Stampa t-test tal-qari ...


It-Tmien Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tnejn

 

Qari I

Dur lura lejn l-Għoli, u warrab mill-ħażen.

Sir 17, 20-28 (gr. 24-29)

 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

 

Lil dawk li jindmu Alla jħallihom jerġgħu lura,

u jsaħħaħ lil dawk li ma jkunux jifilħu jżommu aktar.

Erġa’ lura lejn il-Mulej, u d-dnub ħallih warajk,

u warrab dak li jfixklek.

Dur lura lejn l-Għoli, u warrab mill-ħażen,

u obgħod għall-aħħar dak li hu ta’ min jistmerru.

Lill-Għoli min se jfaħħru f’Art l-Imwiet

minflok il-ħajjin li jroddulu ħajr?

Għall-mejjet bħalkieku ma kien xejn, intemm radd il-ħajr;

min hu ħaj u f’sikktu jfaħħar il-Mulej.

Kemm hi kbira l-ħniena tal-Mulej,

u l-maħfra tiegħu għal dawk li jerġgħu lura lejh!

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 31 (32), 1-2.5.6.7-8

 

R/. (11a): Ifirħu, twajbin, u thennew fil-Mulej

 

Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura,

li għandu d-dnub tiegħu mistur!

Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej,

u ma għandu ebda qerq f’qalbu! R/.

 

Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek,

u l-ħażen tiegħi ma ħbejthulekx.

Jien għedt: “Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti”.

U int ħfirtli l-ħażen tad-dnub tiegħi. R/.

 

Għalhekk kull min hu twajjeb

lilek jitlob fi żmien in-niket.

Jekk ifuru ilmijiet kotrana,

lilu qatt ma jilħquh. R/.

 

Int kenn għalija, mit-taħbit tħarisni,

iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek.

“Ngħallmek u nurik it-triq li għandek tieħu;

inwissik, u nżomm għajnejja fuqek”. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

2 Kor 8, 9

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ġesù Kristu, li għad li kien għani, ftaqar minħabba fikom,

sabiex intom tistagħnu permezz tal-faqar tiegħu.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Mur bigħ li għandek! Ejja u imxi warajja!

Mk 10, 17-27

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

 

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien se jaqbad it-triq, mar fuqu wieħed jgħaġġel, niżel għarkupptejh quddiemu u qallu: “Mgħallem tajjeb, x’għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?”. Ġesù qallu: “Għaliex qiegħed issejjaħli tajjeb? Ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta’ ħaddieħor; weġġaħ lil missierek u ’l ommok”.

 

U dak wieġbu u qallu: “Mgħallem, jiena dan kollu ili nħarsu minn żgħożiti”. Imbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta’ mħabba u qallu: “Ħaġa waħda tonqsok: mur bigħ li għandek, agħtih lill-fqar, u jkollok teżor fis-sema; imbagħad ejja u imxi warajja”. Imma għal dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq b’qalbu sewda, għaliex kellu bosta ġid.

 

Ġesù mbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: “Kemm hi iebsa għall-għonja li jidħlu fis-Saltna ta’ Alla!”. Id-dixxipli stagħġbu għal din il-kelma, imma Ġesù raġa’ qalilhom: “Kemm hi iebsa, uliedi, li wieħed jidħol fis-Saltna ta’ Alla! Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn ta’ labra milli wieħed għani jidħol fis-Saltna ta’ Alla”. Huma stagħġbu wisq aktar, u bdew jgħidu wieħed lil ieħor: “Mela min jista’ jsalva?”. Ġesù ħares lejhom u qalilhom: “Għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva; għax għal Alla kollox jista’ jkun”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu