Stampa t-test tal-qari ...


Is-Sitta u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Is-Sibt

 

Qari I

Issa b’għajnejja rajtek, għalhekk inċedi u nindem.

Ġob 42, 1-3.5-6.12-16 (Ebrajk 1-3.5-6.12-17)

 

Qari mill-Ktieb ta’ Ġob

 

Ġob wieġeb lill-Mulej u qallu:

“Jien naf li inti tista’ kollox,

u ebda ħsieb minn tiegħek ma jfixkluh.

Int għedt: “Min hu dan li jrid joskura fehemti bla ma jifhem?”

U tassew jien tkellimt fuq ħwejjeġ ma nifhimhomx,

ħwejjeġ kbar wisq għalija, ma nafhomx.

Fuqek jien b’widnejja smajt;

imma issa b’għajnejja rajtek.

Għalhekk inċedi u nindem fit-trab u r-rmied”.

 

U l-Mulej bierek il-ħajja l-ġdida ta’ Ġob aktar minn dik ta’ qabel, u kellu Ġob erbatax-il elf nagħġa u sitt elef ġemel, elf żewġ barrin u elf ħmara. Kellu wkoll seba’ subien u tlitt ibniet. Bintu l-kbira semmieha Ġemima, lil ta’ warajha Kesigħa, u liż-żgħira Kerenħappuk. U ma kienx hemm fil-pajjiż kollu nisa li fil-ġmiel iħabbtuha mal-bniet ta’ Ġob. Missierhom tahom qasma mill-wirt ma’ ħuthom is-subien.

 

Wara dan kollu Ġob għex mija u erbgħin sena u ra ’l uliedu u wlied uliedu sar-raba’ nisel, u miet xiħ u mimli bl-għomor.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 118 (119), 66.71.75.91.125.130

 

R/. (135a): Ħa jiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, Mulej

 

Fehma tajba u għerf għallimni,

għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek.

Swieli ta’ ġid li għakkistni,

għax tgħallimt il-kmandamenti tiegħek. R/.

 

Jien naf, Mulej, li ġusti d-digrieti tiegħek;

u li skont is-sewwa għakkistni.

B’digriet tiegħek għadhom sħaħ sal-lum;

għax kollox hu għall-qadi tiegħek. R/.

 

Qaddej tiegħek jien; agħtini d-dehen,

biex nagħraf il-preċetti tiegħek.

It-tifsir ta’ kelmtek jagħti d-dawl,

ifiehem lil min ma jafx. R/.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Mt 11, 25

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,

għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liċ-ċkejknin.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet.

Lq 10, 17-24

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, it-tnejn u sebgħin reġgħu lura ferħana jgħidu: “Mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f’ismek”. U Ġesù qalilhom: “Iva, jien kont narah lix-Xitan jaqa’ bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li tegħlbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b’dan ifirħu, li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet”.

 

F’dak l-istess ħin Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf min hu l-Iben ħlief il-Missier, anqas min hu l-Missier ħlief l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu”.

 

Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħidhom: “Henjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten riedu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu