Ara wkoll il-filmati flimkien mat-testi dwar dawn il-Qaddisin ...

JANNAR - FRAR - MARZU - APRIL - MEJJU - ĠUNJU -

LULJU - AWWISSU - SETTEMBRU - OTTUBRU - NOVEMBRU - DIĊEMBRU

JANNAR                       

01. L-Imqaddsa Omm Alla, Marija

02. San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazjanzenu

03. Santa Ġenoveffa

04. Santa Eliżabetta Anna Seton

05. San Ġwann Nepomeċenu Neumann

06. Santa Raffaela Marija Porras

07. San Rajmond ta' Penjafort

08. San Lawrenz Ġustinjani

09. San Pietru Isqof ta' Sebaste

10. Santa Leonie Aviat

11. San Tumas Placidi minn Cori

12. San Bernard minn Corleone

13. San Ilarju

14. Beatu Pietru Donders

15. San Arnold Janssens

16. San Berardu u sħabu

17. San Anton Abbati

18. Santa Margerita tal-Ungerija

19. San Makarju l-Eġizzjan

20. San Sebastjan

21. Santa Anjeże

22. San Publju

23. Santa Marija Cope

24. San Franġisk de Sales

25. Il-Konverżjoni ta' San Pawl

26. San Timotju u San Titu

27. Santa Anġela Merici

28. San Tumas ta' Aquino

29. San Benild Romançon

30. San Mutien-Marie Wiaux

31. San Ġwann Bosco


FRAR                       

01. Santa Briġida tal-Irlanda

02. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

03. San Ansgar

04. Santa Katerina Ricci

05. Santa Agata

06. San Pawl Miki u Sħabu

07. Beatu Piju IX

08. San Ġirolmu Emiliani

09. Santa Skolastika

10. San Pawl: Patrun ta' Malta

11. Il-Verġni Mqaddsa Marija ta' Lourdes

12. Beatu Reġinaldu ta’ Orleans

13. Beatu Ġordan tas-Sassonja

14. San Ċirillu u San Metodju

15. San Klawdju de la Colombière

16. Beatu Ġużeppi Allamano

17. Is-Seba’ Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija

18. Beatu Ġwann ta’ Fiesole

19. San Korradu Confalonieri

20. San Franġisku u Santa Ġjaċinta Marto

21. San Pietru Damiani

22. Il-Katedra ta' San Pietru

23. San Polikarpu

24. San Ethelbert

25. Beata Adeodata Pisani

26. Santa Anna Line

27. San Gabrijel tal-Addolorata

28. Beata Marija Caritas Brader


MARZU                       

01. Beatu Pietru Rene Roque

02. Santa Anjeże ta' Praga

03. Santa Katerina Drexel

04. San Każimiru

05. San Ġwann Ġużeppi tas-Salib

06. Santa Koletta ta' Corbie

07. Santa Perpetwa u Santa Feliċita

08. San Ġwann ta' Alla

09. Santa Franġiska Rumana

10. San Ġwann Ogilvie

11. San Sofronju

12. Beata Anġela Salawa

13. Santa Ewfrasja

14. Santa Matilde

15. Santa Lwiża de Marillac

16. Beatu Torello

17. San Patrizju

18. San Ċirillu ta' Ġerusalemm

19. San Ġużepp (Ir-raġel tal-Verġni Mqaddsa Marija)

20. Santa Marija Josefa Sancho de Guerra

21. Beata Benedetta Frassinello

22. San Benvenuto Scotivoli

23. San Turibju ta' Mongrovejo

24. Santa Katerina tal-Isvezja

25. It-Tħabbira tal-Mulej

26. Beata Maddalena Caterina Morano

27. Beatu Pellegrin minn Falerone

28. San Gontran

29. San Leonardu Murialdo

30. Beatu Amedew tas-Savoja

31. San Benjamin


APRIL                       

01. San Nonju Alvarez Pereira

02. San Franġisku ta' Paola

03. San Rikardu

04. San Sidor

05. San Vinċenz Ferrer

06. Santa Ġiljana minn Cornillon

07. San Ġwann Battista De La Salle

08. Santa Ġulja Billiart

09. Beata Katerina Ċelestina Faron

10. Santa Madalena ta' Canossa

11. Santa Ġemma Galgani

12. Santa Tereża de los Andes

13. San Martin I

14. Beatu Pietru Gonzales

15. San Damjan de Veuster

16. Santa Bernardina Soubirous

17. Santa Katerina Tekakwita

18. Beata Marija tal-Inkarnazzjoni

19. San Ljun IX

20. Santa Anjeże ta’ Montepulciano

21. San Anselmu

22. San Soteru

23. San Ġorġ

24. Santa Marija Ewfrasja Pelletier

25. San Mark

26. Il-Verġni Marija, Omm tal-Parir it-Tajjeb

27. Beatu Nikol Roland

28. Santa Ġianna Beretta Molla

29. Santa Katerina ta' Siena

30. San Piju V


MEJJU                       

01. San Ġużepp Ħaddiem

02. San Atanasju

03. San Filippu u San Ġakbu

04. San Ġwann Houghton u sħabu

05. San Nunzio Sulprizio

06. Beata Katerina Trojani

07. Santa Roża Venerini

08. Il-Madonna ta' Pompei

09. San Ġorġ Preca

10. San Ġwann ta' Avila

11. San Franġisk ta' Ġirolamo

12. San Leopoldu Bogdan Mandi

13. Il-Madonna ta' Fatima

14. San Mattija

15. San Pietru u Santa Dijonisja

16. Santa Margerita minn Cortona

17. San Baskal Baylon

18. San Ġwann I

19. Santa Marija Bernarda tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

20. San Bernardinu ta' Siena

21. San Kristofru Magallanes u sħabu

22. Santa Rita minn Cascia

23. Santa Ġovanna Antida Thouret

24. L-Imqaddsa Verġni Marija Għajnuna tal-Insara

25. San Girgor VII

26. San Filippu Neri

27. Santu Wistin ta' Canterbury

28. Santa Ubaldeska

29. Beatu Ġużeppi Kowalski

30. Santa Ġovanna d'Arco

31. Iż-Żjara tal-Verġni Mqaddsa Marija


ĠUNJU                       

01. San Ġustinu

02. San Marċellinu u San Pietru

03. San Karlu Lwanga u Sħabu

04. San Pietru minn Verona

05. San Bonifaċju

06. San Norbertu

07. Beata Anna ta' San Bartilmew

08. Beata Marija Droste zu Vischering

09. San Efrem

10. Santa Margerita

11. San Barnaba

12. Santa Pawla Frassinetti

13. San Antnin ta' Padova

14. San Metodju

15. Santa Ġermana Cousin

16. San Ġwann Franġisk Regis

17. Santa Emilja de Vialar

18. San Girgor Barbarigo

19. San Romwaldu

20. Beata Mikelina ta' Pesaro

21. San Alwiġi Gonzaga

22. Madonna Ta' Pinu

23. Santa Eteldreda

24. It-Twelid ta' San Ġwann il-Battista

25. Beata Jutta ta' Thuringia

26. San Josemarìa Escrivà de Belaguer

27. San Ċirillu ta' Lixandra

28. San Irinew

29. San Pietru u San Pawl

30. L-Ewwel Martri ta' Ruma


LULJU                       

01. Beatu Nazju Falzon

02. San Bernardino Realino

03. San Tumas

04. Santa Eliżabetta tal-Portugall

05. San Anton Marija Zaccaria

06. Santa Marija Goretti

07. Beati Roger Dickenson u Ralph Milner

08. Santa Marija Ermellina u sħabha

09. San Ġwann minn Kolonja u sħabu

10. Santa Veronika Giuliani

11. San Benedittu

12. San Ġwann Gualbertu

13. San Enriku II

14. San Kamillu De Lellis

15. San Bonaventura

16. Il-Verġni Marija tal-Karmelu

17. Beata Tereża ta' Santu Wistin u sħabha

18. San Pambo

19. Santa Makrina

20. Santa Margerita, martri

21. San Lawrenz ta' Brindisi

22. Santa Marija Maddalena

23. Santa Briġida tal-Isvezja

24. Beata Marija Mercedes Prat

25. San Ġakbu l-Kbir

26. San Ġwakkin u Sant'Anna

27. Beatu Titu Brandsma

28. Santa Alfonsa Muttathupadatu

29. Santa Marta

30. San Pietru Krisologu

31. San Inazju ta' Loyola


AWWISSU                       

01. San Alfons Marija de Liguori

02. San Ewsebju ta' Vercelli

03. Santa Lidja

04. San Ġwann Marija Vianney

05. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma

06. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej

07. San Gejtanu

08. San Duminku

09. Santa Tereża Bendetta tas-Salib (Edtih Stein)

10. San Lawrenz

11. Santa Klara

12. Beatu Innoċenz XI

13. San Ponzjanu u San Ippolitu

14. San Massimiljanu Marija Kolbe

15. Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema

16. San Stiefnu tal-Ungerija

17. Santa Ġiovanna Delanoue

18. Santa Elena

19. San Ġwann Eudes

20. San Bernard

21. San Piju X

22. Il-Verġni Mqaddsa Marija Reġina

23. Santa Roża ta' Lima

24. San Bartilmew

25. San Ludoviku ta' Franza

26. Santa Eliżabetta Bichier

27. Santa Monika

28. Santu Wistin ta' Ippona

29. Il-Martirju ta' San Ġwann il-Battista

30. San Pammakju

31. San Adju


SETTEMBRU                       

01. San Ġillus

02. Santa Ingrid tal-Isvezja

03. San Girgor il-kbir

04. Santa Rożalija ta' Viterbo

05. Santa Tereża ta' Kalkutta

06. San Eleuterju

07. San Klodoald

08. It-Twelid tal-Verġni Marija

09. San Pietru Claver

10. San Nikola ta' Tolentino

11. San Ġwann Gabrijel Perboyre

12. L-Isem tal-Verġni Marija

13. San Ġwann Krisostmu

14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib

15. Il-Verġni Marija tad-Duluri

16. San Kornelju u San Ċiprijanu

17. San Roberto Bellarmino

18. San Ġużepp ta' Copertino

19. San Ġennaru

20. San Andrija Taegon, San Pawl Chang Hasang, u Sħabhom

21. San Mattew

22. San Injazju minn Santhia

23. San Piju ta' Pietrelcina

24. Beata Marija Columba Gabriella Sagheddu

25. San Finbar

26. San Kosma u San Damjan

27. San Vinċens De Paul

28. San Vinċeslaw

29. L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel

30. San Ġilormu


OTTUBRU                       

01. Santa Tereża tal-Bambin Ġesu'

02. L-Anġli Kustodji Mqaddsa

03. San Ġerardu

04. San Franġisk ta' Assisi

05. Santa Marija Fawstina Kowalska

06. San Bruno

07. Il-Verġni Marija tar-Rużarju

08. Santa Tajde

09. San Djonisju

10. San Franġisk Borgia

11. San Ġwanni XXIII

12. San Serafin minn Montegranaro

13. Beata Alessandra Marija de Costa

14. San Kallistu I

15. Santa Tereża ta' Avila

16. Santa Margerita Marija Alacoque

17. San Injazju ta' Antijokja

18. San Luqa

19. San Pawl tas-Salib

20. Santa Bertilla Boscardin

21. Santa Ursula

22. San Ġwanni Pawlu II

23. San Ġwann ta' Capestrano

24. San Anton Marija Claret

25. San Ġwann Stone

26. Beatu Bonaventura minn Potenza

27. San Frumenzju

28. San Xmun u San Ġuda

29. Beatu Mikiel Rua

30. Beatu Duminku Collins

31. Beatu Anġelo ta' Acri


NOVEMBRU                       

01. Il-Qaddisin Kollha

02. Il-Fidili Mejtin Kollha

03. San Martin De Porres

04. San Karlu Borromeo

05. Beata Franġiska t'Amboise

06. Beata Ġużeppa Naval Girbes

07. San Willibrord

08. Beata Eliżabetta tat-Trinità

09. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran

10. San Ljun il-Kbir

11. San Martin ta' Tours

12. San Ġosafat

13. San Staniżlaw Kostka

14. San Nikola Tavelić u sħabu

15. San Albertu l-Kbir

16. Santa Ġertrude

17. Santa Eliżabetta tal-Ungerija

18. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl

19. Santa Anjeże ta' Assisi

20. Beata Marija Fortunata Viti

21. Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija

22. Santa Ċeċilja

23. San Kolumbanu

24. San Andrija Dung-Lac u Sħabu

25. Santa Katerina ta' Lixandra

26. San Leonardu minn Portomaurizio

27. San Franġisk Anton Fasani

28. Santa Katerina Labourè u l-Midalja Mirakuluża

29. Beatu Dionisju tan-Nativita' u Beatu Redent tas-Salib

30. San Andrija


DIĊEMBRU                       

01. Beatu Charles de Foucauld

02. Beata Marija Anġela Astorch

03. San Franġisk Saverju

04. San Ġwann Damaxxenu

05. San Saba

06. San Nikola

07. San Ambroġ

08. It-Tnissil bla Tebgħa ta' Marija

09. San Ġwann Diego Cuauhtlatoatzin

10. San Ġwann Roberts

11. San Damasu I

12. Santa Ġovanna Franġiska De Chantal

13. Santa Luċija

14. San Ġwann tas-Salib

15. Santa Pawla Marija Di Rosa

16. Beata Marija tal-Anġli

17. San Ġwann ta' Matha

18. San Gatjanu

19. Beatu Urbanu V

20. Beatu Vinċenz Romano

21. San Pietru Kanisju

22. Santa Franġiska Saveria Cabrini

23. San Ġwann ta' Kety

24. San Charbel Makhlouf

25. It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu

26. San Stiefnu

27. San Ġwann

28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri

29. San Tumas Becket

30. San Sabinu

31. San Silvestru I

 

TAGĦRIF DWAR MALTIN LI GĦEXU ĦAJJA TA' QDUSIJA    

1. San Ġorġ Preca

2. Beata Adeodata Pisani

3. Beatu Nazju Falzon

4. Venerabbli Adelaide Cini

5. Venerabbli Margerita De Brincat

6. Qaddejja ta' Alla Henry u Ineż Casolani

7. Qaddej ta' Alla Ewġenju Borg

8. Qaddej ta' Alla Fra Baskal Farrugia

9. Qaddej ta' Alla Dun Mikiel Attard

10. Qaddej ta' Alla l-Isqof Emanuel Galea

11. Qaddej ta' Alla Mons Ġużeppi De Piro

12. Qaddej ta' Alla Mons Isidor Formosa

13. Qaddejja ta' Alla Madre Marija Teresa Nuzzo

14. Qaddej ta' Alla Patri Avertan Fenech

15. Qaddej ta' Alla Brother Louis Camilleri

16. Frenċ tal-Għarb

17. Fra Diegu Bonanno

18. Pietru Pawl Saydon

19. Dun Alfred Gatt

20. Karmni Grima

21. Mons Salvatore Grima

22. Is-Superjur Ġorġ Grima

23. Ġuża Buġeja

24. Mons Mikiel Azzopardi

25. Ġuża Mifsud