L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

“Ħajjitkom moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla” (Kol. 3, 3)

 

 

ITTRA APPOSTOLIKA TAL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

LIR-RELIĠJUŻI NISA U LILL-MEMBRI TAL-ISTITUTI SEKULARI

FL-OKKAŻJONI TAS-SENA MARJANA

 

“Ħajjitkom moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla” (Kol. 3, 3)

Ħuti egħżież fi Kristu

1.DAĦLA

L-enċiklika Redemotoris Mater turina xi tfisser is-Sena Marjana li aħna qegħdin ngħixu flimkien mal-Knisja kollha mis-solennita ta’ Għid il-Ħamsin tas-sena l-oħra sas-solennita’ ta’ Santa Marija ta’ din is-sena. Tul dan iż-żmien qegħdin infittxu li nimxu skond it-tagħlim tal-Konċilju Vatikan II, li fil-Kostituzzjoni dwar il-Knisja wriena li Omm Alla bħala dik li timxi quddiem il-poplu kollu ta’ Alla fil-mixja tal-fidi, tal-imħabba u ta’ l-għaqda sħiħa ma’ Kristu [1]. Minhabba dan, il-Knisja kollha tara f’Marija x-‘xbieha’ perfetta tagħha. Jeħtieġ issa li dak li jgħid il-Konċilju, huwa u jimxi skond it-tradizzjoni ta’ Missirijiet il-Knisja, dwar il-Knisja bħala xirka universali tal-Poplu ta’ Alla, jiġi meditat minn dawk kollha – kull wieħed u waħda skond il-vokazzjoni tiegħu – li jagħmlu parti minn din ix-xirka.

Ħafna minnkom, egħżież ħuti, tul din is-sena Marjana qegħdin ifittxu jġeddu l-kuxjenza li għandhom tar-rabta li hemm bejn Omm Alla u l-vokazzjoni proprja tagħhom fil-Knisja. Din l-ittra li qed nibgħatilkom f’din is-Sena Marjana, trid għalhekk tgħinkom fil-meditazzjonijiet tagħkom dwar din il-ħaġa, u dan se nagħmlu billi nżomm quddiemi wkoll dawk il-konsiderazzjonijiet li għamlet il-Kongregazzjoni għar-Reliġjużi u l-Istituti Sekulari [2]. U jiena u nikteb din l-ittra nixtieq ukoll nurikom b’liema mħabba tħobbkom il-Knisja minħabba l-vokazzjoni tagħkom, minħabba l-ħidma li tagħmlu fost il-Poplu ta’ Alla, f’ħafna postijiet, u b’ħafna  modi. Dan kollu hu don kbir għall-Knisja. U għaliex Omm Alla, minħabba s-sehem li għandha fil-misteru ta’ Kristu, dejjem tinsab fil-ħajja tal-Knisja, il-vokazzjoni tagħkom u s-servizz tagħkom qishom rifless ta’ din il-preżenza tal-Madonna. Ta’ min, għalhekk, jistaqsi x’rabta hemm bejn din ix-“xbieha” tal-Knisja li hi l-Madonna u l-vokazzjoni ta’ dawk li jikkonsagraw ruħhom lil Kristu fl-Ordnijiet u l-Kongregazzjonijiet Reliġjużi u fl-Istituti sekulari u qegħdin iħabirku biex igħixu mill-aħjar li jistgħu dan l-għoti tagħhom infushom lill-Mulej.

 

 

 

2. NIMMEDITAW MA’ MARIJA L-MISTERU TAL-VOKAZZJONI TAGĦNA

Fiż-żjara li Marija għamlet lil qariba tagħha, Eliżabetta, din sejħitilha hienja minħabba l-fidi tagħha: “Hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat igħidilha l-Mulej” (Lq. 1, 45).

U tassew, il-kliem li ntqal lil Marija fit-tħabbira ta’ l-Anġlu ma kienx kliem tas-soltu.

Jekk naqraw b’attenzjoni kliem San Luqa naraw li f’dan il-kliem hemm il-verita’ dwar Alla li taqbel għal kollox ma’ l-Evanġelju u mal-Patt il-Ġdid. Il-Verġni ta’ Nazaret ġiet imdaħħla f’dak il-misteru li l-moħħ tal-bniedem qatt ma jista jasal biex jifhem, il-misteru ta’ Alla l-ħaj, ta’ Alla wieħed fi Tliet Persuni: Missier, Iben, u Spirtu s-Santu. Fid-dawl ta’ dan il-misteru, il-Verġni Marija ġiet imgħarrfa bil-vokazzjoni tagħha li tkun Omm il-Messija, vokazzjoni li għaliha wieġbet bil-fiat tagħha “Ħa jsir minni skond kelmtek” (Lq. 1, 38)

Meta nimmeditaw il-misteru tat-tħabbira tal-Mulej, inkunu wkoll naħsbu fil-vokazzjoni tagħna. Din il-vokazzjoni tagħna dejjem turi bidu ta’ triq ġdida fil-mixi tagħna lejn Alla l-ħaj. Quddiem kull wieħed jew waħda minna tinfetaħ triq ġdida u l-ħajja tagħna bħala nsara tieħu tifsir ġdid u dimensjoni ġdida.

Dan iseħħ għall-ġejjieni, fil-ħajja li dak li jkun jibda jgħix skond l-għażla li jkun għamel, bil-ħsieb u l-għaqal kollu. Il-mument tal-vokazzjoni, tas-sejħa ta’ Alla, jolqot direttament il-persuna li Alla jsejjaħ, iżda – kif ġara f’Nazaret fit-tħabbira ta’ l-Anġlu-ifisser ukoll, fl-istess ħin, “rivelazzjoni” tal-misteru ta’ Alla.

 

 

Il-vokazzjoni – qabel ma sseħħ fil-bniedem ta’ ġewwa, qabel ma tieħu s-sura ta’ għażla u ta’ deċiżjoni personali magħmulha bl-għaqal kollu – hi għażla magħmulha minn Alla qabel kull għażla u deċiżjoni tal-bniedem. Kristu, fl-aħħar diskors  tiegħu lill-Appostli qabel il-Passjoni, tkellem dwar dan: “Mhux intom għażiltuni, imma jien għażiltkom” (Ġw.15,16)

Dan l-għażla – kif ġara fit-tħabbira lill-Verġni Marija – tħeġġiġna biex insibu lilna nfusna fil-fond tal-misteru ta’ dejjem ta’ Alla, li hu Mħabba. Meta Kristu jagħżilna, meta jgħidilna: “Ejja imxi warajja”, jiġri dak li tixhdilna l-Ittra ta’ San Pawl lill- Efesin: “Alla, Missier Sidna Gesu Kristu” jagħżilna fih: “għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja.... iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi... għat-tifħir tal-gloria tal-grazzja  tiegħu, li biha mliena fl-Għażiż tiegħu”. Imbagħad ‘għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel’ (Ef. 1, 4-6. 9)

Dan il-kliem igħodd għall-bnedmin kollha, u  juri s-sejħa ta’ kulħadd u ta’ kull wieħed fi Kristu, jiġifieri s-sejħa għall-qdusija, li hi s-sejħa proprja ta’ wlied Alla; fl-istess ħin dan il-kliem jgħinna nidħlu fil-fond ta’ kull vokazzjoni u speċjalment tal- vokazzjoni ta’ dawk li jikkonsagraw ruħhom lil Alla. B’dan il-mod, kull wieħed u waħda minnkom, ħuti egħżież, jista’ jifhem kemm hi għolja, kemm hi ġejja mis-sema s-sejħa li wieħed ikollu meta Kristu jistiednu u jgħidlu: “Ejja, imxi warajja”. Imbagħad il-verita tal-kliem ta’ San Pawl: “Ħajjitkom moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla” (Kol. 3, 3) jidher tassew ċar u qrib tagħna. Is-sejħa tagħna hi moħbija fil-misteru ta’ dejjem ta’ Alla, qabel ma ssir fina fatt tal-bniedem ta’ ġewwa tagħna, l-“iva” tagħna bħala bnedmin, għażla u deċiżjoni tagħna nfusna.

Flimkien mal-Vergni Marija, fil-ġrajja tat-tħabbira f’Nazaret, ejjew nimmeditaw il-misteru tal-vokazzjoni, li saret is-‘sehem’ tagħna fi Kristu u fil-Knisja.

 

3. NIMMEDITAW IL-MISTERU TAL-KKONGRAZZJONI TAGĦNA FLIMKIEN MA’ MARIJA

 

l-Appostlu jikteb: “Intom mittu, u ħajjitkom hi moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla” (Kol 3, 3)

Mit-tħabbira ta’ l-Anġlu ngħaddu għall-misteru ta’ l-Għid. Kliem San Pawl “Intom mittu” għandu l-istess tifsira li għandu l-kliem ta’ l-Ittra lir-Rumani, fejn San Pawl jitkellem dwar it-tifsir tas-Sagrament li bih aħna nibdew ngħixu l-istess ħajja ta’ Kristu: “Ma tafux li aħna li tgħammidna fi Kristu, tgħammidna fil-mewt tiegħu?” (Rum 6; 3): għalhekk kliem l-Ittra lill-Kolossin li semmejna: “Intom mittu”, ifisser “Indfinna miegħu fil-mewt permezz tal-Magħmudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida” (Rum. 6, 4)

Alla għażilna sa minn dejjem f’Ibnu l-Għażiż, il-Feddej tad-dinja. Is-sejħa tagħna għall-grazzja ta’ l-adorazzjoni ta’ wlied Alla taqbel ma’ dik il-verita ta’ dejjem li tgħid illi “ħajjitna hi moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla”. Din il-vokazzjoni, għall-insara kollha, isseħħ fiż-żmien permezz tal-Magħmudija li biha aħna nindifnu ma’ Kristu fil-mewt tiegħu. F’dan is-Sagrament ukoll ħajjitna tibda tkun “moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla”, u dan hu parti mill-ġrajja ta’ kull bniedem imgħammed.

Imseħbin sagramentalment ma’ Kristu fil-mewt tiegħu li biha nfdejna, aħna ningħaqdu wkoll miegħu fil-qawmien tieghu mill-imwiet (ara Rum. 6,5); ikollna sehem sħiħ fil-“ħajja ġdida” (ara Rum 6, 4) li Kristu ta bidu għaliha fil-ġrajja tal-bniedem bil-qawmien tiegħu mill-imwiet. Din “il-ħajja ġdida” tfisser l-ewwelnett ħelsien mill-wirt tad-dnub u mill-jasar tad-dnub (ara Rum 6, 1-11).

 

 

Fl-istess ħin tfisser ukoll – anzi tfisser qabel kollox – konsagrazzjoni fil-verita’ (ara ĠW 17,17), li turi sewwa l-għan li  jrid jintlaħaq jiġiefieri l-għaqda ma’ Alla, il-ħajja f’Alla. Hekk ‘ħajjitna hi moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla’, kemm sagramentalment u kemm realment. Mis-Sagrament tiġi l-verita’ ħajja tal-grazzja li tqaddes li timla l-ħajja kollha tagħna ta’ bnedmin li aħna permezz tat-tisħib fil-ħajja ta’ Alla wieħed fi Tliet Persuni.

Kliem San Pawl, l-aktar fl-Ittra lir-Rumani, juri li din “il-ħajja ġdida” li tingħatalna l-ewwelnett permezz tal-Magħmudija, għandha fiha l-bidu ta’ kull vokazzjoni, li, tul il-ħajja ta’ nisrani jew ta’ nisranija, tqanqalhom biex jagħmlu għażla u jieħdu deċiżjoni, magħmulin bil-għaqal kollu, fi ħdan il-Knisja. Dan għaliex fil-vokazzjoni ta’ kull min hu mgħammed dejjem jidher dak l-aspett tal-“konsagrazzjoni fil-verita” li Kristu temm bil-mewt u l-qawmien tiegħu u għamilha parti mill-misteru tiegħu ta’ l-Għid: “Jien minħabba fihom nikkonsagra lili nnifsi biex huma wkoll ikunu kkonsagrati permezz tal-verita” (Ġw. 17,19).

Is-sejħa tal-bniedem biex jikkonsagra ħajtu kollha għandha rabta speċjali mal-konsagrazzjoni ta’ Kristu stess għall-bnedmin. Din toħroġ mis-Sagrament tal-Magħmudija, sagrament li għandu fih innifsu l-ewwel konsagrazzjoni tal-bniedem lil Alla, konsagrazzjoni li hi l-pedament tal-konsagrazzjonijiet l-oħra kollha. Il-konsagrazzjoni permezz tal-kunsilli evanġeliċi, jiġifieri l-konsagrazzjoni permezz tal-voti jew il-promessi, tisviluppa b’mod tassew xieraq minn dak il-bidu li hi l-Magħmudija. Fil-konsagrazzjoni hemm l-għażla magħmula bil-ħsieb ta’ Alla nnifsu, jiġifieri tweġiba ta’ egħrusija għall-imħabba ta’ Kristu. Meta aħna nagħtu lilna nfusna lilu kollna kemm aħna, inkunu nuru li rridu “mmorru warajh” u nħarsu s-safa, il-faqar u l-ubbidjenza fl-ispirtu tal-kunsilli evanġeliċi. Nixtiequ nkunu nixbhu ‘l Kristu għandna ħila, billi naslu biex ħajjitna kollha tkun taqbel ma’ l-ispirtu tal-beatitudni li Kristu ħabbar fid-diskors fuq l-għolja. Iżda fuq kollox inkunu nixtiequ li jkollna dik l-imħabba li għandha tkun fl-elementi kollha tal-ħajja konsagrata u tgħaqqadhom flimkien għax hi l –“qofol tal-perfezzjoni” (ara Kol. 3, 14) [3]

Dan kollu hu mfisser fi kliem San Pawl “Intom mittu”, kliem li għandu l-bidu tiegħu sagramentalment fil-Magħmudija. Tmut ma’ Kristu biex ikollok sehem fil-qawmien tiegħu mill-imwiet, bħal ħabba tal-qamħ li taqa’ fl-art u “tmut” biex ikollha ħajja ġdida (ara Ġw 12. 24). Il-konsagrazzjoni ta’ bniedem tista’ sseħħ biss jekk, permezz tar-rabtiet qaddisa li jagħtuh “ħajja ġdida”, dak kollu li jagħmlu l-bniedem li hu “jinħeba” fi Kristu, jiġifieri ħajjitna tinħeba flimkien ma’ Kristu f’Alla (ara Kol. 3.3)

Jekk il-konsagrazzjoni  ta’ bniedem nistgħu nxebbħuha – biex nitkellmu  kif jitkellmu n-nies tad-dinja – ma “telfien tal-ħajja”, għandna  nifhmu minnufih li hi wkoll it-triq biex malajr “insibu l-ħajja”, tant li Kristu qal: “Min jitlef lil ħajtu minħabba fija, isibha” (Mt 10,39). Dan il-kliem juri kemm hu radicali l-Evanġelju. Fl-istess ħin wieħed malajr jara kemm igħodd dan il-kliem u x’qawwa għandu għall-bniedem. Għaliex x’hemm aqwa għall-bniedem – raġel jew mara li hu – jekk mhux li jerġa jsib lilu nnifsu fi Kristu, għaliex  Kristu hu “l-milja kollha”? (ara Kol. 2,9)

Dawn il-ħsibijiet dwar il-konsagrazzjoni tal-bniedem permezz tal-kunsilli evanġeliċi, iżommuna dejjem fi ħdan il-misteru ta’ l-Għid. Flimkien ma’ Marija nfittxu li jkollna sehem f’dik il-mewt li tatna l-frott ta’ “ħajja ġdida”permezz tal-qawmien mill-imwiet: din il-mewt fuq is-Salib kienet mewt bla ġieh,kienet il-mewt ta’ Binha! Iżda proprju ħdejn is-Salib, “fejn kienet wieqfa, u dan sgur mhux kontra l-pjan ta’ Alla” [4]

Marija ma fehmitx b’mod ġdid, dak li ġa kienet semgħet dak in-nhar tat-tħabbira ta’ l-Anġlu? Hemm, proprju “bis-sejf li nifdilha ruħha” (ara Lq. 2, 35), permezz tal-kenosis tal-għaġeb tal-fidi tagħha, [5] tgħid Marija ma għarfitx sal-fond kollu tagħha l-verita sħiħa tal-maternita tagħha?

Hemm, tgħid ma għexitx b’mod l-aktar definittiv din il-verita’ meta “reġgħet sabet” ruħha, li, bl-esperjenza tal-Kalvarju, kienet “tilfet” b’mod l-aktar kiefer għal Kristu u għall-Evanġelju?

U Marija “sabet” il-verita sħiħa tal-maternita tagħha, ta’ Omm Alla, li kienet “sehemha” sa mill-mument tat-tħabbira ta’ l-Anġlu, proprju meta Kristu mill-għoli tas-Salib tenna l-kelmiet li bihom urieha bniedem, l-Appostlu San Ġwann, u qalilha: “Hemm hu ibnek!” (ara Ġw 19,26).

Egħżież huti, permezz tal-vokazzjoni tagħna, permezz tal-konsagrazzjoni tagħna ħa nerġgħu lura dejjem għall-qofol tal-misteru ta’ l-Għid. Nersqu lejn is-Salib ta’ Kristu flimkien ma’ Ommu Marija. Nitgħallmu minnha x’inhi l-vokazzjoni tagħna. Ma qalx darba Kristu: “Kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri, li hu fis-smewwiet, dak hu ħija u oħti u ommi” (Mt 12. 50)?

 

 

 

4. FLIMKIEN MA’ MARIJA NIMMEDITAW L-APPOSTOLAT

PROPRJU TAGĦNA

 

Il-ġrajja ta’ l-Għid twassalna għal dak il-jum li fih, fil-ġrajja tad-dinja, “jiġi l-Ispirtu tal-verita” biex iwassal “għall-verita kollha” (ara Ġw. 16,13) l-Appostli u l-Knisja kollha mibnija fuqhom bħala pedament [6]

Marija, fiċ-Ċenaklu ta’ Għid il-Ħamsin, turi “maternita ġdida”, li saret “sehmha” ħdejn is-Salib. Din il-maternita’ kollha tibqa’ fiha, u, fl-istess ħin, minnha, bħala “figura” u xbieha tal-Knisja, kellha tgħaddi għall-Knisja kollha li dehret quddiem id-dinja f’jum il-miġja tal-Ispirtu s-Santu Paraklitu . Dawn kollha lii kienu miġburin fiċ-Ċenaklu kienu jħossu li, mill-mument li fih Kristu reġa’ lura għand  il-Missier, ħajjithom kienet moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla. Dan Marija kienet tħossu aktar mill-oħrajn kollha. Alla ġie fid-dinja u minnha twieled bħala “Bin il-bniedem” biex isseħħ ir-rieda ta’ dejjem tal-Missier li “daqshekk ħabb id-dinja” (ara Ġw 3, 16). U meta l-Verb sar l-Ghimmanu-el (Alla magħna), il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, urew b’mod aktar ċar dak li jgħid San Ġwann: “id-dinja tgħammar fih (ara I Ġw. 3, 24), f’Alla għaliex “aħna fih ngħixu, nitħarrku u aħna”(Atti 17,28). Alla jħaddan il-ħolqien kollu bil-qawwa tiegħu li biha ħalaq kollox u li permezz ta’ Kristu dehret l-aktar bħala qawwa ta’ mħabba. Imbagħad l-istess Inkarnazzjoni tal-Verb ta’ Alla, sinjal mill-aqwa li ma jitħassar qatt, ta’ “l-għamara” ta’ Alla fid-dinja, uriet mod ieħor kemm Alla hu ‘l fuq mill-ħolqien kollu. Dan kollu seħħ u ntemm fil-misteru ta’ l-Għid. It- tluq ta’ l-Iben, “il-kbir fost il-ħlejjaq kollha” (Kol. 1, 15) qanqal xewqa ġdida u kbira ħa jerġa jiġi, xewqa li timla kollox: “L-Ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha” (Għerf 1, 7).

Dawk kollha li flimkien ma’Marija kienu jistennew il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fiċ-Ċenaklu f’Ġerusalemm, ġa ħassew li kienu “iż-żminijiet ġodda”. Imqanqlin mill-Ispirtu tal-verita’, kellhom joħorġu miċ-Ċenaklu biex, flimkien ma’ l-istess Spirtu s-Santu, jagħtu xhieda għal Kristu, imsallab u rxoxt (ara Ġw. 15, 26-27). Minħabba f’hekk, kien jeħtieġ li juru li Alla, għax hu mħabba, iħaddan id-dinja kollha u jidħol fiha; kellhom jikkonvinċu lil kulħadd li lkoll huma msejħin biex ‘imutu’ ma’ Kristu, fil-qawwa tal-mewt tiegħu, biex iqumu għall-ħajja moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla.

Dan huwa l-qofol tal-missjoni appostolika tal-Knisja. L-Appostli li nhar Għid il-Ħamsin ħarġu miċ-Ċenaklu, kienu l-bidu tal-Knisja, li kollha kemm hi, hija Knisja appostolika u tibqa’ dejjem f’qagħda ta’ missjoni (in statu missionis). F’din il-Knisja għalhekk kull wieħed, l-ewwel bil-Magħmudija u mbagħad fil-Griżma, jirċievi sejħa li – kif għallem il-Konċilju – fin-natura tagħha hi sejħa għall-appostolat[7].

Is-Sena Marjana bdiet nhar Għid il-Ħamsin, biex kulħadd iħoss li ma’ Marija hu mistieden jidħol fiċ-Ċenaklu li minnu kellha l-bidu tagħha t-triq appostolika tal-Knisja tul iż-żminijiet kollha. Fost dawn il-mistednin sgur hemm intom, ħuti egħżież, intom li, imbuttati mill-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, bnejtu ħajjitkom u l-vokazzjoni tagħkom fuq konsagrazzjoni speċjali, fuq għoti sħiħ lil Alla. Din l-istedina għaċ-Ċenaklu ta’ Għid il-Ħamsin tfisser li intom għandkom iġġeddu fikom l-għarfien tal-vokazzjoni tagħkom u għarfien aktar fil-fond, f’żewġ modi. L-ewwelnett billi ssaħħu dak l-appostolat li jiġi mill-istess konsagrazzjoni tagħkom, imbagħad billi ġġeddu l-ħafna ħidmiet ta’ appostolat li joħorġu minn din il-konsagrazzjoni skond l-ispirtu u l-għan tal-komunitajiet u l-Istituti tagħkom u skond in-natural ta’ kull wieħed u waħda minnkom.

Fiċ-Ċenaklu ta’ Għid il-Ħamsin fittxu li tiltaqgħu ma’ Marija. Ħadd daqsha ma jista’ jressaqkom għal dik id-dehra tal-verita’ li ssalva dwar Alla u l-bniedem, dwar Alla u d-dinja, verita’ li tinġabar fi kliem San Pawl: “Intom mittu, u ħajjitkom hi moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla” (Kol. 3, 3). Huwa kliem li jiġbor fih il-paradoss u l-qofol tat-tħabbira ta’ l-Evanġelju. Intom, egħżież ħuti, bħala nies konsagrati lil Alla, għandkom kwalitajiet speċjali biex twasslu lill-bnedmin l-oħra l-paradoss u t-tħabbira ta’ l-Evanġelju. Dmirkom hu wkoll li tħabbru lil kulħadd – fil misteru tas-Salib u tal- qawmien mill-imwiet – kemm hi “f’Alla” d-dinja u kemm huma “fih” il-ħlejjaq kollha, u kemm “ahna fih, ngħixu, nitħarrku, u aħna”, kemm dan Alla, li hu mħabba, iħaddan kollox u ‘l kulħadd, u kemm fl-aħħarnett l-imħabba ta’ Alla tissawwab fi qlubna bl-Ispirtu s-Santu li hu mogħti lilna (ara Rum. 5, 5).  

Alla lilkom “għażilkom mid-dinja”, u d-dinja stess teħtieġ l-għażla tagħkom għalkemm xi kull tant id-dinja tidher li ma jimpurtahiex minn din l-għażla tagħkom u ma tagħtiha ebda importanza. Id-dinja teħtieġ li intom tkunu “moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla”, minkejja li xi kull tant tistmerr il-klawsura fil-monasteri. Iżda bil-qawwa ta’ “dan il-ħabi tagħkom”, flimkien ma’l-Appostlu u l-Knisja kollha, intom tistgħu tagħmlu tagħkom it-tħabbira tat-talba saċerdotali tal-Feddej tagħna: “Kif int (Missier) bgħatt lili fid-dinja, hekk jien bgħatt lilhom fid-dinja” (Ġw. 17,18). Intom għandkom sehem[8] f’din il-missjoni, fil-missjoni appostolika tal-Knisja; għandkom sehem b’mod singulari, b’mod kollu kemm hu tagħkom, skond “id-don proprju tagħkom” (ara I Kor. 7, 7). Kull wieħed minnkom għandu sehem f’din il-missjoni, u s-sehem tagħkom jikber daqskemm tikber “il-ħajja moħbija tagħkom flimkien ma Kristu f’Alla”. Hawn hu l-bidu stess ta’ l-appostolat tagħkom.

Is-sura fondamentali ta’ dan l-appostolat ma tistax tinbidel malajr, u tkun max-xejra ta’ din id-dinja (ara Rum. 12, 2). Iva, intom spiss taraw kemm id-dinja tħobb “dak li hu tagħha”:(Ġw.15,19). Hu Kristu li “għażilkom mid-dinja”, u għażilkom biex “id-dinja ssalva permezz tiegħu” (Ġw. 3, 17). Minħabba dan, ma tistgħux twarrbu għal kollox li ħajjitkom tkun “moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla”, għax din il-ħaġa hi l-kondizzjoni meħtieġa biex id-dinja temmen fil-qawwa ta’ Kristu għas-salvazzjoni. Dan “il-ħabi” tagħkom, li għandu l-bidu tiegħu fil-konsagrazzjoni tagħkom, jagħmel lil kull wieħed u waħda minnkom persuna ta’ min jemminha u ta’ min joqgħod fuqha: dan ma jgħalqilkonx id-dinja, imma jiftaħilkom. U dan għaliex “il-kunsilli evanġeliċi” – kif ġa għidnilkom fl-esortazzjoni Redemptionis donum – fil-għan ewlieni tagħhom, iridu jwasslu “għat-tiġdid tal-holqien kollu”: “id-dinja” trid tiġi maħkuma mill-bniedem biex dan jagħti lilu nnifsu perfettament  lil Alla”[9].

Is-sehem fil-ħidma biex il-Knisja kollha tikber “fl-ispirtu tal-Verġni Marija, bħala għan ewlieni tas-Sena Marjana, jista’ jkollu ħafna suriet u jiġi mfisser f’ħafna modi, skond il-karatteristiċi ta’ kull Istitut, u jagħti aktar frott jekk kull Istitut jimxi skond id-don proprju tiegħu. Għalhekk:

a)    L-Istituti li huma kollhom kemm huma dedikati għall-kontemplazzjoni, “’il bogħod mid-dinja u fis-skiet, għal talb dejjem sejjer u għal egħmejjel kbar ta’ penitenza u mehdijin biss f’Alla, għandhom dejjem parti mill-aqwa fil-Ġisem mistiku ta’ Kristu – kif iwissi l-Konċilju Vatikan II – għalkemm il-ħtieġa ta’ l-appostolat attiv fid-dinja dejjem aktar qiegħda tikber”.[10] Għalhekk, f’din is-sena ta’ grazzja speċjali, il-Knisja hija u tħares lejn il-Verġni Marija, tħoss li għandu jkollha attenzjoni speċjali u rispett mill-aqwa għall-għana kbir ta’ tradizzjoni ta’ ħajja kontemplativa, li tant irġiel u nisa, imżejnin b’dan il-kariżma għarfu jwaqqfu u saħħu dejjem aktar għall-ġid tax-xirka tal-Knisja u tas-soċjeta kollha tal-bnedmin. Il-Verġni Marija, tant stagħnietb’kotra ta’ frott spiritwali, li saret Omm il-Knisja u Omm il-familja kollha tal-bnedmin. Hija u tisma’ bla heda l-kelma ta’ Alla fis-skiet, f’għaqda sħiħa mal-Mulej, saret strument ta’ salvazzjoni ħdejn Binha Sidna Ġesu’ Kristu. Iqawwu qalbhom mela dawk kollha li kkonsagraw ruħhom għall-ħajja kontemplativa, għaliex il-Knisja u d-dinja li trid tiġi evanġelizzata minnha, jirċievu mhux ftit dawl u qawwa mingħand il-Mulej permezz tal-ħajja moħbija tar-reliġjużi kontemplativi, kontemplativi, kollhom mehdijin fit-talb; huma u jħabirku biex ikunu jixbhu l-Qaddejja tal-Mulej fiċ-ċokon tagħha, fil-ħajja moħbija tagħha, u fl-għaqda sħiħa tagħha ma’Alla, għandhom jikbru fl-imħabba tal-vokazzjoni tagħhom ta’ nies mogħtija biss għall-kontemplazzjoni.

b)    Dawk ir-reliġjużi, irgiel u nisa, li huma mogħtijin għall-ħajja ta’ l-appostolat, għall-evanġelizazzjoni jew għall-egħmejjel ta’ mħabba u ħniena, għandhom f’Marija eżempju mill-isbaħ ta’ mħabba għal Alla u għal għajrhom. Huma u jimitawh bil-ħeġġa kollha ta’ qalbhom u b’fedelta’ sħiħa, ikunu jistgħu jwieġbu għall-ħtiġijiet ta’ dawk in-nies li huma neqsin mill-verita’, neqsin mis-sens ta’ Alla, u ma jaraw xejn sgur quddiemhom; jew għall-ħtiġijiet ta’ min hu mġarrab mill-inġustizzji, mid-diskriminazzjoni, mill-moħqrija, mill-gwerer, mill-ġuħ. Bħal Marija jkunu jistgħu jaqsmu ma’ ħuthom it-tiġrib, lesti dejjem biex igħinu l-Knisja fil-ħidma tagħna għas-salvazzjoni tal-bnedmin li magħhom tiltaqa’ llum fi triqtha fid-dinja.

c)    Il-membri tal-Istituti sekulari, huma u jgħixu l-ħajja tagħhom ta’ kuljum fil-ħafna oqsma tas-soċjeta’ ta’ llum, għandu jkollhom eżempju f’Marija u minn għandha jiksbu l-għajnuna li jridu jagħtu lil dawk in-nies li magħhom qegħdin jaqsmu l-qagħda tal-ħajja tagħhom fid-dinja, sens ta’ għaqda u ta’ ġmiel lill-ħajja tal-bniedem, għaqda u ġmiel li jkunu aqwa u aktar hienja, aktar ma l-ħajja tal-bniedem tkun miftuħa għal Alla; biex jagħtu xhieda ta’ ħajja mogħtija għall-bini fil-ġid ta’ komunitajiet li jkunu jixirqu aktar lill-bniedem; biex juru li kull ma jiġri u hawn fid-dinja, jekk wieħed igħixu bil-qawwa ta’ l-Evanġelju, jista jagħti ħajja ġdida lis-soċjeta u jagħmilha aktar ħielsa u aktar ġusta, għall-ġid ta’ wlied dak Alla li hu s-Sid tal-ħolqien kollu u li minnu jiġi kull ġid. Ikun dan il-kantiku li l-bniedem, bħal Marija, ilissen lil Alla huwa u jgħarfu bħala Alla li jista’ kollox, bħala Alla ħanin.

Jekk intom tħabirku biex tgħixu l-vokazzjoni tagħkom fis-sħuħija kollha tagħha, u żżommu ħarsitkom lejn dik li kienet għal kollox ikkonsagrata lil Alla, dik li hi Omm Ġesu’ u Omm il-Knisja, il-qawwa tax-xhieda tagħkom ta’ l-Evanġelju tissaħħaħ aktar u b’hekk tkun ta’ vantaġġ għall-pastorali tal-vokazzjonijiet. Mhux ftit Istituti llum jeħtieġu vokazzjonijiet u l-Knisja tħoss li f’ħafna postijiet huma meħtieġa l-vokazzjonijiet għall-ħajja konsagrata. Is-Sena Marjana tista’ tqanqal ħafna vokazzjonijiet jekk b’fiduċja akbar nitolbu l-għajnuna lil Marija bħala omm li tieħu ħsieb il-familja tagħha, u jekk dawk kollha li jiffurmaw il-Knisja b’sens akbar ta’ responsabbilta’ jħabirku ħa jġibu ‘l quddiem il-ħajja konsagrata fil-Knisja.

 

 

 

EGĦLUQ

F’din is-Sena Marjana, l-insara kollha huma mistednin jimmeditaw skond il-ħsieb tal-Knisja , dwar il-presenza tal-Verġni Omm Alla fil-misteru ta’ Kristu u tal-Knisja [11]. Din l-ittra trid tħeġġiġkom biex timmeditaw dwar din il-presenza fi qlubkom, fil-ġrajja ta’ ruħkom u tal-vokazzjoni tagħkom u wkoll fil-ġrajja tal-komunitajiet reliġjużi, l-Ordnijiet u l-Kongregazzjonijiet u l-Istituti sekulari. Is-Sena Marjana nistgħu ngħidu li saret sena speċjali ta’ “pellegrinaġġ” wara dik li fil-mixja tal-fidi mxiet quddiem il-poplu kollu ta’ Alla: imxiet quddiem kull wieħed u waħda minnkom u quddiemkom ilkoll. Din il-mixja hi ta’ ħafna suriet u tħaddan ħafna okkażjonijiet: nazzjonijiet sħaħ, anzi kontinenti sħaħ, qed jinġabru fis-santwarji tal-Madonna, biex ma nsemmux ukoll il-fatt li ħafna nsara għandhom “is-santwarji” tagħhom fihom infushom, fejn Marija hija dik li turihom it-triq tal-fidi, tat-tama u ta’ l-għaqda fl-imħabba ta’ Kristu [12].

Spiss l-Ordnijiet reliġjużi, il-Kongregazzjonijiet u l-Istituti, bl-esperjenzi tagħhom, xi wħud minnhom ta’ mijiet ta’ snin, għandhom huma wkoll is-santwarji tagħhom, “postijiet” tal-presenza ta’ Marija, santwarji li magħhom hi marbuta l-ispiritwalita tagħhom u l-ġrajja wkoll tal-ħajja u tal-missjoni tagħhom fil-Knisja. Dawn il- “postijiet” ifakkru xi misteri partikolari tal-Verġni Marija, il-kwalitajiet tagħha jew il-ġrajjiet ta’ ħajjitha, ix-xhieda tal-esperjenzi spiritwali ta’ dawk li waqqfu dawk l-Ordnijiet u kongregazzjonijiet jew il-manifestazzjoni tal-kariżmi tagħhom, li mbagħad għaddew fil-komunita’ kollha.

Fittxu li f’din is-sena Marjana li b’mod speċjali tmorru f’dawn il-“postijiet” f’dawn is- “santwarji”. Fittxu fihom qawwa ġdida, it-triq għat-tiġdid veru tal-ħajja konsagrata tagħkom, direzzjoni xierqa u metodi ġodda għall-appostolat tagħkom. Fittxu fihom l-identita’ tagħkom, bħal dak is-sid bil-għaqal li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim (ara Mt. 13, 52). Iva! Fittxu permezz ta’ Marija qawwa spiritwali, iksbu magħha żogħżija ġdida. Itolbu għall-vokazzjonijiet. Imbagħad “agħmlu kull ma jgħidilkom hu”, kif wissiet il-Verġni Marija f’Kana tal-Galilija (ara Ġw. 2,5). Dan tixtieq minnkom, dan tixtieq għalikom il-Verġni Marija, Ommna u l-għarusa mistika tal-Ispirtu s-Santu. Anzi nħeġġiġkom twieġbu għal din ix-xewqa ta’ Marija b’egħmil komunitarju ta’ fiduċja fiha, li jkun tweġiba għall-imħabba tagħha ta’ omm [13]

 

 

F’din is-Sena Marijana jien ukoll b’qalbi kollha nafda lil Marija lil kull wieħed u waħda minnkom, u l-komunitajiet kollha tagħkom u nberikkom fl-isem tal-Missier u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu.

Minn Ruma, minn San Pietru, fit-22 ta’ Mejju 1988, solennita’ ta’ Għid il-Ħamsin, fl-għaxar sena tal-Pontifikat.

 

JOANNES PAULUS pp. II

 


 

[1] Ara Lumen Gentium, 58, 63

[2] Ara I religiosi sulle orme di Maria, Ed Vaticana 1987

[3] Ara Lumen Gentium, 44; Perfectae caritatis 1; Kodiċi 573§1, 607§1, 710

[4] Lumen Gentium, 58

[5] Redemptoris Mater, 18

[6] Ara Lumen Gentium, 19

[7] Ara Apostolicam actuositatem, 22

[8] Ara Kodiċi 574§2

[9] Redemptionis donum 9.

[10] Perfetae caritatis 7.

[11] Ara Lumen Gentium

[12] Ara ibid. 63, 68

[13] Redemptoris Mater, 45.