RUŻARJU

Misteri tal-Ferħ.  It-Tnejn u s-Sibt

Misteri tad-Dawl. Il-Ħamis

Misteri tat-Tbatija, It-Tlieta u l-Ġimgħa

Misteri tal-Glorja. Il-Ħadd u l-Erbgħa

 

TALB EWKARISTIKU

Tqarbina tax-xewqa

Vista lil Ġesų Sagramentat

 

TALB LIL VERĠNI MARIJA

Angelus

Regina Coeli

Salve Regina

Libsa ta' Ġieħ. Vestis Honoris

Konsagrazzjoni tal-familja lil Marija

O Verġni qed jidlam

Affidament lil Marija saħħa tal-morda

Wieqfa kienet imbikkija. Stabat Mater

Rużarju tas-Seba' Duluri tal-Madonna

Sliem għalik, Marija. Minn San Alwiġi de Montfort

 

TALB LIL QADDISIN OĦRA

Lil San Ġużepp

Bħal San Ġużepp nisma'

Kurunella ta' San Ġużepp

Lil San Mikiel Arkanġlu

Lil Santa Rita

 

QUDDIEM IL-KURĊIFISS

Lil Ġesų msallab

F'riġlejn il-Kurċifiss ta' San Marcello

Qima tal-Pjagi ta' Kristu

Qima tal-Wiċċ ta' Kristu

It-Triq tas-Salib. Via Sagra

Via Sagra mużikali

 

TALB IEĦOR

Ejja Spirtu s-Santu. Veni Creator

Sekwenza tal-Ispirtu s-Santu

Kurunella tal-Ħniena Divina

Għas-sena ddedikata għal-Laudato Sė