Home          |          Email          |          Blog          |                                                                                                                             Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta

Filwaqt li huwa minnu li kull student jistudja għall-eżami, madankollu  jkun tassew ħasra jekk l-istudju tar-reliġjon isir biss għall-eżami.

MHUX BISS GĦALL-EŻAMI

Ġabra ta’ noti li jistgħu jkunu ta' għajnuna għall-istudenti li jistudjaw ir-Reliġjon.

It-temi magħżula huma meħuda mis-Sillabu tal-Eżami tal-Matsec

 

Ara s-Sillabu MA 28 tas-Sena 2013 ►                                    IM Syllabus 2014

Ara s-Sillabu MA 28 tas-Sena 2014

Ara wkoll Religion Specimen Papers 2011 ►

NOTA MID-DIREZZJONI TAL-LAIKOS

Dawn in-noti huma preparati minn għalliema tar-Relijġjon, li għandhom Ċertifikat ta’ Idoneità għat-Tagħlim tar-Reliġjon Kattolika fl-Iskejjel Sekondarji.

Filwaqt li isir kull sforz sabiex it-tagħrif moghti f’dawn il-paġni jkun korrett, madankollu d-Direzzjoni ta’ dan is-sit elettroniku ma tistgħax tkunu miżmuma responsabbli ta’ xi ineżattezzi li jistgħu jidhru.  Napprezzaw ħafna jekk inkunu nfurmati b’xi korrezzjonijiet li jkunu meħtieġa. Tajjeb li l-istudenti jikkonsultaw ukoll mal-għalliema tagħhom.

Iktbulna fuq     lajci@maltadiocese.org

L-Ewwel Karta:  Il-Bibbja u l-Kredu.  (Ikklikkja fuq it-tema li tixtieq mill-lista fit-tieni kolonna.)

Sezzjoni A : Il-Bibbja.

a. L-oriġini u l-formazzjoni tal-Bibbja.

b. Il-kontinwità bejn it-Testment l-Antik u l-Ġdid.

c. Temi ċentrali fl-Antik Testment: Ħolqien, Esodu, Dekalogu, Profeti, Eżilju.

d. Temi ċentrali fil-Ġdid Testment : il-problema tas-sinottiċi, il-Vanġelu ta’ San Ġwann, il-verità storika tal-Evanġelji, ir-rakkonti tal-Passjoni, il-Qawmien.

Il-Bibbja, (il-Kotba Mqaddsa, l-Iskrittura) hi ġabra ta’ 73 ktieb ... >

Il-Formazzjoni tat-Testment il-Qadim ...>

Formation of the Old Testament ... >

It-Testment il-Ġdid u l-kontinwita’ bejn it-Testment l-Antik u l-Ġdid ...>

Il-Ħolqien ...>

Il-Ħruġ mill-Eġittu (Esodu) ...>

Id-Dekalogu ...>

Il-Profeti ...>

L-Eżilju ...>

Il-Problema tas-Sinottiċi ...>

Il-verità storika tal-Evanġelji ...>

Ir-Rakkont tal-Passjoni ...>

Il-Qawmien ...>


Nota dwar l-Evanġelju skont San Mattew minn Dun Karm Attard ...>

Nota dwar l-Evanġelju skont San Mark minn Dun Karm Attard ...>

Nota dwar l-Evanġelju skont San Luqa minn Dun Karm Attard ...>

Nota dwar l-Evanġelju skont San Ġwann minn Dun Karm Attard ...>

 

Sezzjoni B : Il-Kredu

1. Il-fidi.

a. Fidi, Raġuni, Rivelazzjoni.

b. Il-formazzjoni tal-Kredi.

c. Il-kunċett tat-Tradizzjoni.

 

Ix-xewqa ta’ Alla hi mnaqqxa f’qalb il-bniedem ...>

Djalogu bejn Fidi u Raġuni, Omelija tal-Isqof Mario Grech ...>

 

2. Id-duttrina nisranija.

a. Alla Trinità. Id-duttrina nisranija dwar Alla.

b. Ġesù bħala s-salvatur uniku tal-umanità. Il-kwistjoni tas-salvazzjoni universali.

c. L-Ispirtu s-Santu.

d. Il-Knisja : waħda, qaddisa, kattolika, appostolika.

e. It-tama u l-ħajja ta’ dejjem.


Il-kwistjoni tas-salvazzjoni universali ...>

L-Ispirtu s-Santu ...>

Il-Knisja waħda, qaddisa kattolika appostolika ...>

It-tama u l-ħajja ta’ dejjem ...>

 

 

It-Tieni Karta: Liturġija u Moralità Nisranija.  (Ikklikkja fuq it-tema li tixtieq mill-lista fit-tieni kolonna.)

Sezzjoni A : Liturġija u Sagramenti

1. X’inhi l-liturġija?

a. Il-Knisja bħala komunità li tagħti qima.

b. Jum il-Mulej.

c. Is-sena liturġika.

Il-Liturġija.

X’inhi l-liturġija?

Il-Liturġija bħala ħidma tal-Mulej Ġesù u l-Ispirtu s-Santu.

Is-sena liturġika.

 

------

Sena Liturġika 1, Minn ‘Jum il-Mulej’ saċ-‘Ċiklu tal-Għid’, Minn Dun Ġorġ Schembri. ...>

Is-Sena Liturġika 2, Iċ-“Ċiklu tal-Milied”, Il-“Ħdud ta’ matul is-sena sal-Festa ta’ Kristu Sultan. Minn Dun Ġorġ Schembri. ...>

Is-Sena Liturġika 3, Sollenitajiet u festi oħra. Minn Dun Ġorġ Schembri. ...>

 

2. Is-Sagramenti u l-ħajja Nisranija.

a. Is-sagramenti bħala azzjonijiet tal-Knisja.

b. Riti u simboli.

c. L-Inizjazzjoni Nisranija : Magħmudija, Konfirmazzjoni u Ewkaristija.

d. Is-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni u d-Dilka tal-Morda.

e. Iż-Żwieġ u s-sagrament tal-Ordni.


Is-Sagramenti tal-Knisja Kattolika.

Riti u simboli fis-Sagramenti.

Is-Sagramenti tad-dħul fil-ħajja nisranija - Il-Magħmudija.

Sagramenti ieħor tad-dħul fil-ħajja nisranija - Il-Griżma tal-Isqof jew Il-Konfermazzjoni.

Sagramenti ieħor tad-dħul fil-ħajja nisranija - L-Ewkaristija.

 

 

Sezzjoni B : Moralita’ Nisranija

1. Morali Ġenerali.

a. Il-bażi tal-moralità nisranija : il-kmandamenti u l-beatitudnijiet.

b. Il-ħajja morali f’kultura li qed tinbidel : l-għejjun tal-verità morali.

c. Rispett lejn il-ħajja, il-verità, u d-dinjità tal-persuna umana.

 

 

 

2. Moralità speċifika.

a. Iż-Żwieġ u kwistjonijiet marbuta mal-familja.

b. Rispett lejn il-ġisem, l-imħabba u s-sesswalità tal-bniedem.

c. Il-bini ta’ kultura favur il-ħajja.

d. Il-paċi globali, l-iżvilupp sostenibbli u l-bini ta’ soċjetà ġusta.

e. Ir-rwol pubbliku tal-Knisja u tar-reliġjon.


 

 

 

 

 

 

Kotba suġġeriti:

□   George T. Montague, Understanding the Bible: A Basic Introduction to Biblical Interpretation, New York:Paulist Press, 2007

□   Ph. Beguerie & Cl. Duchesneau, How to Understand the Sacraments, London : SCM Press, 1991

□   J-N Bezancon, Ph. Ferlay & J-M. Onfray, How to Understand the Creed, London : SCM Press, 1987

□   Guido Schembri, Kors gdid fuq il-Bibbja. Taghrif dwar il-Kotba Mqaddsa, Edizzjoni TAU, Malta 2003

□   Marcello Ghirlando, Il-Bibbja f’idejna: Introduzzjoni Ġenerali għall-Kotba Mqaddsa, Edizzjoni TAU, Malta 2008

 

Sorsi ta' Għajnuna:  ikklikkja fuq dak li tixtieq minn hawn taħt ...

⇨  Il-Bibbja bil-Malti

⇨  Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika  u il-Kompendju tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

⇨  Dei Verbum, Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Vatikan II dwar ir-Rivelazzjoni Divina.

⇨  Fides et Ratio, Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II,  dwar ir-relazzjoni li għandu jkun hemm bejn Fidi u Raġuni.

⇨ 

⇨ 

 

www.laikos.org