25 ta’ Marzu

It-Tħabbira tal-Mulej

Solennità

 

Qari I

Is 7: 10-14; 8: 10

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

 

F’dak iż-żmien: Il-Mulej issokta jkellem lil Aħaż u jgħidlu: “Itlob sinjal għalik mingħand il-Mulej, Alla tiegħek, f’qigħ l-art jew fil-għoli tas-smewwiet.” U Aħaż wieġeb: “Ma nitlobx: ma rridx nittanta lill-Mulej.”                         

 

U l-profeta wieġeb: “Isimgħu, mela, dar David: mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa sa tkiddu lil Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess: Arawha, ix-xebba ssir omm u jkollha iben u ssemmih Għimmanu-El (għax Alla magħna).”

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Salm Responsorjali

Salm 39: 7-11

 

R/. Hawn jien, Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek!

 

Sagrifiċċju u offerta int ma tgħaxxaqtx bihom;

imma widnejja int ftaħtli.

Vittmi tal-ħruq u tat-tpattija int ma tlabtx.

Imbagħad jien għidt: Hawn jien, ġej. R/.

 

Fil-ftuħ tal-ktieb hemm miktub fuqi

li nagħmel ir-rieda tiegħek.

Alla tiegħi, jogħġobni,

u l-liġi tiegħek ġewwa qalbi qiegħda. R/.

 

Xandart il-ġustizzja f’ġemgħa kbira;

ara, xofftejja ma żammejthomx magħluqa;

Mulej, inti taf. R/.

 

Jien ma ħbejtx għemil il-ġustizzja tiegħek

fil-fond ta’ qalbi:

il-fedeltà tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek jien xandarthom.

Ma ħbejtx it-tjieba tiegħek u l-fedeltà tiegħek

lill-ġemgħa l-kbira. R/.

 

Qari II

Lhud 10: 4-10

 

Qari mill-Ittra lil-Lhud

 

Ħuti: Ma jistax ikun li d-demm tal-gniedes u tal-mogħoż ineħħi d-dnubiet. Għalhekk Kristu, meta daħal fid-dinja, qal: “Sagrifiċċju u offerta int ma ridtx, imma ġisem int ħejjejt għalija; vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet lilek ma għoġbukx. Jien imbagħad għidt: Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla – kif fil-ktieb hemm miktub fuqi.” L-ewwel qal: “Sagrifiċċji u offerti, u vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet, la ridthom u lanqas għoġbuk,” għalkemm dawn titlobhom il-liġi; imbagħad qal: “Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek.” B’hekk Alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel, biex iqiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta’ din ir-rieda aħna tqaddisna, permezz tal-offerta tal-ġisem ta’ Ġesù Kristu magħmula darba għal dejjem.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Akklamazzjoni għall-Evanġelju

Ġw 1: 14ab

 

R/. Hallelujah / Glorja u tifħir lilek, Kristu.

Il-Verb ħa l-ġisem u għammar fostna, u aħna rajna s-sebħ tiegħu.

R/. Hallelujah / Glorja u tifħir lilek, Kristu.

 

Evanġelju

Lq 1: 26-38

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien: L-anġlu Gabrijel kien mibgħut minn Alla f’belt tal-Galilija, jisimha Nazaret, għand xebba mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi, mid-dar ta’ David; u x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.” Għal dan il-kliem tħawdet, u bdiet titħasseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet tfisser dik it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti sa tnissel fi ħdanek u jkollok iben u ssemmih Ġesù. Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin il-Għoli, u l-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru; u jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem, u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem.” Iżda Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?” Weġibha l-anġlu u qalilha: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek; u għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ Bin Alla. U ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, hija wkoll nisslet iben fi ħdanha, u dan huwa s-sitt xahar għaliha li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal; għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir.” Imbagħad qalet Marija: “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej; ħa jsir minni skont kelmtek!” U l-anġlu telaq minn ħdejha.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu.