Stampa t-test tal-qari ...


It-Tmien Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tlieta

 

Qari I

Min iħares il-kmandamenti jagħmel sagrifiċċju tas-sliem.

Sir 35, 1-15 (gr. 1-12)

 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

 

Min iħares il-Liġi jkun qed jagħmel kotra ta’ offerti,

min iħares il-kmandamenti jagħmel sagrifiċċju tas-sliem.

Min ipatti l-ħniena għall-ħniena jkun qed iressaq offerta tal-qmuħ

u min jagħmel karità jkun qed joffri sagrifiċċju ta’ tifħir.

Jogħġob lill-Mulej min iżomm ’il bogħod mill-ħażen

u jħallas għal dnubietu min jibqa’ ’l bogħod mill-inġustizzja.

Tidhirx quddiem il-Mulej b’idek vojta;

dan kollu għandu jsir minħabba l-kmandament.

L-offerta tal-ġust tikkonsagra l-artal biż-żejt,

u l-fwieħa tagħha titla’ quddiem l-Għoli.

Is-sagrifiċċju tal-ġust jilqgħu l-Mulej,

u t-tifkira tiegħu ma tintesiex.

Agħti ġieħ lill-Mulej b’idejk miftuħa,

u toffrix bit-tqanċiċ mill-bikri.

Kull għotja tiegħek agħtiha bil-ferħ,

u agħti l-għexur tiegħek bil-qalb.

Agħti lill-Għoli skont ma tak hu,

b’qalb kbira skont ma ssib f’idejk.

Għax il-Mulej irodd lura,

u jħallsek seba’ darbiet aktar.

Tippruvax ixxaħħmu għax ma jilqax dak li toffrilu,

u sserraħx rasek fuq sagrifiċċju inġust,

għax il-Mulej hu mħallef, u ma jħarisx lejn l-uċuħ.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 49 (50), 5-6.7-8.14 u 23

 

R/. (23b): Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla

 

Iġimgħu ’l ħbiebi quddiemi,

li għamlu patt miegħi bis-sagrifiċċju”.

Iħabbru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu,

għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq. R/.

 

Isma’, poplu tiegħi, għax se nitkellem,

Iżrael, għax se nixhed kontrik!

Jiena Alla, Alla tiegħek!

Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek;

il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem quddiemi. R/.

 

Agħti ’l Alla sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr,

u rodd lill-Għoli l-wegħdiet tiegħek.

Min iroddli sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, dan isebbaħni;

lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla”. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Mt 11, 25

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,

għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liċ-ċkejknin.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

F’din id-dinja stess tirċievu għal mitt darba iktar, flimkien ma’ persekuzzjonijiet,

u l-ħajja ta’ dejjem fiż-żmien li ġej.

Mk 10, 28-31

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

 

F’dak iż-żmien, qabeż Pietru u qal lil Ġesù: “Tajjeb! Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk”. Qallu Ġesù: “Tassew ngħidilkom, li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju jħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa, f’din id-dinja stess, ma jirċevix, għal mitt darba iktar, djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi flimkien ma’ persekuzzjonijiet, u l-ħajja ta’ dejjem fiż-żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar, u tal-aħħar jiġu l-ewwel”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu