Stampa t-test tal-qari ...


19 ta’ Marzu

San Ġużepp, l-Għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija

Solennità

 

Qari I

2 Sam 7: 4-5a.12-14a.16

 

Qari mit-Tieni Ktieb ta’ Samwel

 

F’dak iż-żmien: Il-Mulej kellem lil Natan u qallu: “Mur u għid lill-qaddej tiegħi David: Dan jgħid il-Mulej: Meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma’ missirijietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħareġ minn ħdanek, u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lil ismi, u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier, u hu jkun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem quddiemi, u t-tron tiegħek jitwettaq għal dejjem.”

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Salm Responsorjali

Salm 88

 

R/. In-nisel tiegħu jibqa’ għal dejjem!

 

It-tjieba tal-Mulej irrid dejjem ngħanni,

minn nisel għal nisel b’fommi nxandar il-fedeltà tiegħek.

Għax jien għidt: “Il-ħniena hi mwaqqfa għal dejjem;

fis-sema int wettaqt il-fedeltà tiegħek.” R/.

 

“Għamilt patt mal-magħżul tiegħi,

u ħlift lil David, il-qaddej tiegħi:

Nagħmel li n-nisel tiegħek jibqa’ għal dejjem

u li t-tron tiegħek, jibqa’ sħiħ f’kull nisel. R/.

 

Hu jsejjaħli: Missieri int,

Alla tiegħi blata tas-salvazzjoni tiegħi!

It-tjieba tiegħi fuqu nżommha għal dejjem,

u l-patt tiegħi miegħu jibqa’ sħiħ. R/.

 

Qari II

Rum 4: 13.16-18.22

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

 

Ħuti: Lil Abraham jew lin-nisel tiegħu l-wegħda li jirtu d-dinja ma saritilhomx permezz tal-liġi, imma permezz tal-ġustifikazzjoni bil-fidi.

 

Għalhekk il-wegħda mal-fidi hi marbuta, biex tkun mogħtija bħala grazzja, u hekk tibqa’ sħiħa għal uliedu kollha, mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi, imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta’ Abraham, il-missier tagħna ukoll, skont ma hemm miktub, ‘Jiena nagħmel minnek missier ta’ kotra ta’ ġnus,’ missierna quddiem Alla li fih hu emmen, li jagħti l-ħajja lill-mejtin, u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix.

 

Meta ma seta’ jara ebda tama, Abraham ittama u emmen; u hekk sar missier ta’ kotra kbira ta’ ġnus, skont ma kien intqal lilu, ‘Hekk għad ikun kotran in-nisel tiegħek.’ U kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus b’ġustifikazzjoni.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Akklamazzjoni għall-Evanġelju

 

R/. Hallelujah / Glorja u tifħir lilek, Kristu.

Hienja dawk li jgħammru fit-Tempju tiegħek, Mulej:

huma jfaħħruk għal dejjem.

R/. Hallelujah / Glorja u tifħir lilek, Kristu.

 

Evanġelju

Mt 1: 16.18-21.24a

 

(jew jista’ jinqara: Lq 2: 41-51a)

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

 

Ġakobb nissel ’il Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, li minnha twieled Ġesù li jsejħulu Kristu. It-tnissil ta’ Ġesù Kristu sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u li ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel f’rasu li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Wara li qatagħha li jagħmel hekk, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, la tibżax tilqa’ għandek lil Marija b’martek, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Hi jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom.” Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu.