IR-RUŻARJU - awdjo

Il-Misteri tal-Ferħ

Il-Misteri tad-Dawl

Il-Misteri tat-Tbatija

Il-Misteri tal-Glorja

IR-RUŻARJU - vidjo

Il-Misteri tal-Ferħ

Il-Misteri tad-Dawl

Il-Misteri tat-Tbatija

Il-Misteri tal-Glorja


▪ Niżżel ir-Rużarju bil-Litanija aġġornta ...      Ferħ    -    Tbatija   -   Dawl   -   Glorja

Il-Litanija tal-Madonna ...

Ir-Rużarju: Misteri tal-Ferħ, tad-Dawl, tat-Tbatija u tal-Glorja. Imexxi Fr Hayden ...

 


TALB GĦAL TMIEM IR-RUŻARJU

SUB TUUM PRAESIDIUM
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Omm qaddisa ta’ Alla: la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna, u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbierka.

TALBA LIL SAN MIKIEL
San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju.  Irażżnu Alla nitolbuk bil-ħerqa!  Inti l-aqwa fost il-qtajja' tas-sema.  Itfa', bil-qawwa t'Alla, fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra, li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Ammen.