L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Ħaġa waħda mar-Rieda ta’ Alla

 

San Alfons M. de Liguori

 

 

 

 

Ħaġa waħda mar-Rieda ta’ Alla

(Uniformità alla Volontà di Dio)

Ktejjeb ta' San Alfons M. de Liguori dwar ir-Rieda t'Alla

 

 

Virtù mill-aqwa

 

Il-perfezzjoni tagħna kollha kemm hi tikkonsisti filli nħobbu lil Alla tagħna li jixraqlu kull imħabba: Charitas est vinculum perfectionis (L-imħabba hija l-qofol tal-perfezzjoni, Kol 3, 14). Iżda l-imħabba perfetta għal Alla qiegħda filli aħna ngħaqqdu r-rieda tagħna mar-rieda qaddisa Tiegħu. L-effett ewlieni ta’ l-imħabba, kif jgħid San Dijonisju l-Areopagita (de Div. Nom. 6. 4), hu illi jgħaqqad ir-rieda ta’ dawk li jħobbu sabiex huma jkunu lkoll ta’ rieda waħda. Għaldaqstant iktar ma wieħed ikun marbut mar-rieda divina, iktar ser ikun iħobb lil Alla. Lil Alla jogħġbuh il-mortifikazzjonijiet, il-meditazzjonijiet, it-tqarbin, il-karità mal-proxxmu. Iżda meta? – Meta dawn isiru skond ir-rieda Tiegħu. Meta m’hemmx ir-rieda ta’ Alla, mhux talli ma jogħġbuhx anzi jistmellhom u jikkastigahom.

 

Nieħdu eżempju – Ikun hemm żewġ qaddejja, wieħed jaħdem b’nifsu maqtugħ il-jum kollu, imma jrid jagħmel kollox kif jidhirlu hu, fil-waqt li l-ieħor ma jitħabatx daqsu imma joqgħod għal dak li jgħidulu jagħmel. Dan ta’ l-aħħar żgur li ser jogħġob lil sidu, iżda mhux hekk l-ewwel wieħed. X’jiswew l-opri tagħna għall-glorja ta’ Alla, jekk dawn lilu ma joħgġbuhx? Alla ma jridx sagrifiċċji (hekk qal il-profeta Samwel lil Sawl) imma jrid li r-rieda tiegħu tkun obduta. Numquid vult Dominus holocausta, et victimas, et non potius, ut obediatur voci Domini? ... Quasi scelus idolatriae est nolle acquiescere (Jaqaw il-Mulej jogħġbuh il-vittmi tal-ħruq u sagrifiċċji aktar mis-smigħ tal-kelma tal-Mulej. Ara, l-ubbidjenza hi aqwa mis-sagrifiċċji; is-smigħ aħjar mix-xaħam tal-muntun. Ir-ribelljoni daqs id-dnub tas-seħer, u li twebbes rasek daqs il-ħażin tal-qima tax-xbihat, 1 Samwel 15, 22-23). Il-bniedem li jrid iwettaq dak li jgħidlu moħħu u mhux dak li jrid Alla qed iwettaq speċi ta’ idolatrija għax, minflok ma jagħti qima lir-rieda ta’ Alla, ikun qerd jadura r-rieda tiegħu stess.

 

Għalhekk l-ikbar glorja li nistgħu nagħtu lil alla hija li nagħmlu r-rieda tiegħu f’kollox. Il-Feddej tagħna, li ġie fid-dinja biex jagħti glorja lill-Missier, ġie sabiex jgħallimna dan bl-eżempju tiegħu. Missier: Hostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi; nunc dixi ecce venio, ut faciam, Deus, voluntatem tuam (Sagrifiċċju u offerta int ma ridtx, imma ġisem int ħejjejt għalija; jien imbagħad għedt: ‘Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek, O Alla’. – Lhud 10, 5-7). Inti ma ridtx il-vittmi li offrewlek il-bnedmin; inti trid li jien nisagrifikalek ġismi. Hawn jien, lest biex nagħmel ir-rieda tiegħek.

 

Dan qalu l-Mulej, kemm-il darba, li Huwa ma ġiex fid-dinja biex iwettaq ir-rieda tiegħu, imma jagħmel biss dak li ried il-Missier Tiegħu. Descendi de caelo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus qui misit me (Jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta’ min bagħatni – Ġw 6, 38). U b’dan huwa ried li d-dinja ssir taf xinhi l-imħabba, li ħaditu għal għand il-Missier, li jobdi r-rieda Tiegħu, li ried li Hu jissagrifika lilu nnifsu fuq is-salib għall-fidwa tal-bnedmin; hekk tkellem fl-ort, meta Huwa mar biex jiltaqa’ ma’ l-għedewwa Tiegħu, li marru biex jaqbduh u jeħduh għall-mewt: Ut cognoscat mundus, quia diligo Patrem, et sicut mandatum dedit Pater, sic facio; surgite, eamus hinc (Ħalli d-dinja tagħraf li jiena nħobb lill-Missier u li nagħmel kif ordnali l-Missier. Qumu! Ejjew nitilqu minn hawn! – Ġw 14, 31). U, dwar dan, qal li hu kien jagħraf bħala ħuh kull min jagħmel ir-rieda ta’ Alla: Qui fecerit voluntatem Patris mei ipse meus frater (Għax kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet, dak huwa ħija ... – Matt 12, 50).

 

Il-qaddisin kollha kellhom dejjem il-ħarsa tagħhom mixħuta fissa lejn ir-rieda ta’ Alla. Huma fehmu tajjeb li huwa f’dan li tinsab il-perfezzjoni tar-ruħ. Il-Beatu Enrico Susone kien jgħid: “Alla ma jridx li aħna nkunu niddu bil-bosta, iżda li f’kollox noqogħdu għar-rieda tiegħu” (1.2. c. 4). U S. Tereża kienet tgħid: “Dak kollu li jrid jakkwista min jingħata għat-talb hu li r-rieda tiegħu tkun ħaġa waħda ma’ dik ta’ Alla; u għandu jibqa’ ċert li f’dan tinsab l-ogħla perfezzjoni. Min jipprattika dan bl-ikbar ħeġġa, jirċievi l-ikbar doni mingħand Alla, u jagħmel progress ikbar fil-ħajja interjuri”. Soru Dumnikana, il-Beata Stefana da Soncino, jum wieħed kellha viżjoni tas-sema u hi rat xi nies mejtin, li hi kienet taf f’ħajjithom, mgħollija fost is-Serafini u qalulha li huma kienu ngħataw din il-glorja daqskemm huma kienu ħaġa waħda mar-rieda ta’ Alla f’din id-dinja. Il-Beatu Enrico Sussone, li għadna kif semmejna, kien qal għalih innifsu: “Nippreferi li nkun l-agħar dudu ta’ l-art f’din id-dinja milli serafin u nagħmel li rrid jien”.

 

Matul ħajjitna f’din id-dinja għandna nitgħallmu mingħand il-qaddisin tas-sema kif għandna nħobbu lil Alla. L-imħabba pura u perfetta li dawn il-qaddisin tas-sema għandhom għal Alla tikkonsisti filli huma maqgħqudin għalkollox mar-rieda Tiegħu. Jekk is-Serafini jifhmu li hi r-rieda tiegħu li jgħaddu l-eternità kollha jimpalaw ir-ramel ta’ xatt il-baħar jew jaqtgħu il-ħaxix ħażin tal-ġonna, huma lesti biex dan jagħmluh b’qalbhom kollha. Hu dan li għallimna kif nitolbu Ġesù Kristu, jiġifieri li nwettqu r-rieda ta’ Alla f’din id-dinja bħalma jagħmlu l-qaddisin fis-sema: Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra (Ikun li trid int fis-sema hekkda fl-art – Matt 6, 9).

 

Il-Mulej sejjaħ lil David raġel skond qalbu għaliex David wettaq dak kollu li riedu jagħmel: Inveni virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas (Sibt lil raġel skond qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien – Atti, 13, 22). David kien dejjem lest li jgħannaq b’idejh it-tnejn ir-rieda ta’ Alla, bħalma ta’ spiss kien jistqarr: Paratum cor meum. Deus, paratum cor meum (Sħiħa qalbi. Sħiħa qalbi, o Alla! – Salm 57, 8; 108, 1). Lill-Mulej ma kienx jitolbu ħlief ħaġa waħda, li jgħallmu kif jagħmel ir-rieda Tiegħu: Doce me facere voluntatem tuam (Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek – Salm 143, 10). Att wieħed li jkun marbut għalkollox mar-rieda ta’ Alla huwa biżżejjed biex jagħmel lil dak li jkun qaddis. Naraw lil Sawl li, waqt li kien qed jippersegwita lill-Knisja, Ġesù Kristu jdawwlu u hu jikkonverti. X’jagħmel Sawl? Xi jgħid? Ma jagħmel xejn ħlief li jingħata biex iwettaq ir-rieda ta’ Alla: Domine, quid me vis facere? (Mulej, xi tridni nagħmel? – ara Atti 9, 6). U hekku, l-Mulej isejjaħlu għodda magħżula u Appostlu tal-ġnus: Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus (Dan ir-raġel hu għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus – Atti, 9,15). Tabilħaqq hekk hu, għaliex min jagħti r-rieda tiegħu lil Alla, jagħtih kollox. Min jagħtih ħwejġu bħala karità, demmu bil-flaġell, l-ikel permezz tas-sawm, ikun qed jagħti lil Alla xi ħaġa minn dak li għandu. Imma min jagħtih ir-rieda tiegħu, ikun qed jagħtih kollox. U jkun jista’ jgħidlu: “Mulej, jiena fqajjar, imma qed nagħtik kull ma għandi; meta nagħtik ir-rieda tiegħi, ma jibqagħlix iżjed x’nagħtik.” U hu tassew dan li Alla tagħna jistenna minn għandna: Filii mi, praebe cor tuum mihi (Ibni, agħtini qalbek). Ibni, jgħid il-Mulej lil kull wieħed minna, ibni, agħtini qalbek, jiġifieri r-rieda tiegħek. Jgħid Santu Wistin: Nihil gratius Deo possumus ei offerre,quam ut dicamus ei: Posside nos. (M’hemm xejn li jogħġob ‘l Mulej minn dak li noffru daqskemm meta ngħidulu: ‘Agħmilna tiegħek’). Le, ma nistgħux noffru lil Alla xi ħaġa iktar għażiża milli ngħidulu: Mulej, ħu minna kull ma trid; aħna nagħtuk ir-rieda tagħna kollha. Ħallina nifhmu inti xi trid minna u aħna nagħmluh.

 

 Għalhekk, jekk aħna irridu nogħġbu għalkollox il-qalb ta’ Alla, nagħmlu ħilitna biex f’kollox aħna nkunu ħaġa waħda mar-rieda ta’ Alla; u mhux biss inkunu konformi mar-rieda divina tiegħu, imma li nkunu ħaġa waħda, uniformi, ma’ kull ma Alla jitlob minna. Li tkun konformi jfisser li aħna ngħaqqdu r-rieda tagħna mar-rieda ta’ Alla; l-uniformità tfisser xi ħaġa iżjed minn hekk, jiġifieri illi r-rieda ta’ Alla u r-rieda tagħna nagħmluhom ħaġa waħda, hekk aħna ma nkunu rridu xejn għajr dak li jrid Alla, u hija biss ir-rieda ta’ Alla li tkun ir-rieda tagħna. Din hija l-quċċata tal-perfezzjoni u rridu nixxenqu għaliha; din għandha tkun il-mira ta’ kull ma nagħmlu, ta’ kull ma nixtiequ, il-meditazzjoni u t-talb. Għaldaqstant għandna nitolbu l-għajnuna tal-qaddisin protetturi tagħna, l-Anġli Kustodji tagħna u, fuq kollox, lil Ommna Marija, li hija l-iżjed waħda perfetta fost il-qaddisin, għaliex kienet hi li ħaddnet dejjem bl-iżjed mod perfett ir-rieda divina.

 

Ħaġa waħda f’kollox

 

Imma l-qofol qiegħed filli wieħed iħaddan ir-rieda ta’ Alla f’kull ma jiġri, fil-ġid u fil-għaks. Fi żmien il-ġid anke l-midinbin isibuha ħafifa biex jintrabtu mar-rieda divina; imma huma l-qaddisin li jibqgħu marbutin mar-rieda divina ukoll meta l-affarijiet ikunu kuntrarji u jweġġgħu fil-laħam il-ħaj. Hawn tidher il-perfezzjoni ta’ l-imħabba tagħna għal Alla. S. Ġwann t’Avila kien jgħid: “Tiswa ferm aktar barka lil Alla meta l-affarijiet ikunu kuntrarji milli sitt elef radd il-ħajr meta kollox jiġi favurikom”.

 

Barra minn hekk, għandna nkunu ħaġa waħda mar-rieda divina, mhux biss meta l-affarijiet li jkunu kontrina jibgħathom Alla, bħalma huma l-mard, deżolazzjoni, faqar, il-mewt ta’ qrabatna u ġrajjiet oħra ta’ din ix-xorta; imma wkoll f’dawk li nġarrbu minħabba l-bnedmin, bħalma huma t-tkasbir, il-malafama, l-inġustizzji, is-serq u kull xorta ta’ persekuzzjoni. Hawn irridu nifhmu li, meta xi ħadd jimmalafamana, inaqqsilna ġieħna jew imiss il-ġid tagħna, Alla ma jridx li dan ix-xi ħadd jidneb, imma b’danakollu jrid li aħna numiljaw ruħna, niftaqru u li nkunu mmortifikati. Hi ħaġa ċerta, ta’ fidi, li kull ma jiġri fid-dinja, dan iseħħ bir-rieda ta’ Alla. Ego Dominus formans lucem et tenebras, faciens pacem, et creans malum (Jien sawwart id-dawl u ħlaqt id-dlam; jien nagħmel ir-riżq u noħloq id-deni – Is 45, 7). Mingħand Alla jiġi kull riżq u kull deni, jiġifieri dak kollu li hu kontrina u li aħna nqisuh bħala deni meta fil-fatt huwa ta’ ġid għalina met’aħna neħduh minn idejh. Si erit malum in civitate, quod Dominus non fecerit? (Se tiġri xi ħsara fil-belt, jekk ma jkunx għamilha l-Mulej?) qal il-profeta Għamos 3, 6. U qablu qalu l-Għaref, Bona et mala, vita et mors a Deo sunt (It-tajjeb u l-ħażin, il-ħajja u l-mewt ġejjin minn Alla, Koħ 12, 14).

 

Tabilħaqq, bħalma għidt, meta xi ħadd joffendik bla ma jkun ħaqqek, Alla ma jridx li dan jidneb, lanqas ma jaqbel mar-rieda ħażina tal-midneb; imma Alla b’mod ġenerali m’huwiex kontra l-azzjoni materjali li biha dan ix-xi ħadd jaħbat għalik, jisirqek jew jinġurjak; huwa minnu illi Alla jippermeti l-offiża, li lilek iġġegħlek tbati, u din tiġi għandek minn idejh. Għalhekk ill-Mulej qal lil David li hu kellu jkun l-awtur ta’ l-azzjonijiet ħżiena li Absalom kellu jwettaq kontrih, saħansitra jeħodlu n-nisa tiegħu minn taħt għajnejh bħala kastig għal dnubietu: Ecce ego suscitabo super te malum de domo tua, et tollam uxores tuas in oculis tuis, et dabo proximo tuo (Arani se naqlagħlek l-inkwiet mill-familja tiegħek stess; neħodlok in-nisa minn taħt għajnejk, u nagħtihom lil ħaddieħor, 2 Sam 12,11). Għaldaqstant hu qal hekk ukoll lil-Lhud, li b’kastig għal dnubiethom hu kien ser jibgħat lill-Assiri biex ineżżgħuhom minn ġidhom u jagħmlu ħerba: Assuri virga furoris mei ... mandabo illi ut auferat spolia, et diripiat praedam (l-Assir, il-ħatar ta’ għadbi ... jien nordnalu li jħarbtu bla ħniena, jaħtaflu l-priża). S. Wistin jispjega: Impietas eorum tamquam securis Dei facta est (In Ps. 37). Alla nqeda bil-ħażen ta’ l-Assiri bħala mannara biex tikkastiga l-Lhud. U Ġesù stess qal lil S. Pietru li l-passjoni, u l-mewt, tiegħu ma ġewx mill-bnedmin daqskemm minn Missieru stess: Calicem quem dedit mihi Pater, non vis ut bibam illum? (Il-kalċi li tani missieri ma tridx li nixrob minnu?).

 

Meta lil Ġob il-ħabbar (li għandna naħsbu li kien ix-xitan) ġie jgħidlu li s-Sabini ħadulu ġidu kollu u qatlulu ’l uliedu, dan il-qaddis wieħeb: Dominus dedit, Dominus abstulit (Il-Mulej tani, il-Mulej ħadli, Ġob 1,21). Hu ma qalx, il-Mulej tani l-ulied u l-ġid u s-Sabini ħaduhomli għaliex fehem tajjeb li kien Alla li ried li sseħħ dik it-telfa u għaldaqstant żied jgħid: Sicut Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum (Ladarba għoġob lill-Mulej, hekk għandu jkun, ikun imbierek isem il-Mulej, Ġob 1). Għalhekk m’għandniex inqisu n-niket li jiġi fuqna jkun seħħ b’kumbinazzjoni jew ħtija tal-bnedmin; għandna nkunu persważi li dak kollu li għadda minn għalina kollu seħħ għax din kienet il-volontà divina: quidquid hic accedit contra voluntatem nostram, noveris non accidere nisi de voluntate Dei (D. August. in Ps 148). Epictetus u Atho, żewġ martri hienja ta’ Ġesù Kristu, meta t-Tirann bagħathom għat-tortura, ġismihom minfud b’ganċ tal-ħadid u mogħtija n-nar b’torċi jaqbdu ma qalux ħaġ’oħra ħlief: Mulej, isir minna dak li trid int. U meta waslu fil-post fejn kellhom jingħataw il-mewt għajjtu b’leħen għoli: Tkun imbierek, O Alla etern għaliex ir-rieda tiegħek twettqet fina kollha kemm hi.

 

Jirrakkonta Ċesarju (lib 10, c.6) li kien hemm patri li għalkemm minn barra ma kienx jidher differenti minn patrijiet oħra hu kien wasal fi stat hekk ta’ qdusija illi kien biżżejjed li wieħed imiss il-libsa tiegħu biex ifieq. Jum wieħed is-Superjur tiegħu, mgħaġġeb b’dak li kien qed jagħmel, staqsieh kif kien qed jagħmel dawn il-mirakli meta ma kienx qed jgħix xi ħajja iktar eżemplari minn dik ta’ l-oħrajn.

 

Wieġbu li anke hu kien baqa’ mistagħġeb u ma kienx jaf il-għala. X’devozzjoni qed tiprattika, staqsih is-Superjur. Ir-reliġjuż wieġeb li hu ma kien qed jagħmel ftit li xejn ħlief li dejjem qagħad attent ħafna li jagħmel dak li Alla ried minnu u li l-Mulej tah din il-grazzja li jerħi l-volontà tiegħu kollha kemm hi f’idejn Alla. La l-ġid ma jimlieni u l-anqas il-għaks ma jsewwidli qalbi, għaliex jiena nieħu kollox minn idejn Alla. Fit-talb tiegħi nitlob dejjem ħaġa waħda, jiġifieri li r-rieda tiegħu titwettaq fija perfettament. U allura int ma tħossokx mgħaddab għall-għedewwa tagħna li dal-ġranet ħattew l-imħażen tagħna, taw in-nar lill-uċuħ tar-raba’ u ġarrew il-bhejjem tagħna, reġa’ staqsih is-Superjur. Le, missier, kienet it-tweġiba, anzi jien raddejt ħajr lil Alla – bħalma nagħmel dejjem meta jiġri hekk – għax naf li Alla jagħmel u jippermetti kollox għall-glorja tiegħu u għall-ġid tagħna; hekk jiena ninsab dejjem kuntent, jiġri x’jiġri. Meta s-superjur ra f’dik ir-ruħ twajba daqshekk rabta sħiħa mar-rieda ta’ Alla ma baqax jistagħġeb li kien qed jagħmel dawn il-mirakli kollha.

 

Il-ferħ li jiġi minn rabta perfetta mar-rieda ta’ Alla

 

Min jimxi hekk mhux biss jitqaddes imma jgawdi saħansitra f’did-dinja paċi dejjiema. Alfonsu l-Kbir, Re t’Aragona, prinċep mogħni bil-għerf, jum wieħed staqsewh min kien jaħseb li hu l-iktar bniedem ferħan fid-dinja u hu wieġeb: Dak li jintelaq fil-volontà ta’ Alla u jaċċetta kollox, il-ġid u n-niket. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum (Aħna nafu li Alla, ma’ dawk li jħobbuh ... f’kollox jaħdem ... għall-ġid tagħhom, Rum 8,28). Dawk li jħobbu lil Alla jgħixu dejjem kuntenti għaliex il-pjaċir tagħhom hu li jwettqu r-rieda ta’ Alla ukoll meta kollox jiġi kontrihom. L-istess niket jagħmilhom kuntenti għax huma jħossu li meta jaċċettawh huma jkunu qed jogħġbu ’l Mulej: Non contristabit justum quidquid ei acciderit (Jiġrilu x’jiġrilu l-bniedem ġust mhux se jitnikket, Prov. 10). U, jewwilla, x’kuntentizza akbar jista’ jkollu bniedem milli jseħħlu kull ma jixtieq? Hekk iħossu kuntent il-bniedem li kull ma jixtieq hu dak li jrid Alla, għax kull ma jiġri (minn barra d-dnub) iseħħ skond ir-rieda ta’ Alla.

 

Fil-“Ħajja tal-Patres” hemm storja ta’ wieħed bidwi li r-raba’ tiegħu kien jagħmel frott iktar minnta’ l-oħrajn u eta staqsewh il-għala dejjem kien qed ikollu dan il-frott, weġibhom li għalih dan ma kienx xi sorpriża għax hu dejjem kien ikollu t-temp li xtaq. X’jiġifieri?, staqsewh. Qalilhom, jien ma nixtieq ebda temp ħlief dak li jrid Alla, u billi jiena rrid dak li jrid Alla allura hu jagħtini l-frott li rrid. Jgħid Salvjanu li jekk l-erwieħ li jirrassenjaw ruħhom għar-rieda ta’ Alla jiġu umiljati, huma jridu jkunu umiljati: jekk jiftaqru, huma jridu jkunu foqra; jiġifieri, kull ma jiġrilhom huma jridu li jseħħ u għaldaqstant f’din il-ħajja huma jinsabu ferħanin: Humiles sunt, hoc volunt; pauperes sunt, papupertate delectantur; itque beati dicendi sunt. Jagħmel il-bard, is-sħana, ix-xita, ir-riħ, ħa jagħmel għax dan hu dak li Alla jrid. Jiġu l-faqar, il-persekuzzjoni, il-mard, il-mewt, u min hu marbut mar-rieda ta’ Alla jgħid, jien irrid inkun fqir, ippersegwitat, marid; irrid anke mmut, għax din hi r-rieda ta’ Alla.

 

Din hija l-libertà sabiħa li jgawdu Ulied Alla, li tiswa iktar mis-Sinjoriji u l-Ħakmiet tad-dinja. Din hija l-paċi dejjiema, li jiksbu l-qaddisin, li “tisboq kull għerf” (exuperat omnem sensum). Tisboq il-pjaċiri tas-sensi, il-festini, il-pranzijiet, l-unuri u s-sodisfazzjonijet l-oħra tad-dinja li, ladarba huma kollha fiergħa u qarrieqa, ipaxxu s-sensi għal mument imma ma jħallu ebda kuntentizza, anzi huma jnikktu l-ispirtu, fejn jinsab il-veru ferħ. Kien għalhekk li Salamun, li daq bix-xebgħa l-pjaċiri tad-dinja, mar jgħid imġarrab: sed et hoc vanitas, et afflictio spiritus (dan ukoll frugħa u ġiri wara r-riħ, Koħ 4, 6). Jgħid l-Ispirtu Qaddis: Stultus sicut luna mutatur, sapiens in sapientia manet sicut vult ..... kliem it-twajjeb hu dejjem għaref, imma l-iblah ibiddel bħall-qamar, Sir 27,11). L-iblah, jiġifieri l-midneb, ibiddel bħall-qamar, li llum ikun mimli u għada jiċkien; illum tarah jidħak, u għada jibki: illum ġwejjed bħal ħaruf, għada bil-buli bħal tigra; u għaliex? Għaliex il-kuntentizza tiegħu tiddependi mill-ġid jew mill-għawġ li jiltaqa’ magħhom, u għalhekk jinbidel bħalma jinbidel dak kollu li jgħaddi minn għalih. Imma l-bniedem ġust hu bħax-xemx, qatt ma jinbidel fis-serenità tiegħu, jiġrilu x’jiġrilu. Il-kuntentizza tiegħu hija li jkun ħaġa waħda mar-rieda ta’ Alla, u għalhekk jgħix fi sliem li xejn ma jnikktu. Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis (Paċi fl-art lin-nies ta’ rieda tajba, Lq 2,15) qal l-Anġlu lir-rgħajja. U min huma dawn in-nies ta’ rieda tajba, jekk mhux dawk li huma dejjem marbutin mar-rieda ta’ Alla, li hi dejjem tajba u perfetta? Voluntas Dei bona, beneplacens, et perfecta. Iva, għaliex Alla ma jrid xejn ħlief dak li hu tajjeb u l-iżjed perfett.

 

F’din id-dinja l-qaddisin meta ntrabtu mar-rieda divina gawdew sa minn qabel il-ġenna. S. Dorotew jgħid li kienu dejjem igawdu serenità f’qalbu għaliex kienu jieħdu kollox minn idejn Alla. Santa Marija Madalena dei Pazzi meta kienet tisma’ l-kliem “rieda ta’ Alla” tant kienet tħoss konsolazzjoni li kienet tintilef f’estasi ta’ mħabba. Ma jistax jonqos li meta l-affarijiet jiġu kontra li ma jħallux tingiża fis-sensi, imma dan jinħass biss fil-parti inferjuri tar-ruħ; imma fil-parti superjuri ta’ l-ispirtu isaltnu l-paċi u t-trankwillità sakemm ir-riea tibqa’ marbuta ma’ dik ta’ Alla. Gaudium vestrum (qal il-Feddej lill-Appostli) nemo tollet a vobis. Gaudium vestrum sit plenum (Il-ferħ tagħkom ħadd ma jeħodhulkom. Il-ferħ tagħkom ikun sħiħ, Ġw 16, 22 ...). Min hu dejjem ħaġa waħda mar-rieda ta’ Alla għandu l-milja tal-ferħ, ferħ li ma jintemmx; sħiħ, għax għandu kull ma jrid, bħalma ntqal hawn fuq: ma jintemmx, il-għaliex ferħ bħal dan ħadd ma jista’ jeħodhulu, għax ħadd ma jista’ jilqa’ biex dak li jrid Alla ma jseħħx.

 

Patri Giovan Tauler jirrakkonta dwaru stess li, wara li talab għal bosta snin biex il-Mulej jibgħatlu lil xi ħadd biex jgħallmu l-vera ħajja spiritwali, jum wieħed sema leħen jgħidlu: “Mur fit-tali knisja u fil-bieb għandek issib tallab, ħafi u bilkemm għandu x’jilbes”. Sellem lit-tallab u qallu: “Il-jum it-tajjeb, ħabib”. Il-fqajjar wieġeb: “Mgħallem, jien ma niftakar qatt li kelli xi ġurnata ħażina”. Il-patri wieġbu: “Alla qed jagħtik ħajja ferħana”. Reġa’ wieġeb it-tallab: “Imma jien qatt ma kont infeliċi”. U ssokta jgħid: “Ismagħni, patri, jien m’għidtx li qatt ma kelli ġurnata ħażina biex inkun għedt hekk, il-għaliex meta nkun bil-ġuħ jiena nfaħħar ’l Alla; meta jagħmel is-silġ, jew tinżel ix-xita jiena nbierku; jekk xi ħadd jinsultani, jkeċċini jew jagħtini mill-agħar, jiena dejjem nagħti glorja lil Alla. Jien għedt li qatt ma kelli ġurnata infeliċi, u dan huwa minnu, dan għaliex jiena mdorri nixtieq dak li jrid Alla ikun x’ikun. Dak kollu li jgħaddi minn għalija, sew jekk ħelu, sew jekk qares, jiena nieħdu minn idejh bil-ferħ għax dak hu l-aħjar għalija u dan huwa l-ferħ tiegħi”.

 

“U jekk xi darba l-Mulej jikkundannak, xi tgħid?” ssokta jgħidlu P. Tauler.

 

“Jekk huwa dan li jrid il-Mulej”, wieġeb it-tallab, “jiena bl-umiltà inħaddan il-Mulej tiegħi, u nżomm miegħu tant b’saħħa, li jekk ikun irid jixħetni fl-infern, kien ikollu jiġi miegħi, u hekk kont inkun kuntent li nkun miegħu fl-infern, iktar milli kieku kien ikolli dak kollu li hemm fil-ġenna mingħajru”.

 

“Fejn sibt lil Alla?”, staqsih il-patri.

 

U l-ieħor wieġeb: “Sibtu fejn ħallejt il-ħlejjaq”.

 

“Int min int?”.

 

“Jiena sultan”.

 

“U fejn hi s-saltna tiegħek?”.

 

“Qiegħda fir-ruħ tiegħi, fejn kollox inżomm kif imiss il-passjonijiet jobdu r-raġuni, u r-raġuni tobdi lil Alla”.

 

Fl-aħħar P. Tauler staqsih: “X’inhu li wasslek f’din il-perfezzjoni?”.

 

“Bis-skiet. Jiena mal-bnedmin inżomm is-skiet biex nitkellem ma’ Alla. Bil-għaqda li jien żammejt ma’ Alla hemm jiena sibt, u għadni nsib, il-paċi tiegħi kollha”.

 

Tant kienet l-għaqda mar-rieda ta’ Alla li kellu dan il-fqajjar li tabilħaqq fil-faqar tiegħu kien iktar sinjur mis-salten kollha ta’ din l-art, u fit-tbatijiet tiegħu ferm iktar ferħan min-nies kollha tad-dinja paxxuti bil-pjaċiri ta’ dina l-ħajja.

 

Alla jixtieq il-Ġid tagħna

 

O x’ġenn kbir hu dak ta’ dawk li ma joqogħdux għar-rieda divina; huma jridu jsofru t-tbatijiet għaliex ħadd ma jista’ jfixkel u ma jħallix li jitwettqu d-digrieti divini. Voluntas ejus quis resistet? (Min jista’ jieqf lir-rieda tiegħu, Rum 9,19). Min jeħodha kontra Alla jsofri mingħajr frott; anzi jiġbed fuqu kastigi akbar fid-dinja l-oħra u jgħaddi minn inkwiet akbar f’din il-ħajja. Quis resistit ei, et pacem habuit? (min jieqaflu u jkollu l-paċi?, Ġob 24). Ħa jgħajjat kemm jiflaħ dak il-marid fil-għawġ tiegħu, ħalli dak l-imsejken fil-miżerja tiegħu jilmenta minn Alla, jagħdab u jidgħi kemm irid: x’se jiswielu ħlief li jżid fid-dwejjaq tiegħu? Quid quaeris homuncio quaerendo bona? (Raġel ċkejken, x’qed tistenna inti u tfittex li tkun ferħan? ) jgħid Santu Wistin, quare unum bonum, in quo sunt omnia bona (Fittex dak it-tajjeb waħdieni li jħaddan fih it-tajjeb kollu). X’qed tfittex, ħabib, jekk m’intix tfittex lil Alla? Sib lil Alla, tħaddan miegħu, intrabat mar-rieda tiegħu u tgħix ferħan f’din il-ħajja u fil-ħajja l-oħra.

 

U fuq kollox x’inhu dak li jrid Alla tagħna jekk mhux il-ġid tagħna? Lil min qatt nistgħu nsibu li jħobbna iżjed minn Alla? Ir-rieda tiegħu m’hijiex biss li ħadd ma jintilef imma li lkoll insalvaw u nsiru qaddisin. Nolens aliquos perire, sed omnes ad poenitentiam reverti (Ma jridx li xi ħadd jintilef, imma li kulħadd jersaq għall-indiema, 2 Pt 3,9). Voluntas Dei sanctificatio vestra (Dan irid Alla minnkom, il-qdusija tagħkom, 1 Tess 4,3). Alla għamel il-ġid tagħna il-glorja tiegħu, għaliex billi hu minnu nnifsu tjubija bla tarf, bħalma jgħid San Iljun, Deus cujus natura bonitas u t-tjubija tixtieq min-natura tagħha stess tixtered, Alla għandu xewqa kbira biex l-erwieħ kollha ikollhom sehem mill-ġid u l-ferħ tiegħu. U jekk f’din il-ħajja jibgħatilna taħbit u niket dan hu għall-ġid tagħna. Omnia cooperantur in bonum (F’kollox jaħdem id f’id għall-ġid tagħhom, Rum 8, 28). Anke l-kastigi, bħalma tgħid Santa Ġuditta, ma jiġux mingħand Alla għall-qerda tagħna, imma sabiex aħna npattu u nsalvaw: Ad emendationem, non ad perditionem nostram evenisse credamus (Ejja nemmnu li dawn il-kastigi ġraw biex aħna nindmu u mhux biex aħna nintilfu).

 

Il-Mulej biex isalvana mit-telfien għal dejjem iħaddanna bir-rieda tajba tiegħu. Domino ut scuto bonae voluntatis tuae coronasti nos (Mulej int poġġejtilna kuruna bħala tarka tar-rieda tajba tiegħek). Hu mhux biss jixtieq imma huwa ħerqan sabiex aħna nħossuna f’saħħitna. Deus solicitus est mei. U għaliex tana lil Ibnu stess? Qui proprio Filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum; quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit? (Hu, li anqas lil Ibnu stess ma ħafirha, imma tah għalina lkoll, kif ma jagħtiniex ukoll kollox miegħu? Rum 8,32). Għalhekk għandu jkollna din il-fidi u nintelqu għar-rieda divina, li hija kollha għall-ġid tagħna. F’kull ma jiġri għandna ngħidu dejjem: In pace in idipsum dormiam, et reuiescam, quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti me (Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni, Salm 4,8).

 

Nerħu ruħna lkoll f’idejh għaliex hu sgur ser jieħu ħsiebna: Omnem sollicitudinem vestram projicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis (Ixħtu fuqu l-ħsibijiet kollha tagħkom għax hu jaħseb fikom, 1 Pt 5,7). Naħsbu f’Alla, li nagħmlu r-rieda tiegħu, li hu ser jaħseb fina u fil-ġid tagħna. Il-Mulej qal lil Santa Katerina ta’ Siena “Binti, aħseb fija, u jiena naħseb dejjem fik”. Ngħidu ta’ sikwit bħall-Għarusa qaddisa: Dilectus meus mihi, et ego illi (Jien tal-maħbub, u tiegħi l-maħbub tiegħi, Għan 6,3).

 

L-Abbati San Nilo kien jgħid li m’għandniex nitolbu lill-Mulej biex iseħħ dak li rridu aħna, imma li titwettaq fina r-rieda tiegħu. U mbagħad meta jiġru ħwejjeġ kontrina naċċettawhom mill-idejn divini tiegħu, mhux biss bis-sabar iżda bil-ferħ, bħalma għamlu l-Appostli li ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati (huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoqqilhom li jkunu mmaqdra minħabba l-isem ta’ Ġesù, Atti 5,41). U x’konsolazzjoni ikbar jista’ jkollha ruħ milli, fil-waqt li tkun qed issofri minn xi għawġ, tkun qed tagħti lil Alla l-iktar pjaċir li tista’ tagħtih! Jgħidu l-Għalliema spiritwali li għalkemm ix-xewqa ta’ xi erwieħ li jogħġbu lil Alla bis-sofferenzi tagħhom Alla jaċċettaha, iktar togħġbu l-għaqda ta’ oħrajn mar-rieda tiegħu, għax hekk huma la jkunu jridu jgawdu u lanqas ibatu, imma jirrassenjaw ruħhom għalkollox mar-rieda tiegħu, u x-xewqa tagħhom tkun biss li titwettaq ir-rieda tiegħu.

 

Għalhekk jekk inti, ruħ devota, trid togħġob lil Alla u tgħix ħajja kuntenta ingħaqad dejjem u f’kollox mar-rieda divina. Żomm f’moħħok li d-dnubiet kollha ta’ ħajtek imħarbta ġraw għax inti tbegħidt mit-triq tar-rieda ta’ Alla. Mil-lum ’l quddiem ħaddan miegħek dak li jogħġob lil Alla u f’dak kollu li jgħaddi minn għalik għidlu: Ita Pater, quoniam sic fuit placitum ante te (Iva, Missier, għax kien dan li għoġob lilek). Meta thossok imħawwad b’xi ġrajja kontrik, ftakar li dak ġej minn Alla, għalhekk għid minnufih, Hekk irid il-Mulej, u oqgħod fil-paċi. Obmutui, et non aperui os meum, quoniam tu fecisiti (Niskot jien, ma niftaħx ħalqi, għax dan hu għemil tiegħek, Salm 39(38),10). Mulej, la dan għamiltu int, jiena niskot u naċċettah. Għal dan il-għan jeħtieġ li tmexxi l-ħsibijiet u t-talb tiegħek, li titlob lil Alla dejjem, fil-meditazzjoni, fit-tqarbin, fil-visti lis-Sagrament Imqaddes sabiex jgħinek twettaq ir-rieda tiegħu. U int offri dejjem lilek innifsek billi tgħid: “Alla tiegħi, hawn jien, agħmel minni u minn kull ma għandi dak li trid”. Dan kien l-eżerċizzju kontinwu ta’ Santa Tereża. Kienet toffri lil Alla għallinqas ħamsin darba kuljum, sabiex jagħmel minnha dak li jogħġbu. Kemm inti mbierek, qarrej tiegħi, jekk inti tagħmel dejjem hekk! Int sgur issir qaddis. Ħajtek tkun kuntenta u tagħmel mewta hienja. Meta wieħed jgħaddi għall-ħajja ta’ dejjem it-tama ta’ salvazzjoni toħroġ minn kemm inkunu qegħdin immutu rassenjati għar-rieda ta’ Alla. Jekk inti matul ħajtek tkun aċċettajt kull ma għadda minn għalik bħala ġej minn għand Alla hekk ukoll meta taċċetta l-mewt bħala l-milja tar-rieda divina tiegħu, inti ċertament issalva u tagħmel mewta qaddisa. Nintelqu għalhekk f’kollox għar-rieda tal-Mulej, li kollu għerf bla tarf, jixtieq li aħna jkollna dak li hu l-aħjar għalina, għaliex hu ta ħajtu għall-imħabba tagħna. San Bażilju jgħid li aħna għandna nkunu sguri u persważi li mingħajr l-iċken dubbju Alla jaħdem għall-ġid tagħna, ferm iktar milli aħna qatt jirnexxielna u nixtiequ.

 

Kif għandna nagħmlu biex inkun ħaġa waħda mar-rieda ta’ Alla

 

Ejjew naraw fil-prattika liema huma dawk l-affarijiet fejn aħna għandna nintrabtu mar-rieda ta’ Alla.

 

1. Ħwejjeġ naturali. Irridu naċċettaw il-ħwejjeġ naturali li jseħħu barra minna bħal meta tagħmel ħafna sħana, il-ksieħ, ix-xita, il-għaks, il-pestilenza u ħwejjeġ bħal dawn. Ara ma mmorrux ngħidu: Uff, xi sħana! X’kesħa xxoqq l-għadam! X’disgrazzja! X’xorti ħażina! Jew kliem ieħor bħal dan li bihom nuru li aħna stmerrija għar-rieda ta’ Alla. Aħna għandna nixtiequ kollox kif inhu għaliex huwa Alla li jqassam. San Franġisk Borgia lejl wieħed wasal f’dar tal-Ġiżwiti waqt li kienet nieżla l-borra u ħabbat kemm-il darba imma, billi l-patrijiet kienu reqdin, ma fetħulux. Meta sebaħ iddispjaċihom ħafna li ħallewh jistenna fil-beraħ imma l-qaddis qalilhom li hu kien irċieva konsolazzjoni kbira il-ħin kollu li dam jistenna għaliex beda jimmaġina li kien Alla li kien qed jixħet fuqu l-borra.

 

2. Ħwejjeġ personali. Irridu nintrabtu ma’ dawk il-ħwejjeġ li jseħħu ġewwa fina bħal meta nbatu l-ġuħ, l-għatx, il-faqar, desolazzjoni, diżunur. F’kollox għandna dejjem ngħidu: “Mulej, kun int li tibni u tħott, jiena kuntent, irrid biss dak li trid int”. U hekk ukoll jgħid P.Rodriguez li għandna nwieġbu f’dawk il-każi finti li x-xitan idaħħlilna f’moħħna biex iġegħelna ngħidu iva għad-dnub jew inkella biex iħawwadna. Per eżempju, “X’kont tgħid kieku xi ħadd qallek hekk, jew għamillek hekk? X’kont tagħmel?”. Għandna nwieġbu dejjem: Ngħid u nagħmel dak li jrid Alla. U b’hekk ninħelsu minn kull difett jew tfixkil.

 

3. M’għandniex nilmentaw jekk ikollna xi difett naturali, fil-ġisem jew fir-ruħ, memorja ħażina, indumu biex nifhmu, nuqqas ta’ ħila, xi parti minn ġisimna difettuża, saħħa ftit li xejn. X’mertu għandna aħna jew x’obbligu għandu Alla biex jagħtina moħħ iktar sublimi jew ġisem mibni aħjar? Ma setax jaħlaqna koroh? Iħallina fix-xejn tagħna? Min hu dak li jirċievi rigal u mbagħad jagħmel il-kondizzjonijiet biex jaċċettah? Niżżuh ħajr għalhekk għal dak li fit-tjubija tiegħu huwa tana u nkunu hienja għall-mod kif għamilna.

 

Min jaf, kieku tana iktar talent, iktar saħħa, wiċċ iktar gustus konniex nintilfu? Għal ħafna t-talent u l-għerf tagħhom kienu okkażjoni ta’ telfien għaliex tkabbru u bdew ikasbru lill-oħrajn. Kemm hu faċli għal dawk li għandhom dan il-għerf u dawn it-talenti jaqgħu f’dan il-periklu. U kemm oħrajn minħabba l-isbuħija ta’ ġisimhom jew minħabba saħħithom waqgħu f’ħajja xellerata? U għall-kuntrarju kemm oħrajn minħabba li kienu fqar, jew morda, jew magħtuba saru qaddisin u salvaw? Li kieku kienu sinjuri, f’saħħithom jew sbieħ kienu jintilfu. U hekk għandna nikkuntentaw b’dak li Alla tana. Porro unum est necessarium (Imma waħda hi meħtieġa, Lq 10,42). Mhijiex meħtieġa l-isbuħija, lanqas is-saħħa, lanqas l-intelliġenza, hu meħtieġ biss li aħna nsalvaw.

 

4. Għandna nkunu rrassenjati fil-mard tal-ġisem. Inħaddnuh b’qalbna kollha fil-mod u għat-tul ta’ żmien li Alla jrid. Għandna ninqdew bir-rimedji tas-soltu għax il-Mulej hekk irid imma, jekk dawn ma jkollhomx effett, nintrabtu mar-rieda ta’ Alla u dan ikunilna ta’ ġid iktar milli kieku kellna nieħdu saħħitna. Ejjew ngħidu: Mulej, jien ma rridx infieq, lanqas li nibqa’ marid, irrid biss dak li trid int. Tabilħaqq hija virtù akbar li waqt il-mard ma tgergirx mill-uġigħ, imma jekk l-uġigħ ma nkunux nifilħu għalih m’hemm xejn ħażin li ngħidu lil ħbiebna u anke nitolbu lill-Mulej biex jeħlisna. Qed ngħid dan għal uġigħ kbir. Għaliex ta’ sikwit jiġri li ma’ l-iċken weġgħa jew fastidju xi wħud ikunu jridu li kulħadd ikun jaf u jsabbarhom fil-mard tagħhom. Wara kollox, Ġesù wkoll, meta kien qed joqrob lejn il-passjoni kiefra tiegħu, wera lid-dixxipli x’kien qed iħoss: Tristis est anima mea usque ad mortem (Għandi ruħi mnikkta għall-mewt, Mt 26,38) u talab lil Missier etern biex jeħilsu minnha: Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste (Missier, jekk jista’ jkun biegħed minni dan il-kalċi, ibid 39). Imma Ġesù stess għallimna x’għandna nagħmlu wara talba bħal din, jiġifieri li noqogħdu minnufih għar-rieda ta’ Alla, meta żied jgħid: Verumtamen, non sicut ego volo, sed sicut tu (Tabilħaqq, mhux kif irrid jien, imma kif trid int).

 

Kemm hi ħaġa taċ-ċajt ta’ dawk li jgħidu li jixtiequ jkunu f’saħħithom, mhux biex ma jbatux, iżda biex ikunu jistgħu jaqdu aħjar lill-Mulej, josservaw ir-Regola, jaqdu lill-komunità, jmorru l-Knisja, jitqarbnu, jagħmlu peitenza, jistudjaw, jingħataw għall-ġid ta’ l-erwieħ, iqarru u jippriedkaw! Imma jiena nistaqsi, ruħ tiegħi devota, għidli, għaliex inti trid tagħmel dawn l-affarijiet? Biex togħġob lil Alla? Għaliex imbagħad toqgħod tfittex li togħġob lil Alla meta inti ċert li Alla ma jridx dan it-talb, it-tqarbin, penitenzi, studji jew priedki, imma li ssofri bis-sabar kollu dik il-marda u dawk il-weġgħat li hu jibgħatlek? Għalhekk għaqqad it-tbatijiet tiegħek ma’ dawk ta’ Ġesù Kristu.

 

“Imma jiddispjaċini li bil-mard tiegħi ma niswa għal xejn, qed inkun ta’ piż għall-komunità, għall-kunvent”. Imma jekk inti tkun maqgħqud u rrassenjat għar-rieda ta’ Alla, inti tintebaħ li s-superjuri tiegħek ukoll huma marbutin mar-rieda ta’ Alla u huma jagħrfu li inti qed tkun ta’piż mhux għax trid titgħażżen imma għax din hija r-rieda ta’ Alla. Ah! Kemm jiġri li dawn ix-xewqat u krib ma jitnisslux mill-imħabba ta’ Alla imma mill-imħabba tagħna nfusna li nkunu qegħdin infittxu skuża biex naħarbu mir-rieda ta’ Alla. Irridu nogħġbu lil Alla? Għalhekk, meta nsibuna f’qiegħ ta’ sodda, ngħidu lill-Mulej din il-kelma waħda biss: fiat voluntas tua, u nirrepetuha dejjem mittt, elf, darba. U dan jogħġob lil Alla iktar mid-devozzjonijiet u l-mortifikazzjonijiet li nistgħu nagħmlu. M’hemmx metodu aħjar biex taqdi lil Alla milli tilqa’ bil-ferħa r-rieda tiegħu. S. Ġwann t’Avila kiteb hekk lil wieħed saċerdot marid: “Ħabib, toqgħodx tqis x’kont tagħmel kieku int kont f’saħħtek imma aċċetta li tkun marid sakemm din tkun ir-rieda ta’ Alla. Jekk inti tfittex ir-rieda ta’ Alla x’jimporta jekk inti tkunx marid jew f’saħħtek?”. Il-qaddis sewwa qal għaliex Alla ma huwiex igglorifikat bl-opri tagħna imma bir-rassenjazzjoni tagħna u li nkunu ħaġa waħda mar-rieda qaddisa tiegħu. Għalhekk kien jgħid S. Franġisk de Sales illi wieħed jaqdi iktar lil Alla billi jsofri mill-bl-opri.

 

Ħafna drabi ma nsibux it-tobba u l-mediċini li rridu, jew inkella it-tabib ma jagħrafx x’għandna, u f’dan il-kas irridu nintrabtu mar-rieda ta’ Alla li tiddisponi minn saħħitna għall-ġid tagħna. Hemm storja dwar wieħed devot ta’ S. Tumas ta’ Canterbury li meta kien marid mar fuq il-qabar tal-qaddis jitolbu biex ifieq. Hu mar lura d-dar imfejjaq imma mbagħad qal bejnu u bejn ruħu: “Imma jekk kien ikun aħjar, li jien nibqa’ marid biex insalva, l-fejqan x’se jiswieli?”. B’dan il-ħsieb reġa’ mar fuq il-qabar u talab lill-qaddis biex jistaqsi lil Alla x’kien l-aħjar għalih biex isalva. Hu reġa’ marad u sab ruħu kuntent b’dak li ġara għaliex emmen bis-sħiħ li Alla hekk kien għażel għall-ġid tiegħu.

 

Hemm storja oħra bħal din ta’ Surio, li wieħed agħma reġa’ ġie jara bl-interċessjoni ta’ S. Bedasto, isqof. Wara huwa talab biex jekk li ġie jara ma kienx ta’ ġid għal ruħu, jerġa’ jagħma u, wara li talab, sar għama bħal ma kien qabel. Għalhekk, meta nkunu morda, l-aħjar hu li ma noqogħdux infittxu li nkunu morda jew li nkunu f’saħħitna, imma li nintelqu fir-rieda ta’ Alla sabiex hu jagħmel minna dak li jogħġbu. Imma jekk nixtiequ nkunu f’saħħitna, għallinqas nitolbu b’rassenjazzjoni u bil-kondizzjoni li s-saħħa tal-ġisem ma tagħmilx deni lis-saħħa tar-ruħ. Inkella t-talba tagħna tkun difettuża u tibqa’ ma tinstemax għaliex il-Mulej ma jismax it-talb ta’ min ma jkunx lest li joqgħod għar-rieda tiegħu.

 

Iż-żmien ta’ meta wieħed ikun marid jiena nsejjaħlu l-prova spiritwali li tħoll u torbot. Għaliex fil-mard joħroġ x’virtù tassew ir-ruħ għandha. Jekk din ma toqgħodx titħasseb jew tokrob, ma toqgħodx tfittex imma tobdi lit-tobba, lis-superjuri, tibqa’ trankwilla, rassenjata kollha kemm hi mar-rieda ta’ Alla, dan hu sinjal li hija għandha fiha l-virtù. Imma xi ngħidu mbagħad għal wieħed marid li jilmenta u jgħid li ftit qed isib għajnuna minn għand ħaddieħor, li ma jiflaħx għall-uġigħ li qed iħoss, li ma jsibx rimedju li jaħjih, li t-tabib ma jifhimx u inn xi drabi jeħodha wkoll kontra Alla, li qed jagħfsu żżejjed?

 

Jirrakkonta S. Bonaventura, fil-ħajja ta’ S. Franġisk (kap. 14), li meta l-qaddis kien qed isofri uġiegħ kbir, wieħed mir-reliġjużi tiegħu, sempliċi, qallu “Missier, itlob lil Alla ħalli ma jgħakksekx daqshekk għax milli jidher qed jagħfas idu fuqek ħafna”. Meta sema’ dan S. Franġisk għajjat għajta u wieġbu: “Isma’ li kieku jien ma kontx naf li dak li qed tgħid qed tgħidu bis-sempliċità, mingħajr ma taf x’kont qed tgħid, ma kontx inkun irrid narak aktar, għax int kont ardit u qed tiġġudika lil Alla”. U wara li qal dan, minkejja li kien magħdur u mifni bl-uġigħ, qabeż mis-sodda fl-art u hu u jbus l-art qal: “Mulej, niżżik ħajr tat-tbatija li qed tibgħatli. Ibgħatli iżjed jekk dan hu li trid int. Il-pjaċir tiegħi hu li int tgħakkisni u li ma taħfirli xejn, għaliex li nwettaq ir-rieda tiegħek hija l-akbar konsolazzjoni li nista’ nirċievi f’din il-ħajja”.

 

7. Deżolazzjoni Spiritwali.

 

Huwa fid-dawl tar-rieda ta’ Alla li għandna nħarsu lejn it-telfien, li minn xi daqqiet insofru, ta’ persuni li huma għalina ta’ ġid temporali kif ukoll spiritwali. Erwieħ devoti ta’ sikwit jonqsu bil-kbir dwar dan għaliex ma jirrassenjawx ruħhom mar-rieda divina. Il-qdusija tagħna ma tiġix mill-mexxejja spiritwali imma mingħand Alla. Meta Alla jibgħatilna direttur spiritwali, huwa irid li aħna ninqdew bih biex imexxina, imma meta hu jeħodhulna, irid li aħna ma nitilfux is-sabar tagħna u nkattru l-fidi tagħna fit-tjubija tiegħu billi ngħidulu: “Mulej, kont int li tajtni din l-għajnuna u issa ħadthieli. Tkun magħmula dejjem ir-rieda tiegħek, nitolbok issa għallimni x’għandi nagħmel biex inservik”.

 

U hekk għandna nieħdu minn idejn Alla is-slaleb l-oħra li jibagħtilna. “Imma”, tgħidu intom, “dawn is-slaleb huma kastigi”. Imma jiena nwieġeb, “jewwilla l-kastigi li Alla jibgħat f’din il-ħajja mhumiex grazzji u ta’ ġid?”. Jekk aħna offendejnieh irridu b’xi mod inpattu għal għemilna quddiem il-ġustizzja divina, jew f’din il-ħajja jew fl-oħra. Għalhekk irridu ngħidu lkoll flimkien ma’ Santu Wistin: Hic ure, hic seca, hic non parcas, ut in æternum parcas (Aqta’ minn hawn, aħraq hemm u hawnhekk toqgħodx taħfirli, aħfirli biss fl-eternità) u ma’ Ġob: Hæc sit mihi consolation, ut affligens me dolore non parcas (Mqar hekk, jibqa’ għalija xi faraġ, u nifraħ ukoll fl-eqqel tbatija, Ġob 6,10). Meta aħna kien jistħoqqilna l-kastig ta’ l-infern għandna nikkonslaw li Alla jikkastigana f’din il-ħajja, u għandna nitħeġġu meta nħarsu lejn dan il-mod kif jimxi magħna u naraw li Alla jrid jeħlisna mill-kastig ta’ dejjem. Meta Alla jibgħatilna l-kastigi għandna ngħidu bħas-Saċerdot Eli: Dominus est, quod bonum est in oculis suis, faciat (Hu l-Mulej, ħa jagħmel dak li hu tajjeb f’għajnejh, 2 Slaten, 3,18).

 

Fuq kollox irridu nkunu rrassenjati meta nħossu dieqa kbira (deżolazzjoni) ġewwa fina. Jiġri li l-Mulej, meta ruħ tingħata għal ħajja spiritwali, jagħniha bil-faraġ sabiex joftomha mill-ġibdiet tad-dinja; meta mbagħad jara li qed tissokta fil-ħajja spiritwali, Hu jerfa’ idu minn fuqha biex jippruvaha u jara jekk taqdiehx mingħajr ma tistenna ebda ħlas ta’ faraġ li jinħass. “F’din il-ħajja (kienet tgħid Santa Tereża) aħna m’aħniex hawn biex ingawdu lil Alla, imma biex nagħmlu r-rieda tiegħu”. U tissokta: “L-imħabba ta’ Alla ma tikkonsistix fi ħlewwa, imma li taqdi b’fehma qawwija u bl-umiltà”. U band’oħra: “Alla jipprova lil dawk li jħobbuh bin-nixfa u t-tentazzjonijiet”.

 

Ir-ruħ għandha għaldaqstant tiżżi ħajr lill-Mulej meta tħossha immellsa bil-ħlewwa imma m’għandhiex titlef is-sabar meta tħoss djieqa ġo fiha. Jeħtieġ li dan il-punt jiftiehem tajjeb għaliex xi erwieħ, li jkunu għadhom fil-bidu tal-ħajja spiritwali, meta jsibu ruħhom f’nixfa jaħsbu li Alla abbandunahom, jew li l-ħajja spiritwali ma tgħoddx għalihom u b’hekk jaqtgħu t-talb u jitilfu dak kollu li jkunu għamlu. M’hemmx żmien isbaħ biex fih inwettqu r-rassenjazzjoni tagħna għar-rieda ta’ Alla daqskemm meta nħossu nixfa. Jiena m’inix ngħid li intom m’intomx sa tħossu djieqa meta taraw li tinsabu mċaħħdin mill-preżenza sensibbli ta’ Alla; lanqas tista’ r-ruħ ma tilmentax meta l-istess Feddej għajjat fuq is-salib: Deus meus, ut quid dereliquisti me? (Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?, Matt 27,46). Fit-tbatijiet tagħha ir-ruħ għandha dejjem tirrassenja ruħha għar-rieda ta’ Alla.

 

Il-qaddisin kollha għaddew minn din id-desolazzjoni u abbandun fl-ispirtu. “Kemm qed inħoss ebusija ta’ qalb (qal S. Bernard), ma nsib ebda gost fil-qari, ma togħġobnix il-meditazzjoni u lanqas it-talb!”. Fil-parti l-kbira il-qaddisn għaddew minn nixfa u mhux minn konsolazzjonijiet sensibbli. Dawn (il-konsolazzjonijiet) il-Mulej ma jagħtihomx, jekk mhux xi kultant, u dan lil dawk l-erwieħ li jkunu aktarx iktar debboli sabiex ma jieqfux mill-mixja tagħhom spiritwali; dak li jferraħ u li se jingħata bħala premju hu mhejji għalina fis-Sema. Din l-art hija post ta’ mertu, fejn wieħed jikseb il-mertu permezz tat-tbatija; is-sema hija l-post fejn wieħed isib il-ferħ u jieħu dak li ħaqqu. Għaldaqstant, f’din l-art, il-qaddisin ma fittxux u lanqas xtaqu il-fervur li jiġi mit-tgawdija, imma l-fervur ta’ l-ispirtu li jiġi mit-tbatija. Kien jgħid S. Ġwann t’Avila (Audi fil. C. 26): “Kemm hu aħjar li tkun fin-nixfa u t-tentazzjonijiet skond ir-rieda ta’ Alla milli tilħaq stat ta’ kon-templazzjoni mingħajrha (r-rieda ta’ Alla)”.

 

Imma int se tgħid: Kieku kelli nkun naf li din id-desolazzjoni ġejja minn Alla kont inkun kuntent; imma dak li jkiddni u jinkwetani huwa l-biża’ li dan ġej ħtija tiegħi, bħala kastig tal-bruda tiegħi. Tajjeb, neħħi l-bruda u oqgħod iktar attent. Imma billi forsi tinsab fid-dlam għandek għal daqshekk tinkwieta, tħalli t-talb u b’hekk tkompli tgħarraq iżjed il-qagħda spiritwali tiegħek? Ejja ngħidu li din in-nixfa hija kastig għall-bruda tiegħek bħalma qed tgħid. U dan il-kastig mhuwiex Alla li qed jibagħthulek? Għalhekk aċċettah bħala kastig li jistħoqqlok u ntrabat mar-rieda ta’ Alla. M’intix tgħid li ħaqqek tmur l-infern? Allura għaliex issa qed tilmenta? Forsi hekk ħaqqek. Forsi jistħoqqlok li Alla jikkonslak? Ikkuntenta bil-mod li Alla qed jimxi miegħek, ibqa’ sejjer bit-talb u t-triq li qbadt u mil-lum ’l quddiem ara li l-ilmenti tiegħek ma jkunux ġejjin minn ftit umiltà u inqas rassenjazzjoni għar-rieda ta’ Alla. Meta ruħ tmur titlob takkwista l-iżjed profitt meta tintelaq fir-rieda divina. Għalhekk irrassenja ruħek u għid; “Mulej, jiena naċċetta dan il-kastig minn idejk u naċċettah sakemm idum jogħġob lilek; jekk hija r-rieda tiegħek li jien inkun mikdud b’dan il-mod għall-eternità jiena kuntent”. U talba bħal din, għalkemm iebsa, lilek se tfarrġek iktar minn konsolazzjoni kollha ħlewwa.

 

Tajjeb li wieħed jiftakar, iżda, li n-nixfa m’hijiex dejjem tbeżbiża, imma xi drabi hija skond ir-rieda tal-provvidenza divina għall-ġid spiritwali tagħna u biex iżżommna umli. Biex San Pawl ma jiftaħarx bid-doni li rċieva il-Mulej ippermetta li jkun ittormentat b’tentazzjonijiet impuri. Ne magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meæ, Angelus Sathanæ, qui me colaphizet (U li ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet, tqegħditli xewka f’ġismi, messaġġiera tax-Xitan, biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx, 2 Kor 12, 7). Li titlob bil-ħlewwa mhijiex xi ħaġa kbira. Est amicus socius mensae, et non permanebit in die necessitatis (Hemm il-ħabib li joqgħod miegħek mal-mejda, imma ma jiqafx miegħek dakinhar ta’ l-għawġ, Sir 6, 10). Int ma tqisx bħala veru ħabib dak li joqgħod biss miegħek mal-mejda, imma li dak li jgħinek fil-għawġ u ma jfittex xejn għalih. Meta Alla jibgħat dalma spiritwali u desolazzjoni hemmhekk hu ikun qed jipprova l-veri ħbieb tiegħu.

 

Palladius (li kiteb “Il-Ħajja tal-Patrijiet tad-Deżert) sofra ħafna dwejjaq fit-talb u mar ifttex lil San Makarju u dan qallu: “Meta l-ħsieb jgħidlek biex titlaq it-talb wieġbu: Jiena għall-imħabba ta’ Ġesù Kristu kuntent li noqgħod hawn ngħasses il-ħitan ta’ din iċ-ċella”. Din hija għalhekk it-tweġiba meta inti tħossok ittentat li titlaq it-talb għaliex tħossok li tkun qed taħli l-ħin. Għid: “Jien se noqgħod hawn biex nogħġob lil Alla”. San Franġisk de Sales kien jgħid li jekk waqt it-talb ma nagħmlu xejn ħlief li nkeċċu d-distrazzjonijiet u t-tentazzjonijiet allura t-talb ikun sar tajjeb. Anzi Tauler jgħid li lil min jippersevera fit-talb waqt nixfa Alla jagħtih grazzja ikbar milli kieku talab b’ħafna devozzjoni sensibbli.

 

Jirrakkonta P. Rodriguez dwar wieħed li kien jgħid li matul erbgħin sena talb qatt ma ħass ebda konsolazzjoni imma meta kien jitlob kien iħossu qawwi fil-virtù; meta mbagħad kien iħalli l-meditazzjoni dakinhar tant kien iħossu dgħajjef li ma kien ikun jista’ jagħmel xejn tajjeb. San Bonaventura u Gersone jgħidu li dawk li ma jħossuhomx miġburin kif xtaqu, waqt il-meditazzjoni, iservu lil Alla iktar milli kieku kienu miġbura, għax hekk huma kienu jgħixu iktar diliġenti u umli; għall-kuntrarju, kienu forsi jimtlew bil-vanaglorja u kienu jkunu iktar berdin għax jaħsbu li jkunu ġà sabu dak li kienu qegħdin ifittxu.

 

Dak li għedt dwar in-nixfa jgħodd ukoll għat-tentazzjonijiet. Irridu ngħassu kontra t-tentazzjonijiet imma jekk din hija r-rieda ta’ Alla, jew jippermetti li aħna nkunu ttentati kontra l-fidi, kontra s-safa, m’għandniex għalfejn ingorru imma noqogħdu għar-rieda ta’ Alla. Lil San Pawl, li talab biex ikun meħlus mit-tentazzjoni kontra s-safa, il-Mulej wieġeb: sufficit tibi gratia mea (Għalik hi biżżejjed il-grazzja tiegħi). Hekk għandna nimxu meta naraw li Alla ma jeħlisniex minn xi tentazzjoni li trid twaqqagħna. Ngħidu: “Mulej, ikun li trid int, u ppermetti dak li jogħġob lilek, għalija biżżejjed il-grazzja tiegħek. Għinni biex ma nitlifha qatt”. Mhux it-tentazzjoni, imma li tgħid iva għat-tentazzjoni, ttellifna l-grazzja divina. It-tentazzjonijiet, meta niqfulhom, iżommuna iżjed umli, bihom nakkwistaw iżjed merti, iġegħluna nirrikorru iżjed spiss lejn Alla u hekk ibegħduna milli noffenduh u jgħaqqduna iżjed ma’ l-imħabba qaddisa tiegħu.

 

Fl-aħħarnett, irridu nintrabtu mar-rieda ta’ Alla dwar meta u kif għandna mmutu. Santa Ġeltrude (1. 1. Vita c. 11) jum wieħed telgħet fuq għolja, żelqet u ġiet ġo wied. Sħabha mbagħad staqsewha jekk hija beżgħetx li setgħet tmut mingħajr sagramenti. U l-qaddisa wieġbet: “Jiena nixtieq ħafna li mmut bis-sagramenti, imma nagħti iktar kont tar-rieda ta’ Alla għaliex inħoss li l-aħjar disposizzjoni li jista’ jkolli biex nagħmel mewta tajba hija li noqgħod għal dak li Alla jrid minni, għaliex jiena nixtieq li jkolli mewt liema tkun basta din tkun togħġob lill-Mulej”.

 

San Girgor jirrakkonta fid-‘Dialoghi’ tiegħu (1. 3. c.37) li l-Vandali meta kkundannaw għall-mewt ċertu saċerdot jismu Santolo tawh jagħżel kif kellu jmut. Il-qaddis ma riedx jagħżel iżda qal: “Jiena f’idejn Alla u nieħu l-mewt li hu jippermetti li nsofri minn idejkom, jien dik irrid. Dan l-att tant għoġob lill-Mulej li, meta l-barbari kienu lesti biex jaqtgħulu rasu, żamm id il-bojja u meta raw dan il-miraklu iddeċidew li jħalluh ħaj. Għalhekk dwar kif se mmutu għandna nqisu li l-aħjar mewt hi dik li l-Mulej ħejja għalina. “Salvana, Mulej, (ngħidu dejjem meta naħsbu fil-mewt tagħna) u mbagħad agħmel li mmutu kif jogħġob lilek”.

 

Hekk ukoll irridu nkunu ħaġa waħda mar-rieda ta’ Alla f’dak li huwa l-mument tal-mewt tagħna. X’inhi did-dinja jekk mhux ħlief ħabs fejn aħna nbatu u qegħdin l-ħin kollu fil-periklu li nitilfu lil Alla? Għalhekk David mar jgħajjat: Educ de custodia animam meam (Mill-ħabs oħroġni, Salm 142, 8). Dan il-biża’ lil Santa Tereża kien inissel fiha xenqa għall-mewt u meta kienet tisma’ l-arloġġ idoqq kienet tikkonsla bil-ħsieb li għaddiet siegħa oħra li fiha kienet fil-periklu li titlef lil Alla.

 

S. Ġwann ta’ Avila kien jgħid li kull min kien iħossu b’disposizzjoni medjokri għandu jixtieq il-mewt minħabba li jkun qed jgħix fil-periklu li jitlef il-grazzja divina. X’hemm iktar għażiż, u iktar mixtieq, milli b’mewta tajba nkunu sguri li issa m’aħniex se nitilfu l-grazzja ta’ Alla tagħna? Imma inti tghid, jiena għadni m’għamilt xejn, għadni ma akkwistajt xejn għal ruħi. Imma jekk Alla jrid li inti ttemm ħajtek issa, x’ser tagħmel issa jekk tkun qed tgħix kontra r-rieda ta’ Alla? U min jaf, jekk inti ġġarrab dik il-mewt, li inti issa tista’ tittama li għad tagħmel? Min jaf, jekk tibdel il-volontà, int tista’ taqa’ fi dnubiet oħra u titlef ruħek? U wkoll jekk ma jiġrix hekk, jekk tgħix ma tistax tgħix mingħajr dnubiet, għallinqas mhumiex mejta. Cur (kien jgħid San Bernard) cur vitam desideramus, in qua quanto amplius vivimus, tanto plus peccamus? (Għaliex nixtiequ li nibqgħu hawn meta, iktar ma ngħixu, iktar nidinbu, Med. c. 8). Hi ħaġa ċerta li dnub wieħed venjali ma jogħġobx lil Alla, iktar mill-opri tajba li nistgħu nagħmlu.

 

Nissokta ngħid, min ma tantx jixxennaq għas-sema juri li ftit għandu mħabba lejn Alla. Min iħobb jixtieq li jkun mal-maħbub/a tiegħu; imma aħna ma nistgħux naraw lil Alla, jekk ma nħallux din l-art; u għaldaqstant il-qaddisin kollha kienu jixtiequ l-mewt, biex imorru jaraw il-Mulej maħbub tagħhom. Hekk kien jitniehed S. Wistin: Eja, moriar, ut te videam (Li kont immut u nara ’l wiċċek). Ukoll S. Pawl: Desiderium habens dissolvi, et esse cum Cristo (Nixtieq nintemm u nkun ma’ Kristu, Fil 1, 23). Hekk ukoll David: Quando veniam et apparebo ante faciem Dei? (Meta niġi u nara wiċċ Alla? Salm 42, 3). U hekk ukoll l-erwieħ kollha mimlija mħabba għal Alla.

 

Wieħed awtur jirrakkonta (Flores Enrel. Graul. 4. c. 68) li meta jum wieħed Kavalier mar għall-kaċċa fil-bosk sema’ raġel ikanta bil-ħlewwa. Mexa lejh u sab wieħed imġiddem, kollu msejken u sfigurat u staqsih jekk kienx hu dak li kien qed ikanta. U dan wieġbu: Iva, sinjur, jien kont qed inkanta. “U kif tista’ tkanta u tkun kuntent b’dawn il-gwajiet kollha li qegħdin jherrulek ħajtek?”. U l-imġiddem wieġbu: Bejni u bejn Alla m’hemm xejn x’jifridna ħlief dan il-ħajt kollu tajn, li hu ġismi; meta dan jitneħħa min-nofs jien sejjer immur ingawdi ’l Alla tiegħi. U meta nara li, kull jum li jgħaddi jien iżjed nitmermer, inħossni ferħan u nkanta.

 

 Fl-aħħarnett, ukoll fil-gradi tal-grazzja u tal-glorja jeħtieġ li aħna nkunu ħaġa waħda mar-rieda ta’ Alla: għandu jkollna tassew stima lejn dawk il-ħwejjeġ li jagħtu glorja lil Alla, imma l-iżjed ir-rieda tiegħu. Irridu nixtiequ li nkunu nħobbuh iżjed mis-Serafini, imma m’għandniex nixtiequ grad ieħor ta’ mħabba jekk mhux dak li l-Mulej għażel li jagħtina. S. Ġwan ta’ Avila jgħid (Audi filia c.12): Jiena ma nemminx li kien hemm xi Qaddis li ma xtaqx ikun aħjar milli kien; imma dan ma neħħilhomx il-paċi tagħhom, għax dan ma xtaquhx minħabba r-regħba tagħhom, imma għal Alla, u kienu kuntenti b’dak li tahom, avolja kien tahom inqas: kienu jqisu li l-vera mħabba kienet li jikkuntentaw b’dak li Alla tahom, u mhux li jixtiequ li jagħtihom ħafna.

 

Dan ifisser, bħalma jispjega P. Rodriguez (trat. 8. c. 30) li aħna għandna nagħmlu ħilitna kollha biex niksbu l-perfezzjoni, u mhijiex skuża li nkunu bierda u nitgħażżnu bħalma jagħmlu xi wħud meta jgħidu: Alla għandu jgħinni, jien ma niflaħx nagħmel iżjed. B’danakollu meta aħna nonqsu, aħna m’għandniex nitilfu l-paċi u li nkunu ħaġa waħda mar-rieda ta’ Alla, li ppermetta n-nuqqas tagħna, u l-anqas ma għandna naqtgħu qalbna. Ejjew inqumu minn dik il-waqgħa, numiljaw ruħna bl-indiema u fil-waqt li nitolbu l-għajnuna ta’ Alla, nibqgħu mexjin fi triqitna. Hekk ukoll, jekk aħna nkunu nixtiequ li naslu fis-sema flimkien mas-Serafini u nagħtu iżjed glorja lil Alla u nħobbuh iżjed, aħna għandna però nintrabtu mar-rieda qaddisa tiegħu, u nkunu kuntenti b’dak il-grad ta’glorja li fil-ħniena tiegħu hu lest li jagħtina.

 

Ikun difett seju li wieħed jixtieq li jkolli doni ta’ talb sopranaturali, u biex inklunu preċiżi, estasi, viżjonijiet u rivelazzjonijiet; anzi, il-maestri spiritwali jgħidulna li dawk l-erwieħ li Alla jiffavorihom bi grazzji bħal dawn, għandhom jitolbuh biex jeħodhomlhom sabiex huma jkunu jistgħu iħobbuh b’fidi safja, li hija l-iktar triq sgura. Ħafna huma dawk li waslu għall-perfezzjoni mingħajr dawn il-grazzji sopranaturali, l-uniċi virtujiet huma dawk li jgħollu l-qalb lejn il-qdusija u l-iktar li jkunu ħaġa waħda mar-rieda ta’ Alla. U jekk Alla ma jridx jgħollina għall-grad sublimi tal-perfezzjoni, u ta’ glorja, għandna noqogħdu għalkollox mar-rieda qaddisa tiegħu, fil-waqt li nitolbuh li għallinqas isalvana bil-ħniena tiegħu. U fil-waqt li nagħmlu hekk, il-premju, li l-Mulej twajjeb fit-tjieba tiegħu lest li jagħtina, ma jkunx żgħir, għaliex hu iħobb fuq kollox l-erwieħ rrassenjati.

 

8. Konklużjoni

 

Fl-aħħarnett aħna għandna nħarsu lejn il-ħwejjeġ kollha li jgħaddu minn għalina u li għad ngħaddu minnhom bħala ġejjin mill-id ta’ Alla. U kull ma nagħmlu għandna nagħmluh b’dan il-għan ewlieni, li nagħmlu r-rieda ta’ Alla, u li nagħmluha bissa għax Alla jridha. U biex nimxu iktar fis-sgur għandna noqogħdu kif imexxuna s-superjuri tagħna f’dawk li huma affarijiet esterni, u tad-diretturi tagħna f’dawk li huma interni, biex nifhmu minn għandhom x’inhu dak li Alla jistenna minna u jkollna fiduċja kbira fil-kliem ta’ Ġesù Kristu, li qalilna, Qui vos audit, me audit (Min jisma’ lilkom, ikun jisma’ lili, Lq. 10. 16).

 

U fuq kollox nistennew li naqdu lil Alla f’dik it-triq li fiha Alla jrid li naqduh. Ngħid dan sabiex ma nitqarrqux bħal dak li joqgħod jaħli l-ħin jgħid: Jekk immur ngħix fid-deżert, jekk nidħol f’monasteru, jekk immur xi mkien barra minn din id-dar, mbiegħed minn qrabati u sħabi, jien insir qaddis, nagħmel dawk il-penitenzi, nitlob ħafna. Jgħid: nagħmel hekk, nagħmel hekk, iżda fil-waqt isofri kontra qalbu s-salib li Alla jibgħatlu, ma jsirx qaddis, anzi jmur mill-ħażin għall-agħar. Dawn ix-xewqat bosta drabi jkunu tentazjonijiet tax-xitan, għaliex ma jkunux skond ir-rieda ta’ Alla u għalhekk għandhom jitkeċċew u mħeġġu ruħna biex naqdu lill-Mulej fit-triq li hu għażel għalina. Meta aħna nagħmlu r-rieda tiegħu aħna ċertament nsiru qaddisin f’kull stat fejn Alla jqegħedna.

 

Għalhekk għandna nixtiequ dejjem dak biss li Alla jrid, u meta nagħmlu hekk, hu jħaddanna ma’ qalbu u għal dan il-għan tajjeb li nkunu familjari ma’ xi siltiet mill-Iskrittura li jistednuna biex ningħaqdu dejjem iżjed mar-rieda ta’ Alla. Domine, quid me vis facere? Alla tiegħi, għidli, xi trid minni, ħalli jiena nixtieq inwettqu? Tuus sum ego, salvum me fac (Tiegħek jien, salvani int!, Salm 119, 94). Jiena m’inix iżjed tiegħi innifsi; jiena tiegħek, Mulej tiegħi, agħmel minni dak li trid.

 

Meta tgħaddi minn għalina xi ġrajja li ttaqqalna, bħalma hi l-mewt ta’ xi ħadd jiġi minna, nitilfu ġidna, u ġrajjiet bħal dawn: Ita Pater (ngħidu dejjem), ita Pater, quoniam sic fuit placitum ante te (Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok, Mt 11, 26). Fuq kollox għandha tkun għażiża għalina t-talba li għallimna Ġesù Kristu: Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Il-Mulej kien qal lil S. Caterina da Genova biex, kull meta kienet tgħid il Pater Noster, tieqaf fuq dawn il-kelmiet u titolbu li r-rieda tiegħu titwettaq fiha bl-istess perfezzjoni li jwettquha l-qaddisin fis-sema. Ħalli nagħmlu hekk aħna wkoll u sgur insiru qaddisin.

 

Tkun dejjem maħbuba u mfaħħra r-rieda divina u l-Beata Verġni Marija Immakolata!

 

 

Miġjub għall-Malti minn Louis Spiteri.

 

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta