L-Ewwel Talba

 

O Marija,

id-dawl tiegħek dejjem jixgħel fil-mixja tagħna

bħala sinjal ta’ salvazzjoni u ta’ tama.

Aħna nintelqu f’idejk, Saħħa tal-morda,

li maġenb is-salib isseħibt fit-tbatija ta’ Ġesù,

waqt li żammejt sħiħa fil-fidi tiegħek.

 

Int, Salvazzjoni tal-poplu tagħna [Ruman],

taf x’neħtieġu

u aħna żguri li se tipprovdi

biex, bħal f’Kana tal-Galilija,

jerġa’ jkollna l-ferħ u l-festa

wara dan il-mument ta’ tiġrib.

 

Għinna, Omm tal-Imħabba Divina,

biex inħaddnu r-rieda tal-Missier

u nagħmlu dak li jgħidilna Ġesù,

li ħa fuqu l-mard tagħna

u tgħabba bin-niket tagħna

biex, permezz tas-salib, iwassalna

għall-ferħ tal-qawmien. Amen.

 

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Omm Qaddisa ta’ Alla.

La twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

iżda eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbierka.