Ir-Raba Ġimgħa tar-Randan

It-Tnejn

 

Qari I

Ma jinstemax aktar leħen il-biki, lanqas leħen in-niket.

Iż 65, 17-21

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

 

Dan jgħid il-Mulej:

Arani, se noħloq smewwiet ġodda u art ġdida.

Ma jitfakkarx iżjed l-imgħoddi,

f’moħħ ħadd aktar ma jiġi.

Imma għad jifirħu u jaqbżu bil-ferħ għal dejjem,

minħabba f’dak li għad noħloq jien.

Arani, se noħloq Ġerusalemm għall-hena,

il-poplu tagħha għall-ferħ.

Jien nifraħ b’Ġerusalemm

u nitgħaxxaq bil-poplu tiegħi.

Ma jinstemax aktar fiha

leħen il-biki, lanqas leħen in-niket.

Ma jkunx hemm iżjed fiha tarbija li tgħix ftit jiem,

lanqas xiħ li ma jimteliex bl-għomor.

Għax iż-żagħżugħ imut ta’ mitt sena,

u ta’ mitt sena jkun il-midneb meta jieħu l-kastig.

Huma għad jibnu djarhom u jgħammru fihom,

iħawlu d-dwieli u jieklu frotthom”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 29 (30), 2 u 4.5-6.11-12a u 13b

 

R/. (2a): Ngħollik, Mulej, għax erfajtni

 

Ngħollik, Mulej, għax erfajtni,

u ma ferraħtx l-għedewwa tiegħi bija.

Mulej, tellajtli mill-mewt ’il ruħi,

ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. R/.

 

Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu,

faħħru l-isem imqaddes tiegħu.

Għax ftit iddum is-saħna tiegħu,

iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu.

Filgħaxija jidħol il-biki,

filgħodu jidwi l-għajjat ta’ ferħ. R/.

 

Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija;

kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi.

Int bdilt fi żfin l-għali tiegħi,

Mulej, Alla tiegħi, infaħħrek għal dejjem! R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Għam 5, 14

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Fittxu l-ġid, u mhux id-deni, jekk tridu tgħixu,

u l-Mulej ikun magħkom.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Mur, ibnek ħaj.

Ġw 4, 43-54

 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

 

F’dak iż-żmien, Ġesù telaq mis-Samarija lejn il-Galilija; għax Ġesù stess xehed li profeta ma għandux ġieħ f’pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, il-Galilin laqgħuh tajjeb billi lkoll raw kulma kien għamel f’Ġerusalemm f’jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għall-festa.

 

U raġa’ ġie f’Kana tal-Galilija, fejn kien biddel l-ilma fi nbid. Issa f’Kafarnahum kien hemm uffiċjal tas-sultan u kellu lil ibnu marid. Meta sama’ li mil-Lhudija Ġesù kien ġie fil-Galilija, mar għandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lil ibnu, għax kien wasal fl-aħħar.

 

U Ġesù qallu: “Jekk ma tarawx sinjali u għeġubijiet ma temmnux!”. Qallu l-uffiċjal: “Inżel Mulej, qabel ma jmutli t-tifel”. Qallu Ġesù: “Mur, ibnek ħaj”. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesù u telaq.

 

Huwa u nieżel, iltaqgħu miegħu l-qaddejja tiegħu u qalulu: “Ibnek ħaj!”. Hu staqsiehom xħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar, u huma qalulu: “Ilbieraħ fis-seba’ siegħa telqu d-deni”. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesù qallu: “Ibnek jgħix”, u emmen hu u l-familja kollha tiegħu.

 

Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed, li għamel Ġesù meta ġie l-Galilija mil-Lhudija.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu