L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Kuntatt

 

Inez u Henry Casolani, Koppja Maltija Qaddejja ta' Alla

 

 

It-Triq tas-Salib

Meditazzjonijiet għat-Talba tal-Via Sagra miġbura minn talb spontanju tal-Qaddejja ta' Alla, Ineż Casolani


Sensiela ta' żewġ programmi dwar Ineż u Henry Casolani ...

 Il-Prefett tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin dwar il-Koppja Casolani

Jikteb l-Isqof Mario Grech

"F’waqt minnhom xħin konna għaddejjin bl-interventi fl-awla tas-Sinodu, issummajt u waqqaft widnejja biex nisma’ sew, għaliex kien qed jitkellem il-Prefett tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin u f’ħin bla waqt semma lil Malta tagħna. Fl-intervent tiegħu dan kien qed jgħid kemm hemm koppji li għandhom il-kawża għall-kanonizzazzjoni. Kien hawnhekk li semmiena b’isimna – kienet riferenza għall-koppja Henry u Ineż Casolani li għexu l-ħajja miżżewġa ta’ kuljum b’mod straordinarjament tajjeb. Fid-dettall ta’ ħajjithom ipprovaw jagħmlu kollox sew bi mħabba kbira lejn Alla u l-proxxmu. Ineż mietet fl-1992 u Henry fl-1999. F’dan il-każ għad m’hemmx proċess, imma saret talba lill-Kongregazzjoni biex meta jkun il-waqt, jibda l-istħarriġ."  (10 ta' Ottubru 2014)

IL-KAWŻA TA' HENRY U INEZ CASOLANI

Bidu tal-proċess djoċesan u publikazzjoni ta' editti

Il-Ħadd, 30 ta' Awwissu 2015. Knisja ta' San Duminku, Rabat, Malta.

Ilbieraħ l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa Quddiesa li matulha twaqqaf it-Tribunal li ser jisma’ l-kawżi għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla, Henry Casolani u ta’ martu, il-Qaddejja ta’ Alla, Ineż Casolani.

Il-Postulatur taż-żewġ kawżi huwa l-Kanonku Etienne Sciberras, li fil-bidu tal-Quddiesa għamel talba uffiċjali lill-Monsinjur Arċisqof biex iwaqqaf it-Tribunal.

Il-ftuħ taż-żewġ kawżi huwa meqjus bħala l-ewwel seduta tat-Tribunal li ser jagħti bidu għall-proċess djoċesan. Iċ-ċerimonja tal-bieraħ kienet waħda importanti fil-ħajja u fl-istorja tal-Knisja f’Malta għaliex dan hu l-ewwel każ f’Malta ta’ koppja miżżewġa li ser jiġi studjat. Fattur ieħor importanti hu li x-xhieda li tat tul ħajjitha l-koppja Casolani ser jibda jiġi studjat ftit qabel is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, li sejjaħ il-Papa Franġisku u li jibda f’Ottubru li ġej.

Editt dwar il-proċess ta' Henry Casolani [...]

Editt dwar il-proċess ta' Inez Casolani [...]

IL-PROĊESS TAL-KOPPJA HENRY U INEZ CASOLANI

L-Aġenzija Rome Reports b'rapport u video dwar dawn il-lajċi Maltin

Rome Reports, 1 Nov 2015: L-Aġenzja tal-aħbarijiet Rome Reports fl-edizjoni tagħha tal-bieraħ publikat  rapport dwar il-ħajja tal-koppja Maltija Henry u Inez Casolani u l-bidu tal-proċess djoċesan tagħhom biex tibda l-kawża tal-beatifikazzjoni u eventwalment tal-kanonizzazzjoni.  Ir-rapport jghid li madwar 200 persuna ser jagħtu x-xhieda tagħhom f'dan il-proċcess li jekk iwassal għall-kanonizzazzjoni, allura huma jingħaqdu mal-ġenituri ta' Santa Tereħa ta' Liseux li kienu dikjarati qaddisin mill-Papa Franġisku ftit jiem ilu.

Ara r-rapport ta' Rome Reports u l-video qasir mill-istess aġenzija [...]

Il-Qaddejja ta’ Alla

HENRY U INEZ CASOLANI

Mudell ta’ Koppja Qaddisa Casolani ta’ Żminijietna għall-Żminijietna

Kitba ta' Anton Quintano

 

Henry Casolani twieled il-Belt Valletta fl-1917 iben George u Maria Concetta née Borg. Huwa miet fid-29 ta’ Diċembru 1999. Inez Casolani née Vassallo twieldet Bormla fl-1915 bint Giovanni Felice u Giuseppina née Portelli. Inez mietet fit-13 ta’ Lulju 1992. Henry u Inez iżżewġu fid-19 ta’April 1944 fil-knisja ta’ Santu Wistin, il-Belt Valletta. Is-sena ta’ wara twelditilhom tifla, Cecilia Mary, li baqgħet unika. Meta kibret din wieġbet ghas-sejħa ta’ ħajja kkonsagrata u daħlet mas-sorijiet ta’ St Joseph fl-1964.

 

Henry u Inez kienu żewġ persuni b’karattri kompletament differenti minn  xulxin. Iżda kienu  ta’ fehma waħda f’dik li hija fundamentali jiġifieri fl-unità, fl-imħabba t’Alla u li jgħixu l-ħajja nisranija flimkien fuq it-tagħlim ta’ Kristu u l-eżempju tal-Qaddisin. Alla kien dejjem iċ-ċentru ta’ ħajjithom.

 

 

Ħafna stqarrew li l-koppja Casolani kienu inseparabbli: fil-biċċa l-kbira joħorġu flimkien; jieklu flimkien; jitolbu flimkien; il-knisja flimkien. Il-Familja tagħhom kienet ikkonsagrata lill-Qalb ta’ Ġesù u l-Qalb ta’ Marija. Kienu kuntenti u koppja li jgħixu fl-armonija. Kien jitkellmu b’imħabba u entużjażzmu fuq xulxin.Qabel u wara x-xogħol, Henry dejjem sab lil Inez lesta biex tħejjilu l-ikel u tisimgħu. Inez kellha ideat ċari tal-imġieba tal-mara mar-raġel. Lil Cecilia Inez dejjem għallmitha tirrispetta lil missierha b’kull mod u manjiera.

 

 

Inez kienet taħdem għall-għaqda fil-familji mhux biss bil-kliem iżda wkoll permeżż tal-kitba tagħha. Fil-ħafna artikli li kitbet, u li gew ippublikati, hija tat pariri lill-ommijiet biex lir-raġel tagħhom ma jwarrbuhx u juruh attenzjoni wara li jiġi mix-xogħol, minkejja li hemm it-tfal. Wissiet kontra ħbiberiji żejda u skorretti bejn miżżewġin u oħrajn. Kitbet “l-ewwel ħbiberija għandha teżisti bejn il-membri tal-familja – bejn l-omm u l-missier, bejn l-aħwa, bejn l-ulied u l-ġenituri. Hekk il-familja tkun unita u tgħix fil-hena u l-paċi.” Ħeġġet lill-miżżewġin biex jibqgħu jirrispettaw lill-ġenituri f’ħajjithom, anke wara mewthom. Tat pariri biex il-kunjati jħobbu lil żwieġ uliedhom bħallikieku uliedhom stess. Hija stess baqgħet dejjem iżżur spiss lill-familja ta’ Henry. Kitbet biex il-ġenituri jifhmu u jgħinu liż-żgħażagħ. Kitbet fuq ekonomija tad-dar biex il-familja titgħaxxaq bil-kumdità mingħajr ħela. Kitbet kemm fellħet biex iġġib paci u għaqda.

 

Il-koppja Henry u Inez Casolani kienet miftuħa ghall-ohrajn. Dejjem jippruvaw jgħinu lil bagħtut. Kienu jżuru lill-morda fl-isparijiet. Inez baqgħet tagħmel dan anki meta hija stess mardet gravament b’qalbha. Żaret anki lil dawk il-persuni li wrew qalb iebsa magħha. Kienu dejjem lesti li jissagrifikaw ruħhom għal ħaddieħor. Għalihom is-sagrifiċċju kien okkazjoni biex jagħtu akbar glorja lil Alla.

 

Bil-karattru ferrieħi tagħha u l-qalb kbira li kellha, in-nies kienu jfittxu lil Inez għal parir  u biex jiftħu qalbhom magħha. Henry, bil-karizma tiegħu ta’ bniedem umli, ubbidjenti u skrupluż fil-qadi ta’ dmirijietu, rnexxhielu jiġbed lil sħabu tax-xogħol dejjem iżjed lejn is-Sagramenti u d-dmirijiet spiritwali tagħhom. Qatt f’għomru ma lissen kelma kontra ħadd! Iżda kemm Henry kemm ukoll Inez dejjem stqarrew pubblikament l-opposizzjoni tagħhom għal dak li kien ħazin.

Il-mikbi Isqof Emeritus Nikol Cauchi qal hekk dwar Henry u Inez Casolani: “Kienu koppja ta’ nsara ferventi, ta’ sentimenti reliġjużi mill-aħjar, ta’ nies ta’ qalb tajba, lesti dejjem li jgħinu l-proxxmu tagħhom kull meta tiġihom okkazzjoni li jagħmlu opra tajba.”

 

Il-ferħ tagħhom kien xhieda tal-preżenza tal-Mulej fosthom, magħqudin fit-talb. Monsinjur Lawrence Gatt ikkummenta: ‘Timpressjonak koppja hekk. Lili mpressjonani ħafna bniedem tal-età u l-esperjenza li kellu Henry Casolani meta tarah xhieda ta’ fedeltà li ma tmutx lejn it-twemmin tiegħu, lejn martu u bintu, lejn dak li għex dejjem għalih u mhux lest iħallih qatt. Daqqa ta’ ħarta solenni lil ċerti elementi tal-kultura ta’ żmienna.’

 

It-tnejn stinkaw biex il-Madonna tkun izjed maħbuba minn kulħadd! Inez kienet tħobbha wisq. Ir-Rużarju tal-familja ma fallewh qatt. L-ahhar kelmiet li lissen Henry kienu ‘Madonna ħenn għalija!’

 

Fuq kollox dak li kien tispikka f’ħajjithom kienet l-imħabba kbira lejn l-Ewkaristija Mqaddsa: il-vista ta’ kuljum, il-Quddiesa, l-adorazzjoni personali quddiem is-Sagrament! Kif staqqru l-ħafna xhieda, kienu magħqudin mhux biss fis-Sagrament taż-żwieġ imma fil-prattika kostanti tal-Kelma t’Alla.

 

 

Henry u Inez Casolani imxew dejjem fuq it-tagħlim ta’Kristu.  Ma kienux jiġġudikaw lil ħaddieħor. Kienu jaħfru u jinsew d-deni li kien jircievu. Henry kien jgħid, ‘Aħfer! Tpattix! Offriha għall-glorja t’Alla.’ u per eżempju ‘Int qed issostni li dan ir-raġel ma jixtiqlix il-ġid? Dan huwa l-ħabib tieghi! Ma qatgħu qalbhom qatt mill-ħniena t’Alla! Meta marad, kull ma kien jghid Henry kien: ‘Min jaf Kristu x’sofra!’ Inez sejħet is-sofferenżi tagħha ‘bukkett ward’!

 

Inez u Henry Casolani kienu l-ewwel edukaturi spiritwali ta’ binthom Cecilia. Meta din, l-uniku wilt taghhom, ta’ dsatax il-sena dahlet soru, is-sofferenza li l-firda ġiebet magħha qasmitilhom qalbhom. Imma għall-imħabba t’Alla u biex ma jmorru qatt kontra l-Volontà Tieghu, lit-tifla bierkuha u baqgħu dejjem isostnuha bit-talb fil-ħidma u l-missjoni tagħha.

 

“Naraw f’Henry u Inez Casolani eżempju li l-qdusija ma teżistix fl-affarijiet straordinarji, imma tikkonsisti f’li jkollok lil Alla f’qalbek, f’ħajtek u timxi fuq dak li jgħidlek Alla u dak li jixtieq Alla.”  Prof Fr. Maurice Eminjan, s.j.

Din il-familja Casolani, familja domestika skont il-Konċilju Vatikan II, xandret bl-eżempju, bil-ferħ u mingħajr daqq ta’ trombi li l-familja hija teżor tal-knisja, ġawhra tas-soċjetà, u tama tal-umanità. L-eżistenza u l-eżempju tal-familja Casolani hija prova li, skond il-pjan ta’ Alla, il-familja hija l-qafas li fih il-persuna umana, magħmula xbiha t’Alla, titwieled, titrabba u timmatura fl-aqwa ambjent ta’ mħabba.

 

Meta Henry u Inez Casolani qorbu lejn it-tmiem ta’ ħajjithom, aktar raw t-tama dejjiema li kellhom fil-Mulej tilħaq il-milja tagħha. Dwar dan, Patri Pawl Cremona o.p., illum l-Arċisqof ta’ Malta kiteb hekk: “Il-ħeġġa li Henry Casolani kellu fil-qari ta’ l-Iskrittura Mqaddsa kienet tirrifletti l-ħeġġa li kellu fil-ħajja biex igħix tajjeb, u jagħmel it-tajjeb.  Din l-istess sempliċità Kristjana baqgħet tidher meta hu stess kien marid ħafna u kien qiegħed l-isptar, ftit qabel ma mar jiltaqa’ mal-Mulej fil-fiduċja li kellu fil-Mulej.”

Ftit mumenti qabel ma’ ttajret lejn is-sema Inez kellha il-kuraġġ tikteb: ‘I take record of God... in Thee I have had my earthly joy’!

 

Imħabba qawwija għal Alla! Qalb kbira għall-proxxmu! Distakk mill-ispirtu tad-dinja! Dan ħaddnu f’ħajjtihom kollha Henry u Inez Casolani.

 

 Kitbiet u links relatati ...

Henry and Inez Casolani, Koppja Magħġuna fi Kristu,  (Anton Quintano)

Il-Koppja Qaddejja ta' Alla, Henry u Inez Casolani, (Segretarjat għal-Lajċi, 18/09/2011)

Qaddejja ta’ Alla fiż-żwieġ u fil-familja, (Sit tal-Arċidjocesi ta' Malta 17/09/2014)

Daughter reacts as Maltese couple is touted for canonisation. (Times of Malta 19/10/2014)

Mid-Djarju tas-Sinodu (5): Familji Qaddisa. (Newsbook 12/10/2014)

Koppja ta' talb fil-qalba tal-ħajja. Vincent Cachia. (06/12/2014)

Henry and Inez Casolani - Icons of the true meaning of Christmas. (13/12/2014)

 

Min jaqla’ xi grazzja bl-interċessjoni tal-Qaddejja ta’ Alla, Henry u Inez Casolani hu mitlub jikteb lil Fr Anthony Sciberras mssp, Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesu, Victoria, Gozo

jew email - tonysciberras@hotmail.com