Il-FEHMA TAL-PAPA FRANĠISKU GĦAL KULL XAHAR

Matul kull xahar tas-sena, il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex jingħaqdu flimkien u jitolbu speċjalment għall-dawn l-intennjonijiet ...
 

IS-SENA 2023

JANNAR
Għall-Edukaturi
Nitolbu biex l-edukaturi jkunu xhieda kredibbli, jgħallmu l-fraternità aktar milli l-kompetittività u fuq kollox jgħinu lil min hu l-iżgħar u l-aktar vulnerabbli.

FRAR
Għall-Parroċċi
Nitolbu biex il-parroċċi jikbru f’komunitajiet ta’ fidi u ta’ fraternità u li jagħrfu jilqgħu lil dawk l-aktar fil-bżonn.

MARZU
Għall-Vittmi tal-Abbuż
Nitolbu għal dawk li ġarrbu ħsara mill-membri tal-Knisja biex isibu fi ħdan il-Knisja stess tweġiba konkreta għall-weġgħat u t-tbatijiet tagħhom.

APRIL
Għal kultura ta’ Paċi u Non-vjolenza
Nitolbu biex tixtered il-paċi u n-non-vjolenza billi jitnaqqas l-użu tal-armamenti mill-pajjiżi u miċ-ċittadini.

MEJJU
Għall-Movimenti u Gruppi Ekkleżjali
Nitolbu biex il-movimenti u l-gruppi ekkleżjali jiskopru kuljum il-missjoni tagħhom ta’ evanġelizzazzjoni, billi jqiegħdu l-kariżmi tagħhom għas-servizz tal-bżonnijiet tad-dinja.

ĠUNJU
Għat-Tneħħija tat-Tortura
Nitolbu ħalli l-komunità internazzjonali tintrabat b’modi konkreti biex twaqqaf it-tortura u tiggarantixxi għajnuna lill-vittmi u l-familji tagħhom.

LULJU
Għal Ħajja Ewkaristika
Nitolbu biex il-Kattoliċi jqiegħdu ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fiċ-ċentru ta’ ħajjithom, jibdlu fil-fond ir-relazzjonijiet tagħhom mal-oħrajn u jinfetħu għal-laqgħa ma’ Alla u ma’ ħuthom kollha subien u bniet.

AWWISSU
Għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ
Nitolbu biex il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Lisbona jgħin liż-żgħażagħ ikunu xhieda tal-Vanġelu fil-ħajja tagħhom.

SETTEMBRU
Għal Dawk li jgħixu fl-Emarġinazzjoni
Nitolbu għal dawk imwarrba fil-ġenb tas-soċjetà, f’kundizzjonijiet diżumani, biex l-istituzzjonijiet jagħtu kashom u qatt ma jqisuhom ta’ inqas importanza minn oħrajn.

OTTUBRU
Għas-Sinodu
Nitolbu għall-Knisja biex tagħraf tisma’ u tiddjaloga f’kull livell ta’ ħajjitha u tħalli lill-Ispirtu s-Santu jmexxiha lejn il-periferiji tad-dinja.

NOVEMBRU
Għall-Papa
Nitolbu għall-Papa biex fil-qadi tal-missjoni tiegħu jibqa’ viċin tal-merħla fdata f’idejh, bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu.

DIĊEMBRU
Għall-Persuni bi Bżonnijiet Speċjali
Nitolbu għall-persuni bi bżonnijiet speċjali biex is-soċjetà tqegħedhom fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħha u toffri programmi inklużivi li jagħtu importanza lill-parteċipazzjoni attiva tagħhom


IS-SENA 2022

▪ Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb għal kull xahar tas-Sena 2022 ...

 

JANNAR 2022: Nitolbu għal dawk li qed ibatu għax huma ddiskriminati minħabba r-reliġjon jew il-persekuzzjoni biex d-dinjità u d-drittijiet tagħhom ikunu rikonoxxuti għax ilkoll aħwa fil-familja umana.

FRAR 2022: Nitolbu għan-nisa ta’ Ħajja Konsagrata b’radd ta’ ħajr għall-missjoni u l-kuraġġ tagħhom, biex ikomplu jsibu tweġibiet ġodda għall-isfidi ta’ żmienna.

MARZU 2022: Nitolbu għall-Insara li qed jiffaċċjaw sfidi bioetiċi ġodda sabiex ikomplu jiddefendu d-dinjità tal-ħajja umana kemm bit-talb u kemm bl-azzjoni.

APRIL 2022: Nitolbu għall-ħaddiema li jieħdu ħsieb il-morda u l-anzjani fil-pajjiżi l-aktar fqar biex isibu l-għajnuna meħtieġa mill-gvernijiet u l-komunitajiet lokali …

MEJJU 2022: Nitolbu għaż-żgħażagħ imsejħin għall-ħajja fil-milja tagħha, biex f’Marija jagħrfu t-triq tas-smigħ, tad-dixxerniment għaqli, tal-kuraġġ li jiġi mill-fidi u tad-dedikazzjoni għall-qadi.

ĠUNJU 2022: Nitolbu għall-familji Nsara fid-dinja kollha biex iħaddnu u jipprattikaw l-imħabba bla ebda kundizzjoni.

LULJU 2022: Nitolbu għall-anzjani li jirrapreżentaw l-għeruq u l-memorja ta’ kull poplu; nitolbu sabiex l-esperjenza u l-għerf tagħhom jgħinu liż-żgħażagħ iħarsu lejn il-futur b’tama u responsabilità.

AWWISSU 2022: Nitolbu għan-negozji żgħar u medji f’din il-kriżi ekonomika u soċjali biex jinstab il-mod kif jibqgħu miftuħa u jaqdu lil-lokalitajiet tagħhom.

SETTEMBRU 2022: Nitolbu sabiex il-liġi tal-piena tal-mewt, li teħodha kontra d-dinjità tal-bniedem, titneħħa minn kull pajjiż.

OTTUBRU 2022: Nitolbu sabiex il-Knisja tkun dejjem fidila u qalbiena fix-xandir tal-Vanġelu. Jalla l-Knisja tkun komunità ta’ solidarjetà u fraternità li tgħix dejjem fi spirtu ta’ sinodalità.

NOVEMBRU 2022: Nitolbu għat-tfal li qed ibatu, l-aktar dawk bla dar, orfni u vittmi tal-gwerra, biex ikollhom aċċess għall-edukazzjoni u ċ-ċans li jgawdu l-għożża ta’ familja.

DIĊEMBRU 2022: Nitolbu għall-organizzazjonijiet tal-volontarjat impenjati fl-iżvilupp tal-bniedem biex isibu nies dedikati għall-ġid komuni u jfittxu bla waqfien toroq ġodda ta’ kooperazzjoni fuq livell internazzjonali.


▪ Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb għal kull xahar tas-Sena 2021 (MT)

 Pope Francis' prayer intentions for each month during the Year 2021 (EN)

IS-SENA 2021

JANNAR 2021: Nitolbu sabiex il-Mulej jagħtina l-grazzja li ngħixu f’għaqda waħda ma’ ħutna li jħaddnu reliġjonijiet oħra, billi nitolbu għal xulxin b’qalb miftuħa.

FRAR 2021: Nitolbu għan-nisa li huma vittmi tal-vjolenza, biex is-soċjetà tħarishom u tagħti l-attenzjoni u l-importanza mistħoqqa lit-tbatijiet tagħhom.

MARZU 2021: Nitolbu biex ngħixu l-esperjenza tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni b’mod aktar profond, ħalli nduqu l-ħniena bla qies ta’ Alla.

APRIL 2021: Nitolbu għal kull min jissogra ħajtu sabiex jiġġieled għad-drittijiet fundamentali fi stati li jinsabu taħt dittatorjat jew f’demokraziji li għaddejin minn xi kriżi.

MEJJU 2021: Nitolbu għal dawk li qed imexxu l-finanzi sabiex jaħdmu id f’id mal-gvernijiet biex jirregolaw dan is-settur u jipproteġu ċ-ċittadini mill-perikli f’dan il-qasam.

ĠUNJU 2021: Nitolbu għaż-żgħażagħ li qed iħejju ruħhom għaż-żwieġ bl-għajnuna tal-komunità Nisranija: jalla jikbru fl-imħabba bil-ġenerożità, il-fedeltà u s-sabar.

LULJU 2021: Nitolbu ħalli f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitti politiċi, ekonomiċi jew soċjali, insibu l-ħeġġa u l-kuraġġ biex noħolqu klima ta’ djalogu u ħbiberija.

AWWISSU 2021: Nitolbu għall-Knisja biex tirċievi mingħand l-Ispirtu s-Santu l-grazzja u l-forza li ġġedded lilha nfisha fid-dawl tal-Vanġelu.

SETTEMBRU 2021: Nitolbu sabiex ilkoll kemm aħna nagħmlu għażliet kuraġġużi għal stil ta’ ħajja sempliċi u favur ambjent sostenibbli, filwaqt li nifirħu biż-żgħażagħ tagħna li qed jimpenjaw ruħhom b’mod determinat favur l-ambjent.

OTTUBRU 2021: Nitolbu sabiex kull min hu mgħammed jikkommetti ruħu fl-evanġelizzazzjoni, ikun dispost biex jagħti sehmu f’din il-missjoni, billi jkun xhieda ta’ ħajja mfassla fuq il-Vanġelu.

NOVEMBRU 2021: Nitolbu sabiex kull min qed ibati minn xi depression jew burn-out isib l-għajnuna li jeħtieġ u jsib xaqq dawl ta’ tama fil-ħajja.

DIĊEMBRU 2021: Nitolbu għall-katekisti, imsejħa biex iħabbru l-Kelma t’Alla: jalla jkunu xhieda tagħha, bil-kuraġġ u l-kreatività, u bis-saħħa tal-Ispirtu s-Santu.


IS-SENA 2020

JANNAR 2020: Nitolbu sabiex l-Insara, kif ukoll dawk ta’ reliġjonijiet oħra u l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba, jaħdmu favur il-paċi u l-ġustizzja fid-dinja. Ara aktar ...

FRAR 2020: Nitolbu sabiex il-krib ta’ ħutna l-immigranti, li huma vittmi ta’ traffikar kriminali, jinstema’ u jingħata l-importanza li tixraqlu. Ara aktar ...

MARZU 2020: Nitolbu sabiex il-Knisja fiċ-Ċina tippersevera fil-fedeltà tagħha lejn il-Vanġelu u tikber fl-għaqda. Ara aktar ...

MARZU 2020: Edizzjoni Speċjali: Video speċjali li l-Papa Franġisku hareg apposta għal dan iż-żmien ta’ pandemija li d-dinja kollha għaddejja minnu …

APRIL 2020: Nitolbu sabiex dawk li huma maqbuda f’xi vizzju jew dipendenza qerrieda jsibu l-għajnuna u min jimxi magħhom lejn il-fejqan.

MEJJU 2020: Nitolbu sabiex id-djakni, fidili lejn is-servizz lill-Kelma t’Alla u l-foqra, ikunu simbolu li jagħti ħajja lill-Knisja kollha.

ĠUNJU 2020: Nitolbu sabiex dawk kollha li qed ibatu, jsibu triqthom fil-ħajja u jħallu lill-Qalb ta’ Ġesù tmiss lill-qalb tagħhom.

LULJU 2020: Nitolbu sabiex il-familji tal-lum isibu min jimxi magħhom bl-imħabba, rispett u sens ta’ direzzjoni.

AWWISSU 2020: Nitolbu għal dawk kollha li jaħdmu jew jaqilgħu l-għajxien tagħhom mill-baħar.

SETTEMBRU 2020: Nitolbu sabiex ir-riżorsi tal-pjaneta ma jiġux sfruttati bla rażan.

OTTUBRU 2020: Nitolbu biex il-lajċi jkollhom sehem akbar f’diversi risponsabbiltajiet fil-Knisja.

NOVEMBRU 2020: Nitolbu sabiex il-progress fit-teknoloġija u apparat b’intelliġenza artifiċjali jibqa’ dejjem għas-servizz tal-bniedem.

DIĊEMBRU 2020: Nitolbu sabiex ir-relazzjoni personali tagħna ma’ Ġesù Kristu tkun sostnuta mill-Kelma ta’ Alla u minn ħajja ta’ talb.


SENA 2019


 

FRAR / FEBRUARY 2019

Biex il-vittmi ta’ traffikar, prostituzzjoni sfurzata u vjolenza jsibu min jilqagħhom b’qalb ġeneruża.

For a generous welcome of the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence.

Poster bil-fehma tal-Papa għall-Frar 2019.

Poster with Pope's Prayer intention for February 2019.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Frar 2019.


Sena 2018

Diċembru / December 2018 - Evanġelizzazzjoni: Għas-Servizz tat-Tixrid tal-Fidi - Evangelization: In the Service of the Transmission of Faith.

Biex il-persuni li huma involuti fit-tixrid tal-fidi jsibu fid-djalogu tagħhom mal-kultura l-lingwaġġ li jgħodd għall-kundizzjonijiet taż-żminijiet tal-lum.

That people, who are involved in the service and transmission of faith, may find, in their dialogue with culture, a language suited to the conditions of the present time.

Poster bil-Fehma tal-Papa għal Diċember 2018.

Poster with Pope's Prayer intention for December 2018.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Diċemru 2018.

Ara l-video bil-Malti - Ara l-vidjo bL-Ingliż

Novembru / November 2018 - Universali: Għas-Servizz tal-Paċi - Universal: In the Service of Peace.

Biex il-lingwaġġ tal-imħabba u tad-djalogu jirbaħ dejjem fuq il-lingwaġġ tal-konflitt.

That the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict.

Poster bil-Fehma tal-Papa għal Novembru 2018.

Poster with Pope's Prayer intention for November 2018.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Novembru 2018.

L-Ewwel vidjo ... | It-Tieni vidjo ...

Ottubru / October 2018 - Evanġelizzazzjoni: Il-Missjoni tar-Reliġjużi - Evangelization: The Mission of Religious.

Biex ir-reliġjużi kkonsagrati, irġiel u nisa, iħeġġu lilhom innifishom biex ikunu preżenti qalb il-fqar, l-emarġinati u dawk li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà.

That consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among the poor, the marginalized, and those who have no voice.

Poster bil-Fehma tal-Papa għal Ottubru 2018.

Poster with Pope's Prayer intention for October 2018.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ottubru 2018.

Settembru / September 2018 - Universali: Iż-Żgħażagħ fl-Afrika - Universal: Young People in Africa.

Biex iż-żgħażagħ Afrikani jkollhom aċċess għall-edukazzjoni u għax-xogħol f’pajjiżhom.

That young people in Africa may have access to education and work in their own countries.

Poster Pope's intentions for September 2018 - Bl-Ingliż.

Poster bil-Feħma tal-Papa għal Settembru 2018 - bil-Malti.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Settembru 2018.

Awwissu / August 2018 - Universali: It-Teżor tal-Familji - Universal: The treasure of Families.

Biex id-deċiżjonijiet importanti li jittieħdu mill-ekonomisti u politikanti jipproteġu l-familja bħala waħda mit-teżori tal-umanità.

That any far-reaching decisions of economists and politicians may protect the family as one of the treasures of humanity.

Poster Pope's intentions for August 2018 - Bl-Ingliż.

Poster bil-Feħma tal-Papa għal Awwissu 2018 - bil-Malti.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Awwissu 2018.

Ara l-Vidjo tal-Papa bl-Ingliż.

Lulju / July 2018 - Evanġelizzazzjoni: Il-Qassisin u l-Ministeru Pastorali Tagħhom - Evangelization: Priests and their Pastoral Ministry.

Sabiex dawk il-qassisin li jħossuhom għajjiena u weħidhom fix-xogħol pastorali tagħhom isibu għajnuna u serħan fl-intimità tagħhom mal-Mulej u fil-ħbiberija tagħhom ma’ ħuthom il-qassisin.

That priests, who experience fatigue and loneliness in their pastoral work, may find help and comfort in their intimacy with the Lord and in their friendship with their brother priests.

Poster Pope's intentions for July 2018 - Bl-Ingliż.

Poster bil-Feħma tal-Papa għal Lulju 2018 - bil-Malti.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Lulju 2018.

Ara l-Vidjo tal-Papa bl-Ingliż.

Mejju / May 2018 - Evanġelizzazzjoni: Il-Missjoni tal-Lajċi - Evangelization: The Mission of the Laity.

Biex il-lajċi jaqdu l-missjoni tagħhom billi jirrispondu b’mod kreattiv għall-isfidi li qed tiffaċċja d-dinja llum.

That the lay faithful may fulfil their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today.

Poster Pope's intentions for May 2018 - Bl-Ingliż.

Poster bil-Feħma tal-Papa għal Mejju 2018 - bil-Malti.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Mejju 2018.

Ara l-Vidjo tal-Papa bl-Ingliż.

Il-Vidjo tal-Papa għal Mejju 2018 bil-Malti

April 2018 - Universali: Għal Dawk li Għandhom Responsabbiltà f’oqsma Ekonomiċi - Universal: For Those who have Responsibility in Economic Matters.

Biex l-ekonomisti jkollhom il-kuraġġ iwarrbu l-ekonomija tal-esklużjoni u jagħrfu jiftħu toroq ġodda.

Poster Pope's intentions for April 2018 - Bl-Ingliż.

Poster bil-Feħma tal-Papa għal April 2018 - bil-Malti.

Current Issues - That economists may have the courage to reject any economy of exclusion and know how to open new paths.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' April 2018.

The Pope Video 04-2018

Marzu / March 2018 - Evanġelizzazzjoni: Formazzjoni fid-Dixxerniment Spiritwali - Evangelization: Formation in Spiritual Discernment.

Biex il-Knisja tapprezza l-urġenza tat-taħriġ fid-dixxerniment spiritwali sew fuq livell personali kif ukoll fuq livell komunitarju.

Current Issues - That the Church may appreciate the urgency of formation in spiritual discernment, both on the personal and communitarian levels.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Marzu 2018.

The Pope Video 03-2018.

Frar / February - Universali: Ngħidu “Le” għall-Korruzzjoni - Universal: Say “No” to Corruption.

Poster bil-Fehma tal-Papa għal Frar 2018.

Poster Pope's intentions for February 2018.

Biex dawk kollha li għandhom xi tip ta’ poter, sew materjali, politiku jew spiritwali, jirreżistu l-ġibda tal-korruzzjoni.

That those who have material, political or spiritual power may resist any lure of corruption.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għall-Frar 2018.

The Pope Video 02-2018.

 

Jannar / January 2018 - Evanġelizzazzjoni: Il-Minoranza Reliġjuża fl-Asja - Evangelization: Religious Minorities in Asia.

Poster għax-xaħar ta' Jannar 2018. - Poster for January 2018.

Sabiex l-Insara u r-reliġjonijiet l-oħra li qegħdin fil-minoranza fil-pajjiżi Asjatiċi jkunu jistgħu jipprattikaw il-fidi tagħhom bil-libertà kollha.

That Christians, and other religious minorities in Asian countries, may be able to practise their faith in full freedom.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għall-Jannar 2018.

Il-Vidjo tal-Papa bil-Malti. 01-2018.

The Pope Video 01-2018.


Sena 2017

Diċembru / December 2017 - Universali: L-Anzjani - Sabiex l-anzjani, imwieżna mill-familji u mill-komunitajiet Insara, jgħinu bl-għerf u l-esperjenza tagħhom biex tixtered il-fidi u jkunu ffurmati il-ġenerazzjonijiet ġodda.

Poster għax-xahar ta' Diċembru 2017.

Biex l-anzjani, imwieżna mill-familji u mill-komunitajiet Insara, jgħinu bl-għerf u l-esperjenza tagħhom biex tinxtered il-fidi u jkunu ffurmati l-ġenerazzjonijiet ġodda.

That the elderly, sustained by families and Christian communities, may apply their wisdom and experience to spreading the faith and forming the new generations.

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa.

Il-Vidjo tal-Papa bil-Malti. 12-2017.

The Pope Video 12-2017.

 

Novembru / November 2017 - Evanġeliżżazzjoni: L-Insara fl-Asja - Biex l-Insara fl-Asja, waqt lijagħtu xhieda tal-Vanġelu bil-kliem u fl-għemil, iġibu ‘l quddiem id-djalogu, il-paċi u l-ftehim ma’ kulħadd, speċjalment dawk ta’ reliġjonijiet differenti.

Poster għax-xahar ta' Novembru 2017.

Biex l-Insara fl-Asja, waqt li jagħtu xhieda tal-Vanġelu bil-kliem u fl-għemil, iġibu ’l quddiem id-djalogu, il-paċi u l-ftehim ma’ kulħadd, speċjalment dawk ta’ reliġjonijiet differenti.

That Christians in Asia, bearing witness to the Gospel in word and deed, may promote dialogue, peace, and mutual understanding, especially with those of other religions.

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa.

The Pope Video 11-2017.

 

Ottubru / October 2017 - Unversali: Il-Ħaddiema u n-Nies Bla Xogħol - Biex il-ħaddiema kollha jirċievu r-rispett u l-ħarsien tad-drittijiet tagħhom, filwaqt li dawk li m’għandhom xogħol isibu l-opportunitajiet biex jagħtu s-sehem tagħhom għall-ġid komuni.

Poster għax-xahar ta' Ottubru 2017.

Biex il-ħaddiema kollha jirċievu r-rispett u l-ħarsien tad-drittijiet tagħhom, filwaqt li dawk li m’għandhomx xogħol isibu l-opportunitajiet biex jagħtu s-sehem tagħhom għall-ġid komuni.

That all workers may receive respect and protection of their rights, and that the unemployed may receive the opportunity to contribute to the common good.

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa.

The Pope Video 10-2017.

 

Settembru / September 2017 - Evanġeliżżazzjoni: Il-Parroċċi - Biex il-parroċċi tagħna, animati minn spirtu missjunarju, ikunu l-post fejn il-komunità tkun xhieda ta’ fidi u ta’ karità.

Poster għax-xahar ta' Settembru 2017.

Biex il-parroċċi tagħna, animati minn spirtu missjunarju, ikunu l-post fejn il-komunità tkun xhieda ta' fidi u ta’ karità.

That our parishes, animated by a missionary spirit, may be places where faith is communicated and charity is seen.

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa.

The Pope Video 09-2017.

 

Awwissu / August 2017 - Universali: In-Nies tal-Arti - Sabiex fi żminijietna, in-nies tal-arti, permezz tad-doni tagħhom, jgħinu lil kulħadd jiskopri s-sbuħija tal-ħolqien.

Poster għax-xahar ta' Awwissu 2017.

Biex fi żminijietna, in-nies tal-arti, permezz tad-doni tagħhom, jgħinu lil kulħadd jiskopri s-sbuħija tal-ħolqien.

That artists of our time, through their ingenuity, may help everyone discover the beauty of creation.

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa.

The Pope Video 08-2017.

 

Lulju / July 2017 - Evanġeliżżazzjoni: L-Insara li tbegħdu mill-Fidi - Sabiex ħutna li tbiegħdu mill-Fidi, bil-għajnuna tat-talb flimkien max-xhieda tagħna, jerġgħu jiskopru kemm hu qrib il-Mulej fil-ħniena tiegħu u kemm hi sabiħa l-ħajja Nisranija.

Poster għax-xahar ta' Lulju 2017.

Sabiex ħutna li tbiegħdu mill-Fidi, bil-għajnuna tat-talb flimkien max-xhieda tagħna, jerġgħu jiskopru kemm hu qrib il-Mulej fil-ħniena tiegħu u kemm hi sabiħa l-ħajja Nisranija.

That our brothers and sisters who have strayed from the faith, through our prayer and witness to the Gospel, may rediscover the merciful closeness of the Lord and the beauty of the Christian life.

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa.

The Pope Video 07-2017.

 

Ġunju / June 2017 - Universali: Mexxejja tal-Pajjiżi - Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti.

Poster għax-xahar ta' Ġunju 2017.

Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti.

That national leaders may firmly commit themselves to ending the arms trade, which victimizes so many innocent people.

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa.

The Pope Video 06-2017.

 

Mejju / May2017 - Evanġeliżżazzjoni: L-Insara fl-Afrika - Biex l-Insara fl-Afrika, jimitaw lil Ġesù mimli ħniena u jagħtu xhieda profetika ta’ rikonċiljazzjoni, ġusitizzja u paċi.

Poster għax-xahar ta' Mejju 2017.

Biex l-Insara fl-Afrika jimitaw lil Ġesù, mimli ħniena, u jagħtu xhieda profetika ta’ rikonċiljazzjoni, ġustizzja u paċi.

That Christians in Africa, in imitation of the Merciful Jesus, may give prophetic witness to reconciliation, justice and peace.

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa.

The Pope Video 05-2017.

 

April 2017 - Universali: Iż-Żgħażagħ

Poster għax-xahar ta' April 2017.

Biex iż-żgħażagħ iwieġbu b’ġenerożità għas-sejħiet tagħhom u jikkunsidraw bis-serjetà li joffru lilhom infushom lil Alla fis-saċerdozju u l-ħajja kkonsagrata.

Adorazzjoni skont din il-fehma tal-Papa.

The Pope Video 04-2017. Youth.

 

Marzu / March 2017 - Evanġeliżżazzjoni: Għajnuna għall-Insara Persegwitati

Poster għax-xahar ta' Marzu 2017.

Biex l-Insara persegwitati jsibu għajnuna fit-talb u ħtiġijiet materjali mill-Knisja kollha.

That persecuted Christians may be supported by the prayers and material help of the whole Church.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa: Sabiex l-Insara persegwitati jsibu l-għajnuna fit-talb u l-ħtiġijiet materjali mill-Knisja.

The Pope Video 03-2017. Help persecuted Christians.

 

Frar / February 2017 - Universali: Faraġ għal Min Hu Batut

Il-Fehma tal-Papa

Biex dawk kollha li qed ibatu, speċjalment il-fqar, ir-rifuġjati, l-imwarrbin, isib fil-komunitajiet tagħna min jilqagħhom u jfarraġhom.

That all those who are afflicted, especially the poor, refugees, and marginalized, may find welcome and comfort in our communities.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa għal dan ix-xahar.

The Pope Video 02-2017. Welcome the needy.

 

Jannar / January 2017 - Evanġeliżżazzjoni: L-Għaqda tal-Insara 

Il-Fehma tal-Papa

Biex l-Insara kollha ikunu fidili għat-tagħlim ta’ Kristu biex jirsistu bit-talb u l-imħabba t’aħwa ħalli terġa sseħħ l-għaqda bejn il-knejjes u flimkien jiffaċċjaw l-isfidi tal-umanità.

That all Christians may be faithful to the Lord’s teaching by striving with prayer and fraternal charity to restore ecclesial communion and by collaborating to meet the challenges facing humanity.

Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għall-Jannar 2017.

The Pope Video 01-2017. Christians serving humanity.


Sena 2016

Diċembru / December 2016

Nitolbu sabiex titneħħa minn kull rokna tad-dinja l-pjaga tat-tfal suldati.

That the scandal of child soldiers may be eliminated the world over.

The Pope Video 12 - Child Soldiers.

 

Novembru / November 2016

Biex il-pajjiżi li jirċievu numru kbir ta’ immigranti jsibu l-għajnuna fl-isforzi tagħhom ta’ solidarjetà.

That the countries which take in a great number of displaced persons and refugees may find support for their efforts which show solidarity.

The Pope Video 11 - Countries receiving refugees.

 

Ottubru / October 2016

Biex fil-ħidma tagħhom, il-ġurnalisti jirrispettaw il-verità u jimxu dejjem fuq dak li hu sewwa.

That journalists, in carrying out their work, may always be motivated by respect for truth and a strong sense of ethics.

The Pope Video 10 - Journalists

 

Settembru / September 2016

Biex kulħadd jagħti s-sehem tiegħu għall-ġid komuni u għall-bini ta’ soċjetà li tqiegħed il-persuna umana fiċ-ċentru tagħha.

That each may contribute to the common good and to the building of a society that places the person at the centre.

The Pope Video 9 - For a more human society

 

Awwissu / August 2016

Biex l-isport ikun okkażjoni ta’ fraternità u jagħti s-sehem tiegħu għall-paċi fid-dinja.

That sports may be an opportunity for friendly encounters between peoples and may contribute to peace in the world.

The Pope Video 8 - Sports, a culture of encounter - August 2016.

 

Lulju / July 2016

Biex il-popli indiġeni, li għandhom l-identità u l-eżistenza tagħhom mhedda, jiġu rrispettati.

That indigenous peoples, whose identity and very existence are threatened, will be shown due respect.

The Pope Video 7 - Respect for Indigenous Peoples - July 2016

 

Ġunju / June 2016

Biex fl-ibliet il-kbar l-anzjani, l-emarġinati u dawk li sfaw weħidhom jiltaqgħu ma’ nies li jagħtu kashom.

That the aged, marginalized, and those who have no one may find – even within the huge cities of the world – opportunities for encounter and solidarity.

The Pope Video 6 - Solidarity in Cities - June 2016.

 

Mejju / May2016

Biex kull pajjiż jagħti ġieħ lill-mara u jgħożż il-kontribut essenzjali tagħha fis-soċjetà.

That in every country of the world, women may be honored and respected and that their essential contribution to society may be highly esteemed.

The Pope Video 5 - Respect for Women - May 2016.

 

April 2016

Biex il-bdiewa jaqilgħu dak li ħaqqhom għax-xogħol prezzjuż tagħhom.

That land cultivators may earn the profits they deserve for their precious work.

The Pope Video 4 - Small farmers - April 2016.

 

Marzu / March 2016

Biex il-familji fil-bżonn jirċievu l-għajnuna meħtieġa u t-tfal jikbru f’ambjent ta’ sliem u paċi.

That families in need may receive the necessary support and that children may grow up in healthy and peaceful environments.

The Pope Video 3 - For children and families in difficulty - March 2016.

 

Frar / February 2016

Biex il-ħolqien, mogħti lilna b’rigal, nieħdu ħsiebu għall-ġid tal-ġenerazzjonijiet ta’ warajna.

That we may take good care of creation–a gift freely given–cultivating and protecting it for future generations.

The Pope Video 2 - Care for Creation - February 2016.

 

Jannar / January 2016

Biex id-djalogu sinċier bejn nies ta’ reliġjonijiet differenti jħalli frott ta’ paċi u ġustizzja.

That sincere dialogue among men and women of different faiths may produce the fruits of peace and justice.

The Pope Video – Inter-religious Dialogue - January 2016.


Sena 2015

Diċembru 2015 - Biex ilkoll inġarrbu l-ħniena ta’ Alla, li qatt ma jgħejja jaħfer.

Novembru 2015 - Ħalli niftħu qalbna biex niltaqgħu u niddjalogaw ma’ kulħadd, anke ma’ min jifhimha xorta oħra.

Ottubru 2015 - Biex it-traffikar tal-bnedmin, li huwa forma moderna ta’ jasar, jitwaqqaf darba għal dejjem.

Settembru 2015 - Biex jiżdiedu l-opportunitajiet ta’ skola u xogħol għaż-żgħażagħ kollha.

Awwissu 2015 - Sabiex il-volontiera jagħtu lilhom infushom b’ġenerożità biex jaqdu lil dawk li għandhom bżonn.

Lulju 2015 - Sabiex fil-livelli kollha tar-responsabbiltà politika ngħixu l-imħabba fl-aqwa tagħha.

Ġunju 2015 - Biex l-immigranti u r-refuġjati jsibu min jilqagħhom u jirrispettahom fil-pajjiżi li jaslu fihom.

Mejju 2015 - Biex niċħdu l-kultura tal-indifferenza u nieħdu ħsieb ta’ min ibati, speċjalment il-morda u l-fqar.

April 2015 - Biex il-popli jitgħallmu jirrispettaw il-ħolqien u jieħdu ħsiebu bħala rigal ta’ Alla.

Marzu 2015 - Biex dawk involuti fir-riċerka xjentifika jfittxu l-ġid tal-persuna umana kollha kemm hi.

Frar 2015 - Biex il-ħabsin, speċjalment dawk żgħażagħ, ikunu jistgħu jerġgħu jibnu ħajjithom b’dinjità.

Jannar 2015 - Sabiex ir-Reliġjonijiet differenti jaħdmu flimkien għall-paċi. 01/01/2015.


Sena 2014

Diċembru 2014 - Biex it-twelid tas-Salvatur iġib il-paċi u t-tama lill-bnedmin kollha ta’ rieda tajba.

Novembru 2014 - Biex kull min ibati bis-solitudni jħoss lil Alla viċin tiegħu u l-wens tal-oħrajn.

Ottubru 2014 - Biex il-Mulej jagħti paċi lil dawk in-naħat tad-dinja mifluġin bil-gwerra u bil-vjolenza.

Settembru 2014 - Biex persuni li qed ibatu minn xi nuqqas ta’ saħħa mentali jirċievu l-imħabba u l-għajnuna meħtieġa għall-ħajja dinjituża.

Awwissu 2014 - Biex ir-refuġjati, imġegħlin jitilqu ’l djarhom minħabba l-vjolenza, isibu qalb kbira li tilqagħhom u tipproteġi d-drittijiet tagħhom.

Lulju 2014 - Biex l-isport ikun dejjem okkażjoni ta’ fraternità fejn il-bnedmin jikbru flimkien.

Ġunju 2014 - Ħalli kull min hu qiegħed, jingħata l-għajnuna u x-xogħol li għandu bżonn biex jgħix bid-dinjità.

Mejju 2014 - Biex il-mezzi ta’ komunikazzjoni jkunu strumenti għas-servizz tal-verità u l-paċi.

April 2014 - Biex il-gvernijiet jieħdu ħsieb tal-ħarsien tal-ħolqien u tat-tqassim ġust tar-riżorsi naturali.

Marzu 2014 - Biex il-kulturi kollha jirrispettaw id-drittijiet u d-dinjità tal-mara.

Frar 2014 - Biex il-Knisja u s-soċjetà jirrispettaw l-għerf u l-esperjenza tal-anzjani.

Jannar 2014 - Biex ilkoll nippromovu żvilupp ekonomiku awtentiku, li jirrispetta d-dinjità tal-popli kollha.