Home          |          Email          |                                                                                                                     Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta

Stampa test biss ...>

 

 

MARIJA LI TITLOB MAL-POPLU 

Ħsibijiet għal waqt il-Mixja ta’ Fidi

flimkien ma’ Marija, Sultana tal-Familja

15 ta’ April 2011

 

DAĦLA

 

Kważi eżattament sena ilu, fit-18 t’April 2010, meta ġie jżurna l-Qdusija Tiegħu l-Papa Bendittu XVI, f’riġlejn ix-xbieha tal-Madonna ta’ Pinu wara l-quddiesa li saret fuq il-Fosos tal-Furjana, il-Papa preżenta warda tad-deheb lill-Madonna u fl-istess ħin waslilna dan il-messaġġ:

 

“Meta intom tirringrazzjaw, meta jkollkom intenzjonijiet partikolari tat-talb, u meta titolbu l-protezzjoni tas-sema għall-maħbubin tagħkom, hija d-drawwa tagħkom li dduru lejn l-Imqadda Verġni Marija, Omm il-Knisja u Omm tagħna. Jien naf bid-devozzjoni partikolari tal-poplu Malti lejn Omm Alla, espressa b’fervur kbir lill-Madonna ta’ Pinu, u għalhekk għandi pjaċir nieħu l-okkażjoni biex nitlob quddiem ix-xbieha tagħha miġjuba hawn apposta minn Għawdex għal din l-okkażjoni.

Jien nieħu wkoll pjaċir nippreżenta Warda tad-Deheb lilha, bħala sinjal tal-imħabba filjali li naqsmu lejn Omm Alla.  Nitlobkom b’mod partikolari li titolbuha taħt it-titlu “Sultana tal-Familja”, titlu miżjud mal-Litanija ta’ Loreto mill-maħbub predeċessur tiegħu, il-Papa Ġwanni Pawlu II, li f’aktar minn okkażjoni waħda żar dawn ix-xtut.”

 

Bħalma komunita’ nisranija f’Malta jeħtieġ li nilqgħu l-istedina tal-Vigarju ta’ Kristu fostna biex nitolbu lil Marija, b’mod partikolari, bħala s-Sultana tal-Familja. Forsi l-isbaħ mod kif aħna nistgħu nilqgħu din l-istedina hija billi nitolbu r-Rużarju fil-familja u għall-familja.  Dan kien l-appell imħeġġeġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II – dalwaqt Beatu – fis-sena iddedikata lir-rużarju (2002-2003). 

 

Din is-sena, il-Mixja ta’ Fidi li se nagħmlu ma’ Marija Addolorata, hija waħda partikulari ħafna. Se nkunu qed nitolbu l-interċessjoni ta’ Marija għal pajjiżna, għas-soċjeta’ Maltija, u għall-familja Maltija li hija l-pedament tas-soċjeta’. Id-dulur ta’ Marija, kważi elfejn sena ilu, kien minħabba l-Passjoni u l-Mewt ta’ Binha Ġesù. Tista’ omm ta’ din l-art ma tbatix u tibki u jkollha qalbha maqsuma quddiem il-kefrija murija lil binha? Mhux hekk tagħmel kull omm? Marija tbati ma’ Binha Ġesù. Hi baqgħet wieqfa taħt is-salib tal-Feddej. Marija – għalkemm glorjuża fis-sema – illum xorta għandha qalbha maqsuma quddiem l-uġigħ tal-familji.

Marija turi kompassjoni kbira u tieqaf magħna, speċjalment fejn hemm il-firda u d-dnub. Imma Marija tfakkarna fil-kliem li qalet lill-qaddejja fit-tieġ ta’ Kana, “Agħmlu dak li jgħidilkom hu”. Marija llum tfakkarna fir-rieda ta’ Alla favur iż-żwieġ kif ħalqu Hu. Marija tfakkarna fir-responsabilta’ tagħna li nagħmlu minn kollox biex inħarsu l-Vanġelu taż-żwieġ u l-familja.

 

 

INVOKAZZJONIJIET

 

Marija, Omm Ġesù, veru Alla u veru bniedem... Itlob għalina.

Marija, magħżula mill-eternita’ biex tkun Omm Alla... Itlob għalina.

Marija, meħlusa minn kull dnub... Itlob għalina.

Marija, imtellgħa fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem... Itlob għalina.

Marija, dixxiplu perfett tal-Mulej... Itlob għalina.

Marija, dejjem attenta għall-ħtiġijiet tagħna l-bnedmin... Itlob għalina.

Marija, mistiedna għat-tieġ f’Kana tal-Galileja... Itlob għalina.

Marija, sensittiva meta naqas l-inbid fit-tieġ ta’ Kana... Itlob għalina.

Marija, li ħeġġiġt lil Ibnek jagħmel l-ewwel miraklu tiegħu f’Kana...

Itlob għalina.

Marija, Sultana tal-Familja... Itlob għalina.

Marija, Omm il-Familja Maltija... Itlob għalina.

Marija, ħares il-Familja Maltija minn kull ma jheddidha... Itlob għalina.

Marija, żomm il-miżżewġin magħqudin bejniethom b’rabta’ ta’ fedelta’..

                                                                                      Itlob għalina.

Marija, kattar il-għaqda bejn il-ġenituri u wliedhom... Itlob għalina.

Marija, agħmel li nibqgħu ngħożżu l-liġi ta’ Alla dwar iż-żwieġ u

                                                                   l-familja... Itlob għalina.

Marija, idħol għalina... Marija idħol għalina.

Marija, isma’ t-talba tagħna!... Marija, isma’ t-talba tagħna!

 

 

INNUJitkanta innu Marjan jew numru ta’ strofi minn Stabat Mater  - Wieqfa kienet imbikkija.

            Ara t-test kollu ta' Stabat Mater bil-Malti ... ikklikkja hawn .... >

 

Il-familja fi żminijietna tinsab taħt diversi attakki li jmorru kontra d-dinjita taż-żwieġ u l-familja, fosthom id-divorzju u l-abort. Konxji li, kif jgħallimna l-appostlu missierna San Pawl, “il-ġlieda tagħna m’hijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-Setgħat, kontra l-Qawwiet, kontra l-Prinċpijiet ta’ din id-dinja ta’ dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jgħammru fil-wisa’ tas-smewwiet” (Efes 6, 12), jeħtieġ li nagħtu widien għal kliem il-Papa Benedittu XVI waqt li kien qed isellem lill-pellegrini tal-lingwa taljana fl-udjenza ġenerali tal-6 t’Ottubru 2010, meta qalilhom li “ir-rużarju huwa talba partikolari tal-Knisja u arma spiritwali għal kull wieħed minnha”. 

 

F’din it-taqbida, San Pawl iħeġġiġna biex nitolbu: “Itolbu dejjem fl-Ispirtu, b’kull xorta ta' talb u f'kull ħtieġa, ishru fih bla ma tieqfu, u itolbu għall-ħtiġiet tal-qaddisin kollha” (Efes 6, 18).  It-talba tar-rużarju issir tassew talba partikolari tal-Knisja!

 

Benedittu XVI qalilna wkoll li r-rużarju huwa “arma spiritwali”.  Dan għaliex ir-rużarju huwa talba mibnija fuq il-Kelma ta’ Alla.  Dwar il-Kelma, San Pawl jgħidilna: “aqbdu x-xabla ta’ l-Ispirtu li hi l-kelma ta' Alla” (Efes 6, 17).  F’dan id-dawl, ir-rużarju huwa tassew ix-xabla tal-Ispirtu! 

 

Mis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla, titnissel il-fidi: “il-fidi, mela, tiġi mis-smigħ, u s-smigħ mix-xandir tal-kelma ta’ Kristu.” (Rum 10, 17).  Fit-taqbida tagħna kontra l-ħażen il-fidi hija t-tarka tagħna: “ħudu f'idejkom it-tarka tal-fidi; li biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-Ħażin” (Efes 6, 16). F’dan id-dawl ir-rużarju huwa tassew it-tarka tagħna!

 

 

F’dan id-dawl u biex nagħtu widien għas-sejħa ta’ Ġwanni Pawlu II ħalli nagħrfu r-rużarju bħala talba biblika tal-familja u għall-familja, illum f’din il-mixja ta’ fidi mal-Madonna tad-Duluri, se nużaw ħames siltiet mill-Kelma ta’ Alla li jxandrulna aspetti minn dak li nistgħu nsejħulu l-Evanġelju tal-Familja. Jekk dawn is-siltiet nitolbu bihom mal-Verġni Marija, l-Immakulata Kunciżżjoni, Imtellgħa fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem, u s-Sultana tal-Familja, fil-familji, parrocci, għaqdiet u movimenti tagħna, ikun mezz biex, bil-qawwa tat-talb, insaħħu l-familji tagħna u fl-istess ħin nintercedu għall-familji kollha. 

 

Il-familji li jagħmlu dan ikunu qed jilqgħu l-istedina tal-Isqfijiet tagħna meta fl-Ittra Pastorali għar-Randan 2011, Loġika ta’ Alla – Loġika ta’ Kristu,  kitbulna: “Iktar ma ż-żwieġ ta’ koppja jkun sabiħ, iktar għandha tħossha msejħa biex tħares b’imħabba lejn dawk  li qegħdin ibatu mill-falliment taż-żwieġ tagħhom u tagħti s-sehem tagħha biex tgħinhom”.  Din l-istess ittra huma għalquha: “Naqsmu magħkom il-missjoni biex nitolbu lil Alla l-Missier, flimkien ma’ Sidna Ġesù Kristu, bl-interċessjoni ta’ Sidtna Marija, biex nibnu dan il-Pjan b’qima lejn Alla l-Missier”. Jalla it-talba tar-rużarju tkun wieħed mill-mezzi biex inwettqu din il-missjoni.

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

Fl-isem tal-Missier u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu. Amen.

 

Alla tagħna, isma’ t-talb tagħna,

eħles għinna u ieqaf magħna.

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien fil-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem.  Amen.

 

Qabel it-tħabbira ta’ kull misteru

 

Marija Santissima wrina li inti ommna:

għalik jisma’ t-talb tagħna,

dak li twieled għalina

u ried ikun bniedem bħalna. 

 

O Ġesù tiegħi, aħfrilna dnubietna,

eħlisna min-nar ta’ l-infern,

ħu l-ġenna l-erwieħ kollha,

l-aktar dawk li għandhom bżonn

tal-ħniena tiegħek.   

 

Wara r-riflessjoni ta’ kull misteru tintalab it-talba tal-Missierna, Sliema għal għaxar darbiet u Glorja.

 

 

L-Ewwel Misteru: Il-ħolqien tal-familja

 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

(Ġen 2, 7, 21-24; 1, 27-28)

 

Il-Mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab ta' l-art u nefahlu fi mnifsejh nifs il-ħajja,        u l-bniedem sar ħlejqa hajja… U l-Mulej Alla tefa’ nagħsa tqila fuq il-bniedem; u dan raqad. U hadlu wahda minn kustiljih u flokha mlieh bil-laham. U l-Mulej Alla sawwar il-kustilja, li kien ha mill-bniedem, f'mara u giebha lill-bniedem.  Mbaghad il-bniedem qal:  “Din id-darba din hi għadma minn għadmi,  u laham minn lahmi,  ghalhekk tissejjah mara,  ghax mir-ragel ittiehdet hi.” Għalhekk ir-ragel ihalli lil missieru u lil ommu u jinghaqad ma' martu u jsiru gisem wiehed… Alla halaq il-bniedem fuq xbihietu fuq xbihat Alla halqu, ragel u mara halaqhom.  U berikhom Alla u qalilhom: “Nisslu u oktru, u imlew l-art”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

Inroddu ħajr lil Alla

 

 

Riflessjoni mill-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex għar-Randan 2011

 

Alla kellu pjan għaż-żwieġ u l-familja. Kien l-ikbar don li Alla ta lill-bniedem. Dan il-pjan kien ibbażat fuq id-dinjita’ ta’ kull bniedem, raġel u mara, li tiġi mhux minn kultura iżda għax ġew maħluqin indaqs xbieha ta’ Alla; id-don ta’ Alla tal-mara lir-raġel u tar-raġel lill-mara; il-ġibda li poġġa fil-bniedem li mbagħad il-bniedem jeħodha f’idejh u jagħmilha mħabba stabbli – “ġisem wieħed”. Dan il-pjan kollu sawru Alla biex permezz tiegħu jitwieldu bnedmin ġodda mdawrin minn din l-istabbilita’ ta’ mħabba fit-tnissil u t-trobbija tagħhom (ara Ġen 1 u 2). Tant huma marbutin ma’ xulxin l-elementi kollha ta’ dan il-pjan, li meta żwieġ jitkisser dan il-ġid jintilef.

 

 

Silta mill-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Familja, Familiaris Consortio (para. 28)

 

Alla, bil-ħolqien tar-raġel u l-mara xbieha tiegħu, temm u wassal għall-perfezzjoni egħmil idejh.  Sejħilhom biex b’mod speċjali jissieħbu f’imħabbtu u f’setgħetu wkoll bħala Ħallieq u Missier, biex bit-tisħib ħieles u responsabli tagħhom jingħata d-don tal-ħajja lill-bniedem.  “Berikhom Alla u qalilhom:  ‘Nisslu u tkattru u imlew l-art, u aħkmu fuqha”. Il-ħidma fundamentali tal-familja hi għalhekk is-servizz għall-ħajja biex tul il-ġrajja kollha tal-bniedem isseħħ il-barka mogħtija fil bidu mil-Ħallieq ta’ kollox u, permezz tat-tnissil, ix-xbieha ta’ Alla tgħaddi minn bniedem għal ieħor.

 

 

TALBA

 

Nitolbuk Mulej Ġesù biex il-bnedmin kollha ta’ rieda tajba jagħrfu d-don u s-sbuħija taż-żwieġ u biex tbierek lill-miżżewġin bid-don tal-ulied.   Agħti d-dawl lis-socjeta’ tagħna biex tgħożż u tiddefendi l-ħajja mill-mument tat-tnissil sal-mewt.

 

Missierna, Sliema (x10), Glorja

 

INVOKAZZJONIJIET

 

Marija, Omm Ġesù, veru Alla u veru bniedem... Itlob għalina.

Marija, magħżula mill-eternita’ biex tkun Omm Alla... Itlob għalina.

Marija, meħlusa minn kull dnub... Itlob għalina.

Marija, imtellgħa fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem... Itlob għalina.

Marija, dixxiplu perfett tal-Mulej... Itlob għalina.

Marija, dejjem attenta għall-ħtiġijiet tagħna l-bnedmin... Itlob għalina.

Marija, mistiedna għat-tieġ f’Kana tal-Galileja... Itlob għalina.

Marija, sensittiva meta naqas l-inbid fit-tieġ ta’ Kana... Itlob għalina.

Marija, li ħeġġiġt lil Ibnek jagħmel l-ewwel miraklu tiegħu f’Kana... Itlob għalina.

Marija, Sultana tal-Familja... Itlob għalina.

Marija, Omm il-Familja Maltija... Itlob għalina.

Marija, ħares il-Familja Maltija minn kull ma jheddidha... Itlob għalina.

Marija, żomm il-miżżewġin magħqudin bejniethom b’rabta’ ta’ fedelta’.. Itlob għalina.

Marija, kattar il-għaqda bejn il-ġenituri u wliedhom... Itlob għalina.

Marija, agħmel li nibqgħu ngħożżu l-liġi ta’ Alla dwar iż-żwieġ u l-familja... Itlob għalina.

Marija, idħol għalina... Marija idħol għalina.

Marija, isma’ t-talba tagħna!... Marija, isma’ t-talba tagħna!

 

 

Innu Marjan (jew strofi minn Stabat Mater)

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

It-Tieni Misteru: Iż-żwieġ bħala għaqda li ma tinħallx

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

(Mt 19, 3-9)

 

Resqu fuqu xi Fariżej biex iġarrbuh, u qalulu: “Jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa, tkun xi tkun?” Iżda hu qalilhom: “Ma qrajtux li sa mill-bidu l-Ħallieq għamilhom raġel u mara, u qal, “Minħabba f’hekk raġel iħalli lil missieru u ‘l ommu u jingħaqad ma’ martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed?’ Għalhekk m’humiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla ma għandux jifirdu l-bniedem.” Qalulu: “Mela allura għaliex ordna Mose’ li żewġha jagħtiha l-kitba tad-divorzju u jibgħatha?” Qalilhom: “Kien minħabba l-ebusija ta' qalbkom li Mose’ takom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom. Iżda ma kienx hekk mill-bidu.  U ngħidilkom, li min jibgħat lil martu - barra l-każ ta’ żwieġ ħażin - u jiżżewweġ oħra jkun ħati ta' adulterju.”

 

Il-Kelma tal-Mulej

It-Tifħir lilek Kristu

 

Riflessjoni mill-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex għar-Randan 2011

Ġesù ġie affrontat minn grupp ta’ Fariżej li kellmuh fuq id-divorzju. Ġesù juri fit-tweġiba tiegħu li hu mweġġa’. Ir-raġuni tal-weġgħa tiegħu kienet tixbah lil dik ta’ Alla fl-għażla li għamlu Adam u Eva. Il-Fariżej iktar emmnu li jistgħu jibnu soċjeta’ aħjar jekk tiġi bbażata fuq il-possibiltà tad-divorzju milli jekk tibniha fuq l-istabbilita’ taż-żwieġ. 

Erġajna għal deċiżjoni fundamentali għan-Nisrani: nemmen u nimxi fuq il-pjan u l-loġika ta’ Alla fil-ħolqien għal għaqda sħiħa bejn raġel u mara li jsiru “ġisem wieħed”, jew fuq il-loġika umana maqtugħa minn Alla li tinsab fit-tkissir ta’ din l-għaqda permezz tad-divorzju? Ir-realta’ ta’ madwarna fejn soċjetajiet għażlu din il-loġika umana twassalna biex nieħdu deċiżjoni personali.  Irridu naraw jekk soċjeta’ bid-divorzju tagħtix ġejjieni aħjar lis-soċjeta’ aktar milli tibniha madwar stabbilità taż-żwieġ u tinvesti fiha biex tibniha.

F’dan, in-Nisrani ma għandux jibża’ li jkun differenti minn ħsibijiet oħrajn għaliex jaf li, anki jekk ikun waħdu quddiem id-dinja, ma jkunx waħdu quddiem Alla. Hija ta’ konsolazzjoni kbira li jkun għamel din l-għażla quddiem Alla, anki jekk ikollu jħallas dan il-prezz.

TALBA

Nitolbuk Mulej Ġesù biex, bl-intercessjoni ta’ Marija, is-socjeta’ tagħna tagħraf tipproteġi u tippromovi żwieġ li jibqa’ għal dejjem skont il-pjan tiegħek għall-bniedem.

Missierna, Sliema (x10), Glorja

INVOKAZZJONIJIET

Marija, Omm Ġesù, veru Alla u veru bniedem... Itlob għalina.

Marija, magħżula mill-eternita’ biex tkun Omm Alla... Itlob għalina.

Marija, meħlusa minn kull dnub... Itlob għalina.

Marija, imtellgħa fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem... Itlob għalina.

Marija, dixxiplu perfett tal-Mulej... Itlob għalina.

Marija, dejjem attenta għall-ħtiġijiet tagħna l-bnedmin... Itlob għalina.

Marija, mistiedna għat-tieġ f’Kana tal-Galileja... Itlob għalina.

Marija, sensittiva meta naqas l-inbid fit-tieġ ta’ Kana... Itlob għalina.

Marija, li ħeġġiġt lil Ibnek jagħmel l-ewwel miraklu tiegħu f’Kana... Itlob għalina.

Marija, Sultana tal-Familja... Itlob għalina.

Marija, Omm il-Familja Maltija... Itlob għalina.

Marija, ħares il-Familja Maltija minn kull ma jheddidha... Itlob għalina.

Marija, żomm il-miżżewġin magħqudin bejniethom b’rabta’ ta’ fedelta’.. Itlob għalina.

Marija, kattar il-għaqda bejn il-ġenituri u wliedhom... Itlob għalina.

Marija, agħmel li nibqgħu ngħożżu l-liġi ta’ Alla dwar iż-żwieġ u l-familja... Itlob għalina.

Marija, idħol għalina... Marija idħol għalina.

Marija, isma’ t-talba tagħna!... Marija, isma’ t-talba tagħna!

Innu Marjan (jew strofi minn Stabat Mater)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

It-Tielet Misteru: Il-Maħfra fiż-zwieġ

 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

(Ġw 8, 3-11)

 

Il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: “Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-Liġi tagħna Mose’ ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int, imma, xi tgħid?” Dan qaluhulu biex iġarrbuh, ħalli jkollhom fuqiex jixluh. Imma Ġesù tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: “Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-ewwel ġebla.”  U raġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ, u Ġesù baqa' waħdu mal-mara, wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: “Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak?” “Ħadd, Sinjur,” qaltlu. “Mela anqas jien ma nikkundannak," qalilha Ġesù. "Mur, u mil-llum 'il quddiem tidnibx iżjed.”

 

Il-Kelma tal-Mulej

It-Tifħir lilek Kristu

 

 

Riflessjoni mill-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex għar-Randan 2011

 

Ġesù, li ġie mibgħut mingħand Alla l-Missier f’din id-dinja li hija imperfetta, għallimna u wriena li iktar ma ppriedka dan il-pjan ta’ Alla f’kollox, iktar kien juri l-imħabba tiegħu lejn dawk li jfallu fih biex ikunu jistgħu jirritornaw lejn it-tajjeb. Meta Ġesù lill-mara li nqabdet fl-adulterju ma kkundannahiex imma qalilha biex ma tidnibx iżjed, hu juri l-imħabba ta’ Alla l-Missier lejn dawk li jonqsu biex jagħtihom ċans ħalli jerġgħu jittamaw fih. 

 

 

TALBA

 

Nitolbu Mulej Ġesù għal dawk li jħossuhom traduti u mweġġgħin fiż-żwieġ biex jircievu l-fejqan tiegħek ħalli jkunu jistgħu jagħtu l-maħfra.  Nitolbuk ukoll għal dawk li weġġgħu lil ħaddieħor biex jindmu, jircievu l-maħfra tiegħek u jitolbu maħfra lil min weġġgħu.

 

Missierna, Sliema (x10), Glorja

 

INVOKAZZJONIJIET

 

Marija, Omm Ġesù, veru Alla u veru bniedem... Itlob għalina.

Marija, magħżula mill-eternita’ biex tkun Omm Alla... Itlob għalina.

Marija, meħlusa minn kull dnub... Itlob għalina.

Marija, imtellgħa fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem... Itlob għalina.

Marija, dixxiplu perfett tal-Mulej... Itlob għalina.

Marija, dejjem attenta għall-ħtiġijiet tagħna l-bnedmin... Itlob għalina.

Marija, mistiedna għat-tieġ f’Kana tal-Galileja... Itlob għalina.

Marija, sensittiva meta naqas l-inbid fit-tieġ ta’ Kana... Itlob għalina.

Marija, li ħeġġiġt lil Ibnek jagħmel l-ewwel miraklu tiegħu f’Kana... Itlob għalina.

Marija, Sultana tal-Familja... Itlob għalina.

Marija, Omm il-Familja Maltija... Itlob għalina.

Marija, ħares il-Familja Maltija minn kull ma jheddidha... Itlob għalina.

Marija, żomm il-miżżewġin magħqudin bejniethom b’rabta’ ta’ fedelta’.. Itlob għalina.

Marija, kattar il-għaqda bejn il-ġenituri u wliedhom... Itlob għalina.

Marija, agħmel li nibqgħu ngħożżu l-liġi ta’ Alla dwar iż-żwieġ u l-familja... Itlob għalina.

Marija, idħol għalina... Marija idħol għalina.

Marija, isma’ t-talba tagħna!... Marija, isma’ t-talba tagħna!

 

Innu Marjan (jew strofi minn Stabat Mater)

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

Ir-Raba’ Misteru: Marija: Omm u Sultana tal-Familja

 

 

 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

(Ġw 19, 25-27)

 

Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta’ Kleofa, u Marija ta’ Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: “Mara, hawn hu ibnek.” Mbagħad qal lid-dixxiplu: “Hawn hi ommok.” U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.

 

Il-Kelma tal-Mulej

It-Tifħir lilek Kristu

 

 

 

 

 

 

Silta mill-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Familja, Familiaris Consortio (para. 61):

 

Il-vera devozzjoni lejn il-Madonna, li tidher fir-rabta sħiħa u fix-xebħ bil-qalb kollha ma’ l-imġieba spiritwali tal-Verġni Mqaddsa, issir strument mill-aqwa li jżomm sħiħa l-għaqda fl-imħabba tal-fmilja u jġib ‘l quddiem l-ispiritwalita’ tal-miżżewġin u tal-familja.  Marija, Omm Kristu u Omm il-Knisja, hi wkoll b’mod speċjali Omm il-familji nsara, Omm il-knejjes tad-dar.

 

Talba

 

Mulej Ġesù, għinna nilqgħu lil Marija bħala l-omm u s-sultana tal-familji tagħna.  Agħmel li nimxu fuq l-eżempju tagħha fil-ħajja ta’ Nazaret.  Nafdaw taħt il-ħarsien tagħha l-familji kollha. Bl-intercessjoni ta’ Marija, nitolbuk biex fil-ħniena tiegħek tiġbed lura lejk dawk il-membri tal-familji tagħna li tbiegħdu minnek.

 

Missierna, Sliema (x10), Glorja

 

 

INVOKAZZJONIJIET

 

Marija, Omm Ġesù, veru Alla u veru bniedem... Itlob għalina.

Marija, magħżula mill-eternita’ biex tkun Omm Alla... Itlob għalina.

Marija, meħlusa minn kull dnub... Itlob għalina.

Marija, imtellgħa fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem... Itlob għalina.

Marija, dixxiplu perfett tal-Mulej... Itlob għalina.

Marija, dejjem attenta għall-ħtiġijiet tagħna l-bnedmin... Itlob għalina.

Marija, mistiedna għat-tieġ f’Kana tal-Galileja... Itlob għalina.

Marija, sensittiva meta naqas l-inbid fit-tieġ ta’ Kana... Itlob għalina.

Marija, li ħeġġiġt lil Ibnek jagħmel l-ewwel miraklu tiegħu f’Kana... Itlob għalina.

Marija, Sultana tal-Familja... Itlob għalina.

Marija, Omm il-Familja Maltija... Itlob għalina.

Marija, ħares il-Familja Maltija minn kull ma jheddidha... Itlob għalina.

Marija, żomm il-miżżewġin magħqudin bejniethom b’rabta’ ta’ fedelta’.. Itlob għalina.

Marija, kattar il-għaqda bejn il-ġenituri u wliedhom... Itlob għalina.

Marija, agħmel li nibqgħu ngħożżu l-liġi ta’ Alla dwar iż-żwieġ u l-familja... Itlob għalina.

Marija, idħol għalina... Marija idħol għalina.

Marija, isma’ t-talba tagħna!... Marija, isma’ t-talba tagħna!

 

Innu Marjan (jew strofi minn Stabat Mater)

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

Il-Ħames Misteru: L-Ewkaristija u l-Familja

 

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

(Mt 26:26-28)

 

Huma u jieklu, Ġesù ħa l-ħobż f’idejh, qal il-barka, qasmu, newwlu lid-dixxipli u qal: “Ħudu, kulu, dan hu ġismi.” Mbagħad ħa l-kalci f’idejh, radd il-ħajr, newwlilhom il-kalci u qal: “Ixorbu lkoll minnu. Għax dan huwa demmi, id-demm tal-Patt, li jixxerred għall-kotra għall-maħfra tad-dnubiet.”

 

Il-Kelma tal-Mulej.

It-Tifħir lilek Kristu

 

 

Silta mill-Ittra lill-Familji tal-Papa Ġwanni Pawlu II (para. 18):

 

L-Ewkaristija hi tassew Sagrament ta’ l-għaġeb.  Fiha Kristu ħallilna lilu nnifsu bħala ikel u xorb tagħna, għajn ta’ qawwa għas-salvazzjoni.  Ħallilna lilu nnifsu biex ikollna l-ħajja u ħajja bil-kotra (ara Ġw 10,10): il-ħajja li hemm fih u li hu tana bid-don ta’ l-Ispirtu meta qam mill-imwiet wara tlett ijiem.  Il-ħajja li tiġi minnu hi l-ħajja għalina.  Hi għalikom, għeżież miżżewwġin, ġenituri u familji!  Mhux f’kuntest ta’ familja waqqaf l-Ewkaristija fl-Aħħar ikla tiegħu?  Meta tiltaqgħu għall-ikel u tkunu flimkien, Ġesù hu fil-qrib.  U wisq aktar hu l-Għimmanu-el, Alla magħna, meta tersqu lejn il-mejda ta’ l-Ewkaristija.  Jista’ jiġri, kif ġara f’Għemmaws, li tagħrfuh biss fil-“qsim tal-ħobż” (ara Lq 24, 35).  Jiġri wkoll li jkun ilu ħdejn il-bieb iħabbat, jistenna li jinfetaħlu l-bieb biex jidħol u joqgħod jiekol magħna (ara Apok 3, 20).  Fl-Aħħar Ikla tiegħu, il-kliem li ntqal dakinhar għad għandu l-qawwa u l-għerf tas-sagrifiċċju tas-Salib.  Ma hemmx qawwa u għerf ieħor, li bihom nistgħu niġu salvati u bihom ngħinu għas-salvazzjoni ta’ l-oħrajn.  Ma hemmx qawwa oħra u għerf ieħor li bihom intom il-ġenituri tistgħu tedukaw ′l uliedkom u lilkom stess ukoll.  Il-qawwa edukattiva ta’ l-Ewkaristija titwettaq minn nisel għal nisel tul iż-żminijiet.

 

 

TALBA

 

Nitolbuk Mulej Ġesù biex il-familji tagħna jissaħħu bil-qawwa tiegħek fl-Ewkaristija Mqaddsa.  Agħmel li l-Ewkaristija tkun tassew il-qawwa tal-imħabba vera f’kull familja.

 

Missierna, Sliema (x10), Glorja

 

INVOKAZZJONIJIET

 

Marija, Omm Ġesù, veru Alla u veru bniedem... Itlob għalina.

Marija, magħżula mill-eternita’ biex tkun Omm Alla... Itlob għalina.

Marija, meħlusa minn kull dnub... Itlob għalina.

Marija, imtellgħa fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem... Itlob għalina.

Marija, dixxiplu perfett tal-Mulej... Itlob għalina.

Marija, dejjem attenta għall-ħtiġijiet tagħna l-bnedmin... Itlob għalina.

Marija, mistiedna għat-tieġ f’Kana tal-Galileja... Itlob għalina.

Marija, sensittiva meta naqas l-inbid fit-tieġ ta’ Kana... Itlob għalina.

Marija, li ħeġġiġt lil Ibnek jagħmel l-ewwel miraklu tiegħu f’Kana... Itlob għalina.

Marija, Sultana tal-Familja... Itlob għalina.

Marija, Omm il-Familja Maltija... Itlob għalina.

Marija, ħares il-Familja Maltija minn kull ma jheddidha... Itlob għalina.

Marija, żomm il-miżżewġin magħqudin bejniethom b’rabta’ ta’ fedelta’.. Itlob għalina.

Marija, kattar il-għaqda bejn il-ġenituri u wliedhom... Itlob għalina.

Marija, agħmel li nibqgħu ngħożżu l-liġi ta’ Alla dwar iż-żwieġ u l-familja... Itlob għalina.

Marija, idħol għalina... Marija idħol għalina.

Marija, isma’ t-talba tagħna!... Marija, isma’ t-talba tagħna!

 

 

Innu Marjan (jew strofi minn Stabat Mater)

 

 

SALVE REĠINA

 

Sliem għalik, Sultana,

Omm tal-ħniena,

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ngħajtu,

aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nikbu u nolfqu

F’dan il-wied tad-dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta’ ħniena

Wrina, wara dan it-turufnament,

Lil Ġesù, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

 

Itlob għalina qaddisa Omm Alla

Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħedna Kristu.

 

 

Skond il-fehma tal-Papa ... Missierna, Sliema u Glorja.

 

 

Talba tal-Konsagrazzjoni tal-Familja..

Ispirata minn Ġwanni Pawlu II (għeluq il-Familiaris Consortio)

 

 

Ġesù, Marija u Ġużeppi, Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, lilkom nafdaw kull familja f’Malta u Għawdex.

 

San Ġużepp, inti “r-raġel ġust” u ħaddiem dejjem sejjer, li ħarist b’mod l-aktar xieraq lil Ġesu u Marija, ħares, iddefendi u dawwal il-familji kollha tagħna.

 

Marija, Omm il-Knisja, kun ukoll Omm “il-Knisja tad-dar” u bl-għajnuna tiegħek ta’ omm, agħmel li kull familja ssir verament “Knisja ċkejkna” li turi u tgħix il-misteru  tal-Knisja ta’ Kristu.

 

Marija, il-Qaddejja tal-Mulej, kun inti ta’ eżempju għall-familji biex jilqgħu bl-umilta’ l-ġenerożita’ kollha r-rieda ta’ Alla. 

 

Marija, l-Omm imnikkta taħt is-Salib, farraġ fit-tbatija u ixxotta d-dmugħ ta’ dawk li qegħdin ibatu minħabba d-diffikultajiet tal-familji tagħhom.

 

Mulej Ġesù, Sultan tal-ħolqien kollu u Sultan tal-familji, saltan inti f’kull familja nisranija bħal ma kont f’Kana, ħalli tagħti l-familji Maltin u Għawdxin id-dawl, il-hena, il-ferħ, u l-qawwa.

 

 

 

Innu fl-għeluq tal-Mixja ta’ Fidi ma’ Marija Addolorata.

 

 

 

25 ta’ Marzu 2011

Solennita’ tat-Tħabbira tal-Mulej

Deo gratias et Mariae!

 

B'kordinament bejn Fr Hayden Williams u Dun Hector Scerri

 

Home          |          Email          |                                                                                                                     Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta