Il-Ħamsa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tlieta

 

Qari I

Tagħlim qaddis.

Prov 21, 1-6.10-13

 

Qari mill-Ktieb tal-Proverbi

 

Qalb is-sultan nixxiegħa ilma f’id il-Mulej;

hu jmexxiha kull fejn jogħġbu.

Kulma jagħmel il-bniedem hu safi f’għajnejh,

imma l-Mulej jiżinlu qalbu.

Li tagħmel il-ħaqq u s-sewwa

jogħġob lill-Mulej aktar mis-sagrifiċċju.

Għajnejn merfugħa u qalb imkabbra;

dan hu s-sinjal tal-ħżiena, u hu dnub.

Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxilu;

imma min jgħaġġel jiġi fil-bżonn.

Min jaħżen il-ġid bil-qerq ta’ lsienu

bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt.

Qalb il-ħażin tixtieq id-deni;

m’għandux ħniena lanqas minn ħbiebu.

Bit-twiddib tal-vjolenti jitgħallem iċ-ċkejken;

u l-għaref bit-tagħlim ikattar għerfu.

Alla l-ġust iħares lejn dar il-ħażin;

il-ħżiena jitfagħhom fil-ħsara.

Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir,

ħadd ma jwieġbu meta jgħajjat hu.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 118 (119), 1.27.30.34.35.44

 

R/. (35a): Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek

 

Henjin dawk li triqthom bla ħtija,

li jimxu fil-liġi tal-Mulej.

Fehemni t-triq tal-preċetti tiegħek,

biex naħseb fuq għeġubijietek. R/.

 

Jiena għażilt it-triq tas-sewwa;

ħtart għalija d-digrieti tiegħek.

Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek

u nagħmilha b’qalbi kollha. R/.

 

Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek,

għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi.

Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem,

u għal dejjem ta’ dejjem. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lq 11, 28

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla

u jħarsuha.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu.

Lq 8, 19-21

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, ġew għal Ġesù ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk”. Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu