Stampa t-test tal-qari ...


Il-Ħamsa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Il-Ħamis

 

Qari I

Xejn ġdid m’hemm taħt ix-xemx.

Koħ 1, 2-11

 

Qari mill-Ktieb ta’ Koħčlet

 

O frugħa tal-frugħat, jgħid Koħčlet.

O frugħa tal-frugħat! Kollox frugħa!

Xi qligħ għandu l-bniedem mit-taħbit tiegħu kollu,

li jġarrab taħt ix-xemx?

Ġenerazzjoni tmur u oħra tiġi,

imma l-art tibqa’ għal dejjem.

Ix-xemx titla’, ix-xemx tinżel,

u tgħaġġel lejn mnejn titla’.

Jonfoħ ir-riħ lejn in-Nofsinhar, u lejn it-Tramuntana jdur,

u jerġa’ lura lejn it-tidwir tiegħu.

Ix-xmajjar kollha lejn il-baħar jiġru,

iżda ma jimteliex il-baħar bihom;

mnejn ikunu bdew il-mixja tagħhom,

l hemmhekk ix-xmajjar jerġgħu jmorru.

Kollox fih it-taħbit tiegħu,

u dan il-bniedem ma jasalx li jfissru.

L-għajn ma tixbax tara,

u ma timtela qatt bis-smigħ il-widna.

Dak li ġa sar hu dak li għad isir,

li ġara huwa dak li għad jiġri;

xejn ġdid m’hemm taħt ix-xemx.

Hemm xi ħaġa li fuqha tista’ tgħid:

“Ara din ħaġa ġdida”?

Le, din diġŕ kienet fiż-żminijiet qabilna.

La dak li sar qabilna ma niftakru,

lanqas niftakru dak li jsir warajna.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 89 (90), 3-4.5-6.12-13. 14 u 17

 

R/. (1): Mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel

 

Int traġġa’ l-bnedmin lejn it-trab,

u tgħidilhom: “Erġgħu lura, intom bnedmin!”

Elf sena huma għalik

bħal jum tal-bieraħ li għadda,

jew bħal sahra tal-lejl. R/.

 

Int taħsadhom, u jsiru bħal ħolma.

Huma bħall-ħaxix li jinbet filgħodu;

filgħodu jwarrad u jħaddar,

filgħaxija jidbiel u jinxef. R/.

 

Għallimna ngħoddu jiem ħajjitna,

sabiex aħna nimxu bil-għaqal.

Dur lejna, Mulej! Kemm se ddum?

Ħenn għall-qaddejja tiegħek! R/.

 

Imliena kmieni bit-tieba tiegħek,

biex nifirħu u nithennew ħajjitna kollha.

Ħa tkun fuqna l-grazzja ta’ Alla Sidna!

Wettqilna inti x-xogħol ta’ jdejna,

wettaq, iva, xogħol idejna. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 14, 6

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Jiena hu t-Triq, il-Veritŕ u l-Ħajja, jgħid il-Mulej.

Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Lil Ġwanni qtajtlu rasu; mela min hu dan li fuqu qiegħed nisma’ dan kollu?

Lq 9, 7-9

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, dawn il-ġrajja kollha waslu f’widnejn Erodi t-tetrarka u beda jitħasseb, għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li deher Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imgħoddi. Iżda Erodi qal: “Lil Ġwanni qtajtlu rasu; mela min hu dan li fuqu qiegħed nisma’ dan kollu?” U beda jfittex li jarah.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu