It-Tielet Ġimgħa tar-Randan

It-Tnejn

 

Qari I

Kien hemm bosta lebbrużi f’Iżrael, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja. (ara Lq 4, 27).

2 Slat 5, 1-15a

 

Qari mit-Tieni Ktieb tas-Slaten

 

F’dak iż-żmien, Nagħman, il-kmandant tal-eżerċtu tas-sultan ta’ Aram, kien kbir quddiem sidu, u dan kien iġibu ħafna, għax bih il-Mulej kien ta r-rebħa lil Aram. Iżda r-raġel, għad li suldat qalbieni, kien lebbruż.

 

Ħarġu l-Aramin bil-ġgajtiet tagħhom, u mill-pajjiż ta’ Iżrael ġiebu magħhom tfajla żagħżugħa, li saret il-qaddejja ta’ mart Nagħman. Darba qalet lil sidtha: “Mhux li kien sidi jmur quddiem il-profeta li hemm f’Samarija! Għax kien ineħħilu l-lebbra li għandu”. Nagħman daħal ikellem lil sidu u qallu: “Dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta’ Iżrael”. U s-sultan ta’ Aram qallu: “Aqbad u mur. Issa nibgħat ittra lis-sultan ta’ Iżrael”.

 

U mar, u ħa miegħu għaxar talenti tal-fidda, sitt elef xekel tad-deheb, u għaxar tibdiliet ħwejjeġ. U lis-sultan ta’ Iżrael wassallu l-ittra, li kienet tgħid hekk: “Kif tasallek din l-ittra, ara, inkun bgħattlek il-qaddej tiegħi Nagħman, biex tneħħilu l-lebbra li għandu”. Malli qara l-ittra s-sultan ta’ Iżrael ċarrat ilbiesu u qal: “Mela jien xi alla, nagħti l-mewt u nagħti l-ħajja, biex dan bagħatli bniedem ħa nneħħilu l-lebbra minn fuqu? Mela kunu afu u araw, li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi”.

 

Issa ġara li Eliżew, il-bniedem ta’ Alla, sama’ li s-sultan ta’ Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu; u għalhekk bagħat jgħidlu: “Dan għaliex ċarratt ħwejġek minn fuqek? Ħa jiġi għandi, u jkun jaf li hemm profeta f’Iżrael”. U mar Nagħman, biż-żwiemel u l-karrijiet tiegħu, u waqaf quddiem il-bieb tad-dar ta’ Eliżew. Eliżew bagħatlu messaġġier jgħidlu: “Mur inħasel seba’ darbiet fil-Ġordan, u ġismek jerġa’ jindaflek”.

 

Nagħman iżda saħan u telaq. “Ara”, qal: “Jien għedt bejni u bejn ruħi, li hu kien se jaqbad u joħroġ, jieqaf quddiemi, u jsejjaħ isem il-Mulej, Alla tiegħu, u jxejjer idu fuq il-ġrieħi, u jneħħili l-lebbra! Jaqaw Abana u Farfar, ix-xmajjar ta’ Damasku, mhumiex aħjar mill-ilmijiet kollha ta’ Iżrael? Ma nistax ninħasel fihom u nindaf?”. U dar u telaq b’saħna.

 

Imma l-qaddejja tiegħu resqu jkellmuh u qalulu: “Missier, li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha? Mela kemm iżjed meta qallek: “Inħasel u tindaf”“. Niżel fil-Ġordan, u għodos seba’ darbiet, bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta’ Alla, u ġismu raġa’ sarlu qisu l-ġisem ta’ tfajjel żagħżugħ, u ndaf mil-lebbra tiegħu. U raġa’ lura għand il-bniedem ta’ Alla, hu u kull min kellu miegħu; daħal, waqaf quddiemu u qallu: “Ara, issa naf, iva, li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha, ħlief f’Iżrael. Ilqa’, nitolbok, dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 41 (42), 2.3; 42 (43), 3.4

 

R/. (41 (42), 3): Ruħi għatxana għal Alla

 

Bħalma għażżiela tixxennaq

għan-nixxigħat tal-ilma,

hekk tixxennaq ruħi għalik, o Alla. R/.

 

Ruħi għatxana għal Alla,

għal Alla l-ħaj;

meta niġi u nara wiċċ Alla? R/.

 

Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek;

huma jmexxuni;

iwassluni sal-għolja mqaddsa tiegħek

u sal-għerejjex tiegħek. R/.

 

U nidħol ħdejn l-altar ta’ Alla,

ħdejn Alla, ferħ u hena tiegħi.

U rroddlok ħajr biċ-ċetra,

o Alla, Alla tiegħi. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Salm 129 (130), 5 u 7

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Jien lill-Mulej nistenna, ruħi f’kelmtu tittama.

Għax għand il-Mulej hemm it-tieba,

u l-fidwa għandu bil-kotra.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Ġesù bħal Eliżew u Elija ġie għal kulħadd.

Lq 4, 24-30

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, Ġesù ġie Nazaret, daħal fis-sinagoga u qal lill-ġemgħa: Tassew, ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f’pajjiżu. Għax, ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f’Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa’ tliet snin u sitt xhur magħluq u waqa’ ġuħ kbir fil-pajjiż kollu; madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta’ Sidon. U kien hemm bosta lebbrużi f’Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja”.

 

Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd imtela bil-korla; qamu, u ħarġuh ’il barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta’ rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom, u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa’ sejjer.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu