L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Il-Papa Benedittu XVI f'Ħamis ix-Xirka 2010

 

 

 

QUDDIESA TAL-GRIŻMA
OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU BENEDITTU XVI
Basilika Vatikana
Ħamis ix-Xirka, 1 t’April 2010

 

 Għeżież ħuti irġiel u nisa!


Iċ-Ċentru tal-kult tal-Knisja huwa s-Sagrament. Sagrament ifisser li l-ewwelnett m’aħniex aħna l-bnedmin li nagħmlu xi ħaġa, imma Alla minn qabel jersaq lejna bl-aġir tiegħu, iħares lejna u jmexxina lejh. U hemm ukoll xi ħaġa oħra singolari: Alla jmissna permezz ta’ realtà materjali permezz ta’ doni tal-ħolqien li huwa jassumi għas-servizz tiegħu, waqt li jagħmilhom strumenti tal-laqgħa bejnna u bejnu stess. Erbgħa huma l-elementi tal-ħolqien li permezz tagħhom huwa magħmul il-kożmu tas-Sagramenti: l-ilma, il-ħobż tal-qamħ, l-imbid u ż-żejt taż-żebbuġa. L-ilma bħala element bażiku u kundizzjoni fundamentali ta’ kull ħajja huwa s-sinjal essenzjali tal-att li fih, fil-Magħmudija, insiru nsara, tat-twelid għall-ħajja l-ġdida. Waqt li l-ilma huwa l-element vitali inġenerali u allura jirrapreżenta d-dħul komuni ta’ kulħadd għat-twelid bħala nsara, it-tliet elementi l-oħra jappartienu għall-kultura tal-ambjent mediterranju. Dawn b’dan il-mod jirritornaw għall-ambjent storiku konkret li fih il-kristjaneżmu żviluppa. Alla aġixxa f’post determinat sewwa tad-dinja, tassew wettaq l-istorja bil-bnedmin. Dawn it-tliet elementi, minn banda, huma doni maħluqa u, mill-banda l-oħra, huma madankollu wkoll indikazzjoni tal-postijiet tal-istorja ta’ Alla magħna. Dawn huma sintesi bejn ħolqien u storja: doni ta’ Alla li jorbtuna dejjem ma’ dawk il-postijiet tad-dinja, li fihom Alla ried jaġixxi magħna fiż-żmien tal-istorja, isir wieħed minna.


F’dawn it-tliet elementi hemm mill-ġdid gradwazzjoni. Il-ħobż jirreferi għall-ħajja ta’ kuljum. Dan huwa d-don fundamentali tal-ħajja minn jum għall-ieħor. L-imbid jirreferi għall-festa, għall-ħlewwa tal-ħolqien,, li fiha, fl-istess ħin, wieħed jistà jesprimi b’mod partikolari il-ferħ tal-mifdijin. Iż-żejt taż-żebbuġa għandu sinifikat wiesà. Huwa nutriment, huwa mediċina, isebbaħ, iħejji għal-lotta u jagħti qawwa. Is-slaten u s-saċerdoti jiġu midluka b’żejt, li għalhekk huwa sinjal ta’ dinjità u ta’ responsabiltà, kif ukoll tal-qawwa li tiġi minn Alla. F’isimna “insara” hemm preżenti l-misteru taż-żejt. Il-kelma “insara”, infatti, li biha jiġu msejħa d-dixxipli ta’ Kristu sa mill-bidu tal-Knisja ġejja mill-pagani, toħroġ mill-kelma “Kristu”, (cfr At 11,20-21) – traduzzjoni griega tal-kelma “Messija”, li tfisser “Midluk”. Inkunu nsara tfisser: ġejjin minn Kristu, nappartienu lill-Kristu, lill- Midlik ta’ Alla, lil Dak li lilu Alla rregala r-regalità u s-saċerdozju. Tfisser li tappartieni lil Dak li Alla nnifsu dilek – mhux b’żejt materjali, imma b’Dak li huwa rrapreżentat miż-żejt: bl-Ispirtu Santu tiegħu. Iż-żewt taż-żebbuġa huwa hekk b’mod għal kollox partikolari simbolu tal-kompenetrazzjoni tal-Bniedem Ġesù minn naħa tal-Ispirtu Santu.


Fil-Quddiesa tal-Griżma ta’ Ħamis ix-Xirka ż-żjut qaddisa jkunu fiċ-ċentru tal-azzjoni liturġika. Jiġu kkonsagrati fil-katidral mill-Isqof għas-sena kollha. Hekk jesprimu wkoll l-għaqda tal-Knisja, iggarantita mill-Episkopat, u jirreferu għal Kristu, ir-“ragħaj u l-għassies ta’ rwieħna” tassew, bħal ma jsejjaħlu San Pietru (cfr 1 Pt 2,25). U, fl-istess ħin, iżommu flimkien is-sena liturġika kollha, ankrata mal-misteru ta’ Ħamis ix-Xirka. Fl-aħħarnett, jirreferu għall-Ort taż-Żebbuġ, li fih Ġesù aċċetta internament il-Passjoni tiegħu. L-Ort taż-Żebbuġ huwa iżda wkoll il-post li minnu Huwa telà għand il-Missier, huwa allura l-post tal-Fidwa: Alla ma ħalliex lil Ġesù fil-mewt. Ġesù jgħix għal dejjem maġemb il-Missier, u propju għalhekk huwa omnipreżenti, dejjem qribna. Dan il-misteru doppju tal-Muntanja taż-Żebbuġ huwa wkoll dejjem “attiv” fiż-żejt sagramentali tal-Knisja. F’erbà Sagramenti ż-żejt huwa sinjal tat-tjieba ta’ Alla li tmissna: fil-Magħmudija, fil-Griżma bħala Sagrament tal-Ispirtu Santu, fil-gradi differenti tal-Ordni Sagri u, fl-aħħar, fil-Griżma tal-Morda, li fiha ż-żejt jiġi offrut, biex ngħidu hekk, bħala mediċina li issa tirrendina ċerti mit-tjieba tiegħu, li għandha tqawwina u tikkunslana, imma li, fl-istess ħin, ‘il hemm mill-waqt tal-mard, tirreferina għall-fejqan definittiv, għall-qawmien mill-imwiet (cfr Gc 5,14). Hekk iż-żejt, fil-forom differenti tiegħu, jakkumpanjana tul il-ħajja kollha, nibdew mill-katekuminat u l-Magħmudija sal-waqt li fih inħejju ruħna għal-laqgħa mal-Alla Imħallef u Feddej. Fl-aħħarnett, il-Quddiesa tal-Griżma, li fiha s-sinjal sagramentali taż-żejt jiġi lilna ppreżentat bħala lingwaġġ tal-ħolqien ta’ Alla, idur,b’mod partikolari, lejna saċerdoti: huwa jkellimna dwar Kristu, li Alla dilek bħala Sultan u Saċerdot – dwar li jirrendina parteċipi tas-saċerdozju tiegħu, tad-“dlik” tiegħu, fl-Ordinazzjnoni saċerdotali tagħna.


Irrid għalhekk nipprova nispjega mill-ġdid fil-qosor il-misteru ta’ dan il-sinjal qaddis fir-riferenza essenzjali tiegħu għall-vokazzjoni saċerdotali. F’etimoloġiji popolari diġa kienet marbuta sa mill-qedem il-kelma griega “elaion” – żejt – mal-kelma “eleos” – ħniena. Infatti, fid-diversi Sagramenti, iż-żejt ikkonsagrat huwa dejjem sinjal tal-ħniena ta’ Alla. Id-dlik għas-saċerdozju jfisser għalhekk dejjem ukoll l-inkarigu li jwassal il-ħniena ta’ Alla lill-bnedmin. Fil-lampa ta’ ħajjitna qatt m’għandu jiġi nieqes iż-żejt tal-ħniena. Ejjew nipprovduh dejjem fil-ħin mingħand il-Mulej – fil-laqgħa ma’ Kelmtu, fir-riċeviment tas-Sagramenti, fil-permanenza tagħna fit-talb maġembu.


Permezz tal-istorja tal-ħamiema bil-fergħa taż-żebbuġa, li kienet tħabbar it-tmiem tad-dilluvju u allura l-paċi l-ġdida ta’ Alla mad-dinja tal-bnedmin, mhux biss il-ħamiema, imma wkoll il-fergħa taż-żebbuġa u ż-żejt stess saru simbolu tal-paċi. L-insara tal-ewwel sekli kienu jħobbu jżejnu l-oqbra tal-mejtin tagħhom bil-kuruna tar-rebħa u l-fergħa taż-żebbuġa, sinbolu tal-paċi. Kienu jafu li Kristu rebaħ il-mewt u li l-mejtin tagħhom kienu jistrieħu fil-paċi ta’ Kristu. Kienu jafu, li huma stess, kienu mistennija minn Kristu, li kien wegħedhom il-paċi li d-dinja mhijiex kapaċi tagħti. Kienu jiftakru li l-ewwel kelma tal-Irxoxt lil tiegħu kienet: “Il-paċi magħkom!” (Ġw20,19). Huwa nnifsu, biex ngħidu hekk iġib il-fergħa taż-żebbuġa, jintroduċi l-paċi tiegħu fid-dinja. Iħabbar it-tjieba feddejja ta’ Alla. Huwa hu l-paċi tagħna. L-insara, mela, għandhom ikunu persuni tal-paċi, persuni li jagħrfu u jgħixu l-misteru tas-Salib bħala l-misteru tar-rikonċiljazzjoni. Kristu ma jirbaħx permezz tax-xabla, imma permezz tas-Salib. Jirbaħ waqt li jegħleb il-mibegħda. Jirbaħ permezz tal-qawwa ta’ imħabbtu ikbar. Is-Salib ta’ Kristu jesprimi il-“le” għall-vjolenza. U propju b’dan il-mod dan huwa is-sinjal tar-rebħa ta’ Alla, li jħabbar it-triq il-ġdida ta’ Ġesù. Il-batut kien iktar qawwi minn dawk li jħaddnu l-poter. Fl-awtodonazzjoni fuq is-Salib, Kristu rebaħ il-vjolenza. Bħala saċerdoti aħna msejħin biex inkunu, fil-komunjoni ma’ Ġesù Kristu, bnedmin tal-paċi, aħna msejħin biex nopponu l-vjolenza u biex nafdaw fil-poter ikbar tal-imħabba.


Jappartieni għas-simboliżmu taż-żejt ukoll il-fatt li dan jirrendina qawwijin għall-ġlieda. Dan ma jikkontrastax mat-tema tal-paċi, imma hu parti minnha. Il-ġlieda tal-insara kienet tikkonsisti u tikkonsisti mhux fl-użu tal-vjolenza, imma fil-fatt li huma kienu u għadhom s’issa lesti li jbatu għall-ġid, għal Alla.. Tikkonsisti fil-fatt li l-insara, bħala ċittadini tajbin, jirrispettaw id-dritt u jagħmlu dak li li huwa ġust u tajjeb. U l-ġlieda tal-martri kienet tikkonsisti fil-“le” tagħhom konkreta għall-inġustizzja: billi warrbu s-sehem fil-kult idolatriku, għall-adorazzjoni tal-imperatur, huma kienu rrifjutaw li jbaxxu rashom quddiem il-falsità, għall-adorazzjoni ta’ persuni umani u tal-poter tagħhom. Bil-“le” tagħhom għall-falsità u bil-konsegwenzi kollha tagħha huma għollew il-poter tad-dritt u tal-verità. B'dan huma gawdew il-vera paċi. Ukoll illum huwa mportanti għall-insara li jsegwu d-dritt, li huwa s-sies tal-paċi. Illum ukoll huwa mportanti għall-insara li ma jaċċettawx inġustizzja li tiġi mgħollija għal dritt – per eżempju, fejn jidħol il-qtil ta’ tfal innoċenti li għadhom ma twildux. Propju b’dan il-mod naqdu l-paċi u propju b’dan il-mod insibu ruħna nsegwu l-passi ta’ Ġesù Kristu, li dwaru San Pietru jgħid: “Insultat ma weġibx b’insulti; immaltrattat ma heddidx vendetta, imma afda ruħu f’dak li jiġġudika b’ġustizzja. Huwa tgħabba bi dnubietna f’ġismu fuq l-għuda tas-salib, sabiex ma ngħixux iktar għad-dnub, imma ngħixu għall-ġustizzja” (1 Pt 2,23s).


Is-Santi Padri tal-Knisja kienu jaffaxxinaw ruħhom b’kelma tas-Salm 45 (44) – skont it-tradizzjoni is-Salm nuzzjali ta’ Salamun -, li jiġi moqri mill-ġdid mill-insara bħala Salm nuzzjali ta Salamun il-ġdid, Ġesù Kristu, flimkien mal-Knisja. Hemm jingħad lis-Sultan, Kristu: “Ħobb il-ġustizzja u stkerrah il-ħażen: Alla, Alla tiegħek, ikkonsagrak biż-żejt tal-ferħ, bi preferenza ta’ sħabek” (v. 8). X’inhu dan iż-żejt tal-ferħ li bih kien midluk il-veru Sultan, Kristu? Is-Santi Padri ma kellhom ebda dubju f’dan ir-rigward: iż-żejt tal-ferħ huwa l-istess Spirtu Santu, li kien imsawwab fuq Ġesù Kristu. L-Ispirtu Santu huwa l-ferħ li jiġi minn Alla. Minn Ġesù dan il-ferħ jissawwab fuqna fil-Vanġelu tiegħu, fil-bxara t-tajba li Alla jgħarrafna, li Huwa hu tajjeb u li t-tjieba tiegħu hija poter fuq il-poteri l-oħra kollha, li aħna mixtieqa u maħbuba minnu. Il-ferħ huwa frott tal-imħabba. Iż-żejt tal-ferħ, li ssawwab fuq Kristu u minnu jiġi fuqna, huwa l-Ispirtu Santu, id-don tal-imħabba li jirrendina ferħana bl-eżistenza. Sabiex nagħrfu lil Kristu u fih, il-veru Alla, nafu li hija ħaġa tajba li tkun bniedem. Hija ħaġa tajba li tgħix, għaliex aħna maħbuba. Għaliex il-verità nfisha hija tajba.


Fil-Knisja antika ż-żejt ikkonsagrat kien meqjus, b’mod partikolari, bħala sinjal tal-preżenza tal-Ispirtu Santu, li sa minn Kristu jikkomunika magħna. Huwa hu ż-żejt tal-ferħ. Dan il-ferħ huwa xi ħaġa differenti mid-divertiment jew mill-allegrija esterna li s-soċjetà moderna tittama. Id-divertiment fil-post ġust tiegħu, huwa bla ebda dubju xi ħaġa tajba u pjaċevoli. Sewwa li wieħed jistà jidħak. Imma d-divertiment mhuwiex kollox. Huwa biss parti żgħira minn ħajjitna, u fejn hu jrid ikun kollox isir maskra li warajha tinħeba d-disperazzjoni jew ta’ linqas id-dubju jekk il-ħajja hijiex tassew tajba jew jekk kienx ikun aħjar li ma teżistix minflok teżisti. Il-ferħ li jiġina minn Kristu, huwa differenti. Dan jagħmilna allegri, iva, imma bla dubju jistà jmur id f’id mat-tbatija. Jagħtina l-ħila li nbatu u, fit-tbatija, li nibqgħu madankollu ferħana b’mod intimu. Jagħtina l-ħila li naqsmu t-tbatija ta’ ħaddieħor u hekk jirrendina perċettibbli, fid-disponibiltà reċiproka, tad-dawl u t-tjieba ta’ Alla. Iġegħelni dejjem nirrifletti r-rakkont tal-Atti tal-Appostli li skontu l-Appostli, wara li s-Sinedriju kien ġiegħel li jiġu fflaġellati, kienu “ferħana li ġew iġġudikati denji li jsofru tbatijiet għall-isem ta’ Ġesù” (At 5,41). Min iħobb huwa lest isofri għall-maħbub u minħabba mħabbtu, u propju b’dan il-mod jisperimenta ferħ iktar profond. Il-ferħ tal-martri kien ferm iktar qawwi mit-tbatijiet imsawba fuqhom. Dan il-ferħ, fl-aħħar minn l-aħħar, rebaħ u fetaħ lil Kristu l-bibien tal-istorja. Bħala saċerdoti, aħna – kif igħid San Pawl – “kollaboraturi tal-ferħ tagħkom” (2 Kor 1,24). Fil-frott taż-żebbuġa, fiż-żejt ikkonsagrat, tmissna t-tjieba tal-Ħallieq, l-imħabba tal-Feddej, Ejjew nitolbu li l-ferħ tiegħu jidħol fina dejjem iktar fil-fond u nitolbu li nkunu kapaċi inġorruha mill-ġdid f’dinja li għandha hekk bżonn b’mod urġenti tal-ferħ li joħroġ mill-verità. Amen.
 

 

 Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Emanuel Zarb

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta