L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

L-embrijun uman fil-fażi tal-preimpjantazzjoni jiġifieri fl-ewwel jiem wara t-tnissil

 

Il-Papa Benedittu XVI

 

L-imħabba ta’ Alla ma tagħżilx bejn dak li għadu kemm tnissel fil-ġuf ta’ ommu, u t-tarbija, jew iż-żagħżugħ, jew ir-raġel matur, jew l-anzjan.

 

Malli r-raġuni tasal li tissupera limitu meqjus insuperabbli, issib jisfidawha limiti oħra li qabel ma kinitx taf bihom. Il-bniedem dejjem se jibqa’ enigma profond u impenetrabbli.

 

Riċerkaturi li jeżaminaw ir-realtà bit-tħabrik tagħkom, imma anki jikkontemplawha b’tali mod li, flimkien mal-iskoperti tagħhom, jitqanqlu wkoll dawk il-mistoqsijiet li jwassluhom jiskopru fil-ġmiel kollu tiegħu r-rifless tal-Ħallieq.

 

DISKORS TAL-QDUSIJA TIEGĦU BENEDITTU XVI

LILL-PARTEĊIPANTI FL-ASSEMBLEA ĠENERALI

TAL-AKKADEMJA PONTIFIĊJA GĦALL-ĦAJJA

U FIL-KUNGRESS INTERNAZZJONALI

“L-EMBRIJUN UMAN FIL-FAŻI TAL-PREIMPJANTAZZJONI”

 

Sala Clementina

It-Tnejn 27 ta’ Frar 2006

 

Għeżież Ħuti fl-Episkopat u fis-Saċerdozju,

Illustri Sinjuri!

 

Minn qalbi nsellem lil kulħadd fl-okkażjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja u tal-Kungress internazzjonali, li għadu kemm beda, fuq “L-embrijun uman fil-fażi tal-preimpjantazzjoni”. Insellem b’mod speċjali lill-Kardinal Javier Lozano Barragán, President tal-Kunsill Pontifiċju għall-Pastorali tas-Saħħa, kif ukoll lil Mons. Elio Sgreccia, President tal-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja, li rroddlu ħajr tal-kelmtejn ġentili li bihom xeħet dawl fuq l-interess partikulari tat-tematiċi li qed jiġu affrontati f’din iċ-ċirkustanza. Fil-fatt, l-argument ta’ studju magħżul għall-Assemblea tagħkom, “L-embrijun uman fil-fażi tal-preimpjantazzjoni”, jiġifieri fl-ewwel jiem wara t-tnissil, hu kwistjoni estremament importanti llum, kemm minħabba r-riperkussjonijiet ċari fuq ir-riflessjoni filosofika-antropoloġika u etika, u kemm minħabba dawk li jistgħu jkunu l-applikazzjonijiet fil-qasam tax-xjenzi bijomediċi u ġuridiċi. Bla dubju hawn qed nittrattaw argument affaxxinanti, imma diffiċli u impenjattiv, minħabba fin-natura delikata tas-suġġett li qed niflu u l-kumplessità tal-problemi epistemoloġiċi li jolqtu r-rabta bejn ir-rivelazzjoni tal-fatti fuq livell ta’ xjenzi sperimentali u r-riflessjoni li jeħtieġ issir wara dwar il-valuri fuq livell antropoloġiku.

 

Kif nistgħu nifhmu tajjeb, la fl-Iskrittura Mqaddsa u lanqas fit-Tradizzjoni Nisranija l-iżjed antika ma nistgħu nsibu ttrattata b’mod espliċitu t-tema tagħkom. Madankollu, San Luqa fir-rakkont tal-laqgħa ta’ Omm Ġesù, li kienet għadha kemm nisslitu fil-ġuf verġinali tagħha ftit tal-jiem biss qabel, ma’ omm Ġwanni l-Battista, li kienet diġà fis-sitt xahar tat-tqala, jagħti xhieda tal-preżenza attiva, imqar jekk moħbija, taż-żewġ trabi: “Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha” (Lq 1:41). Sant’Ambroġ jikkummenta: Eliżabetta “ħasset il-wasla ta’ Marija, u hu (Ġwanni) il-wasla tal-Mulej; il-mara l-wasla tal-mara, it-tarbija l-wasla tat-tarbija” (Comm. in Luc., 2,19.22-26). Minkejja dan, imqar fin-nuqqas ta’ tagħlim espliċitu fuq l-ewwel jiem tal-ħajja tat-tarbija li għadha trid titwieled, nistgħu nsibu fl-Iskrittura Mqaddsa ħjiel prezzjuż li jqanqal sentimenti ta’ ammirazzjoni u ta’ attenzjoni fil-konfront tal-bniedem li għadu kemm tnissel, speċjalment f’min, bħalkom, irid jistudja l-misteru tat-tnissil uman. Fil-fatt, il-Kotba Mqaddsa jridu juru l-imħabba ta’ Alla lejn kull essri uman diġà sa minn qabel jieħu sura fil-ġuf tal-omm. “Qabel ma sawwartek fil-ġuf, għaraftek; qabel ma ħriġt minn ħdan ommok, ikkonsagrajtek” (Ġer 1:5), jgħid Alla lill-profeta Ġeremija. U s-Salmista jagħraf bi gratitudni: “Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi, u f’ġuf ommi inti nsiġtni. Irroddlok ħajr, għax b’mod tal-għaġeb għamiltni: tal-għaġeb huma l-għemejjel tiegħek. U ’l ruħi inti tafha tajjeb” (Salm 139:13-14). Dawn huma kelmiet li jiksbu l-għana kollu tat-tifsira tagħhom meta wieħed jaħseb li Alla jindaħal hu stess fil-ħolqien tar-ruħ ta’ kull essri uman ġdid.

 

L-imħabba ta’ Alla ma tagħżilx bejn dak li għadu kemm tnissel fil-ġuf ta’ ommu, u t-tarbija, jew iż-żagħżugħ, jew ir-raġel matur, jew l-anzjan. Ma tagħmilx din id-differenza għax f’kull persuna tara l-marka tas-sura u x-xbieha tagħha nfisha (Ġen 1:26). Ma tagħmilx differenza għax f’kulħadd tagħraf il-wiċċ tal-Iben Waħdieni tagħha, li “għażilna fih, sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja …iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi… hekk għoġob lir-rieda tajba tiegħu” (Efes 1:4-6). Din l-imħabba bla qies u li kważi ma nistgħux nifhmuha, li għandu Alla għall-bniedem, tikxef sa fejn il-persuna umana jistħoqqilha li tiġi maħbuba fiha nfisha, indipendentement minn kull kunsiderazzjoni oħra – intelliġenza, ġmiel, saħħa, żgħożija, integrità u l-bqija. Bla dubju ta’ xejn, il-ħajja umana hi dejjem ġid fih innifsu, għax “hi fid-dinja manifestazzjoni ta’ Alla, sinjal tal-preżenza tiegħu, sinjal tal-glorja tiegħu” (ara Evangelium vitæ, 34). Fil-fatt, il-bniedem ġie mżejjen bl-iktar dinjità għolja, li għandha għeruqha fir-rabta qawwija li xxierku mal-Ħallieq tiegħu: fil-bniedem, f’kull bniedem, f’kull fażi jew qagħda ta’ ħajtu, jilma r-rifless tal-istess realtà ta’ Alla. Għalhekk il-Maġisteru tal-Knisja dejjem xandar il-karattru sagru u invjolabbli ta’ kull ħajja umana, mit-tnissil sat-tmiem naturali tagħha (ara Evangelium vitæ, 57). Dan il-ġudizzju morali jgħodd diġà sa mill-bidu tal-ħajja ta’ embrijun, diġà qabel ma hu impjantat fil-ġuf matern, li mbagħad iħarsu u jitimgħu għal disa’ xhur sħaħ sal-mument tat-twelid: “Il-ħajja tal-bniedem hi qaddisa u ma tistax tittiefes f’kull waqt tal-eżistenza tagħha, ukoll fil-waqt tal-bidu tagħha qabel it-twelid” (ibid., n. 61).

 

Għeżież studjużi, jiena naf tajjeb b’liema sentimenti ta’ stagħġib u ta’ rispett profond għall-bniedem intom qed twettqu l-ħidma impenjattiva u għammiela ta’ riċerka proprju dwar l-istess bidu tal-ħajja umana: misteru li t-tifsira tiegħu x-xjenza sa tkun tista’ ddawwal dejjem iżjed, anki jekk diffiċilment tasal biex tiddeċifraha għalkollox. Fil-fatt, malli r-raġuni tasal li tissupera limitu meqjus insuperabbli, issib jisfidawha limiti oħra li qabel ma kinitx taf bihom. Il-bniedem dejjem se jibqa’ enigma profond u impenetrabbli. Diġà fis-seklu erbgħa, San Ċirillu ta’ Ġerusalemm ippreżenta lill-katekumeni li kienu qed jitħejjew għall-magħmudija din ir-riflessjoni: “Min hu dak li ħejja qiegħ il-ġuf għat-tnissil tal-ulied? Min ta l-ħajja ġewwa fih lill-fetu bla ħajja? Min tana n-nervaturi u l-għadam, u mbagħad geżwirna bil-ġilda u l-laħam (ara Ġob 10:11) u, meta t-tarbija mank tkun għadha twieldet, joħroġ mis-sider kotra ta’ ħalib? B’liema mod it-tarbija tikber u ssir adolexxent, minn adolexxent tinbidel f’żagħżugħ, u mbagħad f’raġel u fl-aħħar fi xwejjaħ, mingħajr ħadd jirnexxielu jagħraf il-jum preċiż li fih isseħħ il-bidla?”. U għalaq: “Qed tara, o bniedem, min hu li jagħmel dan kollu; qed tara lill-Ħallieq għaref” (Katekeżi tal-Magħmudija, 9, 15-16). Fil-bidu tat-tielet millennju, jibqgħu validi dawn ir-riflessjonijiet, mhux tant dwar il-fenomenu fiżiku jew fiżjoloġiku, imma dwar it-tifsira antropoloġika u metafiżika tiegħu. Tejjibna bil-kbir l-għarfien tagħna u identifikajna aħjar liema huma l-limitazzjonijiet tal-injoranza tagħna; imma għall-intelliġenza umana donnha saret ħaġa iebsa wisq li nintebħu li, meta nħarsu lejn il-ħolqien, qed niltaqgħu mal-marka tal-Ħallieq. Fir-realtà, min iħobb il-verità, bħalkom, għeżież studjużi, għandu jifhem li t-tiftix fuq temi hekk profondi jqegħedna fil-kundizzjoni li naraw u anki kważi li mmissu l-id ta’ Alla. Lil hemm mil-limiti tal-metodu sperimentali, mill-konfini tas-saltna li xi wħud isejħulha meta-analiżi, hemm fejn mhumiex biżżejjed jew mhumiex possibbli l-għarfien sensjorali waħdu u lanqas il-verifika xjentifika, tibda l-avventura tat-traxxendenza, l-impenn tagħna li “mmorru iżjed lil hemm”.

 

Għeżież riċerkaturi u studjużi, nawguralkom li jirnexxielkom dejjem iżjed mhux biss teżaminaw ir-realtà bit-tħabrik tagħkom, imma anki tikkontemplawha b’tali mod li, flimkien mal-iskoperti tagħkom, jitqanqlu wkoll dawk il-mistoqsijiet li jwasslukom tiskopru fil-ġmiel kollu tiegħu r-rifless tal-Ħallieq. F’dan il-kuntest, nixtieq nesprimi apprezzament u ringrazzjament lill-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja għall-ħidma prezzjuża tagħha ta’ “studju, formazzjoni u informazzjoni” li minnha qed igawdu d-Dikasteri tas-Santa Sede, il-Knejjes lokali u l-istudjużi attenti għal dak li l-Knisja tipproponi fil-qasam tar-riċerka xjentifika u l-ħajja umana fir-relazzjoni tagħha mal-etika u d-dritt. Għall-urġenza u l-importanza ta’ dawn il-problemi, inħoss li hu providenzjali t-twaqqif ta’ dan l-Organiżmu min-naħa tal-predeċessur meqjum tiegħi Ġwanni Pawlu II. Għalhekk, lilkom kollha, Presidenza, personal u membri tal-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja, nixtieq nesprimi b’kordjalità sinċiera l-qrubija u s-sostenn tiegħi. B’dawn is-sentimenti, waqt li nafda ħidmietkom lill-ħarsien ta’ Marija, nagħti lilkom kollha l-Barka Appostolika.

 

 

miġjuba mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard

 

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta