Home          |          Email          |             Blog          |                                                                                     Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta

 

IS-SIGRIET TA' FATIMA

Ħajr lil Harry Agius Ordway

 

 

Fatima huwa l-post fejn, fl-1917, Ommna, l-Imqaddsa Verġni Marija, dehret lit-tlitt itfal, Luċija, Ġjaċinta, u Franġisku, u tkellmet magħhom dwar bosta affarijiet, fosthom dawk li ġew meqjusa bħala ‘sigriet.’

 

L-ewwel żewġ partijiet tas-‘sigriet’  saru pubbliċi fl-1941, hu kienu jitkellmu prinċipalment dwar dehra tal-infern u dwar persekuzzjonijiet lill-Knisja.

 

It-tielet u l-aħħar parti, li damet għal żmien twil imħarsa mill-awtoritajiet tal-Vatikan, kien hemm stennija u anzjetà kbira għaliha meta kienet ġiet żvelata fis-sena 2000 fuq ordni tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Tant hu hekk li, anki wara li ġiet mxandra, bosta sostnew, u għadhom isostnu, li mhux kollox kien ġie mxandar u għad hemm  xi affarijiet moħbija.

 

Bħala Kardinal, Joseph Ratzinger, kellu sehem mill-aktar importanti biex it-tielet parti tas-‘sigriet’ ta’ Fatima ġiet imxandra. Fil-fatt, kien hu, li bħala Prefett tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi, ta t-tifsira uffiċjali tagħha f’kummentarju teoloġiku li ġie mxandar flimkien tal-pubblikazzjoni tat-test.

 

1. L-ewwel żewġ partijiet tas-‘sigriet’ magħrufa fl-1917,  ġew miktuba mis-soru Luċija fl-1941 u mxandra fl-istess sena.

 

Is-‘sigriet’  hu magħmul minn tliet partijiet distinti, tnejn minnhom ser ngħidhom issa.

 

L-ewwel parti hi d-dehra tal-infern.

 

Il-Madonna urietna baħar kbir ta’ nar li deher li kien taħt wiċċ l-art. Mgħaddsa ġo fih kien hemm dimonji u erwieħ forma ta’ bnedmin, qishom faħam trasparenti jaqbad bla rażan, kollox imġemmed jew qisu bronż imbornat, jgħumu fil-wiċċ ta’ dak in-nar tremend, daqqa mixħuta fil-għoli minn dawk il-fjammi li kienu qed joħorġu minn ġo fihom infushom flimkien ma’ sħab kbir ta’ duħħan, wara jerġgħu jaqgħu lura qishom xrar tan-nar ġo dak l-istess nar tremend, bla piż jew ekwilibriju, fost twerżieq u krib ta’ uġigħ u ta’ disprament li jwaħħxu. Din id-dehra werwrietna u bdejna nirtogħdu bil-biża’. Id-dimonji kienu jintagħrfu mid-dehra tagħhom tal-biża’, qishom annimali li qatt ma rajna bħalhom,  annimali li jwaħħxuk, dehra ta’ biża’ tremend, kollha kemm huma suwed u trasparenti. Il-viżjoni  damet biss sekondi. Kif nistgħu qatt nirringrazzjaw biżżejjed lil Ommna tas-Sema, li ġa kienet wegħiditna, fl-ewwel Dehra, li ser teħodna l-Ġenna. Li ma kenx hekk żgur li konna mmutu bil-biża’ minn dak li rajna.

 

Imbagħad ħarisna ‘l fuq lejn il-Madonna, li b’qalb tajba imma fl-istess waqt mnikkta, qaltilna:

 

“Għadkom kif rajtu fejn imorru l-erwieħ tal-imsejkna midinba. Biex isalvahom, Alla jixtieq li fid-dinja jwaqqaf devozzjoni għall-Qalb Immakulata tiegħi. Jekk dak li ngħidilkom iseħħ, ħafna erwieħ isalvaw u jkun hemm il-paċi. Il-gwerra ser tispiċċa; iżda  jekk in-nies mhux sejrin jieqfu milli joffendu lil Alla, tibda waħda agħar matul il-Pontifikat ta’ Piju XI. Meta taraw lejl mdawwal minn dawl mhux magħruf, kunu afu li dan hu s-sinjal il-kbir mogħti lilkom minn Alla li hu ser jikkastiga lid-dinja għall-imġibiet ħżiena tagħha, bi gwerer, ġuħ, u persekuzzjonijiet lill-Knisja u lill-Papa. Biex dan ma jsirx, jien ser nitlob għall-konsagrazzjoni tar-Russja lill-Qalb Immakulata tiegħi u ta’ Komunjoni ta’ riparazzjoni matul l-ewwel Sibtijiet.

"Jekk it-talbiet tiegħi jiġu mismugħa, ir-Russja tikkonverti, u jkun hemm il-paċi; jekk le, hi ixxerred l-iżbalji tagħha madwar id-dinja kollha u dawn iqajmu gwerer u persekuzzjonijiet kontra l-Knisja. It-twajba jsofru l-martirju; il-Papa jsofri ħafna, bosta nazzjonjiet jisparixxu minn fuq wiċċ l-art. Fl-aħħar il-qalb Immakulata tiegħi toħroġ rebbieħa. Il-Papa jikkonsagra r-Russja lili, u tikkonverti, u żmien ta’ paċi jingħata lid-dinja kollha."

 

31 ta’ Awwissu, 1941.

 

 

 

2. It-tielet u l-aħħar parti tas-“sigriet’’ ġie rrevelata fl-1917, miktuba mis-Soru Luċija fl-1944 u ppubblikat fis-sena 2000.

 

 

It-tielet parti tas-sigriet ġiet irrivelata f’Cova da Iria – Fatima, fit-13 ta’ Lulju,1917.

 

J.M.J.

 

Qed nikteb b’ubbidjenza lejk, Alla Tiegħi, li qed tikkmandani nagħmel hekk permezz  tal-Eċċelenza tiegħu l-Isqof ta’ Leira u permezz tal-għażiża Mqaddsa Ommok u Ommi.

 

Wara ż-żewġ partijiet li ġa fissirt, fuq in-naħa tax-xellug tal-Madonna u ftit ‘l fuq ukoll, rajna Anġlu b’xabla bin-nar ħiereġ minnha f’idu x-xellugija; malli jxejjirha, bdew ħerġin ilsna tan-nar li dehru li qishom ser jagħmlu lid-dinja ħuġġieġa waħda; iżda dawn bdew jintfew hekk kif bdew jaħbtu mad-dija qawwija  li bdiet ħierġa mill-id il-leminija tal-Madonna: waqt li pponta idu l-leminija lejn id-dinja, l-Anġlu għajjat b’leħen għoli: Penitenza, Penitenza, Penitenza.

U aħna rajna ġo dawl qawwi li hu Alla: ‘ xi ħaġa li kif jidhru n-nies meta jgħaddu minn quddiem mera” Isqof liebes bl-Abjad “deherilna li kien il-Papa.”  

Isqfijiet oħra, Qassisin, rġiel u nisa Reliġjużi kienu telgħin muntanja wieqfa, li fuq il-quċċata tagħha kien hemm Salib kbir magħmul minn zkuk tal-balluta tas-sufra, bis-sufra għadha mwaħħla, xkatlat goff, kollu xtur; qabel ma wasal hemm il-Papa, nofsu jirtod u jzappap, miġruħ u mnikket, għadda minn ġo belt kbira nofsha mġarrfa, jitlob għall-erwieħ tal-iġsma li ltaqa’ magħhom fi triqtu; darba li laħaq il-quċċata, għarkupptejh f’sieq is-Salib il-Kbir ġie maqtul minn grupp ta’ suldati li sparawlu bulits u vleġeġ, u bl-istess mod mietu wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra, l-Isqfijiet, il-Qassisin, l-irġiel  u n-nisa Reliġjużi, u bosta lajċi ta’ pożizjonijiet u karigi differenti. Taħt iż-żewġ dirgħajn tas-Salib kien hemm żewġ Anġli kull wieħed b’sassla tal-kristall f’idu, li fihom bdew jiġbru d-dmija tal-Martri u, bl-asperġes, jbixxu l-istess dmija fuq l-erwieħ li kienu fi triqthom lejn Alla.

 

3 ta’ Jannar, 1944.

 

 

3. Stqarrija f’isem il-Papa Ġwanni Pawlu II mill-Kardinal Angelo Sodano, ġewwa Fatima, fit-13 ta’ Mejju, 2000.

 

Fl-okkażjoni solenni taż-żjara tiegħu ġewwa Fatima, il-Qdusija Tiegħi talabni nagħmlilkom din l-istqarrija. Bħalma tafu, l-għan taż-żjara tiegħu ġewwa Fatima kienet biex jibbeatifika liż-żewġ “rgħajja ċkejkna”. Madankollu hu jixtieq ukoll illi l-pellegrinaġġ tiegħu jġedded ir-ringrazzjament u l-gratitudni tiegħu lill-Madonna għall-protezzjoni li tagħtu u għadha tagħtih matul il-papat tiegħu. Din il-protezzjoni tidher li għandha x’taqsam mat-tielet parti tas-‘sigriet’  ta’ Fatima.

 

F’din il-parti fost dak li hemm miktub hemm dehra profetika li tixbaħ lil dawk li nsibu fil-Kotba Mqaddsa, imma li ma tagħtix dettalji fotografiċi  ta’ grajjiet li ser iseħħu fil-futur, imma fil-qosor u fuq sfond uniku tagħti fatti li jinfirxu maż-żmien imma mhux neċessarjament wara xulxin u fuq l-istess tul ta’ żmien. Għaldaqstant, din il-kitba trid tiġi interpretata fuq tifsira ta’ simboli.

 

Id-dehra ta’ Fatima, fuq kollox, għandha x’taqsam mal-gwerra missielta mis-sistemi ateistiċi kontra l-Knisja u l-Kristjani, u tagħti tifsira tat-tbatijiet kbar li sofrew dawk li taw xhieda tal-Fidi tagħhom matul l-aħħar seklu tat-tieni millenju. Hija Triq tas-Salib bla tmiem immexxija mill-Papiet tas-seklu għoxrin.

 

Skont l-interpretazzjoni tar-“rgħajja ċkejknin”, li dan l-aħħar ġiet ukoll ikkonfermata  mis-Soru Luċija, “l-Isqof b’ilbies abjad” li jitlob għall-fidili kollha huwa l-Papa. Hekk kif iterraq bi tbatija kbira qalb l-iġsma ta’ dawk li kienu ħadu l-martirju (Isqfijiet, qassisin, rġiel u nisa Reliġjużi, u bosta lajċi) lejn is-Salib, hu wkoll jaqa’ mal-art, qisu mejjet, wara li sparawlu bil-kbir.

 

 

Wara l-attentat ta’ qtil tat-13 ta’ Mejju, 1981, deher ċar li kienet “id ta’ omm li mexxiet il-bulit”, biex għenet “lill-Papa waqt dak l-uġigħ kollu” biex jieqaf u “ma jirfesx fuq l-għatba tal-mewt” (Papa Ġwanni Pawlu II, Meditazzjoni mill-Policlinico Gemelli s’għand l-Isqfijiet Taljani, 1994). Meta l-Isqof ta’ Leiria,Fatima, għamel żjara ġewwa Ruma, il-Papa ddeċieda li jagħtih il-bulit li kienet baqgħet fl-art tal-ġip meta kien sar l-attentat fuq ħajtu, biex tiġi miżmuma fis-Santwarju ta’ Fatima. L-Isqof iddeċieda li dik il-bulit tagħmel parti mill-istess kuruna li hemm fuq ras l-istatwa tal-Madonna ta’ Fatima.

 

 

Il-ġrajjiet li seħħew wara xulxin matul l-1989,  għenu biex sfaxxaw kemm ir-reġimi tal-Unjoni Sovjetika kif ukoll dawk ta’ numru ta’ pajjiżi fl-Ewropa tal-Lvant,  li lkoll kienu jħaddnu l-Komuniżmu li kien imexxi ‘l quddiem l-ateiżmu. Għal dan  kollu, il-Q.T. Ġwanni Pawlu II minn qiegħ qalbu jirringrazzja lill-Verġni Mqaddsa. Madankollu, f’naħat oħra tad-dinja, il-Knisja u l-Insara baqgħu jiġu attakkati bl-aħrax u t-tbatija li dawn iġiebu magħhom kienet tremenda. Anki jekk dawn l-ġrajjiet li jissemmew  fit-tielet parti tas-“sigriet”  ta’ Fatima jidhru li huma xi ħaġa tal-passat, is-sejħiet tal-Madonna għall-konverżjoni u tal-penitenza, li bdew fil-bidu tas-seklu għoxrin, għadhom f’waqthom u urġenti għall-aħħar. “Is-sinjura tal-messaġġ tidher li taf taqra s-sinjali taż-żmenijiet – is-sinjali ta’ żmienna – b’intuwizzjoni  speċjali… L-istedina bla waqfien tal-Imqaddsa Marija biex nagħmlu l-penitenza m’hi xejn għajr il-manifestazzjoni tat-tħassib tagħha bħala ommna għal dak li jista’ jiġri lill-umanità, li għandha l-bżonn kbir tal-konverżjoni u tal-maħfra.”(Papa Ġwanni Pawlu II, Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Morda, 1997, Insegnamenti, 1996).

 

Biex il-fidili jirċievu u jifhmu aħjar il-Messaġġ tal-Madonna ta’ Fatima, il-Papa qabbad lill-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi biex ixxandar it-tielet parti tas-“sigriet”, wara li jkun ġie ppreparat u miktub kummentarju xieraq.


 
Kummentarju Teoloġiku.

  

Meta wieħed jaqra b’attenzjoni kbira l-kitba ta’ dak li hu magħruf bħala t-tielet “sigriet”  ta’ Fatima, li rajna ftit aktar ‘l fuq b’deċiżjoni tal-Papa, żgur li jħossu ftit jew wisq iddisappuntat jew sorpriż wara l-ispekulazzjoni li kienet qamet. Ebda misteru ma hu mikxuf u l-ebda futur ma hu magħruf. Naraw il-Knisja  tal-Martri tas-seklu li għadu kif għadda rrappreżentata f’xena f’ilsien li hu simboliku u mhux faċli biex tiddeċifrah. Dan hu li xtaqet tgħaddi Omm Alla lill-Kristjaneżmu u lill-umanità fi żmien ta’ tant diffikultajiet u ta’ dwejjaq kbar? Huwa ta’ xi għajnuna  għalina fil-bidu ta’ millenju ġdid? Jew dawn huma biss  projezzjonijiet fid-dinja ġewwienijia tat-tfal, mrobbijin fi klima ta’ pjetà profonda ‘mma li xi kultant mheżża b’tempesti li heżżu l-istess żmenijiet? Kif irridu nifhmuha d-dehra? X’inhi għalina?

 

Rivelazzjonijiet Pubbliċi u rivelazzjonijiet privati – l-istat teoloġiku tagħhom.

 

Qabel ma wieħed jipprova jagħti tifsira,  li l-linji prinċipali tagħha wieħed jista’ jsibha fl-istqarrija moqrija mill-Kardinal Sodano fit-13 ta’ Mejju ta’ din is-sena fi tmiem il-Quddiesa ċċelebrata mill-Qdusija Tiegħu ġewwa Fatima, u li tagħha għandna kopja aktar ‘l fuq, hemm bżonn ta’ klarifikazzjoni bażika tal-mod li bih, skont it-tagħlim tal-Knisja, fenominu bħal ta’ Fatima għandu jiġi mifhum fid-dawl tal-Fidi. It-tagħlim tal-Knisja jagħżel bejn “Rivelazzjoni pubblika” u bejn “rivelazzjonijiet privati.”  Iż-żewġ realtajiet jintagħżlu minn xulxin mhux biss  fejn għandhom x’jaqsmu l-kategorija u l-kwalità ‘mma wkoll fl-essenza. It-terminu “Rivelazzjoni pubblika” jirreferi għal dak li jirrivela Alla direttament lill-umanità sħiħa u li ssib l-espressjoni letterarja tagħha fiż-żewġ taqsimiet tal-Bibbja: it-Testment il-Qadim u t-Testment il-Ġdid. Tissejjaħ ‘Rivelazzjoni’ għaliex permezz tagħha Alla juri lilu nnifsu lill-bnedmin bil-mod il-mod, sal-punt li sar bniedem hu nnifsu, biex jiġbed lejh id-dinja kollha u jgħaqqadha miegħu bis-saħħa tal-inkarnazzjoni ta’ Ibnu, Ġesù Kristu. Mhiex xi ħaġa ta’ komunikazzjoni intelletwali, imma ta’ proċess li jagħti l-ħajja li fih Alla jiġi biex jiltaqa’ mal-bniedem.  Naturalment. fl-istess waqt, dan il-proċess joħloq tagħrif li għandu x’jaqsam mal-moħħ u għall-fehim tal-misteru ta’ Alla. Huwa proċess li jimplika lill-bniedem fit-totalità tiegħu u għaldaqstant bir-raġuni wkoll, iżda mhux bir-raġuni biss. Għax Alla hu wieħed, l-istorja, li hu jaqsam mal-umanità, hija waħda wkoll. Tgħodd għaż-żmien kollu, u laħqet il-milja tagħha fil-ħajja, fil-mewt, u fil-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù Kristu. Fi Kristu, Alla qal kollox, iġifieri irrivela lilu nnifsu kompletament, u għaldaqstant ir-Rivelazzjoni ġiet fi tmiemha fil-milja tal-misteru ta’ Kristu kif hu muri ċar fit-Testment il-Ġdid.

 

Biex wieħed ifisser l-għan sħiħ u aħħari tar-Rivelazzjoni, il-Katekiżmu tal-Knisja jikkwota il-kitba ta’ San Ġwann tas-Salib: “Miż-żmien li tana ‘l Ibnu, li hu l-Kelma(il-Verb) tiegħu, Alla ma għandux xi Kelma oħra x’jagħtina. Qalilna kollox f’waqt wieħed, f’daqqa waħda f’din il-Kelma waħda … għax dak li qal, biċċa biċċa lill-profeti, qalu kollu f’Ibnu, huwa u jagħtina dak kollu li hu Ibnu. Araw għaliex issa, jekk xi ħadd irid jistaqsih xi ħaġa jew jixtieq minn għandu xi dehra jew xi rivelazzjoni, mhux biss ikun jagħmel xi bluha, imma jkun ukoll joffendi lil Alla, għax ma jkunx qed jitfa’ ħarstu biss fuq Kristu, imma jkun ifittex xi ħaġ’oħra, jew xi ħaġa ġdida.” (numru 65; San Ġwann tas-Salib, It-Tlugħ fuq l-Għolja tal-Karmelu, II, 22).

 

Minħabba li l-unika Rivelazzjoni ta’ Alla ndirizzata lill-popli kollha laħqet il-milja tagħha f’Ġesù u x-xhieda li ta u li nsibu fil-kotba tat-Testment il-Ġdid, il-Knisja hi marbuta ma’ din il-grajja unika fl-istorja  sagra u mal-kelma tal-Bibbja, li tiggarantiha u li tagħtiha tifsira. Madankollu dan ma jfissirx li l-Knisja issa tista’ tħares biss lejn il-passat u li hi kkundannata li tirrepeti biss bla ma tikseb riżultati. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika f’dan ir-rigward jgħid hekk: “Iżda, għalkemm ir-Rivelazzjoni ntemmet, għad ma ħariġx beraħ għal kollox kull ma fiha, hi l-Fidi Nisranija li trid tifhem u tara, bil-mod il-mod tul iż-żmenijiet, kull ma fiha r-Rivelazzjoni.” (numru 66). Il-mod ta’ kif il-Knisja  hija marbuta kemm mal-karatteristika unika tal-ġrajja nfisha u kemm mal-progress biex din tiġi mifhuma hu ċar fid-diskors tal-aħħar  li l-Mulej għamel lid-dixxipli Tiegħu meta qal: “Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom.” (Ġw 16: 12-14).

 

Fuq naħa waħda, l-Ispirtu jagħmilha ta’ gwida li jitkellem dwar għerf li qabel ħadd ma seta’ jilħqu għaliex  il-premessa kienet nieqsa – dan hu il-wisa’ u l-fond profond tal-Fidi Nisranija. Fuq in-naħa l-oħra, li tkun immexxi mill-Ispirtu s-Santu ifisser ukoll li tkun qed tieħu mill-għana ta’ Kristu nnifsu, il-fond bla tarf li lejh ikun qed imexxina l-Ispirtu. Dwar dan, il-Katekiżmu jagħtina kliem mimli għerf tal-Papa Gregorju l-Kbir: “bl-intelliġenza intima tal-veritajiet spiritwali li jkollhom dawk li jemmnu”, “jikbru huma u jaqraw kliem Alla.” (Numru 94; Gregorju il-Kbar , Omelija f’Eżekjelem 1,7,8.)

 

Il-Konċilju Vatikan II jitkellem dwar tliet modi mill-aktar essenzjali li bihom l-Ispirtu jmexxi lill-Knisja, u għaldaqstant tliet modi li fihom u bihom ‘tikber il-kelma’: permezz tal-meditazzjoni u l-istudju tal-fidili,  “‘bil-fehma profonda  li  l-Insara  jakkwistaw  tal-ħwejjeġ  spiritwali  bil-predikazzjoni  ta’  dawk  li flimkien mas-suċċessjoni  tal-Isqfijiet  irċevew  id-don  ċert  tal-verità  divina sakemm  il-kliem ta’ Alla jintemm għal kollox  fiha.” (Dei Verbum, 8).

 

F’dan il-kuntest, issa jsir aktar possibbli li wieħed jifhem sew il-kunċett ta’ “rivelazzjoni privata”, li tirreferi għad-dehriet u rivellazzjonijiet kollha li twettqu mit-tmiem tat-Testment il-Ġdid. Din hija l-kategorija li fiha jidħol il-messaġġ ta’ Fatima. Dwar dan tajjeb li nerġgħu naraw x’jgħid il-Katekiżmu tal-Knijsa Kattolika: “Tul iż-żmenijiet kien hemm rivelazzjonijiet, hekk imsejħa ‘privati’ u xi wħud minnhom ġew magħrufa mill-awtorità tal-Knisja iżda dawn m’humiex parti mid-depożitu tal-Fidi. L-għan tagħhom mhux li ‘ jtejbu’ r-Rivelazzjoni definittiva ta’ Kristu jew li din issir ‘sħiħa’ permezz tagħhom f’xi żmien tal-istorja tal-bniedem. Il-fidili, immexxijin mill-Maġisteru tal-Knisja, jafu jagħżlu, bis-sens tagħhom, u jilqgħu dak li f’dawn ir-rivelazzjonijiet ikun sejħa vera ta’ Kristu jew tal-Qaddisin tiegħu lill-Knisja. Il-Fidi Nisranijia ma tistax taċċetta xi ‘rivelazzjonijiet’ li jippretendu jgħaddu jew jikkoreġu r-Rivelazzjoni li tagħha l-qofol hu Kristu. Hu fil-każ ta’ xi reliġjonijiet mhux Insara, u ukoll ta’ xi setet ta’ żmienna li jibbażaw ruħhom fuq rivelazzjonijiet bħal dawn.”(67). Dan kollu jiċċara żewġ affarijiet:

 

1.    L-awtorità tar-rivelazzjonijiet privati hija essenzjalment differenti minn dik ċara u tonda tar-Rivelazzjoni pubblika. Din tal-aħħar titlob il-Fidi; fil-fatt fiha jkellimna Alla nnifsu bis-saħħa ta’ kliem uman u bil-medjazzjoni tal-Knisja. Il-Fidi f’Alla u fil-kelma Tiegħu hija differenti minn kull fidi oħra, fiduċja, jew opinjoni umana. Iċ-ċertezza li huwa Alla li qed jitkellem jagħtini l-konvinzjoni li jiena qiegħed f’kuntatt mal-verità nnfisha. Tagħtini dik il-konvinzjoni assoluta li hi ‘l fuq minn kull verifikazzjoni li jista’ jagħraf il-bniedem. Hija dik il-konvinzjoni assoluta li fuqha jien nista’ nibni ħajti u li fiha nafda ruħi waqt li nkun qed immut.

 

2.    Ir-rivelazzjoni privata hija għajnuna għal din il-fidi, u turi l-kredibilità tagħha preċiżament billi tmexxini lejn dik magħrufa bħala Rivelazzjoni pubblika. F’dan ir-rigward, il-Kardinal Prospero Lambertini, li wara sar Papa Benedittu XIV, jgħid fit-teżi klassika tiegħu, u li aktar tard saret  normattiva għall-beatifikazzjonijiet u għall-kanonizzazzjonijiet: “L-approvazzjoni tal-Fidi Kattolika mhiex minħabba r-rivelazzjonijiet approvati b’dan il-mod; anqas hija biss possibbli. Dawn ir-rivelazzjonijiet, sa ċertu punt, aktar ifittxu approvazzjoni tal-fidi umana li tħares lejhom b’ċerta prudenza li tqegħdhom quddiemna bħala probabbli u kredibbli fejn tidħol id-devozzjoni.”  It-Teologu Olandiż E. Dhanis, studjuż mill-aqwa f’dan il-qasam, jgħid fi ftit kliem, li l-approvazzjoni ekkleżjastika ta’ rivelazzjoni privata għandha tliet elementi: il-messaġġ ma jkun fih xejn kontra l-Fidi jew il-morali; huwa skont il-liġi li tagħmilha pubblika; u li l-fidili huma mitluba li jaċċettawha b’ċerta prudenza (E. Dhanis, Sguardo su Fatima e bilancio di una discussione, in La Civiltà Cattolica 104 (1953), II, 392-406, partikularment 397). Messaġġ tali jista’ jkun ta’ għajnuna ġenwina biex wieħed jgħin lil dak li jkun jifhem il-Vanġelu u jgħixu aħjar matul ċerti żmenijiet partikulari tal-ħajja; għaldaqstant dan il-messaġġ m’għandux jiġi mwarrab. Huwa għajnuna, imma m’hemm l-ebda obbligu li wieħed jagħmel użu minnu.

 

Il-prinċipju għall-verità u l-valur ta’ rivelazzjoni privata hu għaldaqstant li hu jqarrbek lejn Kristu nnifsu. Meta r-rivelazzjoni tbegħdna minnu, meta ssir indipendenti minnu jew turi lilha nfisha bħala mezz jew bħala mezz aħjar għas-salvazzjoni, aktar importanti mill-Vanġelu, allura din assultament mhijiex ġejja mill-Ispirtu s-Santu, li jmexxina aktar lejn il-qalba tal-Vanġelu u mhux il-bogħod minnu.

 

Dan ma jfissirx li r-rivelazzjoni privata ma toffrix aktar enfasi jew li tkattar aktar forom ta’ devozzjoni, jew li jsaħħaħ u tferrex forom antiki ta’ devozzjoni. Imma f’dan kollu jrid ikun hemm tkabbir ta’ Fidi, Tama, u Mħabba li huma l-unika mogħdija għas-salvazzjoni ta’ kulħadd. Nistgħu ngħidu wkoll li r-rivelazzjoniet privati joħorġu minn pjetà komuni u jħallu l-marka tagħhom, jistimulawha mill-ġdid u jiftħu t-triq għall-forom ġodda ta’ qima, ta’ rispett. Dan lanqas iwarrab l-fatt li joħolqu effett anki fil-liturġija, bħalma naraw fil-festi tal-Ġisem ta’ Kristu u tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù. Min-naħa ta’ kif wieħed jara l-ħaġa, ir-relazzjoni bejn Rivelazzjoni u rivelazzjonijiet privati tidher fir-relazzjoni bejn il-Liturġija u l-qima popolari: il-Liturġija hija l-kriterju, hija l-forma ħajja tal-Knisja sħiħa, mitmugħa direttament mill-Vanġelu. Id-devozzjoni popolari hija sinjal ta’ Fidi li qiegħda tifrex l-għeruq tagħha fil-qalb ta’ poplu b’tali mod li tilħqu fil-ħajja ta’ kuljum. Ir-reliġjożità popolari hija l-ewwel u l-mod fundamentali ta’ ‘inkulturazzjoni’ tal-Fidi. Filwaqt li hi trid dejjem tieħu t-tmexxija u d-direzzjoni tagħha mil-Liturġija, hi, min-naħa tagħha tagħni l-Fidi billi tinvolvi l-qalb.

 

B’hekk issa għaddejna minn klarifikazzjonijiet ta’ aspetti x’aktarx negattivi, ħaġa importanti li tibda biha, għal tifsira pożittiva tar-rivelazzjonijiet privati. Kif nistgħu nikklassifikawhom sew b’relazzjoni mal-Iskrittura?  Ta’ liema  kategorija teoloġika huma? L-eqdem ittra ta’ San Pawl li għadha teżisti, x’aktarx l-eqdem waħda mill-kitbiet tat-Testment il-Ġdid, L-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin, għalija turina lejn fejn għandna nimxu. L-Appostlu jgħid: “Ixxekklux l-Ispirtu, tmaqdrux il-profeziji. Ippruvaw kollox; it-tajjeb żommuh.” (5:19-21).  Matul kull żmien  il-Knisja rċeviet il-kariżma tal-profezija, li għandha tiġi skrutinizzata imma mhux  ittrattata b’disprezz jew mistmella.

 

Dwar dan il-punt, wieħed għandu jżomm f’moħħu li profezija fis-sens bibliku ma jfissirx li tħabbar il-futur imma li tfisser ir-rieda ta’ Alla għall-preżent, u għaldaqstant turi t-triq it-tajba li tieħdok lejn il-ġejjieni. Persuna li tħabbar dak li għandu jiġri tkun qed taqta’ l-kurżita tal-moħħ, li min-naħa tiegħu jkun irid jiġbed lura l-velu li jostor il-futur. Il-profeta jkellem lill-għomija tar-rieda u tar-raġuni, u jiddikjara r-rieda ta’ Alla bħala ħjiel u ħtieġa tal-mument. F’dan il-każ, tbassir tal-futur hu ta’ importanza sekondarja. Li hu ta’ bżonn, ċar u tond, tar-Rivelazzjoni, li tinteressani bis-sħiħ. Il-kelma profetika hija  twissija jew konsolazzjoni, jew it-tnejn flimkien.

 

F’dan il-każ hemm rabta bejn il-kariżma tal-profezija u l-kategorija tas- “sinjali taż-żmenijiet”, li l-Konċilju Vatikan II reġa’ dawwal mill-ġdid: “Uċuh b’oħra, tafu taqraw wiċċ is-sema, u wiċċ l-art ukoll; mela ż-żmien ta’ issa ma tafux tfissruh?” (Lq 12:56). F’dan il-qawl ta’ Ġesù, “is-sinjal taż-żmenijiet’ irid ikun mifhum bħala l-mogħdija li kien qed jieħu, naturalment irid jiġi mifhum li l-mogħdija hija Kristu nnifsu. Biex wieħed jinterpreta s-sinjali taż-żmenijiet fid-dawl tal-Fidi jfisser li tagħraf il-preżenza ta’ Kristu f’kull żmien. Fir-rivelazzjonijiet privati approvati mill-Knisja – u għaldaqstant anki ġewwa Fatima – dan hu l-essenzjal: huma jgħinnuna nifhmu s-sinjali taż-żmenijiet u nirreaġixxu għalihom bil-ħaqq permezz tal-Fidi.

 

L-istruttura antropoloġika tar-rivelazzjonijiet privati

 

S’issa, f’dawn ir-riflessjonijiet li tkellimna dwarhom ippruvajna nidentifikaw l-istat teoloġiku tar-rivelazzjonijiet privati. Qabel naċċettaw interpretazzjoni tal-messaġġ ta’ Fatima, irridu nippruvaw niċċaraw il-karattru antropoloġiku(psikoloġiku) tagħhom. F’dan il-qasam, l-antropoloġija teoloġika tiddistingwi tliet forom ta’ perċezzjoni jew viżjoni/dehra: dehra bis-sensi, u għaldaqstant perċezzjoni barranija tal-ġisem, perċezzjoni ġewwienija, u dehra spiritwali (visio sensibilis – imaginativa – intellectualis). Huwa ċar li fid-dehriet ta’ Lourdes, Fatima, u postijiet oħra mhiex kwistjoni ta’ perċezzjoni esterjuri normali tas-sensi: x-xbiehat u l-forom li jidhru mhumiex  xi ħaġa li qegħdin  fi spazju, bħal ngħidu aħna xi siġra jew xi dar. Dan hu assultament ċar, per eżempju, nieħdu l-każ tal-viżjoni tal-infern(li insibuha fl-ewwel parti tas-‘sigriet’  ta’ Fatima) jew il-viżjoni li hemm imfissra fit-tielet parti tas-‘sigriet’. Imma l-istess jista’ jingħad għall-viżjonijiet/dehriet oħra, speċjalment meta mhux kull min kien hemm rahom, imma biss l-istess  “viżjonarji”. Huwa wkoll ċar li mhiex kwistjoni ta’ “dehra/viżjoni” fil-moħħ, mingħajr immaġni/sura, bħalma jiġri f’livelli għolja ta’ mistiċiżmu. Għaldaqstant aħna qed nitkellmu dwar il-kategorija tan-nofs, perċessjoni ġewwienija.  Għall-viżjunarju, din il-perċessjoni żgur li għandha l-qawwa ta’ preżenza, li għal dik il-persuna hija daqs manifestazzjoni esterna għas-sensi.

 

Viżjoni interna ma tfissirx fantasija, li ma tkunx xejn aktar minn espressjoni ta’ immaġinazzjoni suġġettiva. Tfisser, sa ċertu punt, li r-ruħ tmisset minn xi ħaġa vera, reali, ferm lil hemm mis-sensi, li ma tistax tidher – li tara bis-saħħa tas-“sensi ġewwienija. Fiha hemm “oġġetti’’ veri, li jmissu lir-ruħ, anki jekk dawn l-“oġġetti”  ma jaqgħux taħt dawk li normalment jaqgħu taħt is-sensi tagħna. U hu għalhekk li hemm il-bżonn attenzjoni bir-reqqa għall-qalb, li normalment hi mwarrba minħabba l-pressjoni kbira tar-realtà esterna u tal-immaġini/xbiehat u ħsibijiet li jimlew lir-ruħ. Il-persuna hija mmexxija lil hinn minn dak li jidher minn barra u tkun milquta minn dimensjoni mill-aktar profonda ta’ realtà, li għall-istess persuna ssir viżibbli. Jista’ jkun li dan juri għaliex it-tfal huma dawk li l-aktar li jkollhom dawn id-dehriet: għax ir-ruħ tagħhom tkun għadha mqallba mill-inqas, u l-qawwiet ġewwienija tagħhom ta’ perċessjoni għadhom ma ġewx imdgħajfa. “Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib;” iwieġeb Ġesù bi frażi minn Salm 8(v.3)  għall-kritika tal-Qassisin il-Kbar u x-xjuħ, li kienu qiesu l-għajat tat-tfal ta’ “hosanna”  bħala mhux xierqa (ara Mattew 21:16).

 

Viżjoni ġewwienija” mhiex fantasija imma, kif ġa għedna, mod validu u veru ta’ verifikazzjoni. Imma għandha wkoll il-limitazzjonijiet tagħha. Anki f’viżjoni esterjuri l-element suġġettiv dejjem qiegħed hemm. Ma narawx l-oġġett innifsu, imma jiġi għandna minn ġol-filtri tas-sensi tagħna, li għandhom ix-xogħol ta’ qlib f’mod aktar konkret. Dan jidher aktar ċar fil-każ ta’ viżjoni ġewwienija, speċjalment meta hemm realtajiet li fihom infushom jisbqu l-orizzont tagħna. Is-suġġett, il-viżjunarju, hu involut  b’qawwa kbira. Hu jara sa kemm hu kapaċi jara, bil-mezzi ta’ rappreżentazzjoni u ta’ koxjenza li għandu. Fil-każ ta’ viżjoni ġewwienija, il-proċess tal-qalba hu aktar estensiv minn tal-viżjoni esterjuri, għaliex is-suġġett jaqsam b’mod essenzjali fil-formazzjoni tal-immaġni/xbieha li tidher. Hu jista’ jasal lejn l-immaġni fil-limiti tal-kapaċitajiet u tal-possibbiltajiet tiegħu.  Viżjonijiet/dehriet tali qatt mhuma sempliċiment ‘ritratti’ tad-dinja l-oħra, imma huma influwenzati bil-potenzjalijiet u l-limitajiet ta’ dak li sar konxju minnhom.

 

 

Dan kollu jidher ċar fil-viżjonijiet il-kbar tal-qaddisin kif ukoll fil-każ tad-dehriet li kellhom it-tfal ġewwa Fatima. L-immaġini/xbiehat kif tkellmu lkoll kemm huma  dwarhom mhumiex sempliċiment xi ħaġa tal-fantasija imma riżultat ta’ perċessjoni reali ta’ oriġini interjuri mill-ogħla. Imma dawn lanqas m’għandhom jitqiesu li bħallikieku għall-mument il-purtiera tad-dinja l-oħra ġiet miġbuda lura, bil-ġenna tidher bil-kobor kollu tagħha, kif xi ġurnata nittamaw li narawha meta niltaqgħu wiċċ imb wiċċ ma’ Alla.

 

Sa ċertu punt l-immaġini/xbiehat huma, biex ngħidu hekk, taħlita ta’ impuls ġej minn fuq u l-kapaċità li wieħed għandu biex jirċievihom bħal fil-każ tal-viżjonarji, f’dan il-każ, it-tfal. Għal din ir-raġuni, il-lingwa figurattiva tad-dehriet hi simbolika. F’dan ir-rigward, il-Kardinal Sodano stqarr: “(huma) ma jiddeskrivux id-dettalji dwar il-futur qisek qed tara kollox f’ritratt, imma jissentetizzaw u jgħaqqdu kollox fuq sfond wieħed, fatti li jimirħu matul iż-żmien f’numru ta’ drabi u ta’ tul ta’ żmien mhux speċifikat.”

 

L-għaqda sħiħa taż-żmien u l-post f’immaġini waħda hija tipika ta’ tali dehra/viżjoni, li fil-biċċa l-kbira tagħha tista’ tiġi ddeċifrata biss meta wieħed iħares lura lejn dak li jkun ġara. Mhux kull element tal-viżjoni għandu sens storiku speċifiku. Hija l-viżjoni/dehra fit-totalità tagħha li hi importanti, u d-dettalji għandhom jiġu meqjusa fuq il-bażi li l-immaġini/xbihat jitqiesu bħala ħaġa sħiħa.  L-element ċentrali tal-immaġini/xbieha hija rrivelata fejn hi ssir identikà ma’ dak li hu l-punt ċentrali tal-‘profezija’  Nisranija nnifisha fejn il-viżjoni/dehra ssir  ordni u gwida għar-rieda ta’ Alla.

 

Tentattiv biex tingħata tifsira tas-“sigriet” ta’ Fatima.

 

L-ewwel u t-tieni parti tas-“sigriet” ta’ Fatima ġa saru ħafna diskussjonijiet fuqhom u għaldastant m’hemmx għalfejn nerġgħu nitkellmu dwarhom hawnhekk. Nixtieq imma nagħti daqqa t’għajn ħafifa lejn punt interessanti. Għall-mument wieħed terribbli, it-tfal kellhom dehra tal-infern. Huma raw il-waqgħa “tal-erwieħ tal-imsejkna midinbin”. U wara ġew mgħarrfa għaliex  kellhom dak il-mument terribbli: “biex isalvaw l-erwieħ” -  biex juru t-triq tas-salvazzjoni. Hawnhekk jiġu f’moħħi l-ewwel kelmiet ta’ L-Ewwel Ittra ta’ San Pietru: “Waqt li tiksbu l-frott tal-Fidi tagħkom, li hu s-salvazzjoni ta’ ruħkom”(1:9).

Biex jintlaħaq dan l-għan, it-triq hija – b’sorpriża għall-poplu Anglosassonu u tad-dinja ta’ kultura Ġermaniża – devozzjoni lill-Qalb Immakulata ta’ Marija. Dan nistgħu nfissruh b’kumment qasir. Fl-ilsien bibliku, il-“qalb” tfisser iċ-ċentru tal-ħajja umana, il-punt fejn ir-raġuni, it-temperament, u s-sensività jiltaqgħu, fejn il-bniedem isib l-unità tiegħu, il-‘ħaġa waħda’ tiegħu innifsu, u l-orjentazzjoni ġewwienija tiegħu. Skont San Mattew 5:8, il-“qalb immakulata” hija qalb li, bil-grazzja ta’ Alla, ikun irnexxielha tagħmel l-unità ġewwienija tagħha perfetta u għaldaqstant “tara lil Alla”.  Li tkun ‘devot’ lejn il-Qalb Immakulata ta’ Marija, għaldaqstant, ifisser li tħaddan l-attitudni, l-imġiba ta’ din il-qalb, qalb li tagħmel il- ‘fiat’ --- “ikun li trid int”  --- il-qalba tal-ħajja ta’ dak li jkun. Ikun hemm min ma jaqbilx li npoġġu ‘mezz uman’  bejna u bejn Alla. Imma mbagħad niftakru li Pawlu ma qagħdx jaħsibha darbtejn biex jgħid lill-komunitajiet tiegħu: “Bil-qawwa kollha nitlobkom: ixbħu lili!” (1 Kor 4:16; Fil 3:17; 1 Tes 1:6; 2 Tes 3:7, 9). Fl-appostlu huma setgħu jaraw konkretament xi tfisser timxi wara Kristu. Imma, matul iż-żmenijiet, mingħand min qatt aħna nistgħu nitgħallmu aħjar jekk mhux mingħand Omm il-Mulej?

 

Issa niġu għat-tielet parti tas-‘sigriet’ ta’ Fatima li għall-ewwel darba qed jiġi ppubblikat sħiħ. Kif inhu ċar mid-dokument ippreżentat hawn, l-interpretazzjoni tal-Kardinal Sodano ppreżentata fi stqarrija tat-13 ta’ Mejju kienet ġiet mgħoddija, l-ewwel, personalment lis-Soru Luċija, li min-naħa tagħha, wieġbet li hi kellha d-dehra u mhux l-interpretazzjoni tagħha. Għaliha, l-interpretazzjoni ma kenitx tal-viżjonarju ‘mma tal-Knisja.  Madankollu, wara l- qrat dak li qal il-Kardinal Sodano, hi tħoss li din l-interpreatazzjoni taqbel ħafna mal-esperjenza li ġarrbet hi u li min-naħa tagħha hi tħoss li l-interpretazzjoni hija tajba. Min-naħa tagħna, b’dan li qed niktbu ser nippruvaw nidħlu aktar fil-fond fejn tidħol din l-interpretazzjoni, fuq il-bażi tal-prinċipji li ġa ppreżentajna.

 

Biex isalvaw l-erwieħ” huma t-tliet kelmiet, li nistgħu nqisuhom bħala l-bażi tal-ewwel u t-tieni parti tas-“sigriet” filwaqt li għat-tielet parti hija l-għajta jew karba li tinstema’ tliet darbiet: “Penitenza, Penitenza, Penitenza!” Hawnhekk jiġi f’moħħna il-bidu tal-Vanġelu: “u jgħid: “Iż-żmien huwa mitmum, u s-saltna ta’ Alla waslet: ‘Indmu u emmnu fil-Bxara t-tajba.”(Mk 1:15). Biex wieħed jifhem is-sinjali taż-żmien wieħed irid jaċċetta l-urġenza tal-penitenza – tal-konverżjoni – tal-Fidi. Din hija r-risposta t-tajba għal dan il-mument fl-istorja, karatterizzat bil-perikli kbar imsemmija fl-immaġni/xbihat li ġew ippreżentati waqt id-dehra. Nixtieq inżid xi ħaġa li qed niftakar: f’laqgħa li kelli mas-Soru Lucia qaltli li kienet qed tħoss aktar ċar li l-għan tad-dehriet kollha kien biex jgħinu lin-nies jikbru bis-sħiħ fil-fidi, fit-tama, u fl-imħabba – dak kollu li għaddew  minnu kien għal dan il-għan.

 

Issa ejjew neżaminaw aktar mill-qrib biċċa biċċa l-immaġini/xbihat. L-anġlu bix-xabla tħaġġeġ fuq ix-xellug ta’ Omm Alla tfakkarna  f’immaġni tali fil-Ktieb tal-Apokalissi. Dan jirrappreżenta t-tehdida tal-ġudizzju fuq id-dinja. Illum il-prospett li d-dinja tista’ tispiċċa rmied minn baħar ta’ nar mhiex xi ħaġa fantastika: il-bniedem innifsu, bl-invenzjonijiet tiegħu, ħoloq din ix-xabla tħaġġeġ. Il-viżjoni mbagħad turina l-qawwa li teħodha kontra din il-qawwa qerrieda – id-dija qawwija ta’ Omm Alla u, li minn dan b’ċertu mod toħroġ, l-għajta għall-penitenza. F’dan il-mod, l-importanza tal-ħelsien tal-bniedem joħroġ ċar: fil-fatt il-futur jista’ jitbiddel, u l-immaġni  li raw it-tfal mhux bħal meta naraw xi silta minn xi film li ser ikun għal wiri u jrid jintwera kif ħareġ mingħand min ipproduċieh. Hu żgur, li l-għan ewlieni tal-viżjoni hu biex jippreżentalna l-ħelsien u biex imexxi lill-istess ħelsien f’direzzjoni pożittiva. L-għan tal-viżjoni mhuxiex biex jurina xi film ta’ xi futur li bl-ebda mod ma jista’ jitbiddel.  It-tifsira hi kontra: l-għan hu biex jiġbor u jgħaqqad il-qawwiet tal-bidla fid-direzzjoni t-tajba. Għaldaqstant għandna nwarrbu kull tifsira fatalistika( li qiesna ma nistgħu nagħmlu xejn għax għalhekk iddestinati) tas-‘sigriet’, bħal, meta smajna li dak li ried joqtol lill-Papa fit-13 ta’ Mejju, 1981, kien sempliċiment strument tal-pjan divin immexxi mill-Providenza u ma kienx ħieles li ma jwettaqx dak  li fil-fatt għamel. Hemm ħafna affarijiet oħra, li bosta jsemmu li huma ddestinati, li nisimgħu dwarhom kuljum. Anzi, il-viżjoni/dehra titkellem dwar perikli u kif nistgħu nsalvaw minnhom. 

 

Il-frażijiet ta’ wara juru ċar ħafna l-karattru simboliku tad-dehra/tal-viżjoni. Alla jibqa’ bla qies, u huwa d-dawl li hu aqwa minn kull dehra li jkollna. Persuni umani jidhru qishom qegħdin ġo mera. Irridu dejjem inżommu f’moħħna l-limiti tal-viżjoni nnfisha, li hawnhekk huma murija viżwalment. Il-futur jidher sempliċiment “Bħalissa naraw bħallikieku f’mera mċajpra” (1Kor 13:12). Ejjew issa nitkellmu dwar l-immaġni/xbihat oħra individwali fid-dokument dwar is-“sigriet’. Il-post fejn niltaqgħu mal-azzjoni hu mfisser bi tliet simboli: muntanja wieqfa, belt kbira mġarrfa, u fl-aħħar nett salib kbir  xkatlat goff, kollu xtur. Il-muntanja u l-belt jissimbolizzaw l-arena tal-ġrajja tal-bniedem: ġrajja bħat- tlugħ mill-aktar iebes sal-quċċata tal-muntanja, ġrajja bħal ta’ arena ta’ kreattività umana u armonija soċjali, imma fl-istess waqt post ta’ qerda, fejn il-bniedem verament jeqred il-frott ta’ ħidmietu. Il-belt tista’ tkun il-post ta’ komunjoni u progress, imma wkoll ta’ periklu u tal-akbar theddid. Fuq il-muntanja hemm is-salib -  l-iskop, il-mira u l-gwida tal-ġrajja tal-bniedem. Is-salib ibiddel il-qerda f’salvazzjoni; hu qiegħed bħala sinjal tal-miżerja fil-ġrajja tal-bniedem imma hu wkoll qiegħed bħala wegħda għall-istess ġrajja.

                                                                               

F’din il-parti tad-dehra jitfaċċaw il-bnedmin: l-Isqof liebes l-abjad (“kellna l-impressjoni li kien il-Papa”), Isqfijiet oħra, qassisin, rġiel u nisa Reliġjużi, u rġiel u nisa ta’ kull kariga u ta’ kull livell soċjali. Il-Papa jidher li qiegħed jimxi qabel kulħadd, jirtogħod u batut minħabba l-waħx li hemm madwaru. Mhux biss id-djar huma nofshom imġarrfa, imma hu qed iterraq qalb l-iġsma mejtin. Hekk hi mfissra l-mogħdija tal-Knisja bħala Via Sagra, vjaġġ matul żmien ta’ vjolenza, qerda, u persekuzzjoni. Il-ġrajja ta’ seklu sħiħ hija ppreżentata f’din l-immaġni. Hekk kif il-postijiet tad-dinja huma mfissra b’mod sintetiku fiż-żewġ immaġni tal-muntanja u tal-belt, u qed jagħtu lejn is-Salib, hekk ukoll iż-żmiem hu ppreżentat b’mod ippressat.

Fil-viżjoni nistgħu nagħrfu l-aħħar seklu bħala seklu tal-martri, seklu tat-tbatijia u tal-persekuzzjoni għall-Knisja, seklu ta’ Gwerer Dinjija u ta’ bosta gwerer tal-post, bħal ngħidu aħna ċivili, etniċi, li ġew missielta bil-kbir fl-ahħar ħamsin sena u li ħolqu ħruxijiet u moħqrija kbira. Fil-‘mera’  ta’ din il-viżjoni naraw għaddejjin quddiemna x-xhieda tal-Fidi għaxar snin f’għaxar snin. Hawnhekk tajjeb li nsemmu’ frażi mill-ittra li Soru Luċija kitbet lill-Papa fit-12 ta’ Mejju 1982: “It-tielet parti tas-‘sigriet’ tirreferi għall-kliem tal-Madonna: “jekk le, hi(ir-Russja) ixxerred l-iżbalji tagħha madwar id-dinja kollha u dawn iqajmu gwerer u persekuzzjonijiet kontra l-Knisja. It-twajba jsofru l-martirju; il-Papa jsofri ħafna, bosta nazzjonjiet jisparixxu minn fuq wiċċ l-art”.

 

Fil-Via Sagra ta’ seklu sħiħ, il-persuna tal-Papa għandha rwol speċjali. Fit-tlugħ iebes tiegħu tal-muntanja bla dubju ta’ xejn naraw xi ħaġa li tgħodd għal bosta Papiet. Ibda minn Piju X sal-Papa preżenti, ilkoll qasmu bejniethom t-tbatijiet tas-seklu u għamlu minn kollox biex jibqgħu mexjin ‘l quddiem, minkejja kull diqa ta’ qalb, matul il-mogħdija li twassal sas-Salib. Fil-viżjoni, il-Papa jisfa maqtul flimkien mal-martri. Jista’ jkun li meta, wara l-attentat ta’ qtil tat-13 ta’ Mejju 1981, lill-Papa ġabulu l-kitba tat-tielet parti tas-‘sigriet’, ma jarax li dak li kien hemm miktub kien id-destintiegħu? Kien ferm qrib il-mewt, u hu stess fisser il-fatt li baqa’ ħaj b’dawn il-kelmiet: … “kienet id ta’ omm li mexxiet il-bulit biex għenet lill-Papa waqt dak l-uġigħ kollu jieqaf u ma jirfesx fuq l-għatba tal-mewt” (13 ta’Mejju 1994). 

 

Li hawnhekk “id ta’ omm” kienet  dawret id-direzzjoni ta’ dik il-bulit fatali juri għal darb’oħra li m’hemmx destin li ma jistax jitbiddel, li l-Fidi u t-talb huma qawwiet li jistgħu jinfluenzaw l-istorja u li fl-aħħar mill-aħħar it-talb hu ferm aktar qawwi minn kull bulit u li l-Fidi hija ferm aktar qawwija mill-armati.

 

Fl-aħħar parti tas-“sigriet” insibu immaġni/xbihat li Luċija setgħet rat f’kotba devozzjonali li ġew ispirati minn intuwizzjonijiet ta’ Fidi li ilhom jeżistu żmien twil. Hija viżjoni ta’ faraġ, li tipprova twassal minn ġrajja ta’ dmija u dmugħ għall-qawwa ta’ fejqan ta’ Alla. Taħt id-dirgħajn tas-Salib l-anġli jiġbru id-demm  tal-martri, u bih jagħtu l-ħajja lill-erwieħ li qed iterrqu lejn Alla. Hawnhekk, id-demm ta’ Kristu u d-demm tal-martri huma meqjusa bħala demm wieħed: id-demm tal-martri jinżel mid-dirgħajn tas-Salib. Il-martri jmutu f’komunjoni mal-Passjoni ta’ Kristu, u l-mewt tagħhom titwaħħad mal-mewt Tiegħu….”Jien issa nifraħ bit-tbatijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jiena ntemm f’ġismi dak li jonqos mit-tbatijiet ta’ Kristu għall-ġisem tiegħu li hi l-Knisja” (Kol 1:24).

 

Il-ħajja tagħhom stess saret Ewkaristija, parti mill-misteru taż-żerriegħa tal-qamħ li bil-mewt tagħha tagħti frott bil-bosta. Id-demm tal-martri hu ż-żerriegħa tal-Insara, qal Tertuljan. Hekk kif mill-mewt ta’ Kristu, mill-ferita ta’ ġenbu, twieldet il-Knisja, hekk ukoll il-mewt tax-xhieda tagħti l-frott għall-ħajja futura tal-Knisja. Għalhekk, il-viżjoni tat-tielet parti tas-‘sigriet’, tant ta’ diqa fil-bidu tagħha, tintemm  b’immaġni ta’ tama: l-ebda tbatija mhi għalxejn, u hija l-Knisja li tbati, il-Knisja tal-martri, li ssir il-plier għall-bniedem fit-tfittxija tiegħu għall-Alla. Id-dirgħajn mimlija mħabba ta’ Alla jilqgħu mhux biss lil dawk li jbatu bħal Lażżru, li sab faraġ kbir hemmhekk u misterjożament jirrappreżenta lil Kristu, li xtaq isir għalina l-imsejken Lażżru. Hemm xi ħaġa oħra: mit-tbatija tax-xhieda toħroġ il-purifikazzjoni u qawwa li ġġedded, għaliex it-tbatija hija l-attwalizzazzjoni tat-tbatija ta’ Kristu nnifsu u komunikazzjoni fl-hawnhekk u issa tal-effett salvifiku tagħha.

 

U issa niġu għall-aħħar mistoqsija: X’inhi tifsira tas- ‘sigriet’ ta’ Fatima fit-totalità tiegħu(fit-tliet partijiet tiegħu)?  X’jgħidilna? L-ewwel nett irridu niddikjaraw mal-Kardinal Soldano: “”il-ġrajjiet li t-tielet parti tas-“sigriet” ta’ Fatima jirreferi għalihom huma parti mill-passat”. Sa ċertu punt kif il-ġrajjiet individwali huma ‘impinġija’ , huma  tal-passat. Dawk li stennew xi rivelazzjonijiet apokalittiċi u eċċitanti dwar l-aħħar tad-dinja jew x’ser jiġri ‘l quddiem mal-medda taż-żmien żgur li huma diżappuntati. Fatima ma taqtagħlniex il-kurżità tagħna  b’dan il-mod, bħalma l-Fidi Nisranija kollha kemm hi qatt ma tista’ ssir sempliċimrnt xi ħaġa ta’ kurżità.

 

Fl-aħħar nett nixtieq insemmi espressjoni oħra ferm importanti tas-“sigriet” li ġustament saret famuża ħafna: “il-Qalb Immakulata tiegħi toħroġ rebbieħa”. X’ifisser dan? Il-Qalb miftuħha għal Alla, ippurifikata bil-kontemplazzjoni ta’ Alla, hija aqwa minn kull kanun u minn kull tip ta’ arma. Il-‘fiat’ , l-‘iva’, ta’ Marija, il-kelma li ħarġet minn qalbha, biddlet l-istorja tad-dinja, għax  biha ġie s-Salvatur fid-dinja – għaliex, grazzi għall- “Iva” tagħha, Alla seta’ jsir bniedem fid-dinja tagħna u jibqa’ hekk għaż-żmenijiet kollha.

 

Ix-Xitan għandu s-setgħa f’din id-dinja, bħal ma naraw u nesperjenzjaw il-ħin kollu; hu għandu s-setgħa għax il-ħelsien tagħna ġġelgħna nimirħu l-bogħod minn Alla. Imma ladarba Alla nnifsu ħa qalb bħal tagħna u b’hekk mexxa l-ħelsien tagħna lejn dak li hu tajjeb, il-ħelsien biex nagħżlu l-ħażin m’għadx baqagħlu l-aħħar kelma. Minn dak il-ħin ‘l hawn, il-kelma li tisboq fuq kollox hija din: “Dawn il-ħwejjeġ għedthomlkom ħalli bija jkollkom is-sliem. Fid-dinja tbatu jkollkom. Iżda agħmlu l-qalb: jien rbaħt id-dinja!” (Ġw 16:33).

 

Il-messaġġ ta’ Fatima jistedinna biex nafdaw f’din il-wegħda.

 

Joseph Kardinal Ratzinger

Prefett tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi.

 

 

Home          |          Email          |                                                                                                                     Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta