Talba tal-Papa Franġisku lill-Madonna

fl-għeluq tal-Eżortazzjoni Appostolika "Querida Amazonia"

2 ta' Frar 2020

 

 

Miġjuba mit-Taljan għall-Malti minn

Francesco Pio Attard

 

 

Omm il-ħajja,

fil-ġuf matern tiegħek issawwar Ġesù,

li hu s-Sid ta’ kulma jgħix.

Fil-Qawmien tiegħu hu bidlek b’dawlu

u għamlek Sultana tal-ħolqien kollu.

Għalhekk nitolbuk, o Marija,

biex issaltan fil-qalb tħabbat tal-Amażonja.Urina li inti omm tal-ħlejjaq kollha,

fil-ġmiel tal-ward, tax-xmajjar,

tax-xmara l-kbira li taqsamha

u ta’ dak kollu li jiċċaqlaq fil-foresti tagħha.

Ħares bi ħlewwietek din l-isplużjoni ta’ ġmiel.Itlob lil Ġesù jsawwab imħabbtu kollha

fuq il-bnedmin li jgħixu fiha,

biex jagħrfu jitgħaxxqu biha u jħarsuha.Agħmel li Ibnek jitwieled fil-qlub tagħhom,

biex jilma fl-Amażonja,

fil-popli tagħha u fil-kulturi tagħha,

bid-dawl tal-Kelma tiegħu, bil-faraġ ta’ mħabbtu,

bil-messaġġ tiegħu ta’ mħabba bejn l-aħwa u ta’ ġustizzja.Ħalli f’kull Ewkaristija

titgħolla ’l fuq ukoll tant sbuħija

għall-glorja ta’ Alla l-Missier.Omm tagħna, ħares lill-foqra tal-Amażonja,

għax darhom qed tisfa meqruda

minħabba f’interessi ħżiena.

Kemm tbatija u kemm faqar,

kemm telqa u kemm prepotenza

f’din l-art imbierka,

imfawra bil-ħajja!Miss il-qalb tas-setgħana,

għax, imqar jekk inħossu li diġà tard wisq,

int issejħilna nsalvaw

dak li għadu ħaj.Omm ta’ qalbek minfuda,

li tbati fi wliedek imweġġgħa

u fin-natura miġruħa,

saltan int fl-Amażonja

flimkien ma’ Ibnek.

Saltan biex ħadd iżjed ma jħossu ħakkiem

tal-opra ta’ Alla.Fik nafdaw, Omm il-ħajja,

la titlaqniex

f’din is-siegħa mudlama.

Amen.