Żidiet fil-Laikos

DWAR IL-BEATA VERĠNI MARIJA

VIDJOS B'TEMA MARJANA

Id-Duluri ta' Marija. Meditazzjoni. 2021.

Riflessjoni dwar il-Verġni Marija taħt is-Salib ta' Binha Ġesù.  Fr Norbert Bonavia mssp. 2020.

Litanija tal-Madonna. Maħduma b'mod virtwali matul il-COVID-19.

The Baker Woman.

The Song of Bernardette. 1943.

The Miracle of Our Lady of Fatima. 1952.

The Miracle of the sun in Fatima on 13 October 1917.

How the Virgin of Fatima saved John Paul II.

Our Lady of Guadalupe. Documentary.

Maria di Nazaret. 2012.

 

IL-MAĠISTERU TAL-KNISJA DWAR IL-VERĠNI MARIJA

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Verġni Marija Omm Alla.  Lumen Gentium, Kapitli VIII. 21/11/1964.

Munificentissimus Deus. Il-Kostituzzjoni Appostolika tal-Papa Piju XII fuq id-Domma tal-Assunzjoni. 01/11/1950.

Il-Papa Piju XII. Talba tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja u tal-Ġeneru Uman lill-qalb Immakulata bla tebgħa ta' Marija. 31/10/1942.

Sensiela ta' 70 katekeżi tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Marija. Udjenzi Ġenerali. 1995 - 1997.

Kongregazzjoni tal-Kult Divina u d-Dixxiplina tas-Sagramenti. Digriet dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm il-Knisja fil-Kalendarju Ġenerali Ruman. 11/02/2018.

 

TIBŻAX TIEĦU GĦANDEK LI MARIJA

Tibżax tieħu għandek lil Marija. Sensiela ta' 24 riflessjoni dwar il-Beata Verġni Marija. Rikordjati awdjo. 2019.

 

TRATTAT TA' SAN ALWIĠI DE MONTFORT

Trattat dwar id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka.

 

ID-DULURI TA' MARIJA

It-Triq tas-Salib ma' Marija Omm Ġesù - Via Sagra mal-Madonna.

Il-Mixja tan-Nisrani ma' Ġesù u ma' Ommu, Marija Addolorata. Dun Hector Scerri. 25/03/2017.

Ċelebrazzjoni tal-Festa ta' Marija Addolorata, Riflessjonijiet u talb għall-matul il-purċissjoni. Minn Dun Hector Scerri, 2014.

Id-Duluri ta' Marija, Talb u kummentarju għal waqt il-pellegrinaġġ f'Jum id-Duluri, Minn Dun Hector Scerri. 2010.

Stabat Mater bil-Malti - Wieqfa kienet imbikkija.

Via Matris. Tifkira devozzjonali tal-Imqaddsa Verġni Marija tad-Duluri.

Via Matris. Produzzoni tas-Santwarju Ta' Pinu. Kitba ta' Dun Samuel Grech. 2021.

Via Matris. Mixja ma' Marija fid-Duluri tagħha. B'riflessjonijiet imħejjija minn Radju Prekursur. 2022.

 

ID-DEHRIET TAL-MADONNA F'FATIMA

Is-Sigriet ta' Fatima, Kitba ta' Harry Agius Ordway.

Il-Ġrajja tal-Madonna ta’ Fatima, Test mill-ktejjeb dwar l-istess suġġett, ppublikat mil-Librerija Preca.

Mitt Sena minn Fatima.  Programmi awdjo minn Fr Hayden f'għeluq il-mitt sena mid-dehriet tal-Madonna f'Fatima. 2017.

 

LITANIJA TAL-MADONNA

Riflessjonijiet dwar l-invokazzjonijiet tal-Litanija tal-Madonna. Fr Norbert Bonavia mssp. (awdjo)

 

MADONNA TA' PINU

Il-Madonna ta' Pinu.

Ġrajjet il-Madonna Ta' Pinu. Irrakkuntata minn min damma.

 

MADONNA TA' POMPEI

Tagħrif dwar id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pompei. - jinkludi wkoll il-vidjos bil-Kurunella u bis-Supplika.

Kurunella tal-Madonna ta' Pompei

Is-Supplika lill-Madonna ta' Pompei.

 

MARIJA U L-KARMELU

Il-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu.

Marija u l-Karmelitani. P. Joseph Saliba OC.

Il-Verġni Marija fl-Ispiritwalità Karmeliana. Marija Patruna tal-Karmelitani. P Joseph Saliba OC.

 

RUŻARJU

20 Posta tar-Rużarju Mqaddes b'Meditazzjonijiet Offruti għas-Saċerdoti.

▪ It-Talba tar-Rużarju. Awdjo u vidjo.

▪ Il-Misteri tal-Ferħ. Marija kif ipittirha San Luqa fil-ħajja tat-tfajjel Ġesù. Meditazzjoni għal waqt ir-Rużarju. Minn Glen Mercieca.

▪ Potentia Corona. Fuljetti maħsuba biex tikber id-devozzjoni tar-Rużarju Mqaddes

Rużarju. Seba' pariri kif titlob ir-Rużarju mal-familja. poster

Rużarju, Misteri tar-Rużarju akkumpanjati b’testi mill-Bibbja flimkien ma stampi u verżjoni rekordjata. testi u awdjo

Rużarju. Wegħdiet tal-Madonna lil San Duminku għal dawk kollha li jitolbu r-Rużarju.

 

MILL-ASSENJATUR TAS-SOĊJETÀ TAD-DUTTRINA NISRANIJA

(il-laqgħat ta' kuljum għas-Soċji tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, M.U.S.E.U.M.)

Marija, bint, omm u għarusa.

Marija u l-Knisja. Kemm Marija u kemm il-Knisja huma Ommijiet.

 

OĦRAJN

Akathistos. Innu mill-Knisja Biżantina li bih tfaħħar il-Maternità Divina ta' Marija.

Marija u l-Beatitudnijiet. Riflessjoni dwar kull waħda mill-beatitudnijiet f'rabta ma' Marija.

Għand Ġesú permezz ta’ Marija. Laqgħat ta’ talb ma' Patri Hayden OFMCap. Preżentazzjoni fuq YouTube.

Dwar l-allegati messaġġi fuq diżastri naturali allegatament imħabbra mill-Verġni Marija. Mons. Rene’ Laurentin.

Liturġija tas-Sigħat fil-Festi tal-Madonna. pdf

Il-Madonna li tħoll l-għoqiedi, Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap.

Imħabbet San Franġisk lejn il-Verġni Marija, Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap.

Talb u Att ta' Konsagrazzjoni tal-Familji għal Jum id-Duluri – 15 April 2011.

Talba ta' Konsagrazzjoni tal-Familja lil Ommna Marija Għajnuna tal-Insara.

Talba. O Verġni qed jidlam. Talba ta' Père Claude Wittock.

Vestis Honoris. Libsa ta' Ġieħ lill-Madonna miktub minn San Ġorġ Preca.

 

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx