Laikos

 

Aktar dwar  il-Ġublew 2025: Pellegrini tat-Tama ...

       

NORMI DWAR IL-KONĊESSJONI TAL-INDULĠENZA

MATUL IL-ĠUBLEW ORDINARJU TAS-SENA 2025

IMSEJJAĦ MILL-QDUSJA TIEGĦU PAPA FRANĠISKU

 

“Issa wasal iż-żmien ta’ Ġublew ġdid, li fih jerġa’ jiftaħ il-Bieb Imqaddes biex joffri l-esperjenza ħajja tal-imħabba ta’ Alla” (Spes non confundit, 6). Fil-bolla li tħabbar il-Ġublew Ordinarju tal-2025, il-Qdusija Tiegħu, fil-mument storiku attwali li fih “imnessija mit-traġedji tal-imgħoddi, l-umanità hija suġġetta għal prova ġdida u diffiċli li tara ħafna popolazzjonijiet oppressi mill-brutalità tal-vjolenza” (Spes non confundit, 8), isejjaħ lill-insara kollha biex isiru pellegrini tat-tama. Din hija virtù li nerġgħu niskopru mill-ġdid fis-sinjali taż-żminijiet, li waqt li jgħaqqdu fihom “x-xenqa tal-qalb tal-bniedem, fil-bżonn tal-preżenza ħelliesa ta’ Alla, jitolbu li jinbidlu f’sinjali ta’ tama” (Spes non confundit, 7), li fuq kollox toħroġ mill-għajn tal-grazzja ta’ Alla u fil-milja tal-ħniena Tiegħu.

Sa mill-bolla li tħabbar il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena fl-2015, Papa Franġisku enfasizza kif l-Indulġenza kisbet “importanza partikolari” f’dak il-kuntest (Misericordiae vultus, 22), peress li l-ħniena ta’ Alla “issir l-indulġenza tal-Missier li permezz tal-Għarusa ta’ Kristu, tilħaq il-midneb maħfur u teħlisu minn kull fdal tal-konsegwenza tad-dnub” (ibid.). Bl-istess mod illum il-Qdusija Tiegħu jiddikjara li d-don tal-Indulġenza "jħallina niskopru kemm hi bla qjies l-ħniena ta’ Alla. Mhux ta’ b’xejn li fil-qedem it-terminu "ħniena" kien jista’ jinbidel ma’ dak ta’ "indulġenza", proprju għax irid jesprimi l-milja tal-maħfra ta’ Alla li ma tafx konfini” (Spes non confundit, 23). L-indulġenza, għalhekk, hija grazzja tal-Ġublew.

Fl-okkażjoni tal-Ġublew Ordinarju tal-2025 ukoll, għalhekk, bir-rieda tas-Sommu Pontefiċi, din il-“Qorti tal-Ħniena”, li hija responsabbli biex tiddisponi minn dak kollu li għandu x’jaqsam mal-għoti u l-użu tal-Indulġenza, għandha l-ħsieb li tixpruna l-erwieħ tal-fidili biex jixtiequ u jrawwmu x-xewqa pija li jiksbu l-Indulġenza bħala don ta’ grazzja, speċifiku għal kull Sena Mqaddsa u tistabbilixxi l-preskrizzjonijiet li ġejjin, sabiex il-fidili jkunu jistgħu jużaw mid-“dispożizzjonijiet biex ikunu jistgħu jiksbu u jagħmlu effettiva l-prattika tal- Indulġenza tal-Ġublew” (Spes non confundit, 23).

Matul il-Ġublew Ordinarju tal-2025 tibqa’ fis-seħħ kull għotja oħra ta’ Indulġenza. Il-fidili kollha verament indiema, eskluża kull affezzjoni għad-dnub (ara Enchiridion Indulgentiarum, IV ed., norm. 20, § 1) u mqanqla minn spirtu ta’ karità u li, matul is-Sena Mqaddsa, huma ippurifikati permezz tas-sagrament tal-penitenza u msaħħa bit-Tqarbin Imqaddes, jitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa, mit-teżor tal-Knisja jkunu jistgħu jiksbu Indulġenza sħiħa u maħfra ta’ dnubiethom, li tkun tista’ tiġi applikata għall-erwieħ tal-Purgatorju f’forma ta’ suffraġġju:

 

I.- Waqt il-Pellegrinaġġi Mqaddsa

 

Il-fidili, pellegrini tat-tama, ikunu jistgħu jiksbu l-Indulġenza tal-Ġublew mogħtija mll-Papa jekk jagħmlu b’qima pellegrinaġġ:

lejn kull post sagru tal-Ġublew: hemmhekk jieħdu sehem b’devozzjoni fil-Quddiesa (kull meta n-normi liturġiċi jippermettu dan, ikun possibbli li wieħed jirrikorri jew għall-Quddiesa proprja tal-Ġublew jew għall-Quddiesa votiva: għar-rikonċiljazzjoni, għall-maħfra tad-dnubiet, għall-virtù tal-karità jew għall-għaqda fost il-ġnus); għal Quddiesa ritwali għall-għoti tas-sagramenti tal-bidu tal-Ħajja Nisranija jew tad-Dlik tal-Morda; għaċ-ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla; għall-Liturġija tas-Sigħat (Uffiċċju tal-Qari, Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum, Għasar); għall-Via Sagra; għar-Rużarju Marjan; għall-innu tal-Akathistos; għal ċelebrazzjoni penitenzjali, li tispiċċa bil-qrar individwali tal-penitenti, kif stabbilit fir-rit tal-Penitenza (forma II);

 

f’Ruma: għal mill-inqas waħda mill-erba’ Bażiliki Papali Maġġuri ta’ San Pietru fil-Vatikan, tas-Santissmu Salvatur fil-Lateran, ta’ Santa Maria Maggiore, ta’ San Paolo fuori le Mura;

fl-Art Imqaddsa: mill-inqas waħda mit-tliet bażiliki: tas-Santu Sepulkru f’Ġerusalemm, tan-Natività f’Betlem, u tal-Annunċjazzjoni f’Nazaret;

f’ċirkuskrizzjonijiet ekkleżjastiċi oħra: lejn il-katidral jew knejjes u postijiet sagri oħra nominati mill-Ordinarju tal-post. L-Isqfijiet iqisu l-bżonnijiet tal-fidili kif ukoll l-opportunità stess li jżommu sħiħa t-tifsira tal-pellegrinaġġ bil-qawwa simbolika kollha tiegħu, kapaċi li juri l-bżonn imħeġġeġ ta’ konverżjoni u rikonċiljazzjoni;

 

II.- Fi żjarat ta’ qima f’postijiet sagri

Bl-istess mod, il-fidili jkunu jistgħu jiksbu l-Indulġenza tal-Ġublew jekk, weħidhom jew fi grupp, iżuru b’devozzjoni xi post tal-Ġublew u hemmhekk, għal perjodu ta’ żmien xieraq, jimpenjaw ruħhom fl-adorazzjoni Ewkaristika u l-meditazzjoni, u jikkonkludu bil-Missierna, il-Professjoni tal-Fidi f’kull forma leġittima u invokazzjonijiet lil Marija, Omm Alla, biex f’din is-Sena Mqaddsa kulħadd “ikun jista’ jesperjenza kemm hi qrib l-aktar waħda fost l-ommijjiet kollha bl-affett tagħha, tant li qatt ma jabbandunaw lil uliedha” (Spes non confundit, 24).

Fl-okkażjoni partikolari tas-Sena tal-Ġublew, minbarra l-postijiet magħrufa ta’ pellegrinaġġ imsemmija hawn fuq, dawn il-postijiet sagri l-oħra jkunu jistgħu wkoll jiġu viżitati bl-istess kundizzjonijiet:

f'Ruma: il-Bażilika ta' Santa Croce in Gerusalemme, il-Bażilika ta' San Lorenzo al Verano, il-Bażilika ta' San Sebastiano (hija rakkomandata ħafna ż-żjara devota msejħa "tas-seba' Knejjes", tant għażiż għal San Filippo Neri), is-Santwarju tad-Divino Amore, il-Knisja ta’ Santo Spirito in Sassia, il-Knisja ta’ San Paolo alle Tre Fontane, post tal-Martirju tal-Appostlu, il-Katakombi Nsara; il-knejjes tal-mogħdijiet tal-ġublew iddedikati rispettivament lill-Iter Europaeum u l-knejjes iddedikati lin-Nisa Patruni tal-Ewropa u Dutturi tal-Knisja (Bażilika ta’ Santa Maria sopra Minerva, Santa Brigida a Campo de' Fiori, Knisja ta’ Santa Maria della Vittoria, Knisja ta’ Trinità dei Monti, Bażilika ta’ Santa Cecilia in Trastevere, Bażilika ta’ Sant’Agostino in Campo Marzio);

f’postijiet oħra fid-dinja: iż-żewġ Bażiliki Papali minuri ta’ Assisi, ta’ San Franġisk u Santa Maria degli Angeli; il-Bażiliċi Pontifiċi tal-Madonna ta' Loreto, tal-Madonna ta' Pompei, ta' Sant'Antonio di Padova; kull bażilika minuri, knisja katidral, knisja ko-katidral, santwarju Marjan kif ukoll, għall-benefiċċju tal-fidili, kull knisja kolleġġjata distinta jew santwarju magħżul minn kull isqof djoċesan jew eparkjali, kif ukoll santwarji nazzjonali jew internazzjonali, “postijiet qaddisa ta’ spazji milqugħa u privileġġjati biex jiġġeneraw it-tama” (Spes non confundit, 24), indikati mill-Konferenzi Episkopali.

 

Il-fidili verament niedma li ma jkunux jistgħu jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet solenni, pellegrinaġġi u żjarat ta’ qima għal raġunijiet serji (bħal qabel kollox is-sorijiet u l-patrijiet tal-klawsura, l-anzjani, il-morda, ir-reklużi, kif ukoll dawk li , fl-isptar jew f’postijiet oħra ta’ kura, jipprovdu servizz kontinwu lill-morda), jiksbu l-Indulġenza tal-Ġublew, taħt l-istess kundizzjonijiet jekk, magħqudin fl-ispirtu mal-fidili fil-preżenza, partikolarment f’mumenti li fihom il-kliem tal-Papa jew l-Isqfijiet djoċesani jiġu trażmessi permezz tal-mezzi ta’ komunikazzjoni, jgħidu f’darhom jew fejn l-impediment iżommhom (eż. fil-kappella tal-monasteru, sptar, dar tal-anzjani, ħabs...) il-Missierna, il-Professjoni ta’ Fidi fi kwalunkwe forma leġittima u talb ieħor konformi mal-għanijiet tas-Sena Mqaddsa, waqt li joffru t-tbatijiet tagħhom jew it-tbatijiet ta’ ħajjithom;

III.-Fl-opri tal-ħniena u tal-penitenza

Barra minn hekk, il-fidili jkunu jistgħu jiksbu l-Indulġenza tal-Ġublew jekk, bi spirtu devot, jieħdu sehem f’missjonijiet popolari, eżerċizzji spiritwali jew laqgħat ta’ formazzjoni dwar it-testi tal-Konċilju Vatikan II u l-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, li għandhom isiru fi knisja jew post ieħor addattat, skont l-intenzjoni tal-Papa.

Minkejja r-regola li tgħid li tista’ tinkiseb indulġenza plenarja waħda biss kuljum (ara Enchiridion Indulgentiarum, IV ed., norm. 18, § 1), il-fidili li jkunu applikaw l-att ta’ karità favur l-erwieħ fil-Purgatorju, jekk se jersqu leġittimament lejn is-sagrament tat-Tqarbin għat-tieni darba fl-istess jum, ikunu jistgħu jiksbu l-indulġenza plenarja darbtejn fl-istess jum, applikabbli biss għall-mejtin (dan ifisser li ssir fi ħdan ċelebrazzjoni Ewkaristika; ara can. 917 u l-Kummissjoni Pontifiċja għall-interpretazzjoni awtentika tal-Kodiċi tal-Liġi Kanonika, Responsa ad dubia, 1, 11 ta’ Lulju 1984). Permezz ta’ din l-offerta doppja, isir eżerċizzju ta’ karità sopranaturali ta’ min ifaħħru, permezz ta’ dik ir-rabta li biha l-fidili li għadhom f’pellegrinaġġ fuq l-art jingħaqdu fil-Ġisem mistiku ta’ Kristu, flimkien ma’ dawk li diġà temmew il-vjaġġ tagħhom, bis-saħħa tal-fatt li “l-indulġenza tal-Ġublew, bis-saħħa tat-talb, hija maħsuba b’mod partikolari għal dawk li mxew qabilna, sabiex ikunu jistgħu jiksbu ħniena sħiħa” (Spes non confundit, 22).

Iżda, b’mod aktar partikolari, preċiżament “fis-Sena tal-Ġublew se nkunu msejħin biex inkunu sinjali tanġibbli ta’ tama għal ħafna aħwa li jgħixu f’kundizzjonijiet ta’ tbatija” (Spes non confundit, 10): l-Indulġenza hija għalhekk marbuta wkoll ma’ opri tal-ħniena u tal-penitenza, li bihom issir xhieda għall-konverżjoni li tkun saret. Il-fidili, fuq l-eżempju u l-kmand ta’ Kristu, huma mħeġġa biex iwettqu aktar spiss l-opri ta’ karità jew ħniena, l-aktar fis-servizz ta’ dawk l-aħwa li huma mtaqqlin minn diversi bżonnijiet. B’mod iktar preċiż, ħa jiskopru mill-ġdid “l-opri korporali tal-ħniena: itma’ lil min hu bil-ġuħ, agħti jixrob lil min hu bil-għatx, libbes lill-għarwien, ilqa’ lill-barranin, għin lill-morda, żur il-priġunieri, idfen lill-mejtin” (Misericordiae vultus, 15) u ħa jiskopru mill-ġdid ukoll “l-għemejjel tal-ħniena spiritwali: agħti parir lil min hu dubjuż, għallem lill-injorant, wissi lill-midinbin, ikkonsla lill-imnikktin, aħfer  l-offiżi, stabar b’min idejqek, itlob lil Alla għall-ħajjin u l-mejtin” (ibid.).

Bl-istess mod, il-fidili jkunu jistgħu jiksbu l-Indulġenza tal-Ġublew jekk imorru jżuru għal żmien xieraq lil ħuthom li jkunu fil-bżonn jew f’diffikultà (morda, priġunieri, anzjani waħidhom, persuni b’diżabilità...), daqs li kieku għamlu pellegrinaġġ lejn Kristu preżenti f’nofshom (ara Mt 25, 34-36) u jħarsu l-kundizzjonijiet spiritwali, sagramentali u ta’ talb tas-soltu. Il-fidili, bla dubju, ikunu jistgħu jirrepetu dawn iż-żjarat matul is-Sena Mqaddsa, u jiksbu indulġenza plenarja f’kull waħda minnhom, anke kuljum.

L-Indulġenza Plenarja tal-Ġublew tista’ tinkiseb ukoll permezz ta’ inizjattivi li jimplimentaw b’mod konkret u ġeneruż l-ispirtu penitenzjali li huwa bħar-ruħ tal-Ġublew, billi niskopru mill-ġdid b’mod partikolari l-valur penitenzjali tal-Ġimgħa: l-astensjoni, fi spirtu ta’ penitenza, għall-inqas għal jum wieħed minn distrazzjonijiet għalxejn (reali iżda wkoll virtwali, minħabba pereżempju il-midja u n-netwerks soċjali) u minn konsum superfluwu (pereżempju bis-sawm jew il-prattika tal-astinenza skont in-normi ġenerali tal-Knisja u l-ispeċifikazzjonijiet tal-Isqfijiet), kif kif ukoll billi tagħti somma proporzjonata fi flus lill-foqra; appoġġ għal xogħlijiet ta’ natura reliġjuża jew soċjali, speċjalment favur id-difiża u l-protezzjoni tal-ħajja fil-fażijiet kollha tagħha u tal-kwalità tal-ħajja nnifisha, ta’ tfal abbandunati, ta’ żgħażagħ f’diffikultà, ta’ anzjani fil-bżonn jew solitarji, ta’ migranti minn diversi pajjiżi “li jabbandunaw arthom biex ifittxu ħajja aħjar għalihom infushom u għall-familji tagħhom” (Spes non confundit, 13); billi jiddedikaw parti raġonevoli mill-ħin liberu tagħhom għal attivitajiet volontarji li huma ta’ interess għall-komunità jew għal forom oħra simili ta’ impenn personali.

L-Isqfijiet djoċesani jew eparkjali kollha u dawk li huma ekwivalenti għalihom fil-liġi, fl-iktar jum xieraq ta’ dan l-istaġun tal-Ġublew, fl-okkażjoni taċ-ċelebrazzjoni prinċipali fil-katidral u fil-knejjes tal-Ġublew individwali, ikunu jistgħu jagħtu l-Barka Papali marbuta mal-Indulġenza plenarja mehmuża, li tista’ tinkiseb mill-fidili kollha li se jirċievu din il-Barka taħt il-kundizzjonijiet tas-soltu.

Sabiex l-aċċess għas-sagrament tal-Penitenza u l-kisba tal-maħfra divina permezz tal-poter tal-imfietaħ ikun faċilitat pastoralment, l-Ordinarji tal-lokal huma mistiedna jagħtu lill-kanonċi u s-saċerdoti, li fil-Kattidrali u Knejjes nominati għas-Sena Mqaddsa ikunu jistgħu jisimgħu l-qrar tal-fidili, il-fakultajiet limitati għall-foro interno, li għalihom, għall-fidili tal-Knejjes tal-Lvant, fil-kan. 728, § 2 tal-CCEO, u fil-każ ta’ riżerva possibbli, dawk fil-kan. 727, esklużi, kif jidher evidenti, il-kawżi kkunsidrati fil-kan. 728, § 1; filwaqt li għall-fidili tal-Knisja Latina, il-fakultajiet imsemmija fil-kan. 508, § 1 tal-CIC.

F’dan ir-rigward, din il-Penitenzjerija tħeġġeġ lis-saċerdoti kollha biex joffru b’disponibbiltà ġeneruża u dedikazzjoni tagħhpm infushom l-aktar possibbiltà wiesgħa biex il-fidili jibbenefikaw mill-mezzi tas-salvazzjoni, billi jadottaw u jippubblikaw ħinijiet għall-qrar, bi qbil mal-kappillani jew ir-retturi tal-knejjes ġirien, billi ikunu fil-konfessjonarji, jippjanaw ċelebrazzjonijiet penitenzjali fuq bażi fissa u frekwenti, joffru wkoll l-akbar disponibbiltà ta’ saċerdoti li, wara li laħqu l-limitu ta’ età, huma mingħajr rwoli pastorali definiti. Skont il-possibilitajiet, għandna niftakru wkoll, skont il-Motu proprio Misericordia Dei, l-opportunità pastorali li nisimgħu l-Qrar anke waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa.

Biex jiffaċilita l-kompitu tal-konfessuri, il-Penitenzjerija Appostolika, b’mandat tal-Papa, tipprovdi li s-saċerdoti li jakkumpanjaw jew jingħaqdu ma’ pellegrinaġġ tal-Ġublew barra mid-Djoċesi tagħhom jistgħu jagħmlu użu mill-istess fakultajiet li jkunu ġew ipprovduti bihom fid-Djoċesi tagħhom stess mill-Awtorità leġittima. Fakultajiet speċjali mbagħad jiġu kkonferiti minn din il-Penitenzerija Appostolika lill-penitenzieri tal-bażiliċi papali Rumani, lill-penitenzieri kanoniċi jew lill-penitenzierjarji djoċesani stabbiliti fiċ-ċirkoskrizzjonijiet ekkleżjastiċi individwali.

 

Il-konfessuri, wara li jkunu għallmu b’imħabba lill-fidili dwar il-gravità tad-dnubiet li magħhom hija marbuta riżerva jew ċensura, jiddeterminaw, b’karità pastorali, penitenzi sagramentali xierqa, li jwassluhom kemm jista’ jkun għall-indiema stabbli u, skont in-natura tal-każijiet, biex jistiednuhom isewwi kwalunkwe skandlu u dannu.

Fl-aħħar nett, il-Penitenzjerija tistieden bil-qalb lill-Isqfijiet, bħala dawk li għandhom f’idhom l-uffiċċju triplu ta’ tagħlim, gwida u qdusija, biex jieħdu ħsieb li jispjegaw b’mod ċar id-dispożizzjonijiet u l-prinċipji proposti hawn għall-qdusija tal-fidili, b’kunsiderazzjoni partikolari taċ-ċirkustanzi lokali, tal-kultura u tradizzjonijiet. Katekeżi adattata għall-karatteristiċi soċjo-kulturali ta’ kull poplu tkun kapaċi tipproponi b’mod effettiv l-Evanġelju u l-messaġġ Nisrani kollu, billi tgħaqqad aktar fil-qlub ix-xewqa għal dan id-don uniku, miksub bis-saħħa tal-medjazzjoni tal-Knisja.

 

Dan id-Digriet huwa validu għall-Ġublew Ordinarju kollu tal-2025, minkejja kull dispożizzjoni kuntrarja.

 

Mogħtija f’Ruma, mis-sede tal-Penitenzjarju Appostoliku, fit-13 ta’ Mejju 2024, Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Fatima.

 

Angelo Card. De Donatis

Penitenzjier Maġġur

 

E.T. Mons. Krzysztof Nykiel

Reġġent

 

  

Miġjub għall-Malti minn Mos Patrick Incorvaja