Stampa t-test tal-qari ...


It-Tielet Ġimgħa tar-Randan

Il-Ġimgħa

 

Qari I

Lanqas ma ngħidu iżjed ‘alla tagħna’ lil xogħol idejna.

Ħos 14, 2-10

 

Għeluq il-Ktieb tal-Profeta Ħosegħa

 

Dan jgħid il-Mulej:

Erġa’ dur, Iżrael, lejn il-Mulej Alla tiegħek,

għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek.

Ħudu kliem magħkom,

duru mill-ġdid lejn il-Mulej,

u għidulu: “Int tneħħi l-ħażen kollu:

ilqa’ t-tajjeb,

u rroddu frott xufftejna.

L-Assirja ma ssalvaniex,

fuq żiemel aktar ma nirkbux,

lanqas ma ngħidu iżjed ‘alla tagħna’

lil xogħol idejna.

Għandek l-iltim isib il-ħniena”.

Naħfrilhom, għad li xxewxu kontrija;

minn qalbi nħobbhom,

għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom.

Jien għad inkun għal Iżrael bħal nida.

Ħa jiftaħ bħal ġilju,

għeruqu jxenxel bħal siġra tal-luq,

jinfirxu r-rimjiet tiegħu,

sbuħitu ta’ siġra taż-żebbuġ,

u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu.

U jerġgħu jiġu jgħammru taħt id-dell tiegħi,

isiru qishom ġnien,

jisbieħu qishom dielja,

inbid tal-Libanu tkun tistħajjilhom.

X’għandi x’naqsam mal-idoli, Efrajm?

Kont jiena li weġibtek, u jien inħarsek;

għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar,

minni tikseb il-frott.

Kull min hu għaref, jifhem dawn il-ħwejjeġ;

ħa jagħrafhom kull min hu bil-għaqal,

għax il-Mulej it-triqat tiegħu dritti,

il-ġusti jimxu fihom,

iżda jitfixklu fihom il-midinbin”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 80 (81), 6ċ-8a.8bċ-9.10-11ab.14 u 17

 

R/. (ara 11 u 9a): Jiena l-Mulej, Alla tiegħek; ismagħni, poplu tiegħi!

 

Kliem li ma nafux qiegħed nisma’:

Neħħejtlek it-tagħbija minn fuq dahrek,

ħlistlek idek mill-irfigħ tal-qoffa.

Fid-dwejjaq sejjaħtli,

u jiena ħlistek. R/.

 

B’leħen moħbi, bħal f’ragħda, weġibtek;

ħdejn l-ilma ta’ Meriba ġarrabtek.

Ismagħni, poplu tiegħi, ħa nlumek:

Iżrael, mhux li kont tismagħni! R/.

 

Ma jkollokx alla ieħor f’nofskom,

tinxteħitx quddiem alla barrani.

Jiena l-Mulej, Alla tiegħek,

li tellajtek mill-art tal-Eġittu. R/.

 

Jekk il-poplu tiegħi jisma’ minni,

jekk Iżrael jimxi fi triqati,

lilhom nitmagħhom b’qamħ mill-aħjar,

inxebbagħhom bl-għasel mill-blat”. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mt 4, 17

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Indmu, jgħid il-Mulej,

għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Il-Mulej, Alla tagħna, Mulej wieħed hu, u int għandek tħobb lill-Mulej.

Mk 12, 28b-34

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

 

F’dak iż-żmien, wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesù u staqsieh:Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel?”. Ġesù wieġbu: “L-ewwel wieħed huwa dan: “Isma’ Iżrael! Il-Mulej, Alla tagħna, Mulej wieħed hu, u int għandek tħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha”. U t-tieni hu dan: “Ħobb lil għajrek bħalek innifsek”. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn”.

 

Qallu l-kittieb: “Sewwa qiegħed tgħid, Mgħallem; għandek raġun tgħid li wieħed hemm, u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b’qalbek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb lil għajrek bħalek innifsek, huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha”.

 

Ġesù, meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal, qallu: “M’intix ’il bogħod mis-Saltna ta’ Alla”. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu