Laikos

 

Ara wkoll: L-Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet tad-dinja kollha biex jippreżentalhom dan il-Motu Proprio, 

ITTRA APOSTOLIKA
FIL-FORMA TA’ MOTU "PROPRIO"
TAL-QDUSIJA TIEGĦU

FRANĠISKU

«TRADITIONIS CUSTODES»

DWAR L-UŻU TAL-LITURĠIJA RUMANA

TA’ QABEL IR-RIFORMA TAL-1970

L-isqfijiet, ħarriesa tat-tradizzjoni, f’komunjoni mal-isqof ta’ Ruma, jikkostitwixxu l-prinċipju viżibbli u l-pedament tal-għaqda fil-Knejjes partikolari tagħhom.[1] Taħt il-gwida tal-Ispirtu s-Santu, permezz tat-tħabbira tal-Vanġelu u permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, huma jmexxu l-Knejjes partikolari fdati lilhom.[2]

Biex isaħħu l-armonija u l-għaqda tal-Knisja, b’ħerqa paterna lejn dawk li f’xi reġjuni żammew il-forom liturġiċi ta’ qabel ir-riforma mixtieqa mill-Konċilju Vatikan II , il-Venerabbli Predeċessuri tiegħi, San Ġwanni Pawlu II u Benedittu XVI , taw il-permess u rregolaw il-fakultà li jintuża l-Missal Ruman ippubblikat minn San Ġwann XXIII fis-sena 1962.[3] B'dan il-mod huma kellhom l-intenzjoni “li jiffaċilitaw il-komunjoni ekkleżjali għal dawk il-Kattoliċi li jħossuhom marbuta ma’ xi forom liturġiċi preċedenti” u mhux ma' oħrajn.[4]

Wara l-inizjattiva tal-Venerabbli Predecessur tiegħi  Benedittu XVI biex jistieden lill-isqfijiet biex jagħmel evalwazzjoni ta’ kif qed jiġi applikat il-Motu Proprio Summorum Pontificum , tliet snin wara l-pubblikazzjoni tiegħu, il- Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi għamlet konsultazzjoni wiesa’ mal-isqfijiet fl-2020, li r-riżultati tiegħu ġew magħrbula bir-reqqa fid-dawl tal-esperjenza miksuba f'dawn l-aħħar snin.

Issa, wara li kkunsidrajt ix-xewqat li għamlu l-isqfijet, u wara li smajt kif taħsibha l-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi, nixtieq, b’din l-Ittra Appostolika, li nkompli nħeġġeġ biex inkomplu nfkttxu aktar il-komunjoni tal-knisja.  Għalhekk, ħsibt li huwa xieraq li nistabbilixxi dan li ġej:

Art. 1. Il-kotba liturġiċi ppromulgati mill-Papiet San Pawlu VI u San Ġwanni Pawlu II, f'konformità mad-digrieti tal-Konċilju Vatikan II, huma l-unika espressjoni tal-lex orandi tar-Rit Ruman.

Art. 2. Huwa dmir tal-isqof djoċesan, bħala moderatur, promotur u ħarries tal-ħajja liturġika kollha fil-Knisja partikolari fdata lilu,[5] li jirregola ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi fid-djoċesi tiegħu.[6] Għalhekk, hija l-kompetenza esklussiva tiegħu li jawtorizza l-użu tal- Missale Romanum tal-1962 fid-djoċesi, skont il-linji gwida tas-Sede Appostolika.

Art. 3. L-isqof ta’ dik id-djoċesi li fiha s'issa hemm il-preżenza ta’ grupp wieħed jew aktar li jiċċelebraw skond il-Missal qabel ir-riforma ta' l-1970:

§ 1. għandu jara li gruppi bħal dawn ma jeskludux il-validità u l-leġittimità tar-riforma liturġika, skont il-Konċilju Vatikan II u l-Maġisteru tal-Papiet;

§ 2. għandu jindika post wieħed jew aktar fejn il-fidili li jaderixxu ma’ dawn il-gruppi jistgħu jiltaqgħu għaċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika (iżda dan la għandu jsir fil-knejjes parrokkjali u lanqas m’għandhom jitwaqqfu parroċċi personali ġodda);

§ 3. għandu jistabbilixxi fil-post indikat il-jiem li fihom jistgħu jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet Ewkaristiċi bl-użu tal-Missal Ruman ippromulgat minn San Ġwann XXIII fl-1962.[7] F’dawn iċ-ċelebrazzjonijiet il-qari għandu jiġi proklamat fil-lingwa tal-post, bl-użu tat-traduzzjonijiet tal-Kotba Mqaddsa għall-użu liturġiku, approvati mill-Konferenzi Episkopali rispettivi;

§ 4. jaħtar saċerdot li, bħala delegat tal-isqof, ikun inkarigat miċ-ċelebrazzjonijiet u l-kura pastorali ta’ gruppi bħal dawn. Is-saċerdot irid ikun adattat għal dan l-uffiċċju, ikun jinqala’ biex juża l- Missale Romanum qabel ir-riforma tal-1970, ikun jaf l-ilsien Latin li jippermettilu jifhem sew ir-rubriki u t-testi liturġiċi, ikun animat minn karità pastorali ħajja u minn sens ta’ komunjoni ekkleżjali. Fil-fatt huwa meħtieġ li s-saċerdot inkarigat ikollu għal qalbu mhux biss iċ-ċelebrazzjoni dinjituża tal-liturġija, iżda wkoll il-kura pastorali u spiritwali tal-fidili.

§5. għandu jara li l-parroċċi personali,  mwaqqfin kanonikament għall-benefiċċju ta’ dawn il-fidili, humiex qed iħallu frott spiritwali, u għandu jara jekk iżżommhomx jew le.

§ 6. għandu jieħu ħsieb li ma jawtorizzax it-twaqqif ta’ gruppi ġodda.

Art. 4. Saċerdoti ordnati wara l-pubblikazzjoni ta’ dan il-Motu proprio, li għandhom il-fehma li jixtiequ li jibdew jiċċelebraw skont il- Missale Romanum tal-1962, għandhom jagħmlu talba formali lill-Isqof djoċesan. Dan għandu, imbagħad, jikkonsulta mas-Sede Appostolika qabel ma jagħti l-awtorizzazzjoni.

Art. 5. Saċerdoti li diġà qegħdin jiċċelebraw skont il- Missale Romanum tal-1962 għandhom jitolbu lill-isqof djoċesan l-awtorizzazzjoni biex ikomplu jużaw din il-fakultà.

Art. 6. L-Istituti ta’ Ħajja Konsagrata u s-Soċjetajiet ta’ Ħajja Appostolika, imwaqqfa mill-Kummissjoni Pontiċja Ecclesia Dei jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kongregazzjoni għall-Istituti ta’ Ħajja Konsagrata u s-Soċjetajiet ta’ Ħajja Appostolika.

Art. 7. Il-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti u l-Kongregazzjoni għall-Istituti ta’ Ħajja Konsagrata u s-Soċjetajiet ta’ Ħajja Appostolika, fi kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom, jeżerċitaw l-awtorità tas-Santa Sede, waqt li jirrispettaw l-osservanza ta’ dawn id-disposizzjonijiet .

Art. 8. In-normi preċedenti, l-istruzzjonijiet, il-konċessjonijiet u d-drawwiet li ma jikkonformawx mad-disposizzjonijiet ta’ dan il- Motu Proprio huma mħassra.

Dak kollu li ddikjarajt b'din l-Ittra Appostolika fil-forma ta’ Motu Proprio, nordna li jiġi osservat kollu kemm hu, minkejja kull ħaġa oħra kuntrarja jekk tkun ta’ min isemmieha, nistabbilixxi li tkun  promulgata permezz tal-pubblikazzjoni fil-gazzetta “L'Osservatore Romano”, u mmedjatament tidħol fis-seħħ, u sussegwentement tkun ippubblikata fil-Kummentarju Uffiċjali tas-Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis .

Mogħti f’Ruma, f’San Ġwann Lateran, fis-16 ta’ Lulju, 2021 Memorja Liturġika tal-Madonna tal-Karmnu, id-disa’ sena tal-Pontifikat Tagħna.

FRANĠISKU

 ___________________________________________

[1] Ara .. Konċ. Ecum. VAT. 2, l-ispiża. Kostituzzjoni. fuq il-Knisja " Lumen Gentium ," 21 ta’ Novembru 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

[2] Ara. KONĊ. EKUM. VAT. II, Kost. Domm. fuq il-Knisja “ Lumen Gentium ”, 21 ta’ Novembru 1964, n. 27: AAS 57 (1965) 32; KONĊ. EKUM. VAT. II, Digriet dwar il-missjoni pastorali tal-Isqfijiet fil-Knisja “ Christus Dominus ”, 28 ta’ Ottubru, 1965, n. 11: AAS 58 (1966) 677-678; Katekiżmu tal-Knisja Kattolika , n. 833.

[3]. Ġwanni Pawlu II, Ittra Appostolika Motu Proprio “Ecclesia Dei”, 2 ta’ Lulju 1988: AAS 80 (1998) 1495-1498; Benedittu XVI, Ittra Appostolika. Motu Proprio “Summorum Pontificium”, 7 ta’ Lulju 2007: AAS 99 (2007) 777-781; Ittra Appostolika Motu Proprio “Ecclesiae Unitatem”, 2 ta’ Lulju 2009: AAS 101 (2009) 710-711.

[4] Ġwanni Pawlu II, Ittra Appostolika Motu Proprio “Ecclesia Dei”, 2 ta’ Lulju 1988, nru. 5: AAS 80 (1988) 1498.

[5] Ara. KONĊ. EKUM. VAT. II, Kostituzzjoni  dwar il-liturġija sagra “ Sacrosanctum Concilium ”, 4 ta’ Diċembru, 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111; Caeremoniale Episcoporum , n. 9; KONGREGAZZJONI GĦALL-KULT DIVIN U D-DIXXIPLINA TAS-SAGRAMENTI, Istruzzjoni dwar xi affarijiet li għandhom jiġu osservati u evitati dwar l-Ewkaristija Mqaddsa "Redemptionis Sacramentum ", 25 ta' Marzu, 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.

[6] Cfr CIC, kan. 375, § 1; kan. 392

[7] Cfr Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi, Digriet "Quo magis" li japprova seba’ Prefazji Ewkaristiċi għall-forma stroardinarja tar-Rit Ruman, 22 ta' Frar 2020, u Digriet "Cum sanctissima" dwar iċ-ċelebrazzjoni liturġika f'ġieħ il-Qaddisin, forma straordinarja tar-Rit Ruman, 22 ta’ Frar 2020: L'Osservatore Romano, 26 ta' Marzu 2020, p. 6.