IL-MISTERU TAL-KNISJA FIL-PJAN TA' ALLA

01. Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika. 10/07/1991.

02. Analiżi tal-isem tal-Knisja. 17/07/1991.

03. Aħna nemmnu fil-Knisja imma fl-istess waqt aħna l-Knisja. 24/07/1991.

04. Il-Knisja hija fatt storiku. 31/07/1991.

05. Il-Knisja fit-Testment il-Qadim. 07/08/1991.

06. Is-Saltna ta' Alla, is-Saltna ta' Kristu. 04/09/1991.

07. Il-Knisja hija wkoll Fatt Storiku. 11/09/1991.

08. Il-Knisja hija rrivelata fil-parabboli. 18/09/1991.

09. Il-parabboli jirrevelaw it-tkabbir tal-Knisja. 25/09/1991.

10. It-Twelid tal-Knisja nhar Għid il-Ħamsin. 02/10/1991.

11. Il-Knisja tgħix fl-Imħabba tat-Trinità. 09/10/1991.

12. Alla għamel patt ma' Iżrael. 30/10/1991.

13. Il-Knisja hija l-Poplu Ġdid ta' Alla. 06/11/1991.

14. Il-Knisja hija universali min-natura. 13/11/1991.

15. Il-Knisja hija il-Ġisem ta' Kristu. 20/11/1991.

16. Il-Knisja għandha Natura Sagramentali. 27/11/1991.

17. L-Iva ta’ Marija hija l-Bidu tal-Patt il-Ġdid. 04/12/1991.

18. Ġesù huwa l-Għarus tal-Poplu tiegħu. 11/12/1991.

19 Kristu jħobb lill-Għarusa tiegħu, il-Knisja. 18/12/1991.

20 L-Ispirtu u l-Għarusa jgħidu "Ejja". 08/01/1992.

21 Il-Knisja hija Komunjoni ta’ Mħabba. 15/01/1992.

22. Il-Knisja “Communio” ta’ Talb. 29/01/1992.

23. Il-Knisja tgħix fil-Misteru tal-“Communio”. 05/02/1992.

24. Is-Sejħa għall-Qdusija hija essenzjali għall-Knisja. 12/02/1992.

25. IL-Knisja hija komunità saċerdotali. 18/03/1992.

26. Il-Magħmudija: Id-Dħul fil-Ħajja tal-Grazzja. 25/03/1992.

27. Il-Griżma tal-Isqof tipperfezzjona l-Grazzja tal-Maghmugħdija. 01/04/1992.

28. L-Ewkaristija hija s-Sors tal-Ħajja tal-Knisja. 08/04/1992.

29. Il-Penitenza fil-Komunità Ekkleżjali. 15/04/1992.

30. Id-Dlik iġib Fejqan Spiritwali. 22/08/2018.

31 Kristu għamel iż-Żwieġ Sagrament. 06/05/1992.

32 Il-Knisja hija Komunità Profetika. 13/05/1992.

33 Il-Knisja tixhed lil Kristu. 20/05/1992.

34 Il-Knisja Xhud tat-Tama tal-Vanġelu. 27/05/1992.

35 Il-Knisja tixhed l-Imħabba ta’ Ġesù. 03/06/1992.

36. Ir-Rwol tal-Kariżmi fil-Ħajja tal-Knisja. 24/06/1992.

 

IL-MINISTERU TAL-ISQFIJIET.

37 Il-Knisja hija Soċjetà Strutturata. 01/07/1992.

38 L-Isqfijiet huma Suċċessuri tal-Appostli. 08/07/1992.

39 L-Isqfijiet huma kkonsagrati b’Sagrament. 30/09/1992.

40. L-Isqfijiet Jesprimu l-Unità tal-Knisja. 07/10/1992.

41. L-Isqfijiet jgħallmu, iqaddsu u jmexxu. 28/10/1992.

42. L-Isqfijiet huma Ħabbara tal-Vanġelu. 04/11/1992.

43. L-Isqfijiet huma Amministraturi tal-Grazzja ta’ Alla. 11/11/1992.

44. L-Isqfijiet imexxu l-Knejjes Lokali tagħhom. 18/11/1992.

45. Kristu jibni l-Knisja tiegħu fuq Pietru. 25/11/1992.

46. Pietru jqawwi lil Ħutu fil-Fidi. 02/12/1992.

47. Pietru mqabbad jagħlef in-Nagħaġ. 09/12/1992.

48. Pietru jikklassifika l-ewwel fost l-Appostli. 16/12/1992.

49. Pietru Jħalli li jkunu mgħammda l-Ġentili. 13/01/1993.

50. L-Isqof ta’ Ruma huwa s-Suċċessur ta’ Pietru. 27/01/1993.

51. Il-Papa jeżerċita Ġuriżdizzjoni Suprema. 24/02/1993.

52. Il-Papa Ruman huwa l-Għalliem Suprem. 10/03/1993.

53. Is-Suċċessur ta’ Pietru jgħallem b’Mod Infallibbli. 17/03/1993.

54. L-Ispirtu Santu Jassisti lill-Papa Ruman. 24/03/1993.

 

IL-MINISTERU TAL-PRESBITERI U D-DJAKNI.

55. Il-Presbiteri Jipparteċipaw fis-Saċerdozju ta’ Kristu. 31/03/1993.

56. Is-Saċerdoti jeżerċitaw il-ministeru tal-predikazzjoni. 21/04/1993.

57. Is-Saċerdoti jqaddsu permezz tas-Sagramenti. 05/05/1993.

58. Is-Saċerdoti jiġu ordnati biex jiċċelebraw il-Quddiesa. 12/05/1993.

59. Is-Saċerdot huwa Ragħaj għall-Komunità. 19/05/1993.

60. Is-Saċerdozju jeħtieġ qdusija personali. 26/05/1993.

61. Is-Saċerdoti għandhom ikunu devoti tat-talb. 02/06/1993.

62. L-Ewkaristija hija fil-qalba tal-Ispiritwalità tas-Saċerdot. 09/06/1993.

63. Is-Saċerdoti għandhom irawmu fihom devozzjoni lejn Marija. 30/06/1993.

64. Is-Saċerdot huwa msejjaħ biex ikun bniedem tal-karità. 07/07/1993.

65. Il-Knisja hija marbuta maċ-ċelibat tas-Saċerdoti. 17/07/1993.

66. Kristu huwa l-mudell tal-faqar saċerdotali. 21/07/1993.

67. Is-Sacerdoti m’għandhomx missjoni politika. 28/07/1993.

68. L-Isqfijiet u s-Saċerdoti għandhom ikunu magħqudin. 04/08/1993.

69. L-Ubbidjenza Saċerdotali hija att ta’ karità. 25/08/1993.

70. Il-Fraternità Saċerdotali tfisser koperazzjoni. 01/09/1993.

71. Is-Saċerdot irid jaqdi l-merħla ta’ Kristu. 22/09/1993.

72. Il-Ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. 29/09/1993.

73. Id-Djakni jaqdu s-Saltna ta’ Alla. 06/10/1993.

74. Id-Djaknu għandu ħafna funzjonijiet pastorali. 13/10/1993.

75. Id-Djakni huma msejjħa għal ħajja ta’ qdusija. 20/10/1993.

 

IR-RWOL TAL-LAJĊI FIL-KNISJA

76. Il-Lajċi għandhom sħubija sħiħa fil-Knisja. 27/10/1993.

77. Il-Lajċi jwettqu sejħithom fid-dinja. 03/11/1993.

78. Il-Ħajja fuq l-Art ta’ Ġesù hija mudell għal-lajċi. 10/11/1993.

79. Il-Lajċi jwieġbu għas-sejħa t’Alla b’ħafna modi. 24/11/1993.

80. L-Ispiritwalità Lajka għandha għeruqha fi Kristu. 01/12/1993.

81. Il-Lajċi jaqsmu s-Saċerdozju ta’ Kristu. 15/12/1993.

82. Il-Lajċi jixhdu għall-poter tal-Vanġelu. 26/01/1994.

83. Il-Lajċi jaħdmu biex ixerrdu s-Saltna. 09/02/1994.

84. Il-Lajċi jaqsmu l-missjoni feddejja tal-Knisja. 02/03/1994.

85. Il-Kariżmi Lajċi jibnu l-Knisja. 09/03/1994.

86. Il-Lajċi jixhdu għal Kristu fid-Dinja. 16/03/1994.

87. Il-Gruppi Lajċi jippromwovu l-missjoni tal-Knisja. 23/03/1994.

88. Il-Lajċi huma msejħa biex iġeddu l-Ordni Temporali. 13/04/1994.

89. Ix-Xogħol Uman jinvolvi sehem fil-Missjoni ta’ Kristu. 20/04/1994.

90. Il-Mulej iqaddes lil dawk li jbatu. 27/0/1994.

91. Il-Knisja tara l-Wiċċ ta’ Kristu fil-Morda. 15/06/1994.

92. Id-Dinjità tal-Mara għandha tkun rispettata. 22/06/1994.

93. In-Nisa jixhdu xhieda effettiva lill-Fidi . 06/07/1994.

94. In-Nisa huma essenzjali għall-Missjoni tal-Knisja. 13/07/1194.

95. L-Ommijiet jaqsmu fix-Xogħol krejattiv ta’ Alla. 20/07/1994.

96. In-Nisa u s-Saċerdozju Ministerjali. 27/07/1994.

97. Il-Ħajja Miżżewġa hija mod veru ta’ Qdusija. 03/08/1994.

98. In-Nies Mhux Miżżewġin jikkontribwixxu għall-Qdusija tal-Knisja. 10/08/1994.

99. It-Tfal huma Don Speċjali lill-Knisja. 17/08/1994.

100. L-Involviment taż-Żgħażagħ fl-Apostolat Lajk. 31/08/1994.

101. L-Anzjani jistgħu jiddedikaw ruħhom lill-Komunità jew lill-Parroċċa. 07/09/1994.

102. L-Ispirtu jsawwab Kariżmi abbundanti Lajċi. 21/09/1994.

 

IL-ĦAJJA KKONSARATA

103. Ir-Reliġjużi jgħixu b’mod qawwi l-Wegħdiet tal-Magħmudija. 28/09/1994.

104. L-Ispirtu Jkompli Jagħti Kariżmi Ġodda. 05/10/1994.

105. Ir-Rieda ta’ Ġesù hija l-oriġni tal-Ħajja kkonsagrata. 12/10/1994.

106. It-Talb huwa t-tweġiba għan-nuqqas ta’ Vokazzjonijiet. 19/10/1994.

107. Il-Ħajja Kkonsagrata għandha għeruqha fil-Magħmudija. 26/10/1994.

108. Il-Pariri Evanġeliċi huma Triq ta’ Perfezzjoni. 09/11/1994.

109. Il-Kastità f’ġieħ is-Saltna. 16/11/2019.

110. Xhud għall-imħabba spożali għall-Knisja. 23/11/2019.

111. Kemm huma mberkin il-foqra fl-ispirtu. 30/11/2019.

112. Ir-Reliġjużi joffru r-rieda tagħhom lil Alla. 07/12/1994.

113. Il-Ħajja komuni hija mmudellata fuq il-Knisja bikrija. 14/12/1994.

114. It-Talb huwa l-unika ħaġa meħtieġa. 04/01/1995.

115. Ir-Reliġjużi jaqdu t-tkabbir tas-Saltna ta’ Alla. 11/01/1995.

116. Xhud għad-Destin Veru tad-Dinja. 08/02/1995.

117. Il-Ħajja reliġjuża tista' tgħin bil-kbir lis-Saċerdoti. 15/02/1995.

118. Ir-Rwol tar-reliġjużi lajċi fil-Knisja. 22/02/1995.

119. In-Nisa reliġjużi jservu lil Alla b’mod fidil. 15/03/1995.

120. L-Ispirtu Santu huwa r-Ruħ tal-Ħajja komunitarja. 22/03/1995.

121. Marija turi n-nobiltà tal-Verġinità. 29/03/1995.

 

ATTIVITÀ MISSJUNARJA U GĦAQDA FOST L-INSARA

122. L-Appostli kienu mibgħutin fid-dinja kollha. 05/04/1995.

123. Il-Knisja hija min-Natura tagħha Missjunarja. 19/04/1995.

124. Il-Knisja tippridka l-Vanġelu sa tmiem iż-Żminijiet. 26/04/1995.

125. Il-Knisja ma tistax tabbanduna x-Xogħol Missjunarju. 03/05/1995.

126. L-Attività Missjunarja tibqà Urġenti. 10/05/1995.

127. Il-Knisja tippersevera fil-Missjoni tagħha. 17/05/1995.

128. Is-Salvazzjoni tiġi kollha permezz ta’ Kristu. 31/05/1995.

129. Il-Knejjes Lokali għandhom Xogħol Missjunarju. 14/06/1995.

130. Il-Knisja taqsam it-tamiet tal-Familja Umana. 21/06/1995.

131. L-Unità tirriżulta minn Diversità leġittima. 28/06/1995.

132. Ilkoll għandna nħabirku għall-iskop ta’ Għaqda Sħiħa. 12/07/1995.

133. Nagħrfu l-Importanza tat-Talb. 26/07/1995.

134. L-Unità tittawwal minn tiġdid kontinwu. 02/08/1995.

135. Il-Vatikan II faħħar t-Tradizzjonijiet tal-Lvant. 09/08/1995.

136. Djalogu ma’ komunitajiet ta’ riforma. 23/08/1995.

137. Unità Nisranija sħiħa tista' tinkiseb. 30/08/1995.