B'dedika speċjali lil San Ġorġ Preca li għadda ħajtu jwassal it-Tagħlim Nisrani lill-poplu.

TAGĦLIM RELIĠJUŻ

INTRODUZZJONI

▪  Id-domandi bażiċi tal-bniedem

▪  Raġuni, xjenza u fidi

▪  Twemmin differenti

 

IL-BIBBJA

▪  Tagħrif ġenerali dwar il-Bibbja

▪  Taqsimiet differenti tal-Bibbja

▪  Il-formazzjoni tal-Bibbja

▪  Ismijiet different tal-Bibbja.

▪  Ir-Rivelazzjoni.

▪  L-Istorja tas-Salvazzjoni

▪  L-Ispirazzjoni I   -    L-Isprazzjoni II

▪  Fil-Bibbja ma hemmx żbalji

▪  Il-Kanoni tal-Bibbja

▪  It-Tradizzjoni

▪  Il-post li jixraq lill-Bibbja

▪  Nemmnu kollox mill-Bibbja

 

It-Testment il-Qadim

▪  Il-formazzjoni tat-Testment il-Qadim

▪  Il-ħolqien

▪  il-ħruġ mill-Eġittu

▪  Id-dekalaogu

▪  Il-profeti

▪  L-eżilju

 

It-Testment il-Ġdid

▪  Il-formazzjoni tat-Testment il-Ġdid

▪  Il-kontinwità bejn iż-żewġ testmenti

▪  Il-problema tas-sinottiċi

▪  L-Evanġelju skont San Mattew

▪  L-Evanġelju skont San Mark

▪  L-Evanġelju skont San Luqa

▪  L-Evanġelju skont San Ġwann

▪  Il-verita’ storika tal-Evanġelji

▪  Ir-rakkonti tal-Passjoni

▪  Il-Qawmien

 

IL-KREDU

▪  Fidi, Raġuni, Rivelazzjoni

▪  Il-Kredu

▪  Ir-Rivelazzjoni, l-Iskrittura u t-Tradizzjoni

▪  Alla Trinita’. Id-duttrina nisranija dwar Alla

▪  Ġesu’ bħala s-salvatur uniku tal-umanita’. Il-kwistjoni tas-salvazzjoni universali

▪  L-Ispirtu s-Santu

▪  Id-doni tal-Ispirtu s-Santu

▪  Nemmen fl-Ispirtu s-Santu

▪  Il-Knisja : waħda, qaddisa, kattolika, appostolika

▪  It-tama u l-ħajja ta’ dejjem

 

IL-LITURGIJA

▪  Il-liturġija, noti ġenerali

▪  X’inhi l-liturġija?  (Il-Knisja, komunita’ li tagħti qima. Jum il-Mulej u s-sena liturġika)

▪  Il-liturġija bħala ħidma tal-Mulej Ġesù u l-Ispirtu s-Santu

▪  Is-sena liturġika

▪  Taqsim tas-sena liturġika (1). Minn Jum il-Mulej saċ-ċiklu tal-Għid

▪  Taqsim tas-sena liturġika (2). Iċ-ciklu tal-Milied u l-Ħdud ta' matul is-Sena

▪  Taqsim tas-sena liturġika (3). Solennitajiet u festi

 

IS-SAGRAMENTI U L-ĦAJJA NISRANIJA

▪  Is-Sagramenti, azzjonijiet tal-Knisja

▪  Riti u simboli fis-Sagramenti

▪  Is-Sagramenti tal-Inizjazzjoni Nisranija (1). Il-Magħmudija

▪  Is-Sagramenti tal-Inizjazzjoni Nisranija (2). Il-Konfirmazzjoni

▪  Is-Sagramenti tal-Inizjazzjoni Nisranija (3). L-Ewkaristija

▪  Is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u d-dilka tal-morda

▪  Iż-żwieġ u s-sagrament tal-ordni

 

IT-TALB

▪  Nerfgħu qlubna 'l fuq

▪  Fuq il-muntanja jew fit-tempju?

▪  Fil-kamra tiegħek ta' ġewwa

▪  Meta titolbu għidu hekk

▪  Fuq l-eżempju ta' Marija

▪  Ksir ir-ras

▪  X'inhu t-talb

 

MORALITÀ NISRANIJA

▪  Il-bażi tal-moralita’ nisranija : il-kmandamenti u l-beatitudnijiet

▪  Il-ħajja morali f’kultura li qed tinbidel : l-għejjun tal-verita’ morali

▪  Rispett lejn il-ħajja, il-verita’, u d-dinjita’ tal-persuna umana

▪  Iż-żwieġ u kwistjonijiet marbuta mal-familja

▪  Rispett lejn il-ġisem, l-imħabba u s-sesswalita’ tal-bniedem

▪  Il-bini ta’ kultura favur il-ħajja

▪  Il-paċi globali, l-iżvilupp sostenibbli u l-bini ta’ soċjeta’ ġusta

▪  Ir-rwol pubbliku tal-Knisja u tar-reliġjon

▪  Il-prinċipji tat-tagħlim soċjali tal-Knisja Kattolika

▪ 

▪ 


 

GĦAJNUNIET OĦRA ...

Abbrevjazzjonijiet

Sillabu 2021

Sorsi u Riżorsi

 

NOTA

Dawn in-noti kienu preparati minn persuni kwalifikati, fosthom letturi tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta u għalliema li għandhom Ċertifikat ta’ Idoneità għat-Tagħlim tar-Reliġjon Kattolika fl-Iskejjel Sekondarji. Filwaqt li sar kull sforz sabiex it-tagħrif moghti f’dawn il-paġni jkun korrett, madankollu d-Direzzjoni ta’ dan is-sit elettroniku ma tistax tkun miżmuma responsabbli ta’ xi ineżattezzi li jistgħu jidhru.  Napprezzaw ħafna jekk inkunu nfurmati b’xi korrezzjonijiet li jkunu meħtieġa. Importanti ħafna li studenti li ser jersqu għal xi eżami jikkonsultaw ukoll mal-għalliema tagħhom.