontifiċja, Aid to the Church in Need.

Acutis Carlo, Beatifikat f'Assisi fl-10 ta' Ottubru 2020.

Adelaide Cini. Venerabbli. Lajka li deskritta bħala l-Appostlu tat-Toroq. 1838 - 1885.

Ad Limina, Żjara Ad Limina mill-Isqfijiet Maltin fil-Vatikan, 2012.

Ad resurgendum cum Christo, Istruzzjoni dwar id-dfin tal-mejtin u l-konservazzjoni tar-rmied f'każ ta' kremazzjoni. 15/08/2016.

Adorazzjoni Ewkaristika fis-Sena tal-Fidi. 02/06/2013.

Adsumus Domine, Ninsabu hawn Mulej. Talba fil-bidu tal-kull sessjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II.

Aetatis Novae. Istruzzjoni Pastorali dwar il-Komunikazzjoni Soċjali. Kunsill Pontifiċju għall-Komnikazzjoni Soċjali. 22/02/1992.

Agios O Theos. Innu li jitkanta waqt iċ-ċerimonja tal-Adorazzjoni tas-Salib nhar il-Ġimgħa l-Kbira.

Akatistos. Innu Liturġiku tal-Knisja tal-Lvant lill-Omm Qaddisa ta' Alla.

Ambjent. Pastorali tal-Isqfijiet Ġużeppi Mercieca u Nikol Cauchi dwar dmirna fil-ħarsien tal-ħolqien u l-ambjent.  07/04/2002.

Amoris Laetitia. L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar l-Imħabba fil-Familja.

Anzjani: fejn hemm is-solitudni, il-Coronavirus joqtol iktar. Dikasteru Pontifiċju għal-Lajċi, Familja u Ħajja. 06/04/2020.

Anzjani: Id-Dinjità tal-Anzjani u l-Missjoni tagħhom fil-Knisja. Dokument tal-Kunsill Pontifiċju Lajċi. 01/10/1998.

Apostolicam Actuositatem,  Dokumentarju awdjoviżiv dwar id-digriet tal-Konċilju Vatikan II fuq il-Lajċi Nsara. 2012.

Apostolorum Apostola. Mons. Arthur Roche dwar il-festa ta' Santa Marija Maddalena. 10/06/2016.

Assemblea Djoċesana 2014,  Knisja qaddejja tal-Bniedem. Knisja qaddejja tal-ħajja. 10/10/2014.

Assenjatur. Siltiet dwar diversi suġġetti meħuda mill-Assenjatur, laqgħat ta' kuljum għas-Soċji tal-MUSEUM.

Attard, Dun Mikiel. Paġna dwar il-Qaddej ta' Alla, is-Saċerdot Għawdxi Dun Mikiel Attard.1933-2006.

Avvent, Riżorsi għall-żmien l-Avvent.

Awdjo. Ġabra ta' bosta programmi tar-radju, diskors u materjal rekordjat ieħor b'diversi temi.

 

B

Barelli Armida. Beata Taljana.

Baskal Farrugia, Fra.  Ajk Kapuċċin.

Beatitudnijiet tal-Isqof. Rigal tal-Papa Franġisku liċ-Cei.

Beatitudnijiet tal-Politiku proposti mill-Kardinal Van Thuan fil-kitbiet tiegħu.

Bibbja.  Il-Kotba Mqaddsa u bosta riżorsi oħra dwar il-Kelma ta' Alla.

Blogs. Il-fehma tal-korrispondenti tagħna dwar diversi suġġetti.

Bossuet. Jaques-Bénigne Bossuet (1627-1704) kien studjuż magħruf tal-Bibbja. Kitba ta' Joe Galea.

 

Ċ jew C

Canon Law of the Catholic Church.

Cantalamessa Padre Raniero ofmcap. Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 19/04/2019.

Carretto Carlo. Knisja, kemm ġagħaltni nbati, u safrattant …

Caritas Malta, A Minimum Essential Budget for a Decent Living, 2016. A research study focusing on three low-income household categories. 17/05/2016.

Casolani, Il-Koppja Qaddejja ta' Alla, Henry u Inez Casolani.

Ċelebrazzjonijiet ewlenin tas-Sena Liturġika. Dati għas-snin 2016 - 2030.

Chiara Lubich dwar l-Għaqda fost il-bnedmin kollha.

Code Of Ethics for Volunteers and Voluntary Organizations of the Archdiocese of Malta, 25/10/2014.

Cor Orans, Qalb li Titlob, Istruzzjoni fuq il-Ħajja Kontemplattiva Femminili. 25/03/2018.

Covid-19. Digriet mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina dwar it-Tridu tal-Għid il-Kbir 2020.

Covid-19. Il-Knisja matul u wara l-Pandemija.

Covid-19. Il-ħajja wara l-pandemija. Kitba tal-Kardinal Michael Czerny sj dwar 8 diskorsi riċenti tal-Papa Franġisku.

C.S. Lewis. The life and writings of this Christian Author.

 

D

Dei Verbum, Programmi dwar il-Kostittuzzjoni Dommatika ta’ Vatikan II dwar ir-Rivelazzjoni Divina. Minn Joe Farrugia u Fr Paul Sciberras. awdjo.

Demm prezzuż tal-fidwa tagħna. Mario Caruana. Komunità tad-Demm Qaddis ta' Ġesù.

Depiro, Mons Ġużeppi. 90 sena mill-mewt tiegħu. Minn Fr Norbert Bonavia mssp.

Dikasteri tas-Santa Sede. Dokumenti differenti dwar diversi temi.

Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti 2015. Verżjoni bil-Malti.

Diskussjonijiet Pubbliċi kordinati mis-Segretarjat għal-Lajċi dwar l-Impenn Nisrani fis-Soċjetà.

Diskussjoni Pubblika organizzata mill-Fundazzjoni Centesimus Annus, L-Isfidi fid-Dinja tal-Lum, Dwar l-Aspetti Ekonomiċi u Soċjali tal-Evangelii Gaudium, 22/04/2014. awdjo

Distretti, Unitajiet Pastorali u Parroċċi f’Malta.

Dixxerniment Spiritwali. Diskors ta' Fr Arthur Vella sj dwar id-Dixxerniment Spiritwali.

Dizzjunarju Bibliku. Tifsir ta' kliem u termini bibliċi.

Dizzjunarju Ekumeniku. Tifsir ta' kliem u termini dwar l-Ekumeniżmu u l-Moviment Ekumeniku.

Dizzjunarju ta' kliem u termini li spiss nisemgħu jew naqraw, imma mhux dejjem nifhmu. vidjos

Djakonat Permanenti f'Malta.

Djalogu Inter-reliġjuż, Messaġġ mill-Kunsill Pontifiċju għad-Djaolgu bejn ir-Reliġjonijiet lill-Buddisti, Buddisti u Nsara flimkien biex nippromwovu l-fraternità. 24/04/2014.

Djoċesi ta' Għawdex. Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi. Segretarjat għall-Appostolat tal-Lajċi.

Dnub. Mid-dnub għall-konverżjoni. Sensiela ta' tmien filmati qosra minn Joe Galea.

Dnub, Santu Wistin sejjaħlu, “Ħtija ta’ ferħ”. Sensiela ta’ programmi minn Mons. Anton Gouder fuq Radju Marija, Lulju – Settembru 2014.

Donum Vitæ. Struzzjoni dwar ir-rispett lejn il-Ħajja Umana u l-Oriġni tagħha u dwar id-dinjità tal-Prokreazzjoni. Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi. 22/02/1987.

Dominum et Vivificantem. Nemmen fl-Ispirtu s-Santu. Kitba ta' Patri Marcello Ghirlando ofm dwar l-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II, Dominum et Vivificantem.

Douglas Kmiec, Using social media to advance religious freedom and democratic governanace – the necessary distinction between secularism and secularization, Malta, 16/06/2014.

Dutturi tal-Knisja. Il-preskrizzjonijiet jew Riċetti mit-Tobba tar-Ruħ. Kitba ta’ Harry Agius Ordway.

 

E

Ecclesiae Sponsae Imago, Xbieha tal-Knisja Għarusa, Istruzzjoni fuq l-Ordo Virginum, 04/07/2018.

Edith Stein. Ara Santa Tereża Benedetta tas-Salib.

Ekumeniżmu. Ġabra ta' tagħrif dwar djalogu bejn l-Insara.

Enċikliċi u dokumenti oħra minn diversi Papiet.

Essays akkademiċi b'temi teoloġiċi maħduma minn studenti tat-Teoloġija /Seminaristi mis-Seminarju ta' Għawdex.

Evangelii Gaudium. L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Frangisku dwar il-ferħ tal-Vanġelu, flimkien ma bosta riżorsi dwarha.

Evanġelizzazzjoni Ġdida.

Ewkaristija. Il-Festi Ewkaristiċi tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu u tal-Qalb ta' Ġesù. Manwel Cutajar. 24/06/2022.

Ewkaristija. Tmien modi kif titlob waqt l-Adorazzjoni Ewkaristika.

Ewkaristija. Redemptionis Sacramentum, Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. 25/03/2004.

Ewtanasja. Paġna ta' tagħrif ġenerali.

Exsultet. il-Ġawhra Liturġika tas-Sahra tal-Għid. Kitba ta' Patri Mario Attard OFM cap.

Exsultet. Noti mużikali tat-test tat-Tħabbira tal-Għid il-Kbir f'forma qasira bil-Malti.

Eżami tal-Ġurnata. Ħsieb għal kull jum tal-ġimgħa minn Dr Andrew Baldacchino. awdjo

Eżami tal-Kuzjenza. Skema ġeneral kif proposta fil-ktejjeb taċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-Festa tal-Maħfra maħruġ mill-Vatikan, 28/03/2014.

Eżerċizzi tar-Randan. Ġabra ta' diversi eżerċizz tar-Randan minn diversi sacerdoti u postijiet.

 

F

Familja. Ġabra ta’ riżorsi dwar il-familja.

Familja Amoris Laetitia. Sena ta' riflessjoni dwar Amoris Laetitia mnedija mil-Papa Franġisku. 19/03/2021- 22/06/2022.

Familja, Sinodu tal-Isqfijiet 2014, 2015.

Fidi.  Ġabra ta’ filmati u riżorsi oħra dwar it-twemmin nisrani.

Fjakkola Benedittina f'Malta, 2012.

Forum tal-Għaqdiet u l-Movimenti tal-Lajċi Kattoliċi.

Fratellanzi Maltin, Tagħrif u Dokumenti Relatati.

Fra Grazzja Gauci OSA. Serata bi tħejjija għall-ftuħ tal-proċess għall-beatifikazzjoni tiegħu. 08/02/2017.

Frendo, Archbishop George Frendo op.  A bishop in dialogue with his flock.

 

G

Galea Curmi, Fr Joe. Għall-Qadi tal-Bniedem: Il-Viżjoni tal-Papa Franġisku. Seminar Uffiċċju Djoċesan tal-Volontarjat, 25/10/2014.

Global Rosary Relay.  Erbgħa u għoxrin siegħa ta' Rużarju mad-dinja kollha. Kull sena fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù.

Gloria Polo. Lura mill-Infern.  Ix-Xhieda ta' Gloria Polo.

Gouder, Mons. Anton. Id-Dnub, Santu Wistin sejjaħlu, “Ħtija ta’ ferħ”. Sensiela ta’ programmi fuq Radju Marija, Lulju – Settembru 2014.

Grech, Kardinal Prospero. Omelija fl-okkazjoni tal-Malta Day f’Londra.  Il-Knisja tista’ tidħol f’dibattitu ma’ kull grupp li jkollu intenzjonijiet tajba.  13/09/2014.

Grech, Kardinal Prospero, Messaġġ lil-Laikos dwar il-Papa Franġisku, 23/02/2014.

Grech, Kardinal Prospero, Meditazzjoni lill-Kardinali Eletturi fil-ftuħ tal-Konklavi fil-Kappella Sistina. 12/03/2013.

Grech Mario, Kardinal u Isqof ta' Għawdex. Ġabra ta' diskorsi, omeliji, etc.

Grech, Monsinjur Victor.  Kitbiet, diskorsi, etc mill-arkivju vast tiegħu.

 

Għid il-Kbir.  Riżorsi għal żmien l-Għid il-Kbir.

Għid il-Ħamsin. Riżorsi bi tħejjija għas-Solennita' ta' Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja.

 

Ġ

Ġesù Kristu. Il-Qima ta' Wiċċ Kristu. Vidjo dwar devozzjoni li San Ġorġ Preca ried li ssir kull nhar ta' Ħamis.

Il-Ġimgħa l-Kbira 2020 u l-Corona Virus. Min qal li mhux ser ikollna Ġimgħa l-Kbira?  Don Miguel Àngel Ferres.

Ġimgħa l-Kbira. Omelija ta' P. Raniero Cantalamessa fit-Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 10/04/2020.

Ġisem tal-Bniedem, Ġabra ta’ kitbiet minn Patri Mario Attard OFM Cap., dwar it-Teoloġija tal-Ġisem tal-Bniedem.

Ġisem tal-Bniedem, Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija ta’Ġisem tal-Bniedem f’Udjenzi Ġenerali bejnl-1979 u 1984.

Ġublew 2025. Pellegrini ta' Tama.

Ġublew il-Kbir tas-Sena 2000.  Innu.

Ġublew tal-Ħniena, 08/12/2015 - 20/11/2016.

Ġustifikazzjoni: Dikjarazzjoni konġunta fuq id-Duttrina tal-Ġustifikazzjoni maħruġa mill-Federazzjoni Luterana Dinjija u mill-Knisja Kattolika. 31/10/1999.

 

Ħ

Ħadd il-Kelma ta' Alla

Ħajja Kkonsagrata. Messaġġ mill-Maġisteru tal-Papa Franġisku għall-okkażjoni tas-Sena 2015, dedikata għall-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2014.

Ħajja: Il-Vanġelu tal-Ħajja, Ferħ għad-Dinja. Messaġġ tal-Kunsill Episkopali Permanenti għall-40 Jum Nazzjonali tal-Ħajja mfakkar fl-4 ta' Frar 2018.

Ħajja: Le għall-kultura tl-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi.  Messaġġ tal-Konferenza Episkopali Taljana għall-45 Jum Nazzjonali tal-Ħajja 2023.

Ħasil tar-Riġlejn f'Ħamis ix-Xirka. Digriet tal-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti dwar il-ħasil tar-riġlejn fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. 06/01/2016.

Ħniena. Ġabra ta' riżorsi dwar il-Ħniena ta' Alla magħna u tagħna ma' xulxin.

Ħniena Divina. Id-Devozzjoni u l-Messaġġ tal-Ħniena Divina.

 

I

Ikoni - Żewġ programm ta' Radju Lauretana dwar l-Ikoni. Preżentati minn Jason Aloisio.

Imitazzjoni ta’ Kristu, Ktieb Klassiku ta’ Spiritwalità Nisranija minn Tumas Kempis.

Immigranti, Rapport dwar l-Integrazzjoni tal-Immigranti f’Għawdex, Kummissjoni Djoċesana Għawdxija, 11/04/2014.

Indulġenzi. Digriet tal-Penitenzerija Appostolika dwar l-għoti ta’ Indulġenzi speċjali lill-fidili fil-qagħda attwali ta’ pandemija, 20/03/2020.

Indulġenzi. Nota tal-Penitenzerija Appostolika dwar is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni fil-qagħda attwali ta’ pandemija. 20/03/2020.

Indulġenzi. Il-Ġublew tal-Ħniena u l-Indulġenza. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika dwar l-Indulġenzi.

Innijiet Reliġjużi.

Isqfijiet Maltin. Ġabra ta' messaġġi, omeliji u diskorsi oħra.

Istitut ta' Formazzjoni Pastorali. (IFP jew PFI)

Iuvenescit Ecclesia. Relazzjoni bejn doni erarkiċi u kariżmatiċi. Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 15/05/2016.

 

J

Jim Caviezel, Ix-Xhieda ta’dan l-Attur Kattoliku li ħadem il-parti ta’ Kristu fil-film, The Passion of the Christ (2004). Huwa u martu Kerri addottaw żewġt itfal Ċiniżi li kellhom tumur f’moħħhom.  vidjo

Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzajni,

Jum Dinji tal-Paċi, Messaġġi mill-Papiet kollha mill-1968.

Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2023.

Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2013, diskorsi, filmati u ritratti.

Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2011, diskorsi mill-Papa Benedittu XVI.

Jum il-Ħajja. Il-Vanġelu tal-Ħajja, Ferħ għad-Dinja. Messaġġ tal-Kunsill Episkopali Permanenti għall-40 Jum Nazzjonali tal-Ħajja mfakkare fl-4 ta' Frar 2018.

Jum il-Lajċi f'Malta, Diskorsi li saru fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Lajċi.

 

K

Kalendarju Liturġiku.

Kant Gregorjan.

Kardinal Prospero Grech kiteb lil-Laikos dwar il-Papa Franġisku, “Ma nistgħux nilħqu miegħu, jaħirbilna minn kullimkien!”, 23/02/2014.

Kardinal Prospero Grech, Meditazzjoni lill-Kardinali Eletturi fil-ftuħ tal-Konklavi, 12/03/2013.

Karmni Grima, 1838 - 1932.

Katekeżi għat-Tfal bi tħejjija għall-Ewwel Tqarbina. Powerpoints. Fr Etienne Gilson ofm conv.

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika.

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, Kompendju.

Kelma tal-Ħajja, Publikazzjoni ta’ kull xahar mill-Moviment tal-Fokolarini.

Kempis, L-Imitazzjoni ta’ Kristu, Ktieb Klassiku ta’ Spiritwalità Nisranija minn Tumas Kempis.

Kitbiet Diversi minn Patri Mario Attard ofm cap.

Kleru: Messaġġ tal-Kongregazzjoni għall-Kleru fl-okkażjoni tal-Jum il-Qdusija tal-Kleru li ser jitfakkar fit-8 ta' Ġunju 2018.

Kmandamenti ta' Alla, Espozizzjonijiet Bibbliċi, Morali u Pastorali.

Knisja f'Malta.  Dokumenti publikati mill-Knisja f'Malta.

Knisja f'Malta. Mill-Isqfijiet Maltin.

Knisja f’Malta, Taqsimiet Pastorali tal-Arċidjoċesi Maltija, Distretti, Unitajiet u Parroċċi.

Knisja wara l-Covid 19. L-effett tal-Covid 19 fuq il-ħajja tal-Knisja.

Knisja waħda. Vjaġġ wieħed. Proċess ta' tiġdid ekkleżjali 2020-2024. Arċidjoċesi ta' Malta.

Kompensazzjoni okkulta. Każ Morali ppreżentat bħala parti mill-kors tat-Teoloġija Morali: Id-Dritt u l-Ġustizzja. Dun Daniel Sultana. 2012.

Konċilji EkumeniċI tal-Knisja.

Konflitt u Komunjoni. Kommemorazzjoni Komuni Luterana-Kattolika tar-Riforma. 2017.

Konklavi 2013, Dokumenti, Kummenti u Riżorsi relatati ma' tmiem il-Pontifikat tal-Papa Bendittu XVI u l-ħatra ta’ Papa Ġdid.

Kredu tal-Appostli, dokumentarju vidjo.

Kredu tal-Appostli.  Ġabra ta’ 15-il riflessjoni dwar il-Kredu. awdjo u testi

Kredu tal-Poplu ta' Alla. Mill-Papa Pawlu VI. Għeluq is-Sena tal-Fidi. 30/06/1968.

Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana Diversi Sussidju Teoloġiċi mill-KTI.

Kungress Ewkaristiku, Malta 1913 - 2013.

Kunsill Dinji tal-Knejjes [W.C.C.] u Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż, Ix-Xhieda tal-Nisrani f’Dinja Multi-Reliġjuża, Rakkomandazzjonijiet għall-Imġieba, 28/01/2011.

Kwarta mal-Kelma. Riflessjonijiet minn Patri Marcello Ghirlando ofm dwar siltiet mill-Evanġelju. vidjos

 

L

Lajċi, Familja u Ħajja. Statut tad-Dikasteru tal-Lajċi, Familja u Ħajja. Motu Prorio tal-Papa Franġisku. 04/06/2016.

Lajċi Nsara: Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II  dwar ir-rwol u l-appostolat tal-lajċi fil-Knisja. 26/11/1978.

Lajkat Nisrani qabel u wara l-Konċilju Vatikan II, Kitba ta’ Vivienne Attard.

Lajkat Nisrani u l-Appostolat tal-Lajċi, Teżori u Ġarar tal-Fuħħar, Mons Anton Gouder, 09/12/2012. awdjo

Lajċi: Għaliex jeżistu l-Għaqdiet u l-Movimenti tal-Lajċi fil-Knisja, Riflessjoni minn Monsinjur Anton Gouder lill-Mexxejja tal-Għaqdiet u Movimenti tal-Forum, 12/07/2014.  awdjo

Lajċi: Sedula Mater, Motu Propju tal-Papa Franġisku li bih waqqaf Dikasteru Pontifiċju ġdid għal-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja. 15/08/2016.

Lajkat Nisrani u l-Appostolat tal-Lajċi, Teżori u Ġarar tal-Fuħħar, Mons Arċisqof Pawlu Cremona OP, 09/12/2012. vidjo

Lajk u s-Saċerdot; Kollaborazzjoni u Korresponsabiltà, Seminar mis-Segretarjat għal-Lajċi 03 u 04/06/2010. awdjo

Lectio Divina. Fejn il-Kelma ta' Alla ssir talba.

Liber Usualis.

Librerija Vidjos.

Liġi Kanonika. It-Test kollu tal-Liġi tal-Knisja bl-Ingliż.

Litanija tal-Madonna, magħrufa wkoll bħala Litanija Lawretana. Aġġortana bit-tliet invokazzjonijiet ġodda mill-Papa Franġisku. 20/06/2020.

Litanija tal-Madonna. Riflessjonijiet dwar l-invokazzjonijiet tal-Litanija tal-Madonna. Fr Norbert Bonavia mssp. awdjo

Litanija ta' Rikonċiljazzjoni. Miktuba fil-Katidral ta' Coventry 18-il sena wara l-bumbardament tiegħu f'Novembru 1940.

Liturġija. Ġabra ta' dokumenti liturġiċi u riżorsi fuq il-liturġija.

Lumen Fidei. Enċiklika tal-Papa Franġisku. 29/06/2013.

 

M

Madonna, Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Verġni Marija, Omm Ġesù.

Magħmudija. Istruzzjoni dwar il-Magħmudija tat-Trabi. Publikata mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi fl-20 ta' Ottubru 1980.

Maltin li huma kandidati għall-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni.

Marija Omm il-Knisja. Digriet mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin dwar iċ-Ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm il-Knisja fil-Kalendarju Ġenerali Ruman. 11/02/2018.

Madre Margerita Debrincat se tkun dikjarata Venerabbli, 21/01/2014.

Madre Teresa ta' Kalkutta. Paġna ta' riżorsi dwarha inkluz filmat tal-Kanonizzazzjoni tagħha.

Martini.  Il-Kardinal Carlo Maria Martini lis-Saċerdoti. Id-Dimensjoni Kontemplattiva tal-Ħajja. 08/09/1980.

Martri ta' żmienna.

Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali. Il-Pornografija u l-Vjolenza. Kunsill Pontifiċju għall-Komunikazzjoni Soċjali. 07/05/1989.

Milied. Għadd ta' Riżorsi għal żmien il-Milied.

Ministeri Lajkali.

Mirakli Ewkaristiċi.

Missal Ruman. Istituzzjoni Ġenerali.

Missal Ruman. Istituzzjoni Ġenerali - verżjoni jpeg.

Missirijiet il-Knisja. Kitbiet tas-Santi Padri.

Missirijiet il-Knisja. Siltiet Patristiċi għal kuljum.

Missirijiet il-Knisja. Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Sensiela awdjo dwar Missirijiet il-Knisja. Produzzjoni tas-Soċjetà Patristika Maltija.

Missjoni u Missjunarji. Ħidma Missjunarja f'artijiet oħra. - vidjos

Mistiċi u Mistiċiżmu.  Minn Joe Galea.

Mistiċi magħrufa.  Minn Joe Galea.

Mitis Iudex Dominus Iesus, tal-Papa Franġisku dwar ir-riforma tal-proċess kanoniku dwar nullità ta-żwieg. 08/09/2015.

Morali u etika nisranija. Hekk sewwa? Sensiela ta' programmi awdjo minn Dun George Frendo u Antoine Vassallo.

Morning-after Pill: Messaġġ tal-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex. 18/06/2016.

Morning-after Pill: Stqarrija mill-Moviment ta' Kana. 21/07/2016.

Morning-after Pill: Abort mill-bieb ta' wara? Konferenza stampa mill-Fundazzjoni LIfe Network. 19/01/2017.

Mother Theresa ta' Calcutta, It-Tabib Dr George Lombardi jirrakonta l-esperjenza tiegħu ta’ meta kien mitlub iżur lil Mother Theresa, u  kif kellu wkoll jagħmlilha operazjoni.

Musicam Sacram, Istruzzjoni tal-"Consilium" u tal-Kongregazzjoni Mqadda tar-Riti. 05/03/1967.

 

N

Najn. Riflessjonijiet dwar ħajja u fidi. Minn Patri Mario u Patri Joseph ofm conv.

Newman, Il-Kardinal John Henry.

Novena bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin.

Novena lill-Ħniena Divina.

Novena lill-Ispirtu s-Santu (1)

Novena lill-Ispirtu s-Santu (2)

 

O

Omosesswalità, Rabiet omosesswali.

Omelija. Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti 2015. Verżjoni bil-Malti.

Ordni Karmelitan. oc.

Ordni Tereżjan u l-Qaddisin tiegħu. ocd.

 

P

Paċi.  Messaġġi tal-Papiet għall-Jum Dinji tal-Paċi fl-1 ta' Jannar ta' kull sena mill-1968.

Papa Franġisku, Ġabra ta' Kitbiet u Diskorsi tiegħu u tagħrif dwaru f'kitbiet, kif ukoll produzzjonijiet awdjo u vidjo

Papa Franġisku magħżul mit-Time Magazine bħala l-persuna tas-sena 2013.  Għaliex?  vidjo

Papa Pawlu VI.

Papa Ġwanni XXIII, Filmati ġrajjiet u kitbiet.

Papa Ġwanni XXIII, Messaġġ lill-Poplu Malti fiċ-Ċentinarju Pawlin. 24/07/1960.

Papiet. Ġabra ta' kitbiet, messaġġi, omeliji, diskorsu u aktar minn papiet differenti.

Papiet f'Malta, Diskorsi li saru waqt dawn iż-żjarat.

Parroċċa. Struzzjoni tal-Kongregazzjoni għall-Kleru dwar il-konverżjoni pastorali tal-komunità parrokkjali bħala servizz għall-missjoni evanġeliżżatriċi tal-Knisja. 29/06/2020.

Pascal. Blaise Pascal – Il-Lejla tan-Nar. Kitba ta' Joe Galea.

Pastorali tal-Isqfijiet Ġużeppi Mercieca u Nikol Cauchi dwar dmirna fil-ħarsien tal-ħolqien u l-ambjent.  07/04/2002.

Patri Silvestru Bonavia ofm cap, mit-tim tal-Laikos f'laqgħa mal-Papa Franġisku.18/11/2013.

Penitenza. Ġranet ta' penitenza skont il-kanoni tal-Liġi tal-Knisja u skont in-normi tal-Konferenza Episkopali Maltija.

Pentecoste. Għid il-Ħamsin. Riżorsi bi tħejjija għas-Solennità ta' Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja.

Il-Pjagi ta' Kristu.  II-Qima tal-Pjagi ta' Kristu. Eżerċizzju li kiteb San Ġorġ Preca.  Kitba ta' Joe Galea. 28/03/2020.

Placuit Deo. Ittra tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi fuq xi aspetti tas-salvazzjoni fit-tagħlim Nisrani. 22/02/2018.

Porzjunkola.  Il-maħfra tal-Porzjunkola.  Minn Patri Dijonisju Mintoff ofm. 02/08/2022.

Position Paper dwar emendi proposti fil-liġi dwar tkasbir tar-reliġjon u pornografija. [Verżjoni bil-Malti].

Posters bi ħsieb mill-Evanġelju tal-Ħadd. Mid-Djoċesi ta' Għawdex.

Posters Kateketiċi. Mid-Djoċesi ta' Għawdex.

Posters Liturġiċi dwar il-qari tal-Evanġelji fil-Ħdud. Uffiċċju tal-Katekeżi. Għawdex.

Preca. San Ġorġ Preca u l-Verġni Marija.

Prinċipji Morali.  Vidjo qasir minn Joe Galea.

Prokreazzjoni Umana Assistita. Dokument ta' Pożizzjoni u Sommarju Ezekuttiv. 14/11/2015.   [bil-Malti]     jew        [bl-Ingliż]

 

Q

Qaddisin, Beati, Venerabbli u Qaddejja ta' Alla Malti. Kandidati għall-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni.

Qaddisin ċelebrati fil-Liturġija.

Qaddisin. Kelmet il-Qaddisin, b'ġabra ta' 365 sentenza minn bosta Qaddisin.

Qaddisin matul is-Sena Liturġika.

Qalb ta' Ġesù. Att ta' konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù.

Qalb ta' Ġesù. Kummentarju għal matul il-purċissjoni. Magħha wkoll preżentazzjoni powerpoint. Joe Galea.

Qrar. Jiena naħfirlek. Gwida ta' tagħlim u tagħrif dwar is-Sagrament tal-Qrar minn P. Thomas Moore ofm conv.

Quddiesa: Diversi riżorsi dwar il-Quddiesa fosthom ukoll il-Qari ta' kuljum.

Quemadmodum Deus. Digriet mill-Kongregazzjoni tar-Riti, approvat mill-Papa Piju IX li jipproklama lil San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/1870.

 

R

Randan, Riżorsi pastorali għal żmien ir-Randan.

Ravasi, Il-Kardinal Gianfranco.  Omelija għand is-Sorijiet Klarissi, Kappara, San Ġwann, Malta. 25/01/2017.

Rebbiegħa fil-Knisja, Riżorsa kateketika minn Sr Alexandra Chircop fcj. 2013.

Redemptionis Sacramentum, Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni tal-Kult Divin dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. 25/03/2004.

Regina Coeli. Sultana tas-Sema. Talba li tintalb l-aktar fi żmien l-Għid minflok it-talba tal-Angelus.

Reliġjon. Noti ta' għajnuna biex fit-tagħlim tar-Reliġjon Nisranija.

Rikonċiljazzjoni. Litanija ta' Rikonċiljazzjoni. Miktuba fil-Katidral ta' Coventry 18-il sena wara l-bumbardament tiegħu f'Novembru 1940.

Rit tal-Magħmudija.

Rit taż-Żwieġ.

Rosary Relay for Priests. Katina ta' Rużarju madwar id-Dinja kollha.

 

S

Saċerdot, Riżorsi dwar il-vokazzjoni u l-ħajja saċerdotali.

Sagramentarju Malti

Sagramenti. Programmi ta’ Radju Marija dwar is-Sagramenti bħala Għejjun ta’ Grazzja. Minn Joe Farrugia u Fr Michael Bugeja. 2013. awdjo

Samaritanus bonus. Il-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi dwar il-kura ta' persuni f'fażijiet kritiċi u terminali. 22/09/2020.

San Alfons M. de Liguori. Ħaġa waħda mar-Rieda ta' Alla.

San Alwiġi de Montfort. Trattat dwar id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka.

San Benedittu.  Ir-Regola.

San Duminku Savio. Novena.

San Gaspar del Bufalo. Bijografija u riflessjoni. Minn Mario Caruana.

San Girgor. Purċissjoni Privata ta' San Girgor. L-Erbgħa fuq l-Għid il-Kbir tal-Mulej - 2020. 15/04/2020.

San Ġorġ Preca; dwaru u minn fommu stess.

San Ġużepp. Ġabra ta' riżorsi dwar l-Għarus tal-Verġni Marija u dak li kellu jieħu ħsieb il-Feddej.

San Ġwann il-Battista. Sensiela ta' 8 katekeżijiet minn Patri Marcello Ghirlando ofm. Xewkija, 2020.

San Ġwann il-Battista. Riflessjoni kif ngħixu l-umiltà fuq il-passi ta’ San Ġwann il-Battista. Angelo Xuereb.

San Ġwann tas-Salib.

San Injazju ta' Loyola. Injazju. Sensiela ta' 13-il programm awdjo mit-Tabib Andrew Baldacchino.

San Pawl.

Sant' Anton tad-Deżert.  Vita Antonii. Il-Ħajja ta' Sant' Anton Abbati minn Sant' Atanasju.

Santa Eliżabetta tat-Trinità. Minn Patri Juan De Bono ocd.

Santa Fawstina Kowalska tal-Ħniena Divina.  Id-Djarju tagħha f'verżjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż.

Santa Margerita Marija Alacoque. Persunaġġ importanti fl-istorja riċenti tal-qima lejn il-Qalb ta’ Ġesú.

Santa Marija Madalena. Apostolorum Apostola. Mons. Arthur Roche dwar il-festa ta' Santa Marija Maddalena. 10/06/2016.

Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein).

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Intervista ma' Patri Juan De Bono ocd. 10/03/2021.

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Ittra Appostolika li biha l-Papa Ġwanni Pawlu II kien iddikjata lil Santa Tereża tal-Bambin Ġesù bħala Duttur tal-Knisja Universali. 19/10/1997.

Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’. Storja ta’ ruħ. Noti min P. Juan De Bono ocd.

Santa Tereża ta' Ġesù (ta' Avila). Intervista ma' P. Juan De Bono ocd. 14/01/2021.

Sataniżmu u Okkult.

Sawm.

Scicluna Charles J,  Arċisqof ta' Malta.  Ġabra ta' diskorsi, omeliji, etc.

Sekwenza tal-Għid il-Kbir. Ħa jgħollu l-insara b’tifħirhom il-Vittma tal-Għid.

Sena tal-Fidi 2012 - 2013.

Sensus Fidei in the life of the Church, Dokument tal-Kummissjoni Teoloġika Internazzjonali, 2014. [bl-Ingliż]   … jew ... [Nota preliminari bit-Taljan]

Sinodu Djoċesan tal-Knisja f’Malta 1999- 2003. Dokumenti. vidjo

Sinodu u Sinodalità

Soċjetà Patristika Maltija. Ħolqa (Newsletter) bejn il-Ħbieb ta' Missierijet il-Knisja.

Spirtu s-Santu. Ġabra ta' riżorsi dwar l-Ispirtu s-Santu u dwar Għid il-Ħamsin.

Storja tal-Knisja.  Ġrajjiet u personaġi li sawwru l-istorja tal-Kristjaneżmu u tal-Knisja.

Stejjer dwar diversi temi. Minn Joe Galea.  vidjo

Supplika Litanika fi żmien il-pandemija. Parti mill-mument straordinarju ta' talb li mexxa l-Papa Franġisku. 27/03/2020.

Sussidju Kateketiku dwar Qaddisin u Beati tal-Karità.

Sussidji Teoloġiċi mill-Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana.

Sycamore. Grupp għaż-żgħażagħ ta' Malta u Għawdex. Jgħinek tiskopri r-rieda ta' Alla għalik.

Syntagma – Fuljett maħruġ mill-Monasteru San Pietru fl-Imdina.

 

T

Tabone, Swor Marcellina FCJ. Fil-25 sena mill-mewt tagħha fil-Pakistan. Ġunju 2022. vidjo

Tagħlim online mis-Soċjetà tal-MUSEUM. Mulej, għand min immorru? vidjos

Tagħlim tar-Reliġjon Nisranija. Noti ta' għajnuna fit-tagħlim tat-twemmin nisrani.

Tagħlim Soċjali tal-Knisja Kattolika.  Dokumenti Uffiċċjali tal-Knisja.

Tagħlim Soċjali tal-Knisja Kattolika. Kitbiet u diskorsi relatati.

Talb. Ġabra etensiva ta' talb u devozzjonijiet popolari.

Talb. Sett ta' 7 filmati qosra.

Talba Saċerdotali ta' Ġesù.  Tliet meditazzjonijiet (awdjo) minn Fr Norbert Bonavia mssp. 28/03/2020.

Talba ta’ San Klement ta’ Ruma. L-eqdem talba nisranija li mhix fil-Bibbja.

Tberik tal-Familji li kull familja tista' tagħmel b'tifkira tal-Magħmudija. 2020.

Tberik ta' unjoni bejn persuni ta' l-istess sess. Responsum tal-Kongregazzjoni tal-Fidi. 2021.

Tettamanzi, Kardinal Dionigi. Ittra lill-koppji li qed jisseparaw, jiddivorzjaw jew jibdew xi relazzjoni ġdida.

Tfal. Paġna ta' riżorsi għat-Tfal, Ġenituri u Katekisti.

Tfal. Il-Kultura tal-Abbużi Sesswali fuq it-Tfal. Konferenza mid-Djoċesi ta' Għawdex. 07/06/2019.

Tfal. Stejjer għat-tfal. Vidjos mill-ktieb, "Qabel Norqod" minn Joe Galea.

Tfal. Stejjer għat-tfal, Vidjos mill-ktieb, "Ħalli ngħidlek storja" minn Joe Galea.

The Monastery, Dokumentarju mill-BBC dwar l-esperjenza monastika. vidjo

Tifsir il-Kliem. Ġabra ta' filmati qosra li fihom jitfisser kliem komuni li mhux dejjem jiftiehem biżżejjed.

Tqarbin lid-Divorjati li reġgħu iżżewġu.  Intervista mat-Teologu Patri Giovanni Cavalcoli OP. Vatican Insider. 17/10/2015.

Tqarbin tal-Morda.  Rit Ordinarju tat-tqarbin tal-morda minn Ministru Straordinarji. 26/10/1988.

Tqarbina tax-Xewqa.  Talba għal meta ma tkunx tista' tirċievi l-Ewkaristija Sagramentalment.

It-Triq tad-Dawl - Via Lucis: Erbatax-il waqfa, li jitilqu mill-qabar vojt u jwasslu sa Għid il-Ħamsin.

TV - Video. Stazzjonijiet Kattoliċi tat-TV kif ukoll bosta riżorsi oħra. video

 

U

Ut Unum Sint.  Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-impenn fl-Ekumeniżmu. 15/05/1995.

 

V

Vademecum għall-Konfessuri dwar Aspetti tal-Moralità fil-Ħajja tal-Miżżewġin. Kunsill Pontifiċju tal-Familja. 12/02/1997.

Van Thuan. Il-Kardinal Francis-Xavier intervistat mill-EWTN u l-esperjezi li kien irrakonta dwar it-13-il sena f'ħabs komunista.

Vatikan II. Il-Konċilju Ekumeniku. 11 ta' Ottubru 1962 - 8 ta' Diċembru 1965.

Via Lucis. It-Triq tad-Dawl: Erbatax-il waqfa, li jitilqu mill-qabar vojt u jwasslu sa Għid il-Ħamsin.

Via Matris. Ara l-paġna ta' riżorsi dwar il-Madonna.

Via Sagra. Meditazzjonijiet differenti fuq il-passi tal-Mulej Ġesù fit-Triq tas-Salib.

Vidjo u TV Channels.

Viżjoni ta' Knisja għall-Knejjes Lokali ta' Malta u Għawdex għas-snin 2020-2030. Kummissjoni Dottrinali. 06/10/2019.

Virtujiet fil-Kitbiet tal-Qaddisin. Kitba ta' Joe Galea.

Viżta Pastorali mill-Arċisqof Pawlu Cremona OP, 2009 – 2015.

Viżti lill-Ġesù Ewkaristija. Tmien riflessjonijiet mill-enċiklika Fratelli Tutti ta’ Papa Franġisku flimkien ma’ tmien riflessjonijiet mill-passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu. NYTC. 2022.

Viżti lill-Ġesù Ewkaristija. Is-Seba' Simboli. Ispirati mis-simboli tal-passjoni. NYTC. 2022.

Voce Maria. President tal-Moviment tal-Fokolari. Lejn Ewropa ta' tama, rikonċiljazzjoni u akkoljenza. Taħdita  fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/05/2018.

Voce Maria. Preseident tal-Moviment tal-Fokolari. Djalogu jew Djalogi.  Diskors fl-Istitut Kattoliku, Floriana. 05/05/2017.

Vokazzjonijiet. Għallimna ninsġu stejjer u rakkmu. Talba għad-59 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet ċelebrat fit-8 ta' Mejju 2022.

Vokazzjonijiet. Għallimna ninsġu stejjer u rakkmu. Talba għad-59 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet ċelebrat fit-8 ta' Mejju 2022.

Vokazzjonijiet. Jum ta' Talb għall-Vokazzjonijiet. Ktejjeb b'riżorsi għal matul il-quddiesa u talb ieħor. 2020.

Vokazzjoniet Saċerdotali, Orjentamenti Pastorali għall-Promozzjoni tal-Vokazzjoniet għall-Ministeri Saċerdotali, Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika, Vatikan, 25/03/2012.

 

W

Wieħed Minna, inizjattiva għall-protezzjoni ġuridika favur l-embrijun uman, 2013.

West Christopher. It-Teoloġija tal-Ġisem u temi relatati.

 

X

 

Ż

Żgħażagħ. Messaġġ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II liż-Żgħażagħ. Fi tmiem il-Konċilju. 07/12/1965.

Żgħażagħ. Kant maż-Żgħażagħ - Nru 1. Mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ, Għawdex. 1996.

Żwieg u Familja, diversi riżorsi dwar iż-żwieġ u l-familja.

Żwieġ. Nullità. Mitis Iudex Dominus Iesus tal-Papa Franġisku dwar ir-riforma tal-proċess kanoniku dwar nullità ta-żwieg. 08/09/2015.