Stampa t-test tal-qari ...


It-Tlieta u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

L-Erbgħa

 

Qari I

Intom mittu ma’ Kristu. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art.

Kol 3, 1-11

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Kolossin

 

Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma’ Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta’ Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f’dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla. Meta jidher Kristu, li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art: żína, faħx, ġibdiet, xewqat ħżiena, u r-regħba li hi idolatrija. Minħabba dan tilħaq il-korla ta’ Alla lil dawk li ma jobdux. Hekk intom kontu timxu wkoll meta kontu tgħixu fihom. Iżda issa intom ukoll ħallu kollox: korla, passjoni, ħażen, dagħa, u l-kliem mhux xieraq warrbuh minn fommkom.

 

Tigdbux lil xulxin, intom li nżajtu l-bniedem il-qadim bl-għemil kollu tiegħu, u lbistu l-bniedem il-ġdid, li jiġġedded dejjem skont ix-xbieha ta’ min ħalqu u jikber fl-għerf. Fih ma hemmx Grieg jew Lhudi, ċirkonċiż jew mhux, Barbaru jew Skita, ilsir jew ħieles, iżda Kristu f’kollox u f’kulħadd.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 144 (145), 2-3. 10-11.12-13ab

 

R/. (9a): Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej

 

Kuljum irrid inbierkek,

u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem.

Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru bil-bosta,

bla tarf il-kobor tiegħu. R/.

 

Kulma għamilt iroddlok ħajr, Mulej;

iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha.

Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru,

fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu. R/.

 

Biex jgħarrfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek,

u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek.

Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha,

minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lq 6, 23ab

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ifirħu u aqbżu bil-ferħ, jgħid il-Mulej,

għax araw, ħlaskom kbir ikun fis-sema.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Henjin intom il-foqra. Ħażin għalikom, intom l-għonja.

Lq 6, 20-26

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal:

“Henjin intom il-foqra,

għax tagħkom hija s-Saltna ta’ Alla.

Henjin intom li għalissa bil-ġuħ,

għax għad tkunu mxebbgħin.

Henjin intom li għalissa tibkbu,

għax għad tithennew.

Henjin intom meta minħabba Bin il-bniedem in-nies jobogħdukom,

jaqtgħukom minn magħhom, jgħajrukom u jwarrbu isimkom

bħallikieku kien xi ħaġa ħażina.

Dakinhar li jiġrilkom hekk,

ifirħu u aqbżu bil-ferħ,

għax araw, ħlaskom kbir ikun fis-sema.

L-istessgħamlu missirijiethom lill-profeti.

 

Imma ħażin għalikom, intom l-għonja,

għax il-faraġ tagħkom ħadtuh.

Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbgħin,

għax għad tkunu bil-ġuħ.

Ħażin għalikom intom li għalissa tidħku,

għax għad tnewħu u tibku.

Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid.

Għax l-istess għamlu missirijiethom lill-profeti foloz!”

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu