Stampa t-test tal-qari ...


Is-Sebgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

L-Erbgħa

 

Qari I

Għarfu l-grazzja li kienet mogħtija lili.

Gal 2, 1-2.7-14

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin

 

Ħuti, wara erbatax-il sena mill-ewwel żjara tiegħi, erġajt tlajt Ġerusalemm flimkien ma’ Barnaba u ħadt miegħi lil Titu wkoll. Tlajt hemmhekk wara li kelli rivelazzjoni; u jiena qegħedt quddiemhom, lill-mexxejja ewlenin weħidhom, u wrejthom l-Evanġelju li qiegħed inxandar fost il-ġnus, biex ma nkunx ġrejt jew qiegħed niġri għalxejn. Anzi, għall-kuntrarju, meta raw li lili kien fdat ix-xandir tal-Evanġelju fost il-Ġentili bħalma kien lil Pietru fost il-Lhud – għax Dak li ħadem b’Pietru u għamlu appostlu għal fost il-Lhud ħadem ukoll bija għal fost il-Ġentili – meta għarfu l-grazzja li kienet mogħtija lili, Ġakbu, Kefa u Ġwanni, li kienu meqjusin bħala l-kolonni, taw lili u ’l Barnaba l-id il-leminija tagħhom b’sinjal tal-għaqda ta’ bejnietna, biex aħna naħdmu fost il-Ġentili u huma fost il-Lhud; talbuna biss, li min-naħa tagħna nibqgħu niftakru fil-fqar, ħaġa li fittixt nagħmilha minn qalbi.

 

Meta Kefa ġie Antjokja, jiena waqaftlu f’wiċċu, għaliex kellu tort. Għax qabel ma waslu xi wħud mingħand Ġakbu, hu kien qiegħed jiekol mal-Ġentili; iżda mbagħad lil dawn beda jaħrabhom u jitwarrab minnhom meta waslu dawk, għaliex baża’ mil-Lhud ċirkonċiżi. Il-Lhud l-oħra bdew jimxu bl-uċuħ bħalu, u saħansitra Barnaba ħalla ruħu jitħajjar minnhom fil-wiri ta’ ħaġa b’oħra.

 

Imma meta rajt li ma kinux miexja sewwa skont il-verità tal-Evanġelju, jiena għedt lil Kefa quddiem kulħadd: “Jekk inti, li int Lhudi, qed iġġib ruħek bħall-Ġentili u mhux ta’ Lhudi li int, kif qiegħed iġġiegħel il-Ġentili jġibu ruħhom ta’ Lhud?”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 85 (86), 3-4.5-6.9-10

 

R/. (15b): Il-Mulej kollu tieba u fedeltà

 

Ħenn għalija, Sidi,

għax lilek ngħajjat il-ħin kollu.

Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek,

għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi. R/.

 

Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer,

kollok tieba għal kull min isejjaħlek.

Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi,

isma’ l-leħen tal-ilfiq tiegħi. R/.

 

Il-ġnus kollha, li għamilt,

jiġu jinxteħtu quddiemek,

u jsebbħu ismek, Sidi.

Għax kbir int, u għemejjel tal-għaġeb tagħmel;

int waħdek Alla! R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Rum 8, 15bċ

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Intom irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi;

u li bih aħna nistgħu ngħajtu: “Abbà! Missier!”

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Mulej, għallimna nitolbu.

Lq 11, 1-4

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

Darba Ġesù kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: “Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu”. U qalilhom:

“Meta titolbu, għidu:

Missier,

jitqaddes ismek,

tiġi Saltnatek.

Ħobżna ta’ kuljum agħtina kuljum.

U aħfrilna dnubietna,

għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina,

u la ddaħħalniex fit-tiġrib”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu