IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II DWAR IL-VERĠNI MARIJA

Sensiela ta' 70 katekeżi tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Marija. Udjenzi Ġenerali. 1995 - 1997.

 

TIBŻAX TIEĦU GĦANDEK LI MARIJA

Tibżax tieħu għandek lil Marija. Sensiela ta' 24 riflessjoni dwar il-Beata Verġni Marija. Rikordjati awdjo. 2019.

 

TRATTAT TA' SAN ALWIĠI DE MONTFORT

Trattat dwar id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka.

 

ID-DULURI TA' MARIJA

Id-Duluri ta' Marija. Meditazzjoni. vidjo. 2021.

It-Triq tas-Salib ma' Marija Omm Ġesù - Via Sagra mal-Madonna.

Riflessjoni dwar il-Verġni Marija taħt is-Salib ta' Binha Ġesù.  Fr Norbert Bonavia mssp. 2020.

Il-Mixja tan-Nisrani ma' Ġesù u ma' Ommu, Marija Addolorata. Dun Hector Scerri. 25/03/2017.

Ċelebrazzjoni tal-Festa ta' Marija Addolorata, Riflessjonijiet u talb għall-matul il-purċissjoni. Minn Dun Hector Scerri, 2014.

Id-Duluri ta' Marija, Talb u kummentarju għal waqt il-pellegrinaġġ f'Jum id-Duluri, Minn Dun Hector Scerri. 2010.

Stabat Mater bil-Malti - Wieqfa kienet imbikkija.

Via Matris. Tifkira devozzjonali tal-Imqaddsa Verġni Marija tad-Duluri.

Via Matris. Produzzoni tas-Santwarju Ta' Pinu. Kitba ta' Dun Samuel Grech. 2021.

Via Matris. Mixja ma' Marija fid-Duluri tagħha. B'riflessjonijiet imħejjija minn Radju Prekursur. 2022.

Mit-Tħabbira sas-Salib. Marija kontinwament tagħtina lil Binha. The Baker Woman, Song li xxebbaħ lill-Verġni Marija ma' furnara.

 

ID-DEHRIET TAL-MADONNA F'FATIMA

Is-Sigriet ta' Fatima, Kitba ta' Harry Agius Ordway.

Il-Ġrajja tal-Madonna ta’ Fatima, Test mill-ktejjeb dwar l-istess suġġett, ppublikat mil-Librerija Preca.

Mitt Sena minn Fatima.  Programmi awdjo minn Fr Hayden f'għeluq il-mitt sena mid-dehriet tal-Madonna f'Fatima. 2017.

 

LITANIJA TAL-MADONNA

Riflessjonijiet dwar l-invokazzjonijiet tal-Litanija tal-Madonna. Fr Norbert Bonavia mssp. (awdjo)

Litanija tal-Madonna. Maħduma b'mod matul il-pandemija tal-COVID-19.

 

MADONNA TA' PINU

Il-Madonna ta' Pinu.

Ġrajjet il-Madonna Ta' Pinu. Irrakkuntata minn min damma.

 

MADONNA TA' POMPEI

Tagħrif dwar id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pompei. - jinkludi wkoll il-vidjos bil-Kurunella u bis-Supplika.

Kurunella tal-Madonna ta' Pompei

Is-Supplika lill-Madonna ta' Pomei.

 

MARIJA U L-KARMELU

Il-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu.

Marija u l-Karmelitani. P. Joseph Saliba OC.

Il-Verġni Marija fl-Ispiritwalità Karmeliana. Marija Patruna tal-Karmelitani. P Joseph Saliba OC.

 

RUŻARJU

▪ Potentia Corona. Fuljetti maħsuba biex tikber id-devozzjoni tar-Rużarju Mqaddes

▪ It-Talba tar-Rużarju. Awdjo u vidjo.

▪ Il-Misteri tal-Ferħ. Marija kif ipittirha San Luqa fil-ħajja tat-tfajjel Ġesù. Meditazzjoni għal waqt ir-Rużarju. Minn Glen Mercieca.

 

MILL-ASSENJATUR

(il-laqgħat ta' kuljum għas-Soċji tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, M.U.S.E.U.M.)

Marija, bint, omm u għarusa.

Marija u l-Knisja. Kemm Marija u kemm il-Knisja huma Ommijiet.

 

OĦRAJN

Akathistos. Innu mill-Knisja Biżantina li bih tfaħħar il-Maternità Divina ta' Marija.

Marija u l-Beatitudnijiet. Riflessjoni dwar kull waħda mill-beatitudnijiet f'rabta ma' Marija.

Għand Ġesú permezz ta’ Marija. Laqgħat ta’ talb ma' Patri Hayden OFMCap. Preżentazzjoni fuq YouTube.

Dwar l-allegati messaġġi fuq diżastri naturali allegatament imħabbra mill-Verġni Marija. Mons. Rene’ Laurentin.

Liturġija tas-Sigħat fil-Festi tal-Madonna.

Il-Madonna li tħoll l-għoqiedi, Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap.

Imħabbet San Franġisk lejn il-Verġni Marija, Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap.

Talb u Att ta' Konsagrazzjoni tal-Familji għal Jum id-Duluri – 15 April 2011.

Talba ta' Konsagrazzjoni tal-Familja lil Ommna Marija Għajnuna tal-Insara.

Talba. O Verġni qed jidlam. Talba ta' Père Claude Wittock.

Vestis Honoris. Libsa ta' Ġieħ lill-Madonna miktub minn San Ġorġ Preca.