Ir-Raba’ Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tnejn

 

Qari I

Bil-qawwa tal-fidi huma rażżnu saltniet. Alla rafa’ xi ħaġa aħjar għalina.

Lhud 11, 32-40

 

Qari mill-Ittra lil-Lhud

 

Ħuti, x’se ngħid iżjed? Ma nsibx żmien biżżejjed biex insemmi fuq Gidgħon, Barak, Sansun, Ġefti, David, Samwel u l-profeti. Bil-qawwa tal-fidi huma rażżnu saltniet, għamlu l-ġustizzja, kisbu l-wegħdiet; saddew ħalq l-iljuni, tfew il-qawwa tan-nar, ħelsu minn xifer is-sejf, fiequ mill-mard, tqawwew fit-taqbid, ħarrbu l-eżerċti tal-barranin. Nisa ħadu lura l-mejtin tagħhom irxuxtati mill-mewt. Oħrajn ħaqruhom għall-mewt, għax irruftaw il-ħelsien biex jiksbu qawmien aħjar. Oħrajn sofrew żebliħ u swat u saħansitra ktajjen u ħabs. Kienu mħaġġra, imħanxra minn nofshom, maqtula bis-sejf; ħarġu jiġġerrew imlibbsin bi ġlud tan-nagħaġ u tal-mogħoż, neqsin minn kollox, imħabbtin u maħqurin. Id-dinja ma kienx jixirqilha jkollha nies bħal dawn! Huma qagħdu jiġġerrew fid-deżert u fuq l-għoljiet, fl-għerien u fl-irkejjen tal-art. U dawn kollha, għad li qalgħu xhieda tajba bis-saħħa tal-fidi tagħhom, ma kisbux dak li kien imwiegħed, billi Alla rafa’ xi ħaġa aħjar għalina, bil-ħsieb li huma ma jaslux għall-perfezzjoni mingħajrna.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 30 (31), 20.21.22.23.24

 

R/. (25): Issaħħu u qawwu qalbkom,

intom ilkoll li tittamaw fil-Mulej

 

Kemm hu kbir il-ġid tiegħek, Mulej,

li inti rfajt għal min jibżaminnek,

li int ħejjejt għal min jafda fik,

quddiem il-bnedmin kollha! R/.

 

Bil-ħarsien tiegħek tkenninhom

kontra t-tnassis tal-bnedmin;

fl-għarix tiegħek taħbihom

kontra t-tqassis tal-ilsna. R/.

 

Imbierek il-Mulej

li minn belt qawwija

għamel miegħi għeġubijiet ta’ tieba. R/.

 

Jien għedt fil-fixla li kelli:

Ninsab maqtugħ minn taħt għajnejk”.

Imma int smajt leħen it-tħannin tiegħi

meta sejjaħt l-għajnuna tiegħek. R/.

 

Ħobbu l-Mulej, ħbieb tiegħu kollha.

Lit-twajbin iħarishom il-Mulej,

imma jpattiha sewwa lil min jimxi bil-kburija. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lq 7, 16

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Profeta kbir qam fostna,

u Alla żar il-poplu tiegħu.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Oħroġ, ja spirtu ħażin, minn dan il-bniedem!

Mk 5, 1-20

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

 

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli tiegħu 1waslu x-xatt l-ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż tal-Gerasin. Kif niżel mid-dgħajsa, resaq fuqu wieħed, li ħareġ mill-oqbra, li kien maħkum minn spirtu ħażin. Dan kien jgħammar fl-oqbra, u ħadd ma kien jistajżommu marbut, anqas b’katina, għax bosta drabi laħqu rabtuh bix-xkiel u bil-ktajjen u hu kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ix-xkiel, u ħadd ma kellu l-ħila jżommu. Lejl u nhar kien il-ħin kollu joqgħod qalb l-oqbra jew fuq il-muntanji, jixher u jqattaġismu biż-żrar.

 

Kif lemaħ lil Ġesù mill-bogħod ġera lejh, inxteħet fl-art quddiemu, u għajjat b’leħen qawwi u qallu: “Aħna x’għandna x’naqsmu, Ġesù, Bin Alla l-Għoli? Aħlifli fuq Alla li ma taħqarnix!” Għax kien qallu: “Oħroġ, ja spirtu ħażin, minn dan il-bniedem!”. Imbagħad staqsieh: “X’jismek?”. Wieġbu: “Leġjun jisimni għax aħna ħafna”. U beda jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċihomx barra mill-pajjiż.

 

 

Mela kien hemm merħla kbira ta’ qżieqeż tirgħa mal-ġenb tal-għolja, u l-ispirti talbuh ħafna u qalulu: “Ibgħatna lejn il-qżieqeż ħa nidħlu fihom”. U ħalliehom imorru. L-ispirti ħżiena ħarġu, u daħlu fil-qżieqeż; u l-merħla, li kienet ta’ madwar elfejn ras, inxteħtet għal ġol-baħar mill-għoli tax-xaqliba u għerqet fil-baħar. Ir-rgħajja tagħhom ħarbu u marru jxerrdu l-aħbar mal-belt u l-irziezet, u n-nies ġiet tara x’ġara. Ġew ħdejn Ġesù, u lil dak li qabel kien maħkum mix-xitan u li kellu l-leġjun ġo fih rawh bilqiegħda, liebes u moħħu f’sikktu, u baqgħu miblugħin bil-biża’. In-nies li raw il-ġrajja qalulhom x’kien għadda minn għala l-imxajtan u l-qżieqeż. Imbagħad bdew jitolbuh ħafna lil Ġesù biex iwarrab minn pajjiżhom.

 

Kif kien tielafuq id-dgħajsa, dak li qabel kien maħkum mix-xitan beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqamiegħu. Iżda hu ma ħalliehx, u qallu: “Mur inġabar id-dar ma’ niesek, u għidilhom kulma għamel miegħek il-Mulej, u kif ħenn għalik”. Dak telaq, u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesù. U kulħadd stagħġeb.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu