Stampa t-test tal-qari ...


It-Tmienja u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tlieta

 

Qari I

Biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajrha, xejn ma jkun jiswa ħlief biss il-fidi li taħdem permezz tal-imħabba.

Gal 5, 1-6

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin

 

Ħuti, Kristu ħelisna biex ngħixu ta’ nies ħielsa. Żommu sħiħ, u terġgħux tmiddu għonqkom għall-madmad tal-jasar. Araw, jiena, Pawlu, qiegħed ngħidilkom: jekk toqogħdu għaċ-ċirkonċiżjoni, xejn ma jkun jiswielkom Kristu. Jiena nistqarr għal darb’oħra quddiem kull min qagħad għaċ-ċirkonċiżjoni, li hu marbut għall-ħarsien tal-Liġi kollha. Intom li tfittxu l-ġustifikazzjoni fil-Liġi intom maqtugħa minn Kristu; intom twarrabtu mill-grazzja. Imma aħna t-tama tal-ġustifikazzjoni nistennewha bl-ispirtu permezz tal-fidi. Għaliex fi Kristu Ġesù, biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajrha, xejn ma jkun jiswa ħlief biss il-fidi li taħdem permezz tal-imħabba.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 118 (119), 41.43.44.45.47.48

 

R/. (41a): Ħa tinżel fuqi tjubitek, Mulej

 

Ħa tinżel fuqi tjubitek, Mulej,

u s-salvazzjoni tiegħek skont il-wegħda tiegħek.

Tneħħili qatt minn fommi kliem is-sewwa,

għax jien fid-digrieti tiegħek nittama. R/.

 

Inħares il-liġi tiegħek

għal dejjem, u għal dejjem ta’ dejjem.

U nkun bla xkiel fil-mixi tiegħi,

għax jiena nfittex il-preċetti tiegħek. R/.

 

Nitgħaxxaq bil-kmandamenti tiegħek,

li jiena ħabbejt.

Nerfa’ jdejja lejn il-kmandamenti tiegħek,

u naħseb fuq il-preċetti tiegħek. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lhud 4, 12

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija;

tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Agħtu karità minn dak li hemm ġewwa, u taraw kif kollox ikunilkom nadif.

Luqa 11, 37-41

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien qed jitkellem, wieħed Fariżew stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu u qagħad bilqiegħda. Imma l-Fariżew stagħġeb meta ra li qabel xejn ma nħasilx skont ir-riti ta’ qabel l-ikel. U l-Mulej qallu: “U issa intom il-Fariżej! Intom tnaddfu t-tazza u l-platt minn barra, iżda minn ġewwa intom mimlija bis-serq u l-ħażen. Kemm intom bla moħħ! Min għamel in-naħa ta’ barra, ma għamilx ukoll in-naħa ta’ ġewwa? Mela agħtu karità minn dak li hemm ġewwa, u taraw kif kollox ikunilkom nadif”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu