Stampa t-test tal-qari ...


It-Tmienja u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Il-Ġimgħa

 

Qari I

Aħna, li, sa minn qabel, konna nittamaw fi Kristu, konna magħżula;u konna ssiġillati bl-Ispirtu s-Santu.

Efes 1, 11-14

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

 

Ħuti, fi Kristu aħna wkoll konna magħżula,

iddestinati minn qabel - skont il-pjan imfassal minn qabel

minn min imexxi kollox skont il-fehma tar-rieda tiegħu –

sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu,

aħna, li, sa minn qabel, konna nittamaw fi Kristu.

U fih intom ukoll smajtu l-Kelma tal-Verità,

l-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħkom,

u emmintu fiha.

Kontu ssiġillati bl-Ispirtu s-Santu

li kien imwiegħed;

li hu r-rahan tal-wirt tagħna

sakemm għadna nistennew il-fidwa sħiħa

tal-Poplu li Alla kiseb għalih, għat-tifħir tal-glorja tiegħu.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 32 (33), 1-2.4-5.12-13

 

R/. (12b): Hieni l-poplu li l-Mulej għażel b’wirtu

 

Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej;

jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa.

Faħħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra;

għannulu fuq l-arpa b’għaxar kordi. R/.

 

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej,

kollox bil-fedeltà huwa għamel.

Hu jħobb id-dritt u s-sewwa;

bit-tieba tal-Mulej mimlija l-art. R/.

 

Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu,

il-poplu li hu għażel b’wirtu.

Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-Mulej,

u jara l-bnedmin kollha. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Salm 32 (33), 22

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ħa tkun, Mulej, it-tieba tiegħek fuqna,

kif fik hi t-tama tagħna.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Sax-xagħar ta’ raskom, kollu magħdud.

Lq 12, 1-7

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, in-nies bdiet tinġabar bl-eluf, kulħadd jgħaffeġ fuq xulxin. U Ġesù qabad jgħid l-ewwel nett lid-dixxipli tiegħu: “Ilqgħu rwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiċċ b’ieħor tagħhom. Xejn ma hu mgħotti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk, kulma tkunu għedtu fid-dlam għad jinstama’ fid-dawl, u kulma tkunu tkellimtu fil-widnejn, fil-kmamar ta’ ġewwa, għad jixxandar minn fuq il-bjut.

 

Dan ngħidilkom, ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħa nurikom jien minn min għandkom tibżgħu; ibżgħu minn dak li, wara li jkun qatlek, għandu s-setgħa jixħtek ġol-infern. Iva, ngħidilkom, minn dan ibżgħu. Ħames għasafar tal-bejt mhux żewġ soldi jinbiegħu? U anqas wieħed minnhom ma hu minsi quddiem Alla. U intom, sax-xagħar ta’ raskom, kollu magħdud. Xejn la tibżgħu, għax intom aktar minn ħafna għasafar tal-bejt tiswew”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu