It-Tieni Ġimgħa tar-Randan

It-Tnejn

 

Qari I

Aħna dnibna, ġibna ruħna ħażin.

Dan 9, 4b-10

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel

 

“Nitolbok, Sidi, Alla l-kbir u tal-biża’, li jżomm il-patt ma’ dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu, aħna dnibna, ġibna ruħna ħażin, għamilna d-deni, qomna kontra tiegħek, tbegħedna mill-kmandamenti u l-ġudizzji tiegħek, ma smajniex mill-qaddejja tiegħek il-profeti, li f’ismek kellmu lis-slaten u lill-kapijiet tagħna, lil missirijietna u lill-poplu tal-art. Il-ġustizzja, o Sid, hija min-naħa tiegħek; iżda min-naħa tagħna, kif aħna llum, aħna għandna l-mistħija ta’ wiċċna, ta’ wiċċ kull bniedem ta’ Ġuda, ta’ wiċċ kull min joqgħod Ġerusalemm, ta’ wiċċ kulħadd f’Iżrael, sew dawk li huma hawn magħna u sew dawk li huma mbiegħda fl-artijiet li fihom inti tturufnajthom minħabba l-qerq tagħhom kontrik.

 

Għajb għal wiċċna, Mulej, għal wiċċ is-slaten u l-kapijiet tagħna, għal wiċċ missirijietna, li dnibna kontrik. Mingħand Alla Sidna l-ħniena u l-maħfra, għax aħna qomna kontrih, u ma tajniex widen għall-Mulej Alla tagħna meta sejħilna biex nimxu skont il-liġijiet li hu qegħdilna quddiemna permezz tal-qaddejja tiegħu l-profeti”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 78 (79), 8.9.11 u 13

 

R/. (Salm 102 (103), 10a): Mulej timxix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna

 

Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imgħoddi;

fittex ejja u lqagħna bi ħnientek,

għax ninsabu mifnija għall-aħħar. R/.

 

Għinna, o Alla, Salvatur tagħna,

f’ġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek;

eħlisna u aħfrilna dnubietna,

minħabba l-isem tiegħek. R/.

 

Ħa jasal quddiemek ilfiq l-imjassrin;

fil-kobor ta’ qawwietek

salva ’l dawk li huma għall-mewt. R/.

 aħna, il-poplu tiegħek u l-merħla tal-mergħa tiegħek,

niżżuk ħajr għal dejjem;

minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Ġw 6, 63ċ.68ċ

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Il-kliem tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja,

inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Aħfru, u ssibu l-maħfra.

Lq 6, 36-38

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. Tiġġudikawx, u ma tkunux iġġudikati; tikkundannawx, u ma tkunux ikkundannati; aħfru, u ssibu l-maħfra. Agħtu, u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, mheżżeż sewwa u mburġat iqegħdulkom f’ħoġorkom; għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu