MA 28 2013 MA 28 2014 IM 2014 Sillabu MA 28 - 2021    

Filwaqt li huwa minnu li kull student jistudja għall-eżami, madankollu  jkun tassew ħasra jekk l-istudju tar-reliġjon isir biss għall-eżami.

MHUX BISS GĦALL-EŻAMI

Dawn in-noti huma preparati minn għalliema tar-Relijġjon, li għandhom Ċertifikat ta’ Idoneità għat-Tagħlim tar-Reliġjon Kattolika fl-Iskejjel Sekondarji. Filwaqt li isir kull sforz sabiex it-tagħrif moghti f’dawn il-paġni jkun korrett, madankollu d-Direzzjoni ta’ dan is-sit elettroniku ma tistgħax tkunu miżmuma responsabbli ta’ xi ineżattezzi li jistgħu jidhru.  Napprezzaw ħafna jekk inkunu nfurmati b’xi korrezzjonijiet li jkunu meħtieġa. Tajjeb li l-istudenti jikkonsultaw ukoll mal-għalliema tagħhom.

Iktbulna fuq -    lajci@maltadiocese.org

L-Ewwel Karta:  Il-Bibbja u l-Kredu.  (Ikklikkja fuq it-tema li tixtieq mill-lista fit-tieni kolonna.)

Sezzjoni A : Il-Bibbja.

a. L-oriġini u l-formazzjoni tal-Bibbja.

b. Il-kontinwità bejn it-Testment l-Antik u l-Ġdid.

c. Temi ċentrali fl-Antik Testment: Ħolqien, Esodu, Dekalogu, Profeti, Eżilju.

d. Temi ċentrali fil-Ġdid Testment : il-problema tas-sinottiċi, il-Vanġelu ta’ San Ġwann, il-verità storika tal-Evanġelji, ir-rakkonti tal-Passjoni, il-Qawmien.

Il-Bibbja, (il-Kotba Mqaddsa, l-Iskrittura) hi ġabra ta’ 73 ktieb

Il-Formazzjoni tat-Testment il-Qadim

Formation of the Old Testament

It-Testment il-Ġdid u l-kontinwita’ bejn it-Testment l-Antik u l-Ġdid

Il-Ħolqien

Il-Ħruġ mill-Eġittu (Eżodu)

Id-Dekalogu

Il-Profeti

L-Eżilju

Il-Problema tas-Sinottiċi

Il-verità storika tal-Evanġelji

Ir-Rakkont tal-Passjoni

Il-Qawmien


Nota dwar l-Evanġelju skont San Mattew minn Dun Karm Attard

Nota dwar l-Evanġelju skont San Mark minn Dun Karm Attard

Nota dwar l-Evanġelju skont San Luqa minn Dun Karm Attard

Nota dwar l-Evanġelju skont San Ġwann minn Dun Karm Attard

 

Sezzjoni B : Il-Kredu

1. Il-fidi.

a. Fidi, Raġuni, Rivelazzjoni.

b. Il-formazzjoni tal-Kredi.

c. Il-kunċett tat-Tradizzjoni.

 

Ix-xewqa ta’ Alla hi mnaqqxa f’qalb il-bniedem ...

Djalogu bejn Fidi u Raġuni, Omelija tal-Isqof Mario Grech ...

2. Id-duttrina nisranija.

a. Alla Trinità. Id-duttrina nisranija dwar Alla.

b. Ġesù bħala s-salvatur uniku tal-umanità. Il-kwistjoni tas-salvazzjoni universali.

c. L-Ispirtu s-Santu.

d. Il-Knisja : waħda, qaddisa, kattolika, appostolika.

e. It-tama u l-ħajja ta’ dejjem.

Il-kwistjoni tas-salvazzjoni universali

L-Ispirtu s-Santu

Il-Knisja waħda, qaddisa kattolika appostolika

It-tama u l-ħajja ta’ dejjem

 

 

It-Tieni Karta: Liturġija u Moralità Nisranija.  (Ikklikkja fuq it-tema li tixtieq mill-lista fit-tieni kolonna.)

Sezzjoni A : Liturġija u Sagramenti

1. X’inhi l-liturġija?

a. Il-Knisja bħala komunità li tagħti qima.

b. Jum il-Mulej.

c. Is-sena liturġika.

Il-Liturġija.

X’inhi l-liturġija?

Il-Liturġija bħala ħidma tal-Mulej Ġesù u l-Ispirtu s-Santu.

Is-sena liturġika.

 

 

Sena Liturġika 1, Minn ‘Jum il-Mulej’ saċ-‘Ċiklu tal-Għid’, Minn Dun Ġorġ Schembri.

Is-Sena Liturġika 2, Iċ-“Ċiklu tal-Milied”, Il-“Ħdud ta’ matul is-sena sal-Festa ta’ Kristu Sultan. Minn Dun Ġorġ Schembri.

Is-Sena Liturġika 3, Sollenitajiet u festi oħra. Minn Dun Ġorġ Schembri.

 

2. Is-Sagramenti u l-ħajja Nisranija.

a. Is-sagramenti bħala azzjonijiet tal-Knisja.

b. Riti u simboli.

c. L-Inizjazzjoni Nisranija : Magħmudija, Konfirmazzjoni u Ewkaristija.

d. Is-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni u d-Dilka tal-Morda.

e. Iż-Żwieġ u s-sagrament tal-Ordni.

Is-Sagramenti tal-Knisja Kattolika.

Riti u simboli fis-Sagramenti.

Is-Sagramenti tad-dħul fil-ħajja nisranija - Il-Magħmudija.

Sagramenti ieħor tad-dħul fil-ħajja nisranija - Il-Griżma tal-Isqof jew Il-Konfermazzjoni.

Sagramenti ieħor tad-dħul fil-ħajja nisranija - L-Ewkaristija.

Sezzjoni B : Moralita’ Nisranija

1. Morali Ġenerali.

a. Il-bażi tal-moralità nisranija : il-kmandamenti u l-beatitudnijiet.

b. Il-ħajja morali f’kultura li qed tinbidel : l-għejjun tal-verità morali.

c. Rispett lejn il-ħajja, il-verità, u d-dinjità tal-persuna umana.

2. Moralità speċifika.

a. Iż-Żwieġ u kwistjonijiet marbuta mal-familja.

b. Rispett lejn il-ġisem, l-imħabba u s-sesswalità tal-bniedem.

c. Il-bini ta’ kultura favur il-ħajja.

d. Il-paċi globali, l-iżvilupp sostenibbli u l-bini ta’ soċjetà ġusta.

e. Ir-rwol pubbliku tal-Knisja u tar-reliġjon.

 

Kotba suġġeriti:

George T. Montague, Understanding the Bible: A Basic Introduction to Biblical Interpretation, New York:Paulist Press, 2007

Ph. Beguerie & Cl. Duchesneau, How to Understand the Sacraments, London : SCM Press, 1991

J-N Bezancon, Ph. Ferlay & J-M. Onfray, How to Understand the Creed, London : SCM Press, 1987

Guido Schembri, Kors gdid fuq il-Bibbja. Taghrif dwar il-Kotba Mqaddsa, Edizzjoni TAU, Malta 2003

Marcello Ghirlando, Il-Bibbja f’idejna: Introduzzjoni Ġenerali għall-Kotba Mqaddsa, Edizzjoni TAU, Malta 2008

 

Sorsi ta' Għajnuna:

Il-Bibbja bil-Malti

Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika  u il-Kompendju tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dei Verbum, Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Vatikan II dwar ir-Rivelazzjoni Divina.

Fides et Ratio, Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II,  dwar ir-relazzjoni li għandu jkun hemm bejn Fidi u Raġuni.