KONGREGAZZJONI GĦALL-KULT DIVIN U D-DIXXIPLINA TAS-SAGRAMENTI

 

Prot. N. 154/20

 

DIGRIET

Fi żmien il-Covid-19 (II)

 

 

Wara li qieset l-iżvilupp mgħaġġel tal-pandemija tal-Covid-19 u żammet quddiem għajnejha l-osservazzjonijiet li waslulha mingħand il-Konferenzi Episkopali, din il-Kongregazzjoni qed toffri aġġornament għall-indikazzjonijiet ġenerali u għas-suġġerimenti diġà mwassla lill-Isqfijiet fid-digriet preċedenti tad-19 ta’ Marzu 2020.

 

Billi d-data tal-Għid ma tistax tiġi ttrasferita, fil-pajjiżi milquta mill-marda, fejn huma previsti restrizzjonijiet dwar il-laqgħat tal-massa u ċ-ċaqliq ta’ persuni minn post għall-ieħor, l-Isqfijiet u l-presbiteri għandhom jiċċelebraw ir-riti tal-Ġimgħa Mqaddsa mingħajr is-sehem tal-poplu u f’post adatt, waqt li jevitaw il-konċelebrazzjoni u jaqbżu l-iskambju tal-paċi.

 

Il-fidili għandhom jiġu vżati bil-ħin li fih jibdew iċ-ċelebrazzjonijiet hekk li jkunu jistgħu jingħaqdu fit-talb minn djarhom. Jistgħu jkunu ta’ għajnuna l-mezzi ta’ telekomunikazzjoni b’mod dirett, u mhux irrekordjat. Ikun xi jkun il-każ, jibqa’ importanti li jitħalla biżżejjed ħin għat-talb, u fuq kollox tingħata valur il-Liturgia Horarum.

 

Il-Konferenzi Episkopali u d-djoċesijiet m’għandhomx jonqsu milli joffru sussidji b’għajnuna għat-talb fil-familja u dak personali.

 

1 – Ħadd il-Palm. It-Tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm għandha tiġi ċċelebrata fuq ġewwa tal-binja qaddisa; fil-knejjes Katidrali wieħed għandu jaddotta t-tieni forma prevista mill-Missal Ruman, waqt li fil-knejjes Parrokkjali u fil-postijiet l-oħra tiġi addottata t-tielet waħda.

 

2 – Il-Quddiesa tal-Griżma. Wara li jiżnu l-każ konkret fid-diversi pajjiżi, il-Konferenzi Episkopali jistgħu jagħtu indikazzjonijiet dwar it-trasferiment jew le għal data oħra.

 

3 – Ħamis ix-Xirka. Il-ħasil tar-riġlejn, diġà fakultattiv, għandu jinqabeż. Fi tmiem il-Quddiesa tal-Ikla tal-Mulej tinqabeż ukoll il-purċissjoni u s-Santissmu Sagrament jitħalla fit-tabernaklu. F’dan il-jum b’eċċezzjoni tista’ tingħata lill-presbiteri l-fakultà li jiċċelebraw il-Quddiesa f’post adatt, mingħajr is-sehem tal-poplu.

 

4 – Il-Ġimgħa l-Kbira. Fit-talbiet universali l-Isqfijiet jaraw li jaħsbu għal intenzjoni speċjali għal min jinsab f’qagħda inkwetanti, il-morda, il-mejtin, (ara Missal Ruman). L-att tal-Adorazzjoni tas-Salib bil-bews għandu jiġi limitat biss għaċ-ċelebrant.

 

5 – Il-Velja tal-Għid. Tiġi ċċelebrata biss fil-knejjes Katidrali u Parrokkjali. Għal-liturġija tal-Magħmudija, jinżamm biss it-tiġdid tal-wegħdiet tal-magħmudija (ara Missal Ruman).

 

Fil-każ tas-seminarji, il-kulleġġi saċerdotali, il-monasteri u l-komunitajiet reliġjużi wieħed għandu jżomm mal-indikazzjonijiet ta’ dan id-Digriet.

 

L-espressjonijiet tal-pjetà popolari u l-purċissjonijiet li jagħnu l-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa u t-Tridu tal-Għid, skont il-ġudizzju tal-Isqof djoċesan, jistgħu jiġu ttrasferiti għal jiem oħra konvenjenti, ngħidu aħna l-14 u l-15 ta’ Settembru.

 

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

 

Mis-Sede tal-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti, 25 ta’ Marzu 2020, Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej.

 

 

Il-Kardinal Robert Sarah  -  Prefett

 

X Arthur Roche - Arċisqof Segretarju