KONGREGAZZJONI TAD-DUTTRINA TAL-FIDI

Tberik ta' unjoni bejn persuni ta' l-istess sess. Responsum tal-Kongregazzjoni tal-Fidi. 2021.

Moralitą tal-użu tal-vaċċini kontra l-covid-19. Dokumenmt tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 21/12/2020.

Samaritanus bonus dwar il-kura ta' persuni f'fażijiet kritiċi u terminali. 22/09/2020.

Placuit Deo. Ittra fuq xi aspetti tas-salvazzjoni fit-tagħlim Nisrani. 22/02/2018.

Iuvenescit Ecclesia. Relazzjoni bejn doni erarkiċi u kariżmatiċi. 15/05/2016.

Ad resurgendum cum Christo Istruzzjoni dwar id-Dfin Nisrani. 18/03/2016.

Donum Vitę. Struzzjoni dwar ir-rispett lejn il-ħajja umana, l-oriġni tagħha u d-dinjitą tal-prokreazzjoni. 22/02/1987.

Magħmudija. Istruzzjoni dwar il-Magħmudija tat-Trabi. 20/10/1980.

Ewtanasja, Dikjarazzjoni tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 05/05/1980.

 

KONGREGAZZJONI GĦALL-KULT DIVIN U D-DIXXIPLINA TAS-SAGRAMENTI

Digriet fi żmien il-covid-19 u t-Tridu tal-Għid. 25/03/2020.

Marija Omm il-Knisja. Digriet dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm il-Knisja fil-Kalendarju Ġenerali Ruman. 11/02/2018.

In Missa in Cena Domini. Digriet dwar il-Ħasil tar-Riġlejn f'Ħamis ix-Xirka. 06/01/2016.

Direttorju Omeletiku. 2015.

Ewkaristija. Redemptionis Sacramentum, Istruzzjoni dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. 25/03/2004.

 

KONGREGAZZJONI GĦALL-KLERU

Parroċċa. Struzzjoni dwar il-konverżjoni pastorali tal-komunitą parrokkjali bħala servizz għall-missjoni evanġeliżżatriċi tal-Knisja. 29/06/2020.

Kleru. Messaġġ fl-okkażjoni tal-Jum il-Qdusija tal-Kleru mfakkar fit-8 ta' Ġunju 2018.

 

KONGREGAZZJONI GĦALL-EDUKAZZJONI KATTOLIKA

Vokazzjoniet Saċerdotali, Orjentamenti pastorali għall-promozzjoni tal-vokazzjoniet għall-Ministeri Saċerdotali. 25/03/2012.

 

KONGREGAZZJONIJIET OĦRA

Quemadmodum Deus. Digriet mill-Kongregazzjoni tar-Riti, approvat mill-Papa Piju IX li jipproklama lil San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/1870.

 

 

customisable counter