Il-Ħames Ġimgħa taż-Żmien ta Matul is-Sena

Il-Ħamis

 

Qari I

It-tnejn isiru ġisem wieħed.

Ġen 2, 18-25

 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

 

Il-Mulej Alla qal: Mhux sewwa li l-bniedem jibqa waħdu. Ħa nagħmillu għajnuna tgħodd għalih. U l-Mulej Alla sawwar mill-art annimali selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru, u ġiebhom quddiem il-bniedem biex jara xi jsemmihom; u skont ma jkun il-bniedem semma lil kull ħliqa ħajja, dak ikun isimha. U l-bniedem ta isem lil kull bhima u l kull tajra tal-ajru, u l kull annimal selvaġġ; imma għall-bniedem ma nstabet ebda għajnuna tgħodd għalih. U l-Mulej Alla tefa nagħsa tqila fuq il-bniedem; u dan raqad. U ħadlu waħda minn kustiljih u flokha mlieh bil-laħam.

 

U l-Mulej Alla sawwar il-kustilja, li kien ħa mill-bniedem, fmara u ġiebha lill-bniedem. Imbagħad il-bniedem qal: Din id-darba din hi għadma minn għadmi, u laħam minn laħmi, għalhekk tissejjaħ mara, għax mir-raġel ittieħdet hi.

 

Għalhekk ir-raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma martu u jsiru ġisem wieħed. U t-tnejn kienu għerja, ir-raġel u martu, u ma kinux jistħu minn xulxin.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 127 (128), 1-2.3.4-5

 

R/. (1a): Hieni kull min jibża mill-Mulej

 

Hieni kull min jibża mill-Mulej,

kull min jimxi fit-triqat tiegħu!

Mix-xogħol ta jdejk inti tiekol;

hieni int, u riżqek tajjeb! R/.

 

Martek tkun bħal dielja għammiela

fl-irkejjen ta darek;

uliedek bħal xitel taż-żebbuġ

madwar il-mejda tiegħek. R/.

 

Ara, kif ikun imbierek

il-bniedem li jibża mill-Mulej!

Ibierkek il-Mulej minn Sijon!

Jalla tara l-ġid ta Ġerusalemm

tul ħajtek kollha! R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġak 1, 21bċ

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma mħawla fikom,

li tista ssalvalkom ruħkom.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Taħt il-mejda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak mill-ħobż tat-tfal.

Mk 7, 24-30

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

 

Fdak iż-żmien, Ġes mar fl-inħawi tal-belt ta Tir. Daħal joqgħod fdar, u ried li ħadd ma jsir jaf. Iżda ma setax ikun li jinħeba, għax malajr semgħet bih waħda mara li kellha lil bintha maħkuma minn spirtu ħażin, u marret tinxteħet friġlejh. Issa din il-mara kienet Griega, Sirofeniċja min-nisel tagħha. Bdiet mela titolbu biex ikeċċi x-xitan minn ġo bintha. U hu qalilha: L-ewwel ħa jixbgħu l-ulied, għax mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi. Iżda hi weġbitu u qaltlu: Hekk hu, Mulej; imma taħt il-mejda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak mill-ħobż tat-tfal. Imbagħad qalilha: Għal din il-kelma li għedt, mur, ix-xitan ħareġ minn bintek. U xħin marret id-dar, sabet it-tifla mimduda, u x-xitan kien ħareġ minnha.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu