Stampa t-test tal-qari ...

Għall-Quddies tas-Sibt filgħaxija fittex il-Qari tal-Ħadd minn hawn ...


Is-Sibt wara l-Erbgħa tal-Irmied

 

Qari I

Jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ, imbagħad id-dawl tiegħek ifiġġ fid-dlam.

Iż 58, 9b-14

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

 

Dan jgħid il-Mulej:

“Jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija,

ma tmiddx subgħek u ma tagħmilx deni b’ilsienek,

jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ,

u xxabba’ qalb l-imnikket,

imbagħad id-dawl tiegħek ifiġġ fid-dlam,

u s-swied tiegħek ikun bħan-nofsinhar.

U l-Mulej jibqa’ jmexxik għal dejjem,

u jxebbagħlek qalbek fl-imkejjen niexfa,

u jsaħħaħlek għadmek.

Int tkun bħal ġnien bis-saqwi,

bħal għajn ta’ ilma ma jonqos qatt.

U jerġgħu jibnuk mill-ħerbiet tal-qedem,

mill-ġdid int tibni s-sisien ta’ ġenerazzjonijiet sħaħ.

U jsejħulek: Bennej tas-swar imġarrfa,

li jġedded it-toroq fejn wieħed joqgħod.

Jekk int ma tixħetx is-Sibt taħt riġlejk,

billi tagħmel li jogħġbok fil-jum imqaddes tiegħi;

jekk issejjaħ is-Sibt l-għaxqa tiegħek,

u l-jum qaddis u mweġġaħ mill-Mulej;

jekk tagħtih ġieħ billi fih ma tagħmilx ix-xogħol ta’ kuljum,

u ma tfittixx in-negozju u t-tlablib fieragħ,

imbagħad issib l-għaxqa tiegħek fil-Mulej,

u jiena ntellgħek fuq għoljiet l-art.

U nxebbgħek b’wirt Ġakobb, missierek.

Għax fomm il-Mulej tkellem”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 85 (86), 1-2.3-4.5-6

 

R/. (11a): Urini, Mulej, triqatek

 

Agħtini widen, Mulej, u weġibni,

għaliex jiena msejken u fqajjar.

Ħarisli ħajti, għax jiena twajjeb,

salva l-qaddej tiegħek, għax fik jittama. R/.

 

Int Alla tiegħi, ħenn għalija, Sidi,

għax lilek ngħajjat il-ħin kollu.

Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek,

għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi. R/.

 

Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer,

kollok tieba għal kull min isejjaħlek.

Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi,

isma’ l-leħen tal-ilfiq tiegħi. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Eżek 33, 11

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Jien ma nitgħaxxaqx b’mewt il-midneb, jgħid il-Mulej,

imma bir-reġgħa lura tiegħu minn triqtu biex jgħix.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Jien mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin għall-indiema.

Lq 5, 27-32

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, Ġesù lemaħ wieħed pubblikan, jismu Levi, bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi, u qallu: “Ejja warajja!”. Dak telaq kollox, qam u mar warajh. Imbagħad Levi għamillu laqgħa kbira f’daru stess, u kien hemm magħhom fuq il-mejda kotra kbira ta’ pubblikani u nies oħra. Il-Fariżej u l-kittieba sħabhom bdew igemgmu mad-dixxipli tiegħu, u qalulhom: “Dan l-għala tieklu u tixorbu mal-pubblikani u l-midinbin?”. U Ġesù weġibhom: “Mhux dawk li huma f’saħħithom għandhom bżonn it-tabib, iżda l-morda. Jien mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin għall-indiema”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu