OMELIJI TAL-PAPA FRANĠISKU MINN DAR SANTA MARTA

SENA 2016

Jannar 2016

07. L-opri tal-ħniena huma r-ruħ tal-fidi tagħna.

08. It-tgħannieqa mimlija mħabba ta’ Alla ssikket l-akkuża tad-dnub.

12. It-taqbida ma' Alla.

14. Telfa u rebħa.

15. Il-fidi hi rigal li jbiddel il-ħajja u ma tistax tinxtara.

18. L-Insara li jirraġunaw “għax dejjem hekk sar” huma idolatri u ribelli.

19. M'hemmx qaddis mingħajr passat u m'hemmx midneb mingħajr futur.

21. L-għira u l-għadab huma żewġ dnubiet koroħ li joqtlu bil-kliem.

22. It-tnax-il kolonna.

28. Lil hinn mill-qies.

29. Id-dgħufija ġġiegħlna nidinbu, imma qatt m’għandna nsiru korrotti.

 

Frar 2016

01. Inkunu umli għax il-feriti tal-korruzzjoni huma diffiċli biex jitfejqu.

04. Il-fidi hija l-akbar wirt li nistgħu nħallu.

05. Alla hu rebbieħ bl-istil tiegħu, l-umiltà.

23. Alla hu konkret: le għal reliġjon tat-tpaċpiċ.

25. Hi grazzja li naraw lill-foqra li jħabbtu fuq qlubna.

 

Marzu 2016

01. Il-ħniena divina taħfer u tinsa.

03. Nagħrfu li aħna midinbin biex nilqgħu l-ħniena t’Alla.

14. Kemm “widien mudlama”, imma Alla jinsab magħna.

17. Ix-xrara tat-tama.

 

April 2016

05. L-Insara għandhom jgħixu bejniethom fl-armonija mhux “fil-kwiet”.

07. Il-qaddisin tal-ħajja ta’ kuljum u l-martri huma l-mutur tal-Knisja.

11. Id-dutturi tal-liġi huma magħluqin għall-profezija u għall-ħajja tal-persuni.

12. Krudili jew sofistikati, il-persekuzzjonijiet huma l-ħobż ta’ kuljum tal-Knisja.

14. Doċli u mimlijin ferħ tal-Ispirtu s-Santu.

18. Min jimxi wara Ġesù ma jiżbaljax, lil min jaqra l-futur bil-karti jew mod ieħor għandna ntuh il-ġenb.

19. In-nisrani li ma jħossux miġbud lejn Alla hu orfni.

21. Fil-mixja tal-ħajja l-bnedmin qatt ma jimxu waħedhom.

22. In-Nisrani ma jistax ma jħabbarx lil Ġesù.

28. Anki llum fil-Knisja hemm min jirreżisti lill-Ispirtu s-Santu, imma Hu jegħlibhom.

29. L-Insara huma bnedmin tad-dawl. Ngħidu “le” għall-wiċċ b’ieħor.

 

Mejju 2016

02. Il-persekuzzjonijiet, kbar jew żgħar, huma l-prezz tax-xhieda Nisranija.

03. Ġesù huwa t-triq imma ħafna Nsara jgħixu qishom mummji jew vagabondi.

09. L-Ispirtu s-Santu jagħmilna nsara veri mhux insara “virtwali”.

10. Il-missjunarju hu dak li “jaħli” ħajtu għal-Ġesù.

12. L-insara jaħdmu għall-għaqda, min jiżra’ s-sikrana jifred.

17. Il-flus u l-poter iħammġu l-Knisja, mhemmx post għal min irid ifittex karriera.

19. L-għonja li jisfruttaw il-ħaddiema huma sangisugi u qed jagħmlu dnub mejjet.

20. Lill-midinbin għandna nifhmuhom imma qatt m’għandna nagħmlu kompromessi mal-verità.

23. Il-veru ferħ itihulna Ġesù mhux il-ġid materjali.

24. Il-qdusija hija tama mimlija kuraġġ, pass pass kull jum li jgħaddi.

30. Il-Knisja hi ħielsa fil-profezija imma meta tkun magħluqa fil-gaġġa tal-liġijiet tagħmel biss skjavi.

31. In-Nisrani jaqdi mill-ewwel u bil-ferħ mingħajr ma joqgħod iqarras wiċċu.

 

Ġunju 2016

06. Il-Beatitudnijiet huma l-boxxla tal-ħajja nisranija.

07. Il-batterija li n-nisrani jixgħel triqtu biha hi t-talb.

09. Hi ereżija li tgħid “dan jew xejn”. Ġesù jgħallimna realiżmu sân.

10. Lil Alla niltaqgħu miegħu jekk inkunu bilwieqfa, fis-silenzju u meta noħorġu.

14. Nitolbu għall-għedewwa tagħna: din hi l-perfezzjoni tal-ħajja nisranija.

16. It-talba tal-Missierna hi l-ġebla tax-xewka tat-talb tagħna.

20. Inħarsu fil-mera qabel niġġudikaw lil ħaddieħor.

 

Settembru 2016

08Il-paċi hija don.

09. Kwistjoni ta' stil.

12. Ix-xitan irid jifred lill-Knisja.

13. Noħolqu kultura tal-laqgħa.

14. Li wieħed joqtol f’isem Alla huwa sataniku.

15. Marija hija omm li tiddefendina.

16. Il-loġika tal-pitgħada.

19. Kull mafja hi dlam: ma ngħattux id-dawl ta’ Alla.

22. Il-vanità hi l-osteoporożi tar-ruħ.

27. Id-deżolazzjoni spiritwali tintrebaħ bit-talb.

 

Ottubru 2016

06. Id-duttrini u l-ideoloġiji jsaħħru imma huwa l-Ispirtu s-Santu li jmexxina ‘l quddiem.

11. Għandna ngħidu ‘le’ għal reliġjon mibnija fuq il-kożmetika.

13. Alla ħolom b’kull wieħed u waħda minnha.

14. In-Nisrani għandu jkun dejjem f’mixja biex jagħmel il-ġid.

18. Rgħajja fidili u abbandunati imma qatt mgħaddbin.

20. Mhux biżżejjed li nkunu nafu l-katekiżmu: biex insiru nafu lil Ġesù jeħtiġilna nitolbu.

21. L-Insara għandhom jirrifjutaw il-ġlied u jaħdmu għall-paċi.

24. Min hu riġidu hu tajjeb fid-dieher imma ma jafx x’inhi l-libertà ta’ wlied Alla.

27. Illum ukoll Alla jibki quddiem it-traġedji u l-gwerrer.

28. Il-pedament tal-ħajja tagħna hi t-talb ta’ Ġesù għalina.

 

Novembru 2016

08. Biex inservu lil Alla jeħtieġ li nirrifjutaw il-poter u n-nuqqas ta’ lealtà.

10. Inżommu t-tama tagħna ħajja kuljum – le għal reliġjon spettaklu.

11. L-imħabba Nisranija għandha tkun ħielsa mill-ideoloġiji u l-intellettwaliżmi.

15. Niddixxernu tajjeb biex nevitaw li nsiru Nsara bierda.

17. L-imħabba tal-ġenn li għandu Alla għalina tibki quddiem l-infedeltà tagħna.

18. Is-saċerdot marbut mal-flus in-nies ma taħfirhilux.

22. Il-mewt ma tbeżżagħniex jekk inkunu fidili lejn il-Mulej.

24. Il-korruzzjoni hi dagħwa li twassal għall-qima tal-flus.

25. Id-dannazzjoni eterna mhix xi kamra tat-tortura imma l-firda minn ma’ Alla.

29. Il-virtù taċ-ċkejkin hi l-umiltà mhux it-teatrin.

 

DIĊEMBRU 2016

01. Nagħrfu l-waqt li fih inkunu qed nirreżistu l-grazzja li tmissna.

05. Il-bidla li jġib Ġesù mhix qerq imma tiġdid tal-qalb.

06. Min jaf x’inhi t-tenerezza ta’ Alla, jaf id-duttrina Nisranija.

09. Ir-riġidità u l-mondanità huma d-diżastru tas-saċerdoti.

13. Il-klerikaliżmu jbiegħed lin-nies mill-Knisja.

15. Ir-rgħajja għandhom jgħidu l-verità imma għandhom ukoll jilqgħu l-ewwel pass li jagħmlu n-nies.

16. L-Insara għandhom jiftħu t-triq għal Ġesù u jkunu xhieda tiegħu.