Ir-Raba Ġimgħa tar-Randan

L-Erbgħa

 

Qari I

Għamilt minnek patt mal-poplu, biex nerġa’ nqajjem l-art.

Iż 49, 8-15

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

 

Dan jgħid il-Mulej:

“Fiż-żmien it-tajjeb smajtek,

u f’jum is-salvazzjoni għentek.

Ħaristek u għamilt minnek patt mal-poplu,

biex nerġa’ nqajjem l-art,

u nqassam il-wirt imħarbat;

biex ngħid lill-imjassrin: “Oħorġu!”

u lil dawk li huma fid-dlam: “Ejjew għad-dawl!”

Huma jirgħu matul it-triq,

u fuq kull għolja għerja jsibu l-merħla tagħhom.

Ma jeħodhomx il-ġuħ u anqas l-għatx,

u ma tolqothomx is-sħana u lanqas ix-xemx.

Għax min ħenn għalihom imexxihom,

u jgħaddihom minn ħdejn għejun ta’ ilma.

Minn kull muntanja nagħmel triq,

u ngħolli l-mogħdijiet tiegħi.

Ara, dawn jiġu mill-bogħod;

ara, dawn mit-Tramuntana u l-Punent,

u dawn mill-art ta’ Sinim”.

Għannu, o smewwiet,

aqbeż bil-ferħ, o art,

infexxu fl-għana, o muntanji!

Għax farraġ il-Mulej lill-poplu tiegħu;

u ħenn għall-imsejknin tiegħu!

U Sijon kienet tgħid: “Ħallieni l-Mulej,

Sidi nsieni”.

Tista’ mara tinsa t-tarbija tagħha,

u ma tħennx għal bin ġufha?

Imqar jekk din tinsa,

jien ma ninsiek qatt!

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 144 (145), 8-9.13ċd-14.17-18

 

R/. (8a): Twajjeb u ħanin il-Mulej

 

Twajjeb u ħanin il-Mulej,

idum biex jagħdab u kollu tieba.

Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej,

tjubitu fuq kulma għamel. R/.

 

Ta’ kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha,

twajjeb f’dak kollu li għamel.

Iwieżen il-Mulej ’il kull min se jaqa’,

iqajjem ’il kull min hu mitluq. R/.

 

Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha,

twajjeb f’dak kollu li għamel.

Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu,

lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 11, 25a.26

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Jien hu l-qawmien u l-ħajja, jgħid il-Mulej,

kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Bħalma l-Missier iqajjem lill-mejtin u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-Iben jagħti l-ħajja lil dawk li jrid hu.

Ġw 5, 17-30

 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-ġemgħa tal-Lhud: “Missieri għadu jaħdem sa issa; mela naħdem jien ukoll”. U minħabba f’hekk il-Lhud wisq iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh, mhux biss għax kien jikser is-Sibt, imma wkoll għax lil Alla kien jgħidlu Missieru u jqis ruħu daqs Alla.

 

Ġesù qabad u qalilhom: “Tassew tassew ngħidilkom li l-Iben ebda ħaġa ma jista’ jagħmel minn rajh jekk ma jarax lil Missieru jagħmilha; għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-Missier, jagħmilhom l-Iben ukoll, bħalu. Għax il-Missier lill-Iben iħobbu u jurih kulma jagħmel, anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurih, ħalli jkollkom biex tistagħġbu. Għax bħalma l-Missier iqajjem lill-mejtin u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-Iben jagħti l-ħajja lil dawk li jrid hu. Il-Missier ma jagħmel ħaqq minn ħadd, imma ħalla f’idejn l-Iben biex jagħmel il-ħaqq kollu hu, biex kulħadd jagħti ġieħ lill-Iben bħalma jagħti ġieħ lill-Missier; u min ma jagħtix ġieħ lill-Iben anqas ma jagħti ġieħ lill-Missier li bagħtu.

 

Tassew tassew ngħidilkom li min jisma’ kelmti u jemmen f’min bagħatni għandu l-ħajja ta’ dejjem, u ma jsirx ħaqq minnu, imma għadda mill-mewt għall-ħajja. Tassew tassew ngħidilkom li tiġi siegħa, anzi issa hi, meta l-mejtin jisimgħu l-leħen tal-Iben ta’ Alla, u dawk li jisimgħuh jgħixu. Għax bħalma l-Missier għandu l-ħajja fih innifsu, hekk ukoll ta lill-Iben li jkollu l-ħajja fih innifsu, u tah ukoll is-setgħa li jagħmel ħaqq, għax hu Bin il-bniedem. Tistagħġbux b’dan; tiġi siegħa meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu; dawk li jkunu għamlu t-tajjeb iqumu għall-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu l-ħażin iqumu għall-kundanna.

 

Jiena ma nista’ nagħmel xejn minn rajja; il-ħaqq nagħmlu fuq dak li nisma’, u l-ħaqq li nagħmel jien huwa ġust, għax jien ma nfittixx ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta’ min bagħatni”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu