Stampa t-test tal-qari ...


It-Tielet Ġimgħa tar-Randan

It-Tlieta

 

Qari I

B’qalbna niedma u ruħna mċekkna, jalla nkunu ningħoġbu quddiemek, Mulej.

Dan 3, 25.34-43

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel

 

F’dak iż-żmien, Għażarija waqaf f’nofs in-nar,

fetaħ fommu u talab u qal:

Minħabba f’ismek, la titlaqniex għal kollox,

la tħassarx il-patt tiegħek;

la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna,

minħabba f’Abraham, il-ħabib tiegħek,

u minħabba f’Iżrael, il-qaddis tiegħek.

Lilhom int kont wegħidt nisel bla għadd,

daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta’ xatt il-baħar.

Għax aħna, Mulej, sirna l-iżgħar fost il-ġnus,

u minħabba fi dnubietna

illum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha.

U bħalissa la hemm iżjed prinċep,

la profeta u lanqas mexxej;

la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju,

la offerta u lanqas inċens,

u lanqas baqa’ mkien fejn noffrulek l-ewwel frott tagħna,

jew fejn nitolbuk ħniena.

Madankollu, b’qalbna niedma u ruħna mċekkna,

jalla nkunu ningħoġbu quddiemek,

qisna b’sagrifiċċji tal-ħruq ta’ nagħaġ u barrin,

qisna b’eluf ta’ ħrief imsemmna;

ħa jkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek,

u jalla nimxu għal kollox warajk,

għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik.

U issa b’qalbna kollha nimxu warajk,

nibżgħu minnek u nfittxu lilek.

Twaqqgħalniex wiċċna fl-art,

iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħniena tiegħek.

Eħlisna skont l-għemejjel tiegħek tal-għaġeb,

u sebbaħ, Mulej, lil ismek”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 24 (25), 4bċ-5ab.6-7bċ.8-9

 

R/. (6a): Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek, Mulej

 

Triqatek, Mulej, għarrafni,

il-mogħdijiet tiegħek għallimni.

Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni,

għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. R/.

 

Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek,

għax huma minn dejjem, Mulej.

Inti tajjeb, Mulej;

ftakar fija skont it-tieba tiegħek. R/.

 

Tajjeb u sewwa l-Mulej;

għalhekk juri triqtu lill-ħatja.

mexxi l-imsejkna fis-sewwa,

jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġoel 2, 12-13

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Erġgħu duru lejja bi qlubkom kollha, jgħid il-Mulej,

għax jien twajjeb u ħanin.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom, anqas il-Missier ma jaħfer lilkom.

Mt 18, 21-35

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

 

F’dak iż-żmien, Pietru resaq lejn Ġesù u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”. Wieġbu Ġesù: “Ma ngħidlikx sa seba’ darbiet. Imma sa sebgħa u sebgħin darba.

 

Għalhekk is-Saltna tas-Smewwiet nistgħu nxebbhuha ma’ wieħed sultan, li ried jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih għaxart elef talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u kulma kellu, ħalli b’hekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu u jgħidlu: “Sinjur, stabar ftit bija; kollox irroddlok”. Is-sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, bagħtu u ħafirlu dejnu.

 

Mela dak il-qaddej joħroġ, u jiltaqa’ ma’ wieħed minn sħabu, li kellu jagħtih mitt dinar; qabdu minn għonqu u beda jagħfsu. “Ħallas dejnek”, qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħet quddiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: “Stabar ftit bija u rroddlok”. Imma dak ma riedx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrodd kulma kellu jagħtih.

 

Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna; marru għand is-sinjur tagħhom u tarrfulu kulma kien ġara. Imbagħad is-sinjur bagħat għalih u qallu: “Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik?”. U saħan bl-aħrax is-sinjur għalih, u tah f’idejn min jaħqru sa ma jrodd kulma kellu jagħti.

 

Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-Smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu