L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Messaġġ għal Jum il-Qdusija tal-Kleru 2018

 

 

 

 

KONGREGAZZJONI GĦALL-KLERU

 

Messaġġ għal Jum il-Qdusija tal-Kleru 2018

 

 

Għeżież Saċerdoti,

 

Il-Jum tal-Qdusija tal-Kleru, iċċelebrat fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, joffrilna l-okkażjoni biex nieqfu ftit fil-preżenza tal-Mulej, biex inġeddu l-memorja tal-laqgħa tagħna miegħu u, hekk, inġeddu l-missjoni tagħna għall-qadi tal-Poplu ta’ Alla. Fil-fatt, ma rridux ninsew li l-ġmiel tal-vokazzjoni li ġibidna lejh, il-ħeġġa li biha għażilna li nimxu fit-triq tal-konsagrazzjoni speċjali lill-Mulej, u l-mirakli li naraw iseħħu fil-ħajja presbiterali tagħna, għandhom il-bidu tagħhom fil-laqgħa ta’ żewġ ħarsiet li seħħet bejn Alla u kull wieħed u minna.

 

Fil-fatt, ilkoll kemm aħna “f’ħajjitna kellna xi laqgħa jew oħra miegħu” u, kull wieħed minna jista’ jgħarrex fil-memorja spiritwali tiegħu u jerġa’ lura għall-ferħ ta’ dak il-mument “li fih ħassejt lil Ġesù jħares lejja” (il-Papa Franġisku, Omelija f’Santa Marta, 24 ta’ April 2015).

 

Anki l-ewwel dixxipli ġarrbu l-ferħ tal-ħbiberija ma’ Ġesù, li bidlilhom ħajjithom għal dejjem. Madankollu, wara li ħabbrilhom il-Passjoni, fuq qalbhom niżel velu ta’ dlam li dallmilhom il-mixja tagħhom. Il-ħeġġa tal-mixja wara Ġesù, il-ħolma tas-Saltna ta’ Alla mnedija mill-Imgħallem u l-ewwel frott tal-missjoni, issa jkollhom iħabbtu wiċċhom ma’ realtà iebsa u li ma tiftehimx, u li theżżeż it-tama, tkabbar id-dubju u tirriskja li ġġib fix-xejn il-ferħ tax-xandir tal-Vanġelu.

 

Dan jista’ jiġri dejjem, imqar fil-ħajja tas-saċerdot. Il-memorja mimlija gratitudni tal-laqgħa tal-bidu, il-ferħ tal-mixja u ż-żelu tal-ministeru appostoliku, li forsi wieħed ikun żamm ħajja għal snin u f’sitwazzjonijiet mhux dejjem ħfief, jistgħu jċedu quddiem il-pass tal-għeja jew il-qtigħ il-qalb, u hekk jikber id-deżert tan-nixfa interjuri u l-ħajja saċerdotali tagħna tisfa mdawra bid-dalma tad-diqa.

 

Imma proprju f’dawn il-mumenti, il-Mulej, li ma jinsa qatt il-ħajja ta’ wliedu, jistedinna nitilgħu miegħu fuq il-Muntanja, kif għamel ma’ Pietru, Ġakbu u Ġwanni, meta tbiddel quddiemhom. Meta “tellagħhom fuq muntanja għolja” u “waħidhom”, Ġesù għenhom iwettqu l-vjaġġ mill-isbaħ tal-bidla: mid-deżert għat-Tabor u mid-dlam għad-dawl.

 

Għeżież saċerdoti, għandna bżonn li, ta’ kuljum, niġu ttrasfigurati minn laqgħa dejjem ġdida mal-Mulej li sejħilna. Li nħalluh “itellagħna fl-għoli” u nibqgħu “waħidna” miegħu, mhuwiex xi obbligu tal-uffiċċju tagħna, prattika esterjuri jew ħela ta’ ħin li jtellifna mill-ministeru tagħna, imma l-għajn li tgelgel u tnixxi fina biex ma tħallix l-“hawn jien” tagħna jinxef u jixxotta.

 

Għalhekk, aħna u nikkontemplaw ix-xena tal-vanġelu tat-Trasfigurazzjoni, nistgħu nilmħu tliet passi ċkejknin, li jgħinuna nwettqu l-iva tagħna lill-Mulej u nġeddu l-ħajja saċerdotali tagħna: nitilgħu fil-għoli, inħalluh jibdilna, insiru dawl għad-dinja.

 

1.     Nitilgħu fil-għoli, għax jekk nibqgħu dejjem moħħna fl-affarijiet li rridu nagħmlu, nirriskjaw li nsiru lsiera tal-preżent, li nintilfu fil-faċendi ta’ kuljum, li nibqgħu kkonċentrati wisq fuqna nfusna, u li, hekk, naħżnu għeja u frustrazzjonijiet li jistgħu jwasslu għall-qerda tagħna. Bl-istess mod, li “nitilgħu fil-għoli” hi l-mediċina kontra dawk it-tentazzjonijiet tal-“mondanità spiritwali” li, anki jekk moħbija wara l-apparenzi reliġjużi, ibegħduna minn Alla u minn ħutna, u jġagħluna npoġġu ċ-ċertezzi tagħna fil-ħwejjeġ tad-dinja. Imma aħna jeħtieġ li ta’ kuljum nogħdsu fl-imħabba ta’ Alla, b’mod speċjali permezz tat-talb. Meta nitilgħu fuq l-għolja, dan ifakkarna li ħajjitna hi tlugħ kontinwu lejn id-dawl li jiġi mill-għoli, vjaġġ lejn it-Tabor tal-preżenza ta’ Alla, li jiftaħ beraħ ixfqa ġodda u li jgħaġġbuna. Din ir-realtà mhix biex tħarrabna mill-ħidmiet pastorali u l-isfidi ta’ kuljum li dejjem jiġru warajna, imma trid tfakkarna li Ġesù hu ċ-ċentru tal-ministeru saċerdotali, u li kollox nistgħu biss bis-saħħa ta’ Dak li jqawwina (ara Fil 4:13). Għalhekk, “it-tlugħ tad-dixxipli lejn il-muntanja Tabor iġegħelna nirriflettu dwar kemm hu importanti li ninqatgħu minn mal-ħwejjeġ tad-dinja, biex nagħmlu mixja ’l fuq u nikkontemplaw lil Ġesù. Ifisser li għandna nkunu miftuħin għas-smigħ attent u ta’ talb ta’ Kristu, l-Iben il-maħbub tal-Missier, billi nfittxu waqtiet biex nitolbu, li fihom nilqgħu bil-ħlewwa u l-ferħ il-Kelma ta’ Alla” (il-Papa Franġisku, Angelus, 6 ta’ Awwissu 2017).

 

2.     Inħalluh jibdilna, għax il-ħajja saċerdotali mhix programm fejn kollox diġà tlesta minn qabel jew uffiċċju burokratiku li għandu jsir skont skema stabbilita minn qabel; bil-maqlub, din hi l-esperjenza ħajja tar-relazzjoni ta’ kuljum mal-Mulej, li tagħmel minna sinjal tal-imħabba tiegħu fi ħdan il-Poplu ta’ Alla. Għalhekk, “ma nistgħux ngħixu l-ministeru bil-ferħ mingħajr ma ngħixu mumenti ta’ talb personali, wiċċ imb wiċċ mal-Mulej, billi nitkellmu, nidħlu f’konverżazzjoni miegħu” (il-Papa Franġisku, Laqgħa mal-kappillani ta’ Ruma, 15 ta’ Frar 2018). F’din l-esperjenza, niġu mdawlin mill-Wiċċ tal-Mulej u mibdula mill-preżenza tiegħu. Anki l-ħajja saċerdotali tfisser li “nħallu tibdilna” l-grazzja ta’ Alla biex il-qalb tagħna tinbidel f’waħda li, bħal dik ta’ Kristu, turi ħniena, mogħdrija u tinkludi lil kulħadd. Dan ifisser sempliċiment li nkunu – kif fakkarna dan l-aħħar il-Papa – “qassisin normali, sempliċi, umli, bilanċjati, imma li kapaċi l-ħin kollu nħallu lill-Ispirtu jnissilna mill-ġdid” (il-Papa Franġisku, Omelija fil-Konċelebrazzjoni Ewkaristika mal-Missjunarji tal-Ħniena, 10 ta’ April 2018). Dan it-tnissil mill-ġdid iseħħ qabelxejn permezz tat-talb, li jibdel il-qalb u jittrasforma l-ħajja: kull wieħed minna “jsir” Dak li lilu jitlob. Tajjeb niftakru, f’dan il-Jum ta’ Qdusija, li “l-qdusija hi magħmula minn qalb li tidra tinfetaħ għat-traxxendenza, li tesprimi ruħha fit-talb u fl-adorazzjoni. Il-qaddis hu persuna bi spirtu ta’ talb, li tħoss il-bżonn li tikkomunika ma’ Alla” (il-Papa Franġisku, Gaudete et exsultate, n. 147). Jekk nitilgħu fuq il-Muntanja, niġu mdawla mid-dawl ta’ Kristu u nistgħu ninżlu fil-wied u nwasslu lil kulħadd il-ferħ tal-Vanġelu.

 

3.     Insiru dawl għad-dinja, għax l-esperjenza tal-laqgħa tagħna mal-Mulej tibgħatna fit-triq tal-qadi lill-aħwa, il-Kelma tiegħu ma tridx tibqa’ magħluqa fil-privat tad-devozzjoni personali u ’l ġewwa mill-ħitan tat-tempju u, fuq kollox, il-ħajja saċerdotali hi sejħa missjunarja, li titlob minna l-kuraġġ u l-ħeġġa li noħorġu minna nfusna biex inxandru lid-dinja kollha kulma smajna, rajna u missejna b’idejna fl-esperjenza personali tagħna (ara 1 Ġw 1:1-3). Li nlaqqgħu lill-oħrajn mal-ħlewwa u l-imħabba ta’ Ġesù, biex kulħadd jista’ jintlaħaq mill-preżenza tiegħu li teħles mill-ħażen u tibdel il-ħajja kollha, dan hu l-ewwel xogħol tal-Knisja u, għalhekk, l-ewwel ħidma kbira appostolika tal-presbiteri. Jekk hemm xewqa li rridu nieħdu ħsiebha, hi dik li “nkunu qassisin li kapaċi ‘nerfgħu’ fid-‘deżert’ tad-dinja s-sinjal tas-salvazzjoni, jiġifieri s-Salib ta’ Kristu, bħala għajn ta’ konverżjoni u ta’ tiġdid għall-komunità kollha u għad-dinja stess” (il-Papa Franġisku, Omelija fil-Konċelebrazzjoni Ewkaristika mal-Missjunarji tal-Ħniena, 10 ta’ April 2018). Il-ġmiel tal-laqgħa mal-Mulej għandu jitlaħħam f’impenn ta’ ħajja għall-qadi tal-Poplu ta’ Alla li, spiss miexi fil-wied mudlam tat-taħbit, it-tbatijiet u d-dnub tiegħu, għandu bżonn ta’ Ragħajja mdawlin u li jiddu bħal Mosè. Fil-fatt, “fi tmiem l-esperjenza meraviljuża tat-Trasfigurazzjoni, id-dixxipli niżlu minn fuq il-muntanja (ara v. 9) b’għajnejhom u qlubhom ittrasfigurati minħabba l-laqgħa mal-Mulej. Hija l-mixja li nistgħu nagħmlu aħna wkoll. L-iskoperta ta’ Ġesù li ssir dejjem aktar ħajja, mhix għan fih innifsu, imma ġġegħelna ‘ninżlu minn fuq il-muntanja’, imġeddin mill-qawwa tal-Ispirtu Divin, biex nieħdu passi ġodda ta’ konverżjoni u biex inkunu xhieda bla ma naqtgħu tal-karità, bħala regola tal-ħajja ta’ kuljum. B’hekk, ittrasformati mill-preżenza ta’ Kristu u mill-ħeġġa tal-Kelma tiegħu, insiru sinjal konkret tal-imħabba li tagħti l-ħajja, li Alla għandu għal ħutna kollha, speċjalment għal min ibati, għal min jgħix fis-solitudni u mwarrab, għall-morda u għall-għadd kbir ta’ rġiel u nisa li, f’diversi nħawi tad-dinja, huma umiljati mill-inġustizzja, mill-prepotenza u l-vjolenza” (il-Papa Franġisku, Angelus, 6 ta’ Awwissu 2017).

 

Għeżież saċerdoti, jalla l-ġmiel ta’ dan il-jum, ikkonsagrat lill-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, ikattar fina x-xewqa tal-qdusija. Il-Knisja u d-dinja għandhom bżonn ta’ saċerdoti qaddisin! Il-Papa Franġisku, fl-Eżortazzjoni Appostolika l-ġdida fuq il-qdusija, Gaudete et Exsultate, fakkarna f’dawk is-saċerdoti appassjonati fix-xandir tal-Vanġelu, u afferma li “l-Knisja m’għandhiex bżonn ta’ tant burokrati u funzjonarji, imma ta’ missjunarji mqanqla, imkebbsa bil-ħeġġa li jwasslu l-ħajja vera. Il-qaddisin jgħaġġbuna, jaqbduna fuq sieq waħda, għax ħajjithom issejħilna biex noħorġu mill-medjokrità trankwilla u li lluppjatna” (il-Papa Franġisku, Gaudete et exsultate, n. 138). Jeħtieġ li nwettqu, qabelxejn ġewwa fina, din il-mixja ta’ trasfigurazzjoni: nitilgħu fuq il-Muntanja, inħallu lill-Mulej jibdilna, biex imbagħad insiru dawl għad-dinja u għall-persuni fdati f’idejna. Ħa tkun Marija Santissma, il-Mara tad-dawl u Omm is-saċerdoti, li timxi magħkom u tħariskom dejjem.

 

 

miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard

 

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta