Laikos

 

Mill-Papa Ġwanni Pawlu II ...


FITTEX MINN DIN IL-LISTA

Enċikliċi, Eżortazzjonijiet u Dokumenti oħra ...

Messaġġi, Ittri u Kitbiet oħra ...

Katekeżi dwar temi differenti waqt l-Udjenzi Ġenerali ...

Il-Papa Ġwanni Pawlu II f'Malta ...

Il-Papa Ġwanni Pawlu II f'Fatima ...

Omeliji ...

Diskorsi ...


TALB

Mexxi, O Kristu, fil-verità. 02/12/1979.

Att ta’ affidament u konsagrazzjoni tad-dinja lill-Verġni Marija mill-Papa Ġwanni Pawlu II. 25/03/1984.

 

ENĊIKLIĊI U EŻORTAZZJONIJIET APPOSTOLIĊI

Catechesi Tradendae, Eżortazzjoni Appostolika dwar il-katekeżi fi zminijietna. 16/10/1979.

        ara riflessjoni dwar Catechesi Tradendae. Kitba ta' Joe Galea ...

Centesimus Annus, Enċiklika fl-okkażjoni tal-mitt sena tar-Rerum Novarum, 01/05/1991.

Christifideles Laici, Eżortazzjoni Appostolika Post-Sinodali, dwar il-Missjoni u l-Vokazzjoni tal-Lajċi fil-Knisja u fid-Dinja,  30/12/1988.

Dies Domini, Ittra Appostolika dwar Jum il-Ħadd. 31/05/1998.

Dives in Misericordia, Enċiklika dwar il-Ħniena ta' Alla, 30/11/1980.

Dolentium Hominum, Motu Propriju dwar it-tbatija tal-bniedem, 11/02/1985.

Dominicae Cenae. Ittra tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Misteru u l-Kult tal-Ewkaristija. 24/02/1980.

Dominum et Vivificantem, Enċiklika dwar l-Ispirtu s-Santu fil-Ħajja tal-Knisja u tad-Dinja, 18/05/1986.

Ecclesia de Eucharistia, Ittra Enċiklika dwar l-Ewkaristija u l-Knisja, 17/04/2003.

Familiaris Consortio, Eżortazzjoni Appostolika dwar il-ħidma tal-familja nisranija fid-dinja llum, 27/11/1981.

Fides et Ratio, Enċiklika dwar ir-relazzjoni li għandu jkun hemm bejn il-Fidi u r-Raġuni, 14/09/1998.

Evangelium Vitae, Enċiklika dwar is-siwi u l-invjolabbiltà tal-ħajja tal-bniedem. 25/03/1995.

Gratissimam Sane, Ittra tal-Papa lill-Familji, 02/02/1994.

Laborem Exercens, Enċiklika, dwar ix-Xogħol tal-Bniedem, f’għeluq id-disgħin sena mill-ħruġ tal-Enċiklika Rerum Novarum, 14/09/1981.

Mane Nobiscum Domine, Ittra Appostolika għas-Sena tal-Ewkaristija, Ottubru 2004 – Ottubru 2005, 07/10/2004.

Misericordia Dei, Ittra Appostolika dwar xi aspetti taċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Penitenza, 07/04/2002.

Novo Millenio Ineunte, Ittra Appostolika fil-Bidu tal-Millenju Ġdid, 06/01/2001.

Pastores Dabo Vobis, Eżortazzjoni Appostolika Post-Sinodali dwar il-formazzjoni tas-Saċerdot fil-qagħda taż-żmien ta’ llum, 25/03/1992.

Reconciliatio et Paenitentia, Eżortazzjoni Appostolika dwar ir-Rikonċiljazjoni u l-Penitenza, 02/12/1984.

Redemptionis Donum, Eżortazzjoni Appostolika lir-Reliġjużi kollha dwar il-Konsagrazzjoni tagħhom. 25/03/1984.

Redemptor Hominis, Enċiklika dwar iċ-ċentralità ta’ Kristu, il-Feddej tal-Bniedem. 04/03/1979.

Redemptoris Custos. Eżortazzjoni Appostolika dwar il-persuni u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 15/08/1989.

Redemptoris Mater, Enċiklika dwar il-Verġni Marija u l-Knisja fil-Mixja tagħha fid-dinja, 25/03/1987.

Redemptoris Missio, Il-Missjoni tal-Feddej, Enċiklika dwar il-qawwa dejjiema tal-mandat missjunarju tal-Knisja, 07/12/1990.

Rosarium Virginis Mariae, Ittra Appostolika dwar ir-Rużarju Mqaddes, 16/10/2002.

Salvifici Doloris, Ittra Appostolika dwar it-Tbatija għas-Salvazzjoni, 11/02/1984.

Slavorum Apostoli, Ittra Enċiklika b'tifkira tal- ħdax-il mitt sena tal-ħidma għax-xandir tal-Evanġelju minn San Ċirillu u San Metodju. 02/06/1985.

Sollicitudo Rei Socialis, Enċiklika dwar l-Iżvilupp Soċjali. 30/12/1987.

Spiritus et Sponsa. Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II fl-40 Anniversarju tal-Kostituzzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fuq il-Liturġija, Sacrosanctum Concilium. 04/12/2003.

Tertio Millenio Adveniente, Ittra Appostolika dwar it-tħejjija għall-Ġublew tas-Sena 2000,  10/11/1994.

Ut Unum Sint.  Enċiklika dwar l-impenn fl-Ekumeniżmu. 15/05/1995.

Veritatis Splendor, Enċiklika dwar is-sisien tad-Duttrina Morali tal-Knisja, 06/08/1993.

Vita Consacrata. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħajja Konsagrata. 25/03/1996.

 

MESSAĠĠI, ITTRI U KITBIET OĦRA

Randan : Il-Messaġġi tal-Papa Ġwanni Pawlu II għar-Randan fis-snin 1979 - 2005.

Ħamis ix-Xirka: Il-Messaġġi tal-Papa Ġwanni Pawlu II għal Ħamis ix-Xirka fis-snin 1979 - 2005.

Jum Dinji taż-Żgħażagħ: Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li sar f'Cologne f'Awwissu 2005, meta l-Papa kien diġà miet. Publikat 06/08/2004.

Spes Aedificandi. Ittra Appostolika li biha jiddikjara patruni oħra tal-Ewropa, S. Bidida tal-Iżvezja, S Katrina ta' Siena, u S. Tereża Benedetta tas-Salib. 01/10/1999.

Ittra Appostolika li biha l-Papa Ġwanni Pawlu II kien iddikjata lil Santa Tereża tal-Bambin Ġesù bħala Duttur tal-Knisja Universali. 19/10/1997.

Ittra lin-Nisa, Fl-okkażżjoni tar--Raba’ Konferenza Dinjija dwar in-Nisa f’Beijing f’Settembru 1995, 29/06/1995.

L-Immigranti Rregolari, Messaġġ tal-Papa għal Jum l-Emigranti 1996, 25/07/1995.

Ittra lit-Tfal fis-Sena tal-Fidi. 13/12/1994.

It-Televiżjoni u l-Familja. Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni, 1994. 15/05/1994.

Is-Saċerdot u t-Tielet Millenju, Għalliem tal-Kelma, ministru tas-Sagramenti, Mexxej tal-Komunità, 09/03/1993.

Tfajtni f'Qiegħ il-Ħofra. Ittra Appostolika f'egħluq il-50 sena mill-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija. 27/08/1989.

Missier iż-Żgħażagħ. Ittra Appostolika fil-100 anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Bosco. 31/01/1988.

Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II lir-Reliġjużi Nisa u lill-Membri tal-Istituti Sekulari fl-okkażjoni tas-Sena Marjana. 22/05/1988.

Ittra Appostolika liż-Żgħażagħ tad-Dinja fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali taż-Żgħażagħ. 31/03/1985.

Ix-Xjuħija fil-Popolazzjoni: Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II lil-laqgħa internazzjonali msejħa dwar il-problemi relatati max-xjuħija tal-popolazzjoni. 22/07/1982.

 

KATEKEŻIJIET B'TEMI DIFFERENTI  FL-UDJENZI ĠENERALI

Il-Ġenna, l-Infern u l-Purgatorju.  28/07/1999 - 04/08/1999.

Il-Verġni Marija. 06/09/1995 - 12/11/1997.

L-Ispirtu s-Santu. 13/05/1998 - 09/12/1998  u 26/04/1989 - 24/05/1989.

Il-Knisja. 10/07/1991 - 30/08/1995.

Ġesù Kristu.  07/01/1987 – 19/04/1989.

Id-Dnub. 27/08/1986 - 17/12/1986.

L-Anġli. 09/07/1986 - 20/08/1986.

Il-Ħolqien. 08/01/1986 - 06/08/1986.

Teoloġija tal-Ġisem. 05/09/1979 – 28/11/1984.

Id-Diskors tal-Udjenza li l-Papa San Ġwanni Pawlu II qatt ma qara għaliex dakinhar sar l-attentat fuq ħajtu. Disgħin sena mir-Rerum Novarum tal-Papa Ljun XIII, 13/05/1981.

Il-Milied. 27/12/1978 - 10/01/1979.

L-Avvent.  Udjenzi Ġenerali. 29/11/1978 - 20/12/1978.

Il-Virtujiet.  25/10/1978 - 22/11/1978.

 

ŻJARAT TAL-PAPA ĠWANNI PAWLU II F'MALTA FL-1990 U FL-2001

Id-diskorsi li għamel f'Malta il-Papa Ġwanni Pawlu II f'Malta fl-1990 u fl-2001.

 

IL-PELLEGRINAĠĠ APPOSTOLIKU TAL-PAPA ĠWANNI PAWLU II F'FATIMA

Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II lil-Lajċi. Katidral ta' Lisbona. 12/05/1982.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fis-Santarju tal-Verġni Marija ta' Fatima. 13/05/1982.

Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-bdiewa. Villa Vicosa. 14/05/1982.

Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II liż-Żgħażagħ. Lisbona. 14/05/1982.

 

OMELIJI

Omeliji matul l-1978

Omeliji fil-Polonja - 1979

Omeliji oħra matul l-1979

Omeliji matul l-1980

Omeliji matul l-1981

Omeliji matul l-1982

Omeliji matul l-1983

Omeliji matul l-1984

Omeliji matul l-1995

Omeliji matul l-2002

Omeliji matul l-2003

 

DISKORSI

Diskors tal-Papa lill-Familji fir-Raba' Laqgħa Dinjija għall-Familji. Manila. 23/01/2003.

L-indissolubilità hi ta’ ġid għall-miżżewġin, għall-ulied, għall-Knisja u għall-umanità kollha. Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II lit-Tribunal tar-Rota Rumana. 28/01/2002.

Il-pastorali mad-divorżjati li  jerġgħu jiżżewġu mill-ġdid, Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Parteċipanti fit-XIII-il Assemplea Plenarja tal-Kunsill Pontfiċju tal-Familja, 24/01/1997.

Il-Ħajja Kkonsagrata. Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. 28/09/1994.

Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-konklużjoni tat-Tieni Assemblea Straordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 07/12/1985.

L-Ateiżmu: Id-dramm spiritwali ta' żminijietna. 10/10/1980.