Għeżież ħuti, buon giorno.

 

Inħossni ferħan li qed niltaqa’ magħkom u llum ngħid magħkom: grazzi! Niżżu ħajr lil Alla, u lilkom ukoll, speċjalment lil dawk li vvjaġġaw fit-tul biex ikunu hawn. Grazzi għall-“iva” li għedtu, talli lqajtu s-sejħa tal-Mulej sabiex tgħixu l-Evanġelju u tevanġelizzaw. U grazzi kbira lil dawk li taw bidu għall-Mixja Neokatekumenali ħamsin sena ilu.

 

Ħamsin huwa numru importanti fl-Iskrittura: fil-ħamsin jum l-Ispirtu ta’ Kristu Rxoxt niżel fuq l-Appostli u wera l-Knisja lid-dinja. Fi żmien aktar qabel, Alla bierek il-ħamsin sena: " Tkun għalikom il-ħamsin sena, is-sena tal-ġublew; " (Lev 25: 11). Sena qaddisa, li fiha l-poplu magħżul kien għadda huwa nnifsu minn realtajiet ġodda, bħalma hu l-ħelsien u r-ritorn lejn darhom tal-imjassrin: "Tqaddsu intom il-ħamsin sena u tniedu  l-ħelsien fl-art lil kull min jgħammar fiha. Tkun is-sena tal-ġublew għalikom” qal il-Mulej, “kull wieħed jerġa' għal li kellu u għal ma' niesu” (v. 10). Allura, wara ħamsin sena tal-Mixja ikun tajjeb jekk kull wieħed minnkom kellu jgħid “Grazzi, Mulej, għax int tabilħaqq tajtni l-ħelsien; għaliex fil-Knisja jiena sibt il-familja tiegħi; għaliex bil-Magħmudija tiegħek il-ħwejjeġ qodma u jiena qed intiegħem ħajja ġdida” (ara 2 Kor 5:17); għaliex permezz tal-Mixja inti urejtni l-mogħdija sabiex niskopri l-imħabba kollha ħlewwa ta’ Missierek”.

 

Għeżież aħwa, fl-aħħar intom se tkantaw "Te Deum bħala radd il-ħajr għall-imħabba u l-fedeltà ta' Alla". Din hija ħaġa sabiħa ħafna: nirringrazzja lil Alla għall-imħabba tiegħu u għall-fedeltà Tiegħu. Ħafna drabi nirringrazzjawH għar-rigal, għal dak li Hu jagħtina, u huwa tajjeb li nagħmlu dan. Imma jkun ferm aħjar li nirringrazzjaw lilU għal dak li Hu, għax Hu Alla li huwa fidil fl-imħabba. It-tjubija Tiegħu ma tiddependix minna. Nagħmlu x’nagħmlu, Alla jibqa’ jħobbna fedelment. Dan huwa l-għajn tal-fiduċja tagħna, l-ikbar konsolazzjoni tal-ħajja. Allura, agħmlu l-qalb, tħossukomx imdejjqin! U meta s-sħab kollu problemi jidher li qed jiżdied u jittaqqal matul il-ġurnata tiegħek, ftakar li l-imħabba fidila ta' Alla dejjem tiddi, bħax-xemx li qatt ma tinżel. Ftakru dejjem fil-qdusija Tiegħu, li hi aktar b'saħħitha minn kull ħażen, u t-tifkira ħelwa tal-imħabba t'Alla tgħinek f'kull taħbit li jista’ jinqala’..

Għad hemm grazzi importanti x’jingħad: lil dawk li sejrin fil-missjoni. Nixtieq ngħidilkom xi ħaġa mill-qalb, preċiżament dwar il-missjoni, dwar l-evanġelizzazzjoni, li hija l-prijorità tal-Knisja llum. Għaliex il-missjoni qed tagħti vuċi lill-imħabba fidila ta’ Alla, qiegħda tħabbar li l-Mulej ħsiebu fina u qatt m’hu se jaqta' qalbu minni, minnkom, minna u minn din id-dinja tagħna, li lilna forsi tgħajjina. Missjoni hija l-għotja ta’ dak li rċevejna. Il-missjoni qed twettaq il-mandat ta’ Alla li smajna u dwar dan nixtieq nirrifletti magħkom: " Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha" (Mt 28,19).

Morru. Il-missjoni titlob li nitilqu. Iżda fil-ħajja, hemm tentazzjoni qawwija li tibqa',li ma tiħux riskji, li tkun kuntent li s-sitwazzjoni hija taħt kontroll. Huwa aktar faċli li tibqa’ d-dar, imdawwar minn dawk li jħobbuna, iżda dan mhux il-mod kif jimxi Ġesù. Huwa jibgħatna ’l barra: "Morru". Hu ma jużax mezzi miżuri. Hu ma jawtorizzax l-iqsar triq jew vjaġġi bl-ispejjeż imħallsa, iżda jgħid lid-dixxipli Tiegħu, lid-dixxipli kollha tiegħu kelma waħda biss: "Morru!". Morru: sejħa qawwija li tinħass f'kull rokna tal-ħajja Nisranija; stedina ċara li tkun dejjem sejjer ’l  barra, pellegrini fid-dinja fit-tfittxija għal ħuna li għadu ma jafx il-ferħ tal-imħabba ta' Alla.

Imma kif immorru? Trid tivvjaġġa ħafif, ma tistax tieħu miegħek dak li għandek id-dar. Il-Bibbja tgħallem: meta Alla jeħles lill-poplu magħżul, jħeġġiġhom jidħlu fid-deżert biss bil-fiduċja fiH li hija l-valiġġja tagħhom. U meta jagħmel Lilu Nnifsu l-bniedem, Hu jgħix fil-faqar, mingħajr ma jkollu fejn imidd rasu (ara Lk 9,58). L-istess jitlob minn dawk li jmorru wrajh.  Biex titlaq għal triqtek jenħtieġ li tivvjaġġa ħafif. Biex tipproklama jenħtieġ li tirrinunzja. Hija biss Knisja li tirrinunzja d-dinja li tista’ tipproklama tajjeb il-Mulej. Hija biss Knisja meħlusa mis-setgħa u l-flus, mingħajr trijonfaliżmu u klerikaliżmu, li tista’ tagħti xhieda b’mod li jitwemmen li Kristu jeħles il-bniedem, u dawk li, għall-imħabba Tiegħu, jitgħallmu jirrinunzjaw għall-ġid li jgħaddi, iħaddnu dan it-teżor hekk kbir: ħelsien. M'għadhomx imwaħħlin mal-irbit tagħhom, li dejjem irid iżjed u qatt ma jnissel paċi, u jħossu li l-qalb titwessa ', mingħajr n-nuqqas ta’ sabar, mogħtija għal Alla u għall-aħwa.

1113/5000

"Morru" huwa l-verb tal-missjoni, u jgħid ħaġa oħra lilna: għandu jkun konjugat fil-plural. Il-Mulej ma jgħidx "Mur int, imbagħad int, imbagħad int", [wieħed wieħed] iżda pjuttost "Morru flimkien!" Dawk li jmorru waħedhom mhumiex għalkollox missjunarji, huma biss dawk li jimxu flimkien. Il-mixi flimkien huwa arti li wieħed irid dejjem jitgħallem, kuljum. Jeħtieġ li wieħed joqgħod attent, per eżempju, biex ma jiddettax il-pass lill-oħrajn. Pjuttost, wieħed għandu jakkumpanja u jistenna, jżomm f’moħħu li ħaddieħor ma jimxix bħalma nimxi jien. Bħalma fil-ħajja, ħadd ma jmidd eżattament l-istess pass, hekk ukoll fil-fidi u l-missjoni: immorru lkoll flimkien, mingħajr ma ninfirdu mill-oħrajn u mingħajr ma nimponu fejn aħna sejrin, magħquda, bħala Knisja, mar-Rgħajja, ma’ ħutna kollha, mingħajr ma niġru fuq quddiem, u mingħajr ma noqogħdu ngorru għal min mhux qed jgħaġġel. Aħna pellegrini li, akkumpanjati minn aħwa, nakkumpanjaw aħwa oħra, u huwa tajjeb li nagħmlu hekk personalment, b'attenzjoni u rispett għall-vjaġġ ta’ kull persuna u mingħajr ma nisforzaw it-tkabbir ta' ħadd, minħabba li t-tweġiba għal Alla timmatura biss f'libertà awtentika u sinċiera.

 

Ġesù Mqajjem mill-Mewt jgħid: “Agħmlu dixxipli”. Din hija l-missjoni. Hu ma jgħidx: irbħu, okkupaw, imma pjuttost, "agħmlu dixxipli", jiġifieri, aqsmu ma’ ħaddieħor id-don li rċevejtu, il-laqgħa mal-imħabba li biddlitlek ħajtek. Hija l-qalb tal-missjoni: tagħti xhieda li Alla jħobbna u li Miegħu l-imħabba vera hija possibbli, l-imħabba li twassalna biex nagħtu ħajja kullimkien, fil-familja, fuq ix-xogħol, bħala persuni kkonsagrati u bħala miżżewġin. Il-missjoni hi li terġa’ lura dixxipli, mad-dixxipli l-ġodda ta' Ġesù. Terġa' tiskopri parti minn Knisja dixxiplu. Tabilħaqq, il-Knisja hija għalliema, iżda hi ma tistax tkun għalliema jekk l-ewwel ma tkunx dixxiplu, hekk kif hi ma tistax tkun omm jekk l-ewwel ma tkunx bint. Din hija l-Omm tagħna: Knisja umli, bint il-Missier u d-dixxiplu tal-Imgħallem, kuntenta li tkun oħt l-umanità. U din id-dinamika tad-dixxipulat - id-dixxiplu li jagħmel id-dixxipli - hija totalment differenti mill-proselitiżmu.

 

Hawn tinsab is-saħħa tat-tħabbira, sabiex id-dinja temmen. Dak li jgħodd mhumiex argumenti konvinċenti, iżda l-ħajja li tattira; mhux il-ħila li timponi lilha nfisha, iżda l-kuraġġ li isservi. U int għandek fid-“DNA” tiegħek din is-sejħa għat-tħabbir, tgħix bħala familja, fuq l-eżempju tal-Familja Mqaddsa: fl-umiltà, fis-sempliċità u fit-tifħir. Ġorru din l-atmosfera tal-familja f'ħafna postijiet minsija minn kulħadd u neqsin mill-affett. Araw li jsiru jafukom bħala l-ħbieb ta’ Ġesù. Sejħu lil kulħadd ħbieb u kunu ħbieb ma’ kulħadd.

 

"Morru agħmlu d-dixxipli mill-ġnus kollha". U meta Ġesù jgħid kulħadd, Huwa jidher li jrid jissottolinea li fil-qalb Tiegħu hemm wisgħa għal kull poplu. Ħadd m'hu eskluż. Bħal tfal għal missier u omm: anke jekk huma ħafna, kbar u żgħar, iħobbu lil kull wieħed bil-qalb kollha tagħhom. Għaliex l-imħabba, meta tingħata, ma tonqosx, iżda tiżdied. U hija dejjem mimlija tama. Bħall-ġenituri, li ma jarawx l-ewwelnett id-difetti u n-nuqqasijiet ta’ wliedhom, iżda l-istess ulied, u f'dan id-dawl jilqgħu l-problemi u d-diffikultajiet tagħhom, hekk jagħmlu il-missjunarji mal-poplu maħbub minn Alla. Ma jqiegħdux quddiem nett l-aspetti negattivi u l-affarijiet li jridu jinbidlu, imma huma "jaraw fil-qalb", b'ħarsa li tapprezza, jersqu lejhom b’rispett, fiduċja kollha sabar. Morru b'dan il-mod fil-missjoni, qisu ruħkom qegħdin "tilgħabu f’darkom". Għax  il-Mulej huwa ta’ ġewwa ma’ kull poplu u jkun ġa żera’ l-Ispirtu tiegħu qabel ma tkunu wasaltu. U intom u taħsbu f’Missierna, li tant iħobb id-dinja (ara Ġw 3:16), kunu appassjonati bl-umanità, kollaboraturi fil-ferħ ta' kulħadd (ara 2 Kor 1:24), awtorevoli għax intom fil-qrib, jisimgħukom għax intom ġirien. Ħobbu l-kulturi u t-tradizzjonijiet tal-popli, mingħajr ma timponu mudelli stabbiliti minn qabel. Tibdewx b’teoriji u skemi fissi, imma minn sitwazzjonijiet konkreti: għalhekk ikun l-Ispirtu li jfassal it-tħabbira skont iż-żminijiet u l-modi Tiegħu. U l-Knisja tikber fl-immaġni tiegħu: magħquda fid-diversità tal-popli, tad-doni u tal-kariżmi.

 

Għeżież ħuti, il-kariżma tagħkom hija don kbir minn Alla għall-Knisja ta’ żmienna. Ejjew nirringrazzjaw lill-Mulej għal dawn il-ħamsin sena: applaws għall-ħamsin sena! U intom u tħarsu lejn il-fedeltà Tiegħu paterna, fraterna u kolllha mħabba, qatt m’għandkom titilfu l-fiduċja: Hu se jħariskom, jħeġġeġ, jixprunakom fl-istess ħin biex tmorru, bħala dixxipli maħbuba, lejn il-popli kollha, b'sempliċità umli. Nakkumpanjakom u ninkoraġġikom: avanti!    U jekk jogħġobkom tinsewx titolbu għalija, li se nibqa' hawn!

 

Miġjub għall-malti minn Louis Spiteri