Laikos

 

Sena A

Sena B

Sena Ċ

Festi

Sena I

Sena II

 

Imħejjija mill-Parroċċa tal-Ibraġ.

IL-QARI TAL-QUDDIES TAS-SOLENNITAJIET U FESTI

preżentazzjonijiet powerpoint

JANNAR

01. Imqaddsa Marija Omm Alla

      L-Epifanija tal-Mulej (Fl-ewwel Ħadd wara l-1 tas-Sena)

      Il-Magħmudija tal-Mulej (Il-Ħadd wara l-Epifanija)

22. San Publiju

25. Il-Konverżjoni ta' San Pawl (Skont Atti 22: 3-16)

                                           jew (Skont Atti 9: 1-22)

26. San Timotju u San Titu

 

FRAR

02. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

10. L-Appostlu missierna San Pawl (Verżjoni twila)

                                                         (Verżjoni qasira)

                                                         (Skont l-ittra lill-Korintin)

14. San Ċirillu u San Metodju

22. Il-Katedra ta' San Pietru

 

MARZU

19. San Ġużepp (Skont San Mattew)

                     jew (Skont San Luqa)

25. It-Tħabbira tal-Mulej

 

APRIL

25. San Mark, Evanġelista

29. Santa Katerina ta' Siena

 

MEJJU

01. San Ġużepp Ħaddiem (Ġenesi)

      jew San Ġużepp Ħaddiem (Kolossin)

03. San Filippu u San Ġakbu

09. San Ġorġ Preca (Bin Sirak)

      jew San Ġorġ Preca (Timotju)

      jew San Ġorġ Preca (Bin Sirak u Timotju)

14. San Mattija

31. Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija

           Skont l-Ittra lir-Rumani

     jew Skont il-profeta Sofonija

     jew Skont l-Ittra lir-Rumani u l-profeta Sofonija

 

 

ĠUNJU

11. San Barnaba, Appostlu

23. PM: It-twelid ta' San Ġwann Battista (Vġili)

24. It-twelid ta' San Ġwann Battista

28. PM: San Pietru u San Pawl (Vġili)

29. San Pietru u San Pawl

 

LULJU

03. San Tumas

11. San Benedittu

22. Santa Marija Maddalena (Għan 3, 1-4)

       jew Santa Marija Maddalena (2 Kor 5, 14-17)

23. Santa Briġida

25. San Ġakbu

29. Santa Marta, Santa Marija u San Lazzru

 

AWWISSU

06. AM: It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej

      PM: It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej

09. Santa Tereża Benedetta tas-Salib

10. San Lawrenz

14. PM: Santa Marija (Vġili)

15. Santa Marija (Jum)

24. San Bartilmew

29. Il-Martirju ta' San Ġwann Battista

 

SETTEMBRU

08. It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija

14. Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes

15. Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri

21. San Mattew

29. L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel

 

OTTUBRU

02. Anġli Kustodji Mqaddsa

08. L-Anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katidral ta' Malta

18. San Luqa

28. San Xmun u San Ġuda

 

NOVEMBRU

01. Il-Qaddisin kollha

02. L-Għid tal-Imwiet

09. Id-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran (Eżek 47, 1-2.8-9.12)

      jew Id-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran (1 Kor 3, 9b-11.16-17)

21. Il-Preżentazzjoni tal-Imqaddsa Verġni Marija

30. Sant'Andrija

 

DIĊEMBRU

08. It-tnissil bla tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija

24. It-twelid ta' Sidna Ġesł Kristu (Il-vġili)

                                                jew (Verżjoni qasira)

 

25. It-twelid ta' Sidna Ġesł Kristu (Bil-lejl)

      It-twelid ta' Sidna Ġesł Kristu (Mas-sebħ)

      It-twelid ta' Sidna Ġesł Kristu (Mal-jum)

                                                jew (Verżjoni qasira)

26. San Stiefnu

27. San Ġwann Appostlu

28. Il-Qaddisin innoċenti martri

 

OĦRAJN

Il-Familja Mqaddsa

                jew (Verżjoni qasira)

Marija Omm u xbieha tal-Knisja (Fl-ewwel Tnejn ta' wara Għid il-Ħamsin)

  1L Ġen 3, 9-15.20 jew 1L Atti 1, 12-14

▪ Il-Qalb Imqaddsa ta' Ġesł - Sena A (Il-Ġimgħa wara t-tieni Ħadd wara Għid il-Ħamsin)

▪ Il-Qalb Imqaddsa ta' Ġesł - Sena B (Il-Ġimgħa wara t-tieni Ħadd wara Għid il-Ħamsin)

Id-Duluri ta' Marija (Il-Ġimgħa ta' qabel Ħadd il-Palm)

Il-Qalb bla tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija - Sena A (Is-Sibt fuq it-tieni Ħadd wara Għid il-Ħamsin)

 


ara wkoll ...

kif ukoll ...