Laikos

Il-kuraġġ li nirriskjaw għall-wegħda ta’ Alla

Messaġġ tal-Papa Franġisku

għal Jum il-Vokazzjonijiet  2019,

imfakkar kull sena

fir-Raba' Ħadd tal-Għid,

Ħadd ir-Ragħaj it-Tajjeb.

Din is-sena jkun it-12 ta' Mejju 2019.

 

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

GĦAS-56 JUM DINJI

TA’ TALB GĦALL-VOKAZZJONIJIET

 

Il-kuraġġ li nirriskjaw għall-wegħda ta’ Alla

 

Għeżież ħuti,

 

Wara li f’Ottubru li għadda għexna l-esperjenza ħajja u għammiela tas-Sinodu ddedikat għaż-żgħażagħ, ftit ilu ċċelebrajna l-34 Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panamá. Żewġ appuntamenti kbar, li grazzi għalihom il-Knisja setgħet tiftaħ widnejha għal-leħen tal-Ispirtu u anki għall-ħajja taż-żgħażagħ, għal dak li huma qed jistaqsu, għall-għeja li ttaqqalhom u għat-tamiet li hemm fihom.

 

Se nerġa’ lura proprju għal dak li kelli l-opportunità naqsam maż-żgħażagħ fil-Panamá, u f’dan il-Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet nixtieq nirrifletti fuq kif is-sejħa tal-Mulej tagħmilna ħabbara ta’ wegħda u, fl-istess waqt, titlobna l-kuraġġ li nirriskjaw flimkien miegħu u għalih. Nixtieq nieqaf fil-qosor fuq dawn iż-żewġ aspetti – il-wegħda u r-riskju – biex flimkien magħkom nikkontempla x-xena tal-Vanġelu fejn insibu s-sejħa tal-ewwel dixxipli biswit l-għadira tal-Galilija (Mk 1:16-20).

 

Żewġ koppji ta’ aħwa – Xmun u Indrì flimkien ma’ Ġakbu u Ġwanni – qed iwettqu l-ħidma tagħhom ta’ kuljum bħala sajjieda. F’dan il-mistier ta’ taħbit, huma tgħallmu l-liġijiet tan-natura, u xi kultant kellhom jisfidawhom meta sabu l-irjieħ kontrihom u l-mewġ kien iċaqlaq sew id-dgħajjes tagħhom. F’xi ġranet, is-sajda abbundanti kienet tippremja t-taħbit iebes tagħhom, imma, drabi oħra, ix-xogħol ta’ lejl sħiħ ma kienx biżżejjed biex jimla x-xbieki tagħhom u kienu jerġgħu lura x-xatt għajjiena u delużi.

 

Dawn huma s-sitwazzjonijiet ordinarji tal-ħajja, li fihom kull wieħed u waħda minna jkejjel ħajtu max-xewqat li jġorr f’qalbu, iħabrek b’ruħu u ġismu f’ħidma li jittama li tista’ tagħtih il-frott, jgħum fil-“baħar” ta’ tant possibbiltajiet ifittex rotta tajba li tista’ taqtagħlu l-għatx għall-ferħ. Xi darba jgawdi minn qabda ta’ ħut tajba, drabi oħra, imma, ikun meħtieġ il-kuraġġ biex jista’ jikkontrolla dgħajsa maħbuta mill-mewġ, jew inkella jrid jaffaċċja l-frustrazzjoni li daħal lura l-art bix-xbieki vojta.

 

Bħal fl-istorja ta’ kull sejħa, anki hawn isseħħ laqgħa. Ġesù jinsab miexi, jilmaħ lil dawn is-sajjieda u joqrob lejhom… Hekk ġara mal-persuna li magħha għażilna li naqsmu l-ħajja taż-żwieġ, jew meta ħassejna ruħna affaxxinati mill-ħajja kkonsagrata: għexna s-sorpriża ta’ laqgħa u, f’dak il-waqt, ilmaħna l-wegħda ta’ ferħ li jista’ jaqta’ l-għatx ta’ ħajjitna. Hekk, dakinhar, ħdejn l-għadira tal-Galilija, Ġesù mar jiltaqa’ ma’ dawk is-sajjieda, u farrak il-“paraliżi tan-normalità” (Omelija fit-XXII Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata, 2 ta’ Frar 2018). U minnufih għamlilhom wegħda: “Nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin” (Mk 1:17).

 

Is-sejħa tal-Mulej mhijiex indħil ta’ Alla fil-libertà tagħna; mhix “gaġġa” jew madmad li jinxteħet fuq daharna. Bil-maqlub, hi l-inizjattiva kollha mħabba li biha Alla jiġi jiltaqa’ magħna u jistedinna nidħlu fi proġett kbir, li jrid jagħtina sehem fih, u jurina x-xefaq ta’ baħar usa’ u ta’ sajda kotrana tassew.

 

Fil-fatt, ix-xewqa ta’ Alla hi li ħajjitna ma ssirx ilsira tal-ovvju, ma tisfax imkaxkra minħabba fit-telqa tagħha għad-drawwiet ta’ kuljum u ma tibqax passiva quddiem dawk l-għażliet li jistgħu jagħtuha sens. Il-Mulej ma jridniex nirrassenjaw ruħna li ngħixu għal dik il-ġurnata u naħsbu li, fl-aħħar mill-aħħar, ma hemm xejn li għalih jagħmel sens inħabirku b’passjoni, u lanqas jixtieqna nitfu dak it-tħassib ġewwieni li bih nistgħu nfittxu rotot ġodda għan-navigazzjoni tagħna. Jekk xi kultant idewwaqna “sajda mirakuluża”, dan jagħmlu biex jgħinna niskopru li kull wieħed u waħda minna hu msejjaħ – b’modi differenti – għal xi ħaġa ikbar, u li l-ħajja m’għandhiex tibqa’ maqbuda fix-xbieki ta’ dak li ma jagħmilx sens u ta’ dak li jmewwet il-qalb. F’kelma waħda, il-vokazzjoni hi stedina biex ma neħlux fuq ix-xatt bix-xbieki vojta f’idejna, imma biex nimxu wara Ġesù tul it-triq li hu ħaseb għalina, għall-ferħ tagħna u għall-ġid ta’ dawk li jinsabu qrib tagħna.

 

Naturalment, li nħaddnu din il-wegħda jitlob minna l-kuraġġ li nirriskjaw għażla. L-ewwel dixxipli, xħin semgħu s-sejħa tiegħu biex jieħdu sehem f’ħolma ikbar, “minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh” (Mk 1:18). Dan ifisser li biex nilqgħu s-sejħa tal-Mulej hemm bżonn nirriskjaw b’dak kollu li aħna u bis-sogru li naffrontaw sfida li qatt ma ħabbatna wiċċna magħha qabel; hemm bżonn nitilqu minn idejna dak kollu li jrid iżommna marbuta mad-dgħajsa ċkejkna tagħna, u ma jħalliniex nagħmlu għażla defenittiva; minna hu mitlub dak il-kuraġġ li jimbuttana bis-saħħa lejn il-kixfa tal-pjan li Alla għandu għal ħajjitna. Fis-sustanza, meta nsibu ruħna quddiem il-baħar miftuħ tal-vokazzjoni, ma nistgħux nibqgħu nsewwu x-xbieki tagħna, fuq id-dgħajsa li tagħtina ċertezza, imma jeħtieġ nafdaw fil-wegħda tal-Mulej.

 

Tiġini f’moħħi qabelxejn is-sejħa għall-ħajja Nisranija, li lkoll nirċievu bil-Magħmudija u li tfakkarna kif ħajjitna mhix frott ta’ koinċidenza, imma d-don li aħna wlied maħbuba mill-Mulej, miġbura fil-familja kbira tal-Knisja. Proprju fil-komunità ekkleżjali l-ħajja Nisranija titwieled u tiżviluppa, fuq kollox grazzi għal-Liturġija, li ddaħħalna għas-smigħ tal-Kelma ta’ Alla u għall-grazzja tas-Sagramenti; huwa hawn li, sa minn età ċkejkna, niġu inizjati għall-arti tat-talb u għall-qsim ma’ ħutna. Proprju għax tnissilna għall-ħajja ġdida u twassalna għand Kristu, il-Knisja hi omm tagħna; għalhekk, għandna nħobbuha mqar meta nilmħu fuq wiċċha t-tikmix tad-dgħufija u tad-dnub, u jeħtieġ nikkontribwixxu biex nagħmluha dejjem iżjed isbaħ u mdawla, biex tista’ tkun xhud tal-imħabba ta’ Alla fid-dinja.

 

Imbagħad, il-ħajja Nisranija ssib l-espressjoni tagħha f’dawk l-għażliet li, waqt li jagħtu direzzjoni preċiża lin-navigazzjoni tagħna, jikkontribwixxu wkoll biex is-Saltna ta’ Alla tissokta tikber fis-soċjetà. Tiġini f’moħħi l-għażla ta’ min jitgħarras ma’ Kristu u ta’ min jibni familja, kif ukoll il-vokazzjonijiet l-oħra marbuta mad-dinja tax-xogħol u tal-professjonijiet, mal-impenn fil-qasam tal-karità u tas-solidarjetà, mar-responsabbiltajiet soċjali u politiċi, u l-bqija. Dawn huma vokazzjonijiet li jagħmlu minna ħabbara ta’ wegħda ta’ ġid, ta’ mħabba u ta’ ġustizzja mhux biss għalina nfusna, imma anki għall-kuntesti soċjali u kulturali li fihom ngħixu, li għandhom bżonn ta’ Nsara qalbiena u ta’ xhieda awtentiċi tas-Saltna ta’ Alla.

 

Fil-laqgħa tiegħu mal-Mulej hemm min jista’ jħoss il-faxxinu ta’ sejħa għall-ħajja kkonsagrata jew għas-saċerdozju ordnat. Din hi skoperta li ġġib entużjażmu u fl-istess waqt tbeżża’, għax inħossuna msejħa nsiru “sajjieda tal-bnedmin” fid-dgħajsa tal-Knisja permezz ta’ għotja sħiħa tagħna nfusna u tal-impenn ta’ servizzi fidil lill-Vanġelu u lill-aħwa. Din l-għażla ġġib magħha r-riskju li nħallu kollox biex nimxu wara l-Mulej u li nikkosagraw ruħna kollna għalih, biex insiru kollaboraturi tal-opra tiegħu. Tant reżistenzi li jiġu minn ġewwa jistgħu jxekklu deċiżjoni bħal din, l-istess kif f’ċerti kuntesti sekularizzati ħafna, fejn jidher li m’għadx hemm lok għal Alla u għall-Vanġelu, nistgħu nibdew naqtgħu qalbna u naqgħu fl-“għeja tat-tama” (Omelija fil-Quddiesa mas-saċerdoti, il-persuni kkonsagrati u l-movimenti lajkali, Panamá, 26 ta’ Jannar 2019).

 

U safrattant, ma hemmx ferħ ikbar milli nirriskjaw ħajjitna għall-Mulej! B’mod partikulari lilkom, iż-żgħażagħ, irrid ngħidilkom: issoddux widnejkom għas-sejħa tal-Mulej! Jekk hu qed isejħilkom għal din it-triq, ittellgħux ix-xbieki fid-dgħajsa imma afdaw fih. Titteħdux mill-biża’, li tipparalizzana quddiem il-qċaċet għoljin li l-Mulej qed jipproponilna. Ftakru dejjem li, lil dawk li jitilqu x-xbieki tagħhom u d-dgħajsa biex jimxu warajh, il-Mulej iwegħedhom il-ferħ ta’ ħajja ġdida, li timla l-qalb u ssieħeb il-mixja.

 

L-iktar għeżież, mhux dejjem faċli ngħarblu x’inhi l-vokazzjoni tagħna u norjentaw ħajjitna bil-mod it-tajjeb. Għalhekk, hemm bżonn ta’ impenn imġedded min-naħa tal-Knisja kollha – saċerdoti, reliġjużi, animaturi pastorali, edukaturi – biex noffru, fuq kollox liż-żgħażagħ, okkażjonijiet ta’ smigħ u ta’ dixxerniment. Hemm bżonn ta’ pastorali maż-żgħażagħ u vokazzjonali li tgħin fl-iskoperta tal-pjan ta’ Alla, speċjalment permezz tat-talb, il-meditazzjoni tal-Kelma ta’ Alla, l-adorazzjoni Ewkaristika u l-akkumpanjament spiritwali.

 

Kif ħareġ iktar minn darba tul il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panamá, għandna bżonn inħarsu lejn Marija. Anki fl-istorja ta’ din it-tfajla, il-vokazzjoni kienet fl-istess waqt wegħda u riskju. Il-missjoni tagħha ma kinitx ħafifa, imma hi ma ħallietx il-biża’ jaħkimha. Din tagħha “kienet l-‘iva’  ta’ min irid jinvolvi ruħu u jirriskja, ta’ min irid iċedi kollox, mingħajr ebda garanzija oħra dwar iċ-ċertezza li tagħmilha koxjenti li qed iġġorr wegħda. U nistaqsi lil kull wieħed u waħda minnkom: intom qed iġġorru xi wegħda magħkom? Liema wegħda qed inġorr f’qalbi, li rrid inkompli mmexxi ’l quddiem? Bla dubju, Marija kien se jkollha missjoni diffiċli, imma d-diffikultajiet ma kinux raġuni biex hi tgħid ‘le’. Żgur li kien se jkollha l-kumplikazzjonijiet, imma ma kinux se jkunu dawn l-istess kumplikazzjonijiet li jitfaċċaw meta l-biża’ jwebbisna minħabba l-fatt li mhux kollox ikun ċar quddiemna jew aċċertat minn qabel” (Velja maż-żgħażagħ, Panamá, 26 ta’ Jannar 2019).

 

F’dan il-Jum, ejjew ningħaqdu fit-talb u nitolbu lill-Mulej jgħinna niskopru l-pjan ta’ mħabbtu għal ħajjitna, u jagħtina l-kuraġġ nirriskjaw fit-triq li hu sa minn dejjem ħaseb għalina.

 

Mill-Vatikan, 31 ta’ Jannar 2019, Tifkira ta’ San Ġwann Bosco

 

Franciscus

 

 

miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard