Stampa t-test tal-qari ...

Għall-Quddies tas-Sibt filgħaxija fittex il-Qari tal-Ħadd minn hawn ...


Is-Seba’ Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Is-Sibt

 

Qari I

Alla għamel il-bniedem skont xbihatu.

Sir 17, 1-13 (gr. 1-15)

 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

 

Il-Mulej ħalaq il-bniedem mill-art,

u mill-ġdid reġġgħu lura lejha.

Tahom żmien u jiem magħduda,

u tahom setgħa fuq kulma hawn fuq l-art.

Libbishom b’saħħa tixbah lil tiegħu,

u għamilhom skont xbihatu.

Nissel f’kull ħlejqa l-biża’ tagħhom,

u tahom is-setgħa fuq it-tajr u l-bhejjem.

Irċevew l-użu ta’ ħames ħidmiet tal-Mulej,

qassmilhom id-don tal-moħħ bħala s-sitt wieħed,

u bħala s-seba’ r-raġuni għat-tifsir tal-ħidmiet tiegħu.

Tahom ir-raġuni, l-ilsien u l-għajnejn,

u wkoll il-widnejn u moħħ biex jaħsbu.

Tahom is-setgħa li jitgħallmu u jifhmu,

u wriehom x’inhu t-tajjeb u l-ħażin.

Żamm għajnejh fuq qlubhom,

biex jurihom l-għemejjel tal-għaġeb tiegħu.

U tahom li jiftaħru bl-għeġubijiet għal dejjem tiegħu.

U huma jfaħħru ismu l-qaddis,

u hekk ixandru l-għemejjel tal-għaġeb tiegħu.

Qegħdilhom quddiemhom it-tagħlim,

u tahom b’sehemhom il-liġi tal-ħajja.

Għamel magħhom patt għal dejjem,

u wriehom x’inhu l-ħaqq tiegħu.

Raw b’għajnejhom il-kobor tal-glorja tiegħu,

u semgħu b’widnejhom il-leħen glorjuż tiegħu.

U wissiehom: “Ħarsu rwieħkom minn kull ħażen!”

U lil kull wieħed tah kmandament dwar il-proxxmu tiegħu.

Triqathom huma dejjem quddiemu,

mhumiex moħbija minn għajnejh.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 102 (103), 13-14.15-16.17-18a

 

R/. (ara 17): It-tieba tal-Mulej minn dejjem għal dejjem

 

Bħalma jħenn il-missier għal uliedu,

hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża’ tiegħu.

Għax hu jaf kif aħna magħġuna,

jiftakar li aħna trab. R/.

 

Bħall-ħaxix il-ħajja tal-bniedem,

bħall-fjur tar-raba’, hekk jikber.

Tgħaddi ż-żiffa minn fuqu, u jispiċċa,

u ħadd aktar ma jagħraf fejn kien. R/.

 

Imma t-tieba tal-Mulej minn dejjem għal dejjem

ma’ dawk li għandhom il-biża’ tiegħu,

u s-sewwa tiegħu ma’ wlied uliedhom;

18ma’ dawk li jħarsu l-patt tiegħu. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Mt 11, 25

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Infaħħrek, Missier,

Sid is-sema u l-art,

għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna wrejthom liċ-ċkejknin.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha.

Mk 10, 13-16

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

 

F’dak iż-żmien, ġiebu quddiem Ġesù xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajtu magħhom. Ġesù, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: “Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna ta’ Alla. Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha”. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu